Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8

Завантажити журнал №8, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.4

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДО ПИТАННЯ ТЕОРІЇ СЕПАРАТИЗМУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПІДГРУНТЯ: ВІДСУТНІСТЬ ЄДНОСТІ ПОГЛЯДІВ ЯК ПОКАЗНИК РІЗНОСПРЯМОВАНОСТІ БАЗОВИХ ІНТЕРЕСІВ

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

INTRODUCTION TO THE THEORY OF SEPARATISM AND THE PROBLEM OF DEFINITION ITS ECONOMIC BASIS: DISUNITY OF OPINION AS AN INDICATOR OF TENSIONS BETWEEN BASIC INTERESTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.10

Ю. В. Кіндзерський

д. е. н., провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ГЕНЕЗА І ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Yu. Kindzerskyi

Doctor of Economic Sciences, Leading Researcher, Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine

GENESIS AND FEATURES OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE CONTEXTOF PROSPECTS FOR ITS FORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.15

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В КАТЕГОРІЯХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

PROBLEMS OF FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT IN THE CATEGORIES OF MODERN ECONOMIC THEORIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.20

А. В. Хомутенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ДЕСКРИПТИВНА КОНЦЕПЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

А. Khomutenko

Doctor of Economic SciencesAssociate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

DESCRIPTIVE CONCEPT OF MODERNIZATION OF STATE FINANCE MANAGEMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.26

І. В. Федулова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,Київський національний торговельно-економічний університет

Г. Т. П'ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,Київський національний торговельно-економічний університет

СИГНІФІКАЦІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ, АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОМПЛАЄНСУ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

I. Fedulova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management,Kyiv National University of Trade and Economics

G. Piatnytska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management,Kyiv National University of Trade and Economics

SIGNIFICATION OF RISK MANAGEMENT, CRISIS MANAGEMENT AND COMPLIANCE IN THE FINANCIAL SAFETY MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.35

М. О. Кравченко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

В. В. Дергачова

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

К. О. Бояринова

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

В. Я. Голюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ОБУМОВИЛИ СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, В КОНТЕКСТІ ФОРСАЙТУ ЇЇ ЕКОНОМІКИ

M. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management,National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

V. Dergachova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management,National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

K. Boiarynova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

V. Goliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ANALYSIS OF FACTORS THAT DETERMINE THE SCENARIO OF UKRAINE'S DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF FORESIGHT OF ITS ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.43

А. М. Соколовська

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи,НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління"

Л. Б. Райнова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу податкової системи, НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління"

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОСОЮЗІ

A. Sokolovska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Deputy Director for scientific work,SESE "Academy of Financial Management"

L. Rainova

PhD in Economics, Senior Research Fellow of the Department of Tax Policy,SESE "Academy of Financial Management"

VALUE ADDED TAX: APPROACHES TO REFORM IN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.49

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, провідний фахівець, Національний авіаційний університет, м. Київ

Н. Е. Дєєва

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Г. В. Ползікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА ЯК БАЗИС РОЗБУДОВИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Specialist, National Aviation University, Kyiv

N. Dyeyeva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

H. Polzikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Marketing of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

FINANCIAL ARCHITECTURE AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.53

О. М. Ложачевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет

П. Ю. Гречан

аспірант кафедри менеджменту, Національний транспортний університет

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ І МЕТОДІВ ОЦІНКИ

O. Lozhachevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, National Transport University

P. Grechan

Postgraduate student of the Department of Management, National Transport University

INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE: ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES AND EVALUATION METHODS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.56

О. В. Більська

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, маркетингу та національної економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ

О. Bіlska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Marketing and National Economy of the Classical Private University, Zaporozhye

ASSESSMENT OF THE NATIONAL ECONOMY ACCORDING TO FINANCIAL AND ECONOMIC INDICATORS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.62

Г. Л. Чміль

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі

ОБГРУНТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ КОМПАНІЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ НА РИНКУ

H. Chmil

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Commercial Activities, Kharkiv State University of Food Technology and Trade

JUSTIFICATION OF RESEARCH TOOLS FOR MARKETING INNOVATION ACTIVITY OF A COMPANY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.66

Л. І. Стаднік

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

А. О. Шевченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНСАЛТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ

L. Stadnik

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

A. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

INNOVATIVE PRICING POLICY AS AN ELEMENT OF CONSULTING IN THE SYSTEM OF CONSUMER BEHAVIOR MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.71

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, проректор з наукової та інноваційної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Vice-Rector for Scientific and Innovative Activities, Vinnytsia National Agrarian University

ENERGY INDEPENDENCE AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.78

Ю. В. Біляк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, НУБіП

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Y. Biliak

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Finance, NUBiP

SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC VIEWS ON THE ESSENCE OF FINANCIAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.83

А. С. Лесюк

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії,Полтавська державна аграрна академія

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Lesyuk

PhD student, Poltava State Agrarian Academy

METHODOLOGY FOR A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.89

Д. І. Повзун

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

D. Polzun

Postgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

ECONOMIC SECURITY OF THE REGION AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.95

В. О. Бобрик

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

ГЛОКАЛІЗАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

V. Bobryk

Postgraduate student of the Department of International Economic Relation, Uzhgorod National University

GLOCALIZATION TRANSFORMATIONS IN THE PROCESSES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CARPATHIAN EUROREGION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.101

А. С. Ягодзінська

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МОНІТОРИНГ ІНДИКАТОРІВ ЦСР2: СТВОРЕННЯ СТІЙКИХ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Yahodzinska

Postgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

MONITORING OF INDICATORS GSD2: CREATION OF SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION SYSTEMS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.107

І. В. Макарчук

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

I. Makarchuk

Postgraduate student, Kyiv National University of Trade & Economics

STRATEGIC ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.113

О. П. Горлова

старший викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОЗИТИВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПІДПРИЄМСТВА

O. Gorlova

Senior Lecturer of the Department of Economics of Enterprise and Business Organization,Odessa National Economic University

SYSTEMATIZATION OF BENEFITS OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS IN THE PROCESS OF FORMATION OF ENTERPRISE KNOWLEDGE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.119

Д. А. Крапивіна

здобувач, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДІА ПЛАТФОРМАМИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

D. Krapyvina

Сandidate for a degree, Mykolaiv V.O.Sukhomlynskyi National University

MONITORING THE WORLD EXPERIENCE OF INNOVATIVE MANAGEMENT OF MEDIA PLATFORMS IN THE CONDITIONS OF PERMANENT CRISIS PHENOMENA

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"