Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2016

Завантажити журнал №8, 2016

П. І. Гайдуцький

директор Інституту стратегічних оцінок, д. е. н., проф., академік НААН, заслужений діяч науки і техніки, член Ради НБУ у 2010—2015 рр.

ГРИВНЯ — АТРИБУТ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ

P. Gaidutskyi

Director of the Institute of strategic assessments, Doctor of Economic Sciences, Professor, Akademician of NAAS, Honored Worker of Science, Member of the Board of the National Bank of Ukraine (2010—2015)

HRYVNIA — THE ATTRIBUTE OF STATEHOOD AND ECONOMIC EFFICIENCY

Г. А. Дмитренко

д. е. н., професор, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

М. О. Кириченко

к. пед. н., доцент, професор кафедри державної служби і менеджменту освіти, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІМПЕРАТИВ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

G. Dmytrenko

Doctor of Economics, Professor

M. Kyrychenko

Ph.D., Docent

SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE IMPERATIVE FEEDBACK IN PUBLIC ADMINISTRATION

В. Ф. Столяров

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Інститут фізичної економіки ім. С.А. Подолинського

В. І. Островецький

к. е. н., провідний науковий співробітник Інститут фізичної економіки ім. С.А. Подолинського

ФОРМУВАННЯ ЦІН І ТАРИФІВ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ

V. Stolyarov

Doctor of Economics, professor, chief researcher at the Institute of Physical Economy n. S.A. Pololynskiy

V. Ostrovetskiy

Ph.D., senior researcher at the Institute of Physical Economy n. S.A.Podolynskiy

PRICING AND TARIFFS ON GOODS AND SERVICES OF NATURAL MONOPOLIES IN UKRAINE

Є. В. Смирнов

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", Україна

О. П. Смирнова

здобувач відділу історії України XIX — поч. XX ст. Інститут історії України, Україна

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

I. Smyrnov

PhD in Economics, senior tutor, department of economics of enterprises SHEE "KNEU named after Vadym Getman", Ukraine

О. Smyrnova

PhD student department of Ukraine history XIX — beg. XX sen. Ukraine history institute, Ukraine

STRATEGIC IMPERATIVES OF DEVELOPMENT TOURISM IN UKRAINE

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

А. І. Гончаренко

викладач, кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

N. Dobizha

Ph.D., associate professor at the department of finance and credit in Vinnytsia educational & scientific institute of economics of Ternopil National Economic University, Vinnytsia

A. Goncharenko

lecturer at the department of finance and credit in Vinnytsia educational & scientific institute of economics of Ternopil National Economic University, Vinnytsia

CURRENT ISSUES OF INNOVATION IN THE ENTERPRISE

О. О. Стрижак

к. е. н., доцент кафедри туризму, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ТА ЗМІСТУ

O. Stryzhak

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Tourism, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

CONCEPT OF INSTITUTE: BASIC APPROACHES TO DEFINITION OF ESSENCE AND CONTENT

С. О. Бірюк

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фондового ринку та корпоративного управління Українського інституту розвитку фондового ринку, м. Київ

БІРЖОВА КОМПОНЕНТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

S. Biruk

PhD, Associate Professor, Head of Department of Capital Market and corporative management USMDI, Kyiv

EXCHANGE COMPONENT OF INFORMATION ENVIRONMENT OF DOMESTIC STOCK MARKET

П. В. Брінь

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

О. В. Прохоренко

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

P. Brin

Ph.D., associate professor, assistant professor of management and taxation department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

O. Prokhorenko

Ph.D., senior lecture of management and taxation department, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

COMPLEX APPROACH TO DECISION CONCERNING THE ENTERPRISE OUTSOURSING

А. Г. Цибуляк

к. політ. н., здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ

ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

A. Tsybuliak

Сandidate of Political Sciences, researcher of international finance department, Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Kyiv

GLOBAL STRATEGIES OF ECOLOGIZATION OF WORLD COMMODITY MARKETS

К. Ю. Кононова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ГРАФОВА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ

