EnglishНа русском

Економіка та держава № 9, 2008

В. Г. Федоренко

головний редактор

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А. С. Криклій

д. е. н., професор, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ПОЛІТИКА БАНКІВ У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ

О. О. Єранкін

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки агропромислових формувань, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

НОВІ ГОРИЗОНТИ МАРКЕТИНГУ: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НОВОЇ ПАРАДИГМИ

О. М. Могильний

доктор економічних наук, м. Київ

АГРАРНА ПОЛІТИКА: НОВІ ВИКЛИКИ І ВИПРОБУВАННЯ

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Чернігівський державний технологічний університет

О. О. Зеленська

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

А. Г. Ясько

голова правління, ВАТ "Продовольча компанія "Ясен", м. Чернігів

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ І ІННОВАЦІЇ ЯК АПРІОРНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ВИМОГ СОТ

Л. Г. Смоляр

к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту ФММ, НТУУ "КПІ"

М. Д. Коцюба

студентка 5 курсу ФММ, НТУУ "КПІ"

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

К. А. Алексеєва

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. А. Сидоренко

ІТ-директор Київського заводу шампанських вин "Столичний"

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

А. И. Попов

к. э. н., доцент, Университет экономики и права "КРОК", г. Киев

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

М. А. Хвесик

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент УААН, в.о. Голови РВПС України НАН України

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. В. Іванова

к. е. н., доцент, Полтавський університет споживчої кооперації України

ТРАНСФЕР ЗНАНЬ ЯК СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

В. М. Коваленко

начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та європейської інтеграції, Харківська обласна державна адміністрація

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку і аудиту Київський національний університет технологій і дизайну

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. В. Магалецький

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Мордвінцева

здобувач, Запорізький національний технічний університет

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МЕТАЛУРГІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

С. В. Калашнік

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ХОЛДИНГІВ

Б. І. Колісник

к. е. н., заслужений лісівник України, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства

ФІСКАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

В. М. Коломієць

к. е. н., ст. викладач, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. В. Карпунцов

аспірант кафедри "Економіка підприємництва", Київський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОСТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

І. І. Калашнік

аспірант, КПУ, м. Запоріжжя

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

С. М. Срібнюк

к. т. н., професор

М. В. Григоренко

к. т. н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

П. І. Гаман

кандидат наук з державного управління, заслужений працівник охорони здоров'я України

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ — ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ)

З. О. Надюк

кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління та адміністративного менеджменту, Класичний приватний університет

ПОТРЕБА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ „ІНТЕРНЕТ-МЕДИЦИНИ" ЯК НОВІТНЬОГО ІНСТИТУТУ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

М. Ю. Дітковська

викладач, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІСТИЧНИХ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ

О. О. Даниляк

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ НА ШЛЯХУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

А. Л. Баланда

к. е. н., с. н. с., перший заступник директора, НКЦ "Інститут оперативної діяльності та державної безпеки"

СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

І. В. Пономаренко

аспірант, кафедра статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця