EnglishНа русском

Зміст журналу № 9, 2008

В. Г. Федоренко

головний редактор

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А. С. Криклій

д. е. н., професор, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ПОЛІТИКА БАНКІВ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ

О. О. Єранкін

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки агропромислових формувань, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

НОВІ ГОРИЗОНТИ МАРКЕТИНГУ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НОВОЇ ПАРАДИГМИ

О. М. Могильний

доктор економічних наук, м. Київ

АГРАРНА ПОЛІТИКА: НОВІ ВИКЛИКИ І ВИПРОБУВАННЯ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Чернігівський державний технологічний університет

О. О. Зеленська

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

А. Г. Ясько

голова правління, ВАТ "Продовольча компанія "Ясен", м. Чернігів

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ І ІННОВАЦІЇ ЯК АПРІОРНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ВИМОГ СОТ

Л. Г. Смоляр

к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту ФММ, НТУУ "КПІ"

М. Д. Коцюба

студентка 5 курсу ФММ, НТУУ "КПІ"

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

К. А. Алексеєва

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. А. Сидоренко

ІТ-директор Київського заводу шампанських вин "Столичний"

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

А. И. Попов

к. э. н., доцент, Университет экономики и права "КРОК", г. Киев

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

М. А. Хвесик

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент УААН, в.о. Голови РВПС України НАН України

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. В. Іванова

к. е. н., доцент, Полтавський університет споживчої кооперації України

ТРАНСФЕР ЗНАНЬ ЯК СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

В. М. Коваленко

начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та європейської інтеграції, Харківська обласна державна адміністрація

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку і аудиту Київський національний університет технологій і дизайну

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. В. Магалецький

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Мордвінцева

здобувач, Запорізький національний технічний університет

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МЕТАЛУРГІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

С. В. Калашнік

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ХОЛДИНГІВ

Б. І. Колісник

к. е. н., заслужений лісівник України, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

ФІСКАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

В. М. Коломієць

к. е. н., ст. викладач, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. В. Карпунцов

аспірант кафедри "Економіка підприємництва", Київський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОСТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

І. І. Калашнік

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

С. М. Срібнюк

к. т. н., професор

М. В. Григоренко

к. т. н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

П. І. Гаман

кандидат наук з державного управління, заслужений працівник охорони здоров'я України

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ — ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ)

З. О. Надюк

кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління та адміністративного менеджменту, Класичний приватний університет

ПОТРЕБА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ „ІНТЕРНЕТ-МЕДИЦИНИ" ЯК НОВІТНЬОГО ІНСТИТУТУ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

М. Ю. Дітковська

викладач, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІСТИЧНИХ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ

О. О. Даниляк

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ НА ШЛЯХУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

А. Л. Баланда

к. е. н., с. н. с., перший заступник директора, НКЦ "Інститут оперативної діяльності та державної безпеки"

СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

І. В. Пономаренко

аспірант, кафедра статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12