Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8

Завантажити журнал №8, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.4

І. В. Охріменко

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна

Н. М. Вдовенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Є. І. Овчаренко

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну м. Київ, Україна

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

I. Okhrimenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

N. Vdovenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Global Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Ie. Ovcharenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF STRATEGIC SECURITY MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF RISKS AND UNCERTAINTY OF GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.10

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ВПЛИВ КОНКУРЕНЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ США ТА КНР НА ГЛОБАЛЬНУ ЕКОНОМІЧНУ КОН'ЮНКТУРУ ТА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: БОРГОВІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ І ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ТИСКУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director, Analytical Center For Economic And Legal Research And Forecasting, The Federation of Employers of Ukraine

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

INFLUENCE OF COMPETITION BETWEEN INFRASTRUCTURE PROJECTS OF THE UNITED STATES AND CHINA ON THE GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT AND ECONOMIC SECURITY OF DEVELOPING COUNTRIES: DEBT, TECHNOLOGICAL AND FINANCIAL LEVERS OF PRESSURE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.17

О. Ю. Бобровська

д. держ. упр., професор, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ГЕНЕРАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

O. Bobrovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economics and Social and Labor Vidnosin, University of Customs and Finance

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP OF THE MUNICIPAL AND PRIVATE SECTORS OF THE ECONOMY IN THE DIRECTION OF IMPLEMENTING THE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN THE REGION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.23

С. Ю. Соколюк

д. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

П. К. Бечко

к. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

І. І. Чернега

д. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

С. А. Пташник

к. е. н., старший викладач, Уманський національний університет садівництва

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПОТЕНЦІАЛУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

S. Sokolyuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

P. Bechko

PhD in Economics, Professor, Uman National University of Horticulture

І. Chernega

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

S. Ptashnyk

PhD in Economics, Senior Lecturer, Uman National University of Horticulture

THE INFLUENCE OF REGULATORY MECHANISMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT ON THE REALIZATION OF THE POTENTIAL OF DIGITAL TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.28

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ДО 2030 РОКУ

А. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

STRATEGIC DIRECTIONS OF LAND POLICY IN UKRAINE UNTIL 2030

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.37

А. Ю. Шахно

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет

Т. І. Паустовська

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет

Л. М. Кравчук

асистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет

Г. А. Лашкун

асистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧОДОБУВНОГО РЕГІОНУ

A. Shakhno

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Kryvyi Rih National University

Т. Paustovska

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, Kryvyi Rih National University

L. Kravchuk

Assistant of the Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, Kryvyi Rih National University

H. Lashkun

Assistant of the Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, Kryvyi Rih National University

HUMAN-CENTERED COMPONENT OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE MINING REGION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.42

В. П. Горин

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія,Західноукраїнський національний університет

С. Л. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія,Західноукраїнський національний університет

ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФАНДРАЙЗИНГУ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

V. Horyn

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the S. I. Yuriy Department of Finance, West Ukrainian National University

S. Koval

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the S. I. Yuriy Department of Finance, West Ukrainian National University

PROBLEMS OF BUDGET FINANCING AND PROSPECTS OF FUNDRAISING INSTRUMENTS APPLICATION IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.47

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Національний авіаційний університет, м. Київ

О. В. Терещенко

адвокат, м. Київ

ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Taxation, National Aviation University, Kyiv

O. Tereshchenko

Attorney, Kyiv

BEHAVIORAL APPROACH TO THE REGULATION OF ECONOMIC PROCESSES IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET AND THEIR MODELING

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.53

Н. І. Гражевська

д. е. н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. М. Чигиринський

економіст

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ

N. Hrazhevska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

A. Chyhyrynskyi

economist

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY UNDER CONDITIONS OF AMPLIFICATION GLOBAL RISKS AND THREATS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.58

С. В. Войтко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Т. О. Мазанко

провідний інженер, кафедра автоматизації проєктування енергетичних процесів і систем (АПЕПС), теплоенергетичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ ДОРОБОК У ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

S. Voitko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of International Economics, Head of the Department of International Economics, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

T. Mazanko

Lead Engineer, Department of the Automation of Power Processes and Systems Engineering, Faculty of the Heat Power Engineering, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

CRITICAL ANALYSIS OF NATIVE SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN ECONOMIC AND ECOLOGICAL RESEARCH

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.64

О. І. Фурдичко

д. е. н., д. с.-г. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

О. І. Дребот

д. е. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

О. П. Яремко

к. е. н., Тернопільське обласне управління лісового і мисливського господарства

А. М. Бобко

к. с.-г. н., старший науковий співробітник

СТАН РОЗВИТКУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЛІСІВНИЦТВІ ДЛА УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНІ Й РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛІСУ

O. Furdychko

Doctor of Economic Sciences, Doctor of Agricultural Sciences,Professor, Academician of NAAS, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of NAAS, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

