Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2008

В. Г. Федоренко

головний редактор

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А. С. Криклій

д. е. н., професор, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ПОЛІТИКА БАНКІВ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ

О. О. Єранкін

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки агропромислових формувань, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

НОВІ ГОРИЗОНТИ МАРКЕТИНГУ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НОВОЇ ПАРАДИГМИ

О. М. Могильний

доктор економічних наук, м. Київ

АГРАРНА ПОЛІТИКА: НОВІ ВИКЛИКИ І ВИПРОБУВАННЯ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Чернігівський державний технологічний університет

О. О. Зеленська

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

А. Г. Ясько

голова правління, ВАТ "Продовольча компанія "Ясен", м. Чернігів

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ І ІННОВАЦІЇ ЯК АПРІОРНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ВИМОГ СОТ

Л. Г. Смоляр

к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту ФММ, НТУУ "КПІ"

М. Д. Коцюба

студентка 5 курсу ФММ, НТУУ "КПІ"

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

К. А. Алексеєва

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. А. Сидоренко

ІТ-директор Київського заводу шампанських вин "Столичний"

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

А. И. Попов

к. э. н., доцент, Университет экономики и права "КРОК", г. Киев

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

М. А. Хвесик

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент УААН, в.о. Голови РВПС України НАН України

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. В. Іванова

к. е. н., доцент, Полтавський університет споживчої кооперації України

ТРАНСФЕР ЗНАНЬ ЯК СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

В. М. Коваленко

начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та європейської інтеграції, Харківська обласна державна адміністрація

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку і аудиту Київський національний університет технологій і дизайну

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. В. Магалецький

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Мордвінцева

здобувач, Запорізький національний технічний університет

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МЕТАЛУРГІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

С. В. Калашнік

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ХОЛДИНГІВ

Б. І. Колісник

к. е. н., заслужений лісівник України, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

ФІСКАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

В. М. Коломієць

к. е. н., ст. викладач, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. В. Карпунцов

аспірант кафедри "Економіка підприємництва", Київський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОСТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

І. І. Калашнік

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

С. М. Срібнюк

к. т. н., професор

М. В. Григоренко

к. т. н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

П. І. Гаман

кандидат наук з державного управління, заслужений працівник охорони здоров'я України

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ — ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ)

З. О. Надюк

кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління та адміністративного менеджменту, Класичний приватний університет

ПОТРЕБА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ „ІНТЕРНЕТ-МЕДИЦИНИ" ЯК НОВІТНЬОГО ІНСТИТУТУ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

М. Ю. Дітковська

викладач, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІСТИЧНИХ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ

О. О. Даниляк

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ НА ШЛЯХУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

А. Л. Баланда

к. е. н., с. н. с., перший заступник директора, НКЦ "Інститут оперативної діяльності та державної безпеки"

СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

І. В. Пономаренко

аспірант, кафедра статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"