EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8

Завантажити журнал №8, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.4

Р. В. Лавров

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Чернігівський національний технологічний університет

І. В. Садчикова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки,Чернігівський національний технологічний університет

І. О. Середюк

студентка, Чернігівський національний технологічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

R. Lavrov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology

I. Sadchykova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National University of Technology

I. Serediuk

student, Chernihiv National University of Technology

MODERN TRENDS OF CURRENCY REGULATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.12

А. Г. Герасименко

д. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

А. М. Масько

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики,Київський національний торговельно-економічний університет

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА РИНКУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

A. Gerasymenko

Doctor of Economic Sciences, professor of the department of economics and competition policy,Kyiv national university of trade and economics

А. Masko

postgraduate student of the department of economics and competition policy,Kyiv national university of trade and economics

MODELS OF INTERACTION BETWEEN THE STATE AND THE MARKET: THE INSTITUTIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.19

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

Т. В. Аляб'єва

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІЇ

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

T. Aliabieva

Master of specialty "Public management and аdministration" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

FACTORS OF INFLUENCE ON PUBLIC GOVERNANCE OF THE ENVIRONMENTAL SYSTEM DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.23

Е. П. Желибо

д. х. н., профессор, профессор кафедры товароведения и техногенно-экологической безопасности, Университет государственной фискальной службы Украины, г. Ирпень

И. С. Сагайдак

к. т. н., доцент, доцент кафедры товароведения и техногенно-экологической безопасности, Университет государственной фискальной службы Украины, г. Ирпень

УКРАИНА НА ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ye. Zhelibo

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Professor of the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

I. Sahaidak

Ph. D. (Technical), Associate Professor of the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

UKRAINE ON THE WAY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ЕCONOMIC ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.28

Н. В. Фесенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

Л. М. Яремченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. Fesenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance and Banking, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

L. Yaremchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance and Banking, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

THE STATE AND PROSPECTS OF UKRAINE'S INSURANCE MARKET FUNCTIONING IN GLOBALIZATION CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.35

О. В. Насібова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів КНТЕУ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

О. Nasibovа

PhD in Economics, Associate Professor of Finance and Credit,Kharkov Institute of Finances of Kyiv National University of Trade and Economics

THE THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.41

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

МІСЦЕ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

PLACE OF THE AGRARIAN SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.44

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

ДЕСТАБІЛІЗУЮЧІ ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

K. Utenkova

PhD in Economics, assistant professor of the chair of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev, Kharkiv

DESTAВILIZING FACTORS OF THE EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT OF ENTERPRISE AND THEIR EFFECT ON ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.51

В. А. Петренко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, управління та адміністрування, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

V. Petrenko

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Economics, Management and Administration of the Melitopol Bohdan Khmelnitsky State Pedagogical University

LEGAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.58

Г. В. Разумова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

H. Razumova

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Marketing, SHEI "Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture", Dnipro

CONCEPT OF MANAGEMENT OF CHANGES IN REGULATORY POLICY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.62

М. І. Душак

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

M. Dushak

postgraduate student, Department of finance, banking and insurance, Sumy State University

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL ARCHITECTURE OF THE COMPANY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.67

О. О. Гайдукова

асистент кафедри управління проектами та безпеки підприємства,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Haidukova

Senior teacher of project management and enterprisesecuritydepartmentYuriyFedkovich National University of Chernivtsi

THE USE OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE SALE OF FOOD INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.71

О. В. Дмитрик

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

O. Dmytryk

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ORGANIZATIONALLY-ECONOMIC PRINCIPLES OF STATE SUPPORT OF FARM HOUSEHOLDS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.76

В. Б. Цеханович

аспирант кафедры экономики, маркетинга и предпринимательства, ГУ Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ЕВРОРЕГИОНАЛЬНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ

V. Tsekhanovich

postgraduate student, Department of Economics, Marketing and Entrepreneurship, State University Luhansk Taras Shevchenko National University

EUROPEAN EXPERIENCE IN MANAGING EUROREGIONAL COOPERATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.82

Х. Б. Джурик

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ОТГ

Kh. Dzhuryk

postgraduate student of the Department of Finance, National University "Lviv Polytechnics", Lviv, Ukraine

FORMATION OF RATIONAL ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC STRUCTURES OF MANAGEMENT OTG

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.87

Я. А. Сарнецька

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ СУТНОСТІ ТА СТАТУСУ

Ya. Sarnetska

postgraduate student at the Department of Finance,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

LOCAL SELF-GOVERNANCE: EVOLUTION OF ESSENCE AND STATUS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.93

В. М. Кузьменко

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. Kuzmenko

postgraduate student of Corporate Finance and Controlling department, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

FORMS OF ENTREPRENEUR INVESTMENT ACTIVITY STATE FINANCING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця