Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2017

Завантажити журнал №8, 2017

В. Г. Панченко

к. і. н., директор "Агентства розвитку Дніпра"

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ: ВІД ВИТОКІВ ДО НОВИХ ВАРІАЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE POLICY OF ECONOMIC NATIONALISM: FROM ORIGINS TO NEW VERSIONS OF ECONOMIC PATRIOTISM

О. М. Галенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Л. А. Різва

здобувач, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЄС

O. Galenko

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of International Accounting and Auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

L. Rizva

Researcher, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

EVOLUTION OF EU ECONOMIC DEVELOPMENT INTELLECTUALIZATION

М. Ф. Криштанович

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри педагогіки та соціального управління, Національний університет "Львівська політехніка"

ПРОТИДІЯ ПОЛІЦІЄЮ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЗАГРОЗІ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ

M. Kryshtanovych

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Social Management, National University "Lviv Polytechnic"

COUNTERACTION TO POLICE ORGANIZED CRIME AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

В. Н. Степанов

д. э. н., профессор, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, г. Одесса

ОБ УНИТАРНОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ГОСУДАРСТВА КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ РИСК-ЛОВУШКИ

V. Stepanov

Doctor of Economics, professor, Chief Researcher Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research NAS-of Ukraine, Odessa

ON THE UNITARITY OF THE STATE'S ESTABLISHMENT AS AN INSTITUTIONAL RISK-TRAP

А. М. Поручник

д. е. н., проф., завідувач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

К. О. Кулаковський

аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

A. Porucnik

Professor, Doctor of Econ. Sci., Head of the Chair of International Economy, National Economic University of Vadym Hetman

K. Kulakovskyi

Post-graduate of the Chair of International Economy, National Economic University of Vadym Hetman

ENERGY SECURITY AND DIVERSIFICATION OF ENERGY RESOURCES

І. В. Турський

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА — ПРІОРИТЕТ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

I. Turskyj

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Ternopil National Technical University named after. Ivan Puluj

THE UKRAINIAN VECTOR OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AS A PRIORITY OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Г. В. Кучер

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ ЯК ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

G. Kucher

Ph.D., associate Professor, associate professor of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

TRANSFORMATION OF THE STATE'S ROLE AS A SOURCE OF FINANCING SOCIAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

О. Д. Ладюк

к. е. н., професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, директор, Рівненський інститут ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Рівне

ХАРАКТЕРИСТИКА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

O. Ladyuk

Phd in economics, professor, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Director of Rivne Institute HEI "Open International University of Human Development "Ukraine", Rivne

CHARACTERISTICS OF THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

Ю. Т. Матвєєва

к. е. н., старший викладач кафедри управління, Інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, м. Суми

Ю. О. Мирошниченко

к. е. н., доцент кафедри управління, Інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, м. Суми

ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ ГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ

Yu. Matvieieva

Ph.D. in Economics, senior lecturer, Department of management, Balatsky Academic and Scientific Institute of Finance, Economics and Management, Sumy State University, Sumy

Yu. Myroshnychenko

Ph.D. in Economics, associate professor, Department of management, Balatsky Academic and Scientific Institute of Finance, Economics and Management, Sumy State University, Sumy

EXPRESS-DIAGNOSTICS OF SOCIO-ECOLOGO-ECONOMIC BALANCE LEVEL OF THE ADMINISTRATIVE TERRITORY BY USING GRAPHIC METHOD

А. Я. Гадзало

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН, Київ

СТАН ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КРАЇНАХ ЄС

A. Gadzalo

candidate of economic sciences, Senior Research, Institute of Agroecology and Nature Management NAAN, Kyiv

CONDITION OF INSTITUTIONAL SUPPLY OF TRANSBORDER COOPERATION IN THE EU COUNTRIES

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

N. Chorna

Ph.D., Associate Professor, Doctoral Candidate, of the International Economic Relations Department, Khmelnytsky National University

ANALYSIS OF TENDENCY TO INCREASE COMPETITIVE ADVANTAGES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Ю. С. Рогозян

к. е. н., заступник завідуючого відділом проблем міжрегіонального співробітництва, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРА ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ДЛЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Yu. Rohozian

Candidate of Economic Sciences, Deputy Head of the Department of Interregional Cooperation Issues Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