K. Kononova

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V.N. Karazin Kharkiv National University

INFORMATION SOCIETY: THE GRAPH MODEL

І. В. Безп'ята

к. е. н., доцент, докторант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА КРАЇНИ

I. Bezpyata

Ph.D., associate professor, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

DIAGNOSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC PERFORMANCE OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE COUNTRY

О. В. Шинкарюк

к. е. н., докторант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Мінекономрозвитку та торгівлі України

СТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ1 (ВІД ЦІЛЕЙ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ДО ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ)

O. Shinkaryuk

PhD in economics, doctoral candidate, Research Institute Information and Modeling Economic, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

FORMATION OF PREREQUISITES FOR INTRODUCTION OF STATE REGULATION OF REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT IN UKRAINE1 (THE GOALS OF HUMAN DEVELOPMENT FOR OBJECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

О. В. Баранецька

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

Я. Г. Бучковська

к. е. н., викладач Кам'янець-Подільського планово-економічного технікуму, м. Кам'янець-Подільський

АНАЛІЗ БЮДЖЕТОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

О. Baranetska

Candidate of Economics, Associate Professor of Department of financial and economic security and intellectual property, Ternopil National Economic University, Ternopil

Y. Buchkovska

Candidate of Economics, Teacher of Kamenetz-Podolsk Economic Planning College, Kamenets-Podolsk

ANALYSIS OF CREATION OF BUDGET IN UKRAINE

Ж. В. Прокопенко

к. е. н., докторант кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЛІЗИНГ

Zh. Prokopenko

Ph.D., doctoral student of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

CURRENT MARKET NBFIS, PENSIONS, INVESTMENTS AND LEASING

Л. В. Сироватченко

к. е. н., ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ВОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

L. Syrovatchenko

PhD, Kiev National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

WATER CONSUMPTION IN UKRAINE: FEATURES AND CURRENT STATE

А. О. Дрозд

асистент кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ "КПІ", м. Київ

В. О. Капустян

д. ф.-м. н., професор кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ "КПІ", м. Київ

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ БАНКУ ЗА УМОВИ ВИПАДКОВОГО ЗАПІЗНЕННЯ ПРИ ПОВЕРНЕННІ КРЕДИТІВ

A. Drozd

assistant at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI"

V. Kapustyan

D.Sc., professor at mathematical modelling of economic systems department, NTUU "KPI

NUMERICAL BANK PRICING MODELLING UNDER RANDOM TIME LAG CREDIT RETURN CONDITION

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Я. О. Добренька

здобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. Zorya

cand. sc. (soc.), assistant professor of department of "Accounting and audit", Zaporozhye National Technical University

I. Maksymenko

cand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and audit", Zaporozhye National Technical University

Y. Dobrenka

Seeker of higher education qualification level «master», Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES OF ACCOUNTING AND ANALYTIC VIEW OF INVENTORY WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS IN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

О. О. Січняк

аспірант кафедри економічної теорії та історії економічної думки, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

A. Sechnyak

postgraduate student of department of economic theory and the history of economical thought, Odessa I. I. Mechnikov National University

THEORETICAL BASIS OF STUDYING OF FORMING AND CLASSIFICATION OF THE FISCAL POLICY

К. О. Литвиненко

аспірант, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

ОЦІНКА МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ СЕКТОР НА БАЗІ МОДЕЛІ МАТРИЦЬ СОЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ

K. Lytvynenko

PhD student, Odessa National I. I. Mechnikov Unversity

ESTIMATING THE MULTIPLIER EFFECTS OF EXOGENOUS SHOCKS ON THE BUSINESS SECTOR BASED ON SOCIAL ACCOUNTING MATRICES MODEL

Т. Ю. Назарова

аспірант, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ

T. Nazarova

graduate student, National Technical University 'Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

THE MECHANISM OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE INDUSTRY BASED ON A SYNERGISTIC APPROACH

О. М. Баришнікова

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВЕРИФІКАЦІЇ ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. Baryshnikova

Researcher of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

FEATURES OF VERIFICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"