Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2018

Завантажити журнал №8, 2018

Я. В. Белінська

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Т. А. Калита

старший викладач кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПЕРЕВАГИ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ya. Belinska

Doctor of economics, Professor, Head of the Department of International Economics,University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpіn

T. Kalyta

Senior Lecturer at the Department of Financial Markets, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpіn

BENEFITS OF CREDITING INVESTMENT-INNOVATIVE ACTIVITY ON THE BASIS OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN GLOBALIZATION CONDITIONS IN UKRAINE

В. Я. Брич

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

В. І. Охота

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. Brych

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor Department of international Tourism and Hotel business, Ternopil national economic university

V. Okhota

PhD,Associate Professor, Department of international Tourism and Hotel business, Ternopil national economic university

THE MAIN FACTORS INFLUENCING THE FUNCTIONING OF HOTEL-RESTAURANT COMPLEXES AND TOURISM IN UKRAINE

Н. Я. Пітель

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Л. П. Альошкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Л. В. Клименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

N. Pitel

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman

L. Alioshkina

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman

L. Klymenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman

THE PRIORITIES OF GOVERNMENT POLICIES CONCERNING THE STIMULATION OF LOGISTICS PROCESSES

Б. С. Стеценко

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ТРАДИЦІОНАЛІЗМ ЧИ ФУТУРИЗМ

B. Stetsenko

PhD, Associate Professor, Doctoral Candidate Department of Finance SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

DEVELOPMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE GLOBAL ECONOMY: TRADITIONAL OR FUTURISM

А. Ю. Гладченко

к. е. н., докторант, Національний університет водного господарства та природокористування

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ НА СИСТЕМУ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

A. Gladchenko

postdoctoral student, National University of Water and Environmental Engineering

INFLUENCE OF INTERNATIONAL CORPORATIONS ON THE ECONOMIC EQUALITY COORDINATION SYSTEM

О. В. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ

O. Kuzyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Marketing, Ivan Franko National University of L'viv

DEVELOPMENT OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE AGRIBUSINESS OF UKRAINE

Ю. І. Маркуц

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. В. Гусаревич

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Yu. Markuts

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Finance Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

N. Husarevych

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of Finance Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE BUDGET INCOMES EFFECTIVENESS IN TERMS OF ECONOMIC REFORMS

В. В. Покиньчереда

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ТРУДОВІ РЕСУРСИ, РОБОЧА СИЛА, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЙ

V. Pokynchereda

Ph.D. in Economics, Assistant Professor, Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

LABOUR RESOURCES, LABOUR FORCE, HUMAN CAPITAL: THE ACCOUNTING AND ECONOMIC ESSENCE OF CATEGORIES

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

М. Ю. Радзевич

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗГІДНО З ОКРЕМОЮ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

O. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair, Zaporozhye National Technical University

M. Radzevich

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

INVESTIGATION OF PROFIT ACCOUNTS UNDER THE SINGLE FINANCIAL STATEMENT OF THE BANKING INSTITUTION

В. В. Овчарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Ovcharuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv

PRINCIPLES OF THE CONSTRUCTION AND USE OF ADMINISTRATION SYSTEMS IN THE ENTERPRISES MANAGEMENT CONSIDERING THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Ю. В. Майстренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Київський університет ринкових відносин, м. Київ, Україна

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Yu. Maistrenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Management and Marketing Department,Kiev University for Market Relations, Kiev, Ukraine

INNOVATIVE APPROACHES IN PRACTICE OF MANAGEMENT OF PERSONNEL OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

А. О. Юношева

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ ПЕРІОДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Maksymenko

сand.sc.(econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University

А. Yunoscheva

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ACCOUNT EXPLANATION OF EXPENDITURE PERIOD AS A PRECONDITION FOR EFFECTIVE MANAGEMENT BY THE ENTERPRISE

В. В. Опалько

к. е. н., доцент, докторантка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

МЕХАНІЗМИ СКОРОЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

V. Opalko

PhD in Economic sciences, Associate Professor, doctoral student, Cherkasy Bohdan Khmelnitsky National University

MECHANISMS FOR REDUCING SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY IN THE CONDITIONS OF MODERN DEVELOPMENT

С. В. Шевчук

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємств, Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

S. Shevchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Doctoral student of the department of economics of enterprises National University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE CUSTOMS BUSINESS IN UKRAINE

Насіров Мехді Фарман огли

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІНЕРЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ СЦЕНАРІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ПЛАСТИКУ У СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Nasirov Mehdi Farman ogly

Graduate student of Interregional Academy of Personnel Management

INERTIAL AND INNOVATIVE SCENARIOS CONDUCTING WITH PLASTIC WASTE IN THE MIDDLE AND LONG-TERM PERSPECTIVE

А. С. Стовпова

магістр, лаборант кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ "Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КРИПТОАКТИВИ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

A. Stovpova

Master's degree, laboratory assistant at the Department of Accounting and Taxation of the "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

CRYPTOASSETS AS AN OBJECT OF ACCOUNTING

О. С. Покрас

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ В АСПЕКТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

O. Pokras

aspirant National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

WAYS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE PERSONNEL MOTIVATION ASPECT

А. І. Партола

аспірант, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ

A. Partolа

Postgraduate Student, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

DEVELOPMENT OF WATER TRANSPORT ENTERPRISES OF UKRAINE BASED ON CLUSTER MODEL

І. М. Скрипник

аспірант Дніпровського державного аграрно-економічного університету

РОЛЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. Skrypnyk

postgraduate student in Dnipro State Agrarian and Economic University

THE ROLE OF ORGANIC PRODUCTION IN FOOD SECURITY OF UKRAINE

А. В. Дрепін

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

A. Drepin

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR INTERGOVERNMENTAL RELATIONS' DEVELOPMENT

Я. В. Шевчук

старший внутрішній аудитор ПРАТ "Київстар", аспірант ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

РИНОК БАНКІВСЬКОГО ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ya. Shevchuk

Senior Internal Auditor of PJSC "Kyivstar", Post-graduate Student of SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE MARKET OF BANKING PROJECT FINANCING IN UKRAINE

А. С. Диндар

аспірант, асистент кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ АРТ РИНКУ УКРАЇНИ

A. Dyndar

post-graduate student, European integration department, Kyiv National Economics university named after Vadym Hetman

KEY FEATURES OF THE EUROPEAN VECTOR OF DEVELOPMENT OF THE CULTURE AND CREATIVE MARKET OF UKRAINE

Т. М. Семененко

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

МОДУЛЯРИЗАЦІЯ ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ В МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ТНК

T. Semenenko

the doctoral student, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

MODULARIZATION AS ONE OF THE KEY TREND IN MODERNIZING THE STRATEGIES OF INTERNATIONALIZATION OF AUTOMOTIVE MNCS

І. І. Давидова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

I. Davydova

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGETARY POLICY OF ECONOMIC GROWTH

Л. Д. Романчук

асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київського національного торговельно-еконономічного університету, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

L. Romanchuk

assistant lecturer Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

METHODICAL BASIS FOR THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE MARKETING COMMUNICATION STRATEGY OF THE RESORT AND RECREATIONAL ENTERPRISE

В. М. Жук

академік НААН, доктор економічних наук, професор

Ю. О. Лупенко

академік НААН, доктор економічних наук, професор

КНИГА ПРО УКРАЇНУ З Л. КУЧМОЮ І «БЕЗ»?

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"