INFORMATION GATHERING AND PUBLIC OPINION POLLING PROCEDURE TO FORM A DEVELOPMENT STRATEGY OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITY

С. М. Халатур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Є. М. Кубасова

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

S. Khalatur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

E. Kubasova

Dnipro State Agrarian and Economic University

FEATURES OF THE FINANCIAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY

І. Ю. Лєбєдєва

к. е. н., доцент кафедри управління проектами та системного аналізу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

О. Е. Рівас Перес

студент 5-го курсу інституту Економіки та менеджменту Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

ВПЛИВ ЗМІНИ ІМІДЖУ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

I. Lebedeva

associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, Odessa

О. Rivas Peres

5th year student of the Institute of Economics and Management Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, Odessa

IMPACT OF MODIFICATION OF MOBILE COMMUNICATION OPERATOR IMAGE FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT

Л. О. Василенко

к. т. н., доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури

Ю. О. Березницька

к. т. н., доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури

О. Г. Жукова

к. т. н., асистент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва і архітектури

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

L. Vasilenko

Associate Professor ar the Department of labour and environmental protection of Kyiv National University of Construction and Architecture, PhD in Engineering sciences, docent

J. Bereznitska

Ph.D., assistant professor of Occupational Safety and Environment Chair, Kyiv National University of construction and architecture, Kyiv

O. Zhukova

Ph.D., Assistant Department of Labor Protection and Environment Kyiv National University of Construction and Architecture, PhD

THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE COMPANY IN A GLOBALIZING ECONOMY UKRAINE

А. О. Гуторов

к. е. н., с. н. с., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України, м. Київ

ІНТЕГРАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

А. Gutorov

Ph.D. in Economics, Senior Scientific Researcher, Doctoral Student, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics" of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

THE INTEGRATION RELATIONS AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

М. В. Стирський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКОВОЇ ВЛАДИ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

M. Styrskyi

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the department of economic theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

MACROECONOMIC ASPECTS OF THE CONCENTRATION OF MARKET POWER IN THE BANKING SECTOR OF THE EUROPEAN UNION

А. В. Літошенко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕХНОЛОГІЯ BLOCKCHAIN: ПЕРЕВАГИ ТА НЕОЧЕВИДНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ

A. Litoshenko

Ph.D. researcher of II course of Taras Shevchenko national university of Kyiv

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: ADVANTAGES AND UNOBVIOS OPPORTUNITIES FOR USE IN DIFFERENT FIELDS

М. В. Городко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

M. Horodko

Сandidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

REASONS AND REGULARITIES OF USE LOGISTICS MANAGEMENT

В. Д. Шпотенко

провідний фахівець, ІПКДСЗУ

ВВП ТА ВНП ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВПЛИВУ НА ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

V. Shpotenko

leading specialist of the Institute of staff training of the State Employment Service of Ukraine

GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) AND GROSS NATIONAL PRODUCT (GNP) AS MACROECONOMIC INDICATORS OF INFLUENCE ON GROWTH OF WELFARE OF POPULATION

С. А. Лебедко

здобувач кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Lebedko

Applicant of Water Transport Management and Economics department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

THE MAINTENANCE OF ECONOMIC SECURITY OF TRANSPORTATION ENTERPRISES MECHANISM FORMATION

В. В. Міца

провідний спеціаліст підготовчого відділення факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

МАЛИЙ БІЗНЕС У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ (СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

V. Mitsa

Uzhhorod National University, Uzhhorod

SMALL BUSINESS IN MODERN MARKET CONDITIONS (SOCIAL ASPECTS)

Ю. В. Трокоз

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ЗМІСТ РИНКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ЗРОСТАННЯ АПК

Y. Trokoz

Ph.D. candidate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECONOMIC NATURE, CONTENT OF AGRI-FOOD MARKET AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR STIMULATION OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT

О. С. Коваленко

аспірант кафедри банківської справи КНЕУ імені Вадима Гетьмана

ЦІЛЬОВЕ РЕФІНАНСУВАННЯ НБУ ЯК СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІКИ: НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

A. Kovalenko

postgraduate, KNEU named after Vadym Hetman

TARGET REFINANCING BY THE NBU AS A METHOD OF INCREASING OF THE ECONOMICS FINANCING: ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"