Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8

Завантажити журнал №8, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.4

Р. В. Лавров

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Чернігівський національний технологічний університет

І. В. Садчикова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки,Чернігівський національний технологічний університет

І. О. Середюк

студентка, Чернігівський національний технологічний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

R. Lavrov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology

I. Sadchykova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National University of Technology

I. Serediuk

student, Chernihiv National University of Technology

MODERN TRENDS OF CURRENCY REGULATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.12

А. Г. Герасименко

д. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

А. М. Масько

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики,Київський національний торговельно-економічний університет

МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА РИНКУ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

A. Gerasymenko

Doctor of Economic Sciences, professor of the department of economics and competition policy,Kyiv national university of trade and economics

А. Masko

postgraduate student of the department of economics and competition policy,Kyiv national university of trade and economics

MODELS OF INTERACTION BETWEEN THE STATE AND THE MARKET: THE INSTITUTIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.19

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

Т. В. Аляб'єва

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІЇ

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

T. Aliabieva

Master of specialty "Public management and аdministration" of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

FACTORS OF INFLUENCE ON PUBLIC GOVERNANCE OF THE ENVIRONMENTAL SYSTEM DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.23

Е. П. Желибо

д. х. н., профессор, профессор кафедры товароведения и техногенно-экологической безопасности, Университет государственной фискальной службы Украины, г. Ирпень

И. С. Сагайдак

к. т. н., доцент, доцент кафедры товароведения и техногенно-экологической безопасности, Университет государственной фискальной службы Украины, г. Ирпень

УКРАИНА НА ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ye. Zhelibo

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Professor of the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

I. Sahaidak

Ph. D. (Technical), Associate Professor of the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

UKRAINE ON THE WAY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ЕCONOMIC ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.28

Н. В. Фесенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

Л. М. Яремченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. Fesenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance and Banking, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

L. Yaremchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance and Banking, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

THE STATE AND PROSPECTS OF UKRAINE'S INSURANCE MARKET FUNCTIONING IN GLOBALIZATION CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.35

О. В. Насібова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів КНТЕУ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

О. Nasibovа

PhD in Economics, Associate Professor of Finance and Credit,Kharkov Institute of Finances of Kyiv National University of Trade and Economics

THE THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.41

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

МІСЦЕ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

PLACE OF THE AGRARIAN SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.44

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

ДЕСТАБІЛІЗУЮЧІ ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

K. Utenkova

PhD in Economics, assistant professor of the chair of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev, Kharkiv

DESTAВILIZING FACTORS OF THE EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT OF ENTERPRISE AND THEIR EFFECT ON ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.51

В. А. Петренко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, управління та адміністрування, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

V. Petrenko

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Economics, Management and Administration of the Melitopol Bohdan Khmelnitsky State Pedagogical University

LEGAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.58

Г. В. Разумова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

H. Razumova

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Marketing, SHEI "Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture", Dnipro

CONCEPT OF MANAGEMENT OF CHANGES IN REGULATORY POLICY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.62

М. І. Душак

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

M. Dushak

postgraduate student, Department of finance, banking and insurance, Sumy State University

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL ARCHITECTURE OF THE COMPANY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.67

О. О. Гайдукова

асистент кафедри управління проектами та безпеки підприємства,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Haidukova

Senior teacher of project management and enterprisesecuritydepartmentYuriyFedkovich National University of Chernivtsi

THE USE OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE SALE OF FOOD INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.71

О. В. Дмитрик

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

O. Dmytryk

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ORGANIZATIONALLY-ECONOMIC PRINCIPLES OF STATE SUPPORT OF FARM HOUSEHOLDS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.76

В. Б. Цеханович

аспирант кафедры экономики, маркетинга и предпринимательства, ГУ Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ЕВРОРЕГИОНАЛЬНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ

V. Tsekhanovich

postgraduate student, Department of Economics, Marketing and Entrepreneurship, State University Luhansk Taras Shevchenko National University

EUROPEAN EXPERIENCE IN MANAGING EUROREGIONAL COOPERATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.82

Х. Б. Джурик

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ОТГ

Kh. Dzhuryk

postgraduate student of the Department of Finance, National University "Lviv Polytechnics", Lviv, Ukraine

FORMATION OF RATIONAL ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC STRUCTURES OF MANAGEMENT OTG

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.87

Я. А. Сарнецька

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ СУТНОСТІ ТА СТАТУСУ

Ya. Sarnetska

postgraduate student at the Department of Finance,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

LOCAL SELF-GOVERNANCE: EVOLUTION OF ESSENCE AND STATUS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.8.93

В. М. Кузьменко

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. Kuzmenko

postgraduate student of Corporate Finance and Controlling department, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

FORMS OF ENTREPRENEUR INVESTMENT ACTIVITY STATE FINANCING

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"