O. Yaremko

PhD in Economics, Ternopil Regional Department of Forestry and Hunting

A. Bobko

PhD in Agricultural Sciences, Senior Researcher

THE STATE OF DEVELOPMENT OF NATURE MANAGEMENT IN FORESTRY OF UAV OF UKRAINE: STATE AND REGIONAL PROBLEMS ON IMPROVEMENT OF RATIONAL USE OF THE EARTH FOR FOREST CULTIVATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.73

О. М. Юркевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

В. П. Залізнюк

д. держ. упр., доцент, професор кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

О. В. Субочев

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЧИННИКИ ЕВОЛЮЦІЇ ІСЛАМСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОКТРИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

O. Yurkevich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

V. Zalizniuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of World Economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, UA

О. Subochev

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FACTORS OF THE EVOLUTION ISLAMIC ECONOMIC DOCTRINE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.79

А. В. Дергач

к. держ. упр., старший викладач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. М. Дюгованець

к. е. н, доцент, завідувач кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту, Ужгородський національний університет

Г. П. Гончар

к. е. н., доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін, Західноукраїнський національний університет, Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СТАРТАПІВ

А. Dergach

Phd in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Production and Investment Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

О. Diugowanets

PhD in Economics, Associate professor, Head of the Department of Business Administration, Marketing and Management, Uzhhorod National University

H. Honchar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Fundamental and Special Disciplines, West Ukrainian National University Chortkiv Education and Research Institute of Entrepreneurship and business

MECHANISM OF STARTUP ACTIVITY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.85

Ф. П. Ткачик

к. е. н., доцент, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

АРХІТЕКТОНІКА МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ САМОСТІЙНІСТЬ РЕГІОНІВ

F. Tkachyk

PhD in Economics, Associate Professor, West Ukrainian National University, Ternopil

ARCHITECTONICS OF INTERBUDGETARY TRANSFERS AND THEIR IMPACT ON THE FINANCIAL INDEPENDENCE OF REGIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.91

П. В. Пивовар

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, докторант, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН

P. Pyvovar

PhD in Economics , Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and European Integration, Doctoral candidate, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

TRANSFORMATION AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.98

Т. С. Ожелевська

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНА ПАСТКА

T. Ozhelevskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics

ECONOMICS AND ECONOMIC REALITY OF UKRAINE: INSTITUTIONAL TRAP

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.105

Н. М. Пилипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

В. В. Пилипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

N. Pylypenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Sumy National Agrarian University

V. Pylypenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Sumy National Agrarian University

DIRECTIONS OF THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF BEHAVIORAL ECONOMICS IN THE IMPLEMENTATION OF FISCAL POLICY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.111

О. Л. Ворсовський

к. е. н., асистент кафедри організації та економіки фармації,Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇНИ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАКЛАДАХ

O. Vorsovsky

PhD in Economics, Assistant of the Department of Organization and Economics of Pharmacy,National medical university named after O. O. Bogomolеts

WAYS OF REFORMING AND OPERATING HIGHER EDUCATION SYSTEM OF THE COUNTRY, MANAGEMENT OF QUALITY WITHIN EDUCATION ESTABLISHMENTS, EFFECTS ON ECONOMIC CLIMATE AND QUALITY OF LIFE OF THE COUNTRYВИЩОЇ ОСВІТИ І ВПЛИВ НА СТАН ЕКОНОМІКИ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ В КРАЇНІ

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.119

І. А. Максимчук

к. пед. н., доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Л. М. Сорока

к. е. н., доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА: ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

I. Maksymchuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Business and Tourism Management Izmail State University

L. Soroka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business and Tourism Management, Izmail State Humanities University

ORGANIZATION OF ACCOUNTING FOR PAYMENTS TO EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE: CHALLENGES OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.124

К. М. Мельник

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

Ю. В. Улянич

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

ІНСТРУМЕНТИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

K. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

Y. Ulyanich

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

INSURANCE VISUALIZATION TOOLS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.129

І. О. Гордєєва

к. т. н., доцент, експерт з акредитацій освітніх програм, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

ДОСЛІДЖЕННЯ ТІСНОТИ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЕКСПЛЕРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ТА ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

І. Hordieieva

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Expert in accreditation of educational programs, National Agency for Higher Education Quality Assurance

STUDY OF THE CLOSENESS BETWEEN EXPLERENT STRATEGY AND PHASES OF THE ORGANIZATION LIFE CYCLE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.137

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

С. В. Ксьондз

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Я. В. Мельник

студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РЕІНЖИНІРИНГ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМ ЗАСОБАМИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЗА УМОВ ДЕТЕРМІНОВАНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

S. Ksyondz

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Ya. Melnyk

Student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

REENGINEERING OF COMMUNICATIVE AND ORGANIZATIONAL-ECONOMIC SYSTEMS BY MEANS OF DIGITALIZATION UNDER CONDITIONS OF DETERMINISM OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.145

Е. А. Каражия

старший викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом,Одеський національний економічний університет

СКЛАД ТА СПЕЦИФІКА СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

E. Karazhia

Senior Lecturer of the Department of Economics, Law and Business Management,Odessa National Economic University

THE COMPOSITION AND SPECIFICS OF THE SYSTEM FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF REGIONS

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"