Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2015

Завантажити журнал №8, 2015

А. Г. Герасименко

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний тоговельно-економічний університет, м. Київ

МОДЕЛЬ РИНКОВОГО ДОМІНУВАННЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Gerasymenko

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Chair of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MODEL OF MARKET DOMINANCE AS A WAY OF ORGANIZING THE GLOBAL ECONOMY

С. Е. Сардак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ГЛОБАЛЬНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

S. Sardak

D.Sc. (Economics), Associate Professor, Professor Department of Economics and National Economy Management, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

THE TRANSFORMATION OF GEO-ECONOMIC INTERESTS OF GLOBAL MACROECONOMIC POLICY SUBJECTS

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління, Міністерства фінансів України

СТРАТЕГІЯ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

G. Ortina

doctoral student, Academy of Financial Management, Ministry of Finance of Ukraine

THE STRATEGY OF CRISIS MANAGEMENT FOR THE REAL ECONOMY SECTOR

В. М. Фурман

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Н. В. Зачосова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ БАНКІВ ЯК ДОМІНУЮЧОГО ВИДУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

V. Furman

Doctor of Economics, associate professor, Professor of Management and Economic Security Department, Cherkasy National University of Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

N. Zachosova

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, the Eastern University of Economics and Management, Cherkasy

THE METHODICAL APPROACHES TO THE LEVEL OF BANKS AS THE DOMINANT TYPE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE ECONOMIC SECURITY ASSESSING TOOLS FORMATION

Н. В. Трусова

к. е. н, доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ

АНАЛІЗ ЙМОВІРНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ЦИКЛУ В ПРОГНОЗУВАННІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Trusova

PhD., associate professor, past graduate student for getting Doctor Degrees Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

ANALYSIS THE PROBABILISTIC THE IMPLEMENTATION FUNCTIONS OF THE MANAGEMENT CYCLE IN PREDICTING FINANCIAL POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. В. Хмельков

к. н. по гос. упр., доцент кафедры финансов и кредита, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

ИНВАРИАНТНОСТЬ ИЕРАРХИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАБИЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ — КАК ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВ

A. Khmelkov

Ph.D in Public Administration, Associate Professor of the Department of Finance and credit, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE INVARIANCE HIERARCHY OF THE INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE OF THE STABILITY OF PUBLIC FINANCES — AS A NATURAL RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF FINANCE

І. Ю. Шевченко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОВИРОБНИКІВ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛІВ

І. Shevchenko

Ph.D. in Economics, Senior Lecture of Department of Economy of Enterprise, Kharkov National Automobile and Highway University, Kharkov

NORMATIVE AND LEGAL BASIS ENSURING THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC AUTOMAKERS ON THE NATIONAL AUTOMOBILES SALE MARKET

О. О. Захаркін

к. е. н., доцент, докторант, Сумський державний університет, м. Суми

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ЙОГО РИЗИКОСТІЙКОСТІ

О. Zakharkin

PhD in Economics, Associate professor, Doctoral Candidate, Sumy State University, Sumy

FORMATION OF THE INNOVATION STRATEGY OF ENTERPRISE TAKING INTO ACCOUNT LEVEL OF ITS RISK TOLERANCE

О. В. Бойко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛАСТЕРНО-ЛОГІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ КРАЇНИ

O. Boiko

Ph.D. in Economics, associate professor of the chair for economics, National Aviation University, Kyiv

METHODOLOGY APPROACHES TO CLUSTER AND LOGISTICS DEVELOPMENT OF THE TRANSPORTATION SERVICES MARKET IN THE COUNTRY

В. П. Хомутенко

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

Є. М. Богатирьова

аспірант, Одеський національний економічний університет

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ

V. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of Finance Department, Odessa National Economic University

Y. Bogatyreva

graduate student, Odessa National Economic University

THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE TAX REFORM

І. І. Віннікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

С. В. Марчук

старший викладач кафедри менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

I. Vinnikova

PhD, Associate professor, Associate professor of management department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

S. Marchuk

senior lecturer in management Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE

Т. Л. Ізовіт

к. е. н., Віце-президент, Українська асоціація підприємств легкої промисловості "Укрлегпром"

ЕФЕКТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКОВОГО ІМПОРТНОГО ЗБОРУ НА РОЗВИТОК ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

T. Izovit

Ph.D., Vice-president, Ukrainian Association of Light Industry "Ukrlegprom"

THE EFFECT OF INTRODUCING OF THE ADDITIONAL CUSTOMS DUTY FOR THE IMPORT ON THE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY OF UKRAINE

В. Г. Семенова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

V. Semenova

PhD economics, Odessa national economic university, Department of Economics of the enterprise, Odessa

MATHEMATICAL MODEL OF EFFICIENCY EVALUATION COMPONENTS OF ENTERPRISE INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT

К. В. Клименко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу фінансових ринків, НДФІ ДННУ "Академія Фінансового управління" Міністерства Фінансів України

РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

K. Klymenko

Ph.D., senior research fellow of the financial markets department, State Educational Scientific Institution "Academy of Financial Management" of the Ministry of Finance of Ukraine

STOCK MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROINTEGRATION PROCESSES

О. М. Кушнірчук-Ставнича

к. е. н., старший викладач, Львівський інститут економіки і туризму

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

O. Kushnirchuk-Stavnicha

PhD of economy, senior lecturer of Lviv institute of economics and tourism

REGULATORY SUPPORT OF TOURISM RESOURCES USE AND PROTECTION IN CARPATHIAN REGION OF UKRAINE

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

N. Novikova

PhD, Associate Professor Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

FORMATION OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF REALIZATION ECONOMIC INTERESTS

К. В. Ор'єва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ТА ЇХ МІСЦЕ В ІЄРАРХІЇ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

K. Orieva

candidate of economics, associate professor of management department, National metallurgical academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

FEATURES OF STRATEGIC AIMS AND THEIR PLACE IN HIERARCHY OF ENTERPRISE AIMS

Л. М. Ільїч

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

Н. С. Якимова

к. е. н., старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛЮВАННЯ БЕЗРОБІТНОГО НАСЕЛЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

L. Ilich

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Senior Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

N. Yakymova

Ph.D. in Economics, Senior Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

MODERN TECHNOLOGIES OF PROFILING THE UNEMPLOYED AND OPPORTUNITIES OF THEIR APPLICATION IN UKRAINE

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інституту менеджменту Тернопільського національний економічний університет

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ І КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНУ

V. Kupchak

candidate of economic Sciences, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

STRATEGIC CONTROL OF ENERGY IN ENSURING ENERGY EFFICIENCY, ECONOMIC EFFICIENCY AND ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND COMPLEXES IN THE REGION

Н. В. Москаль

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

ЕТАПИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ

N. Moskal

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, Lviv National Ivan Franko University

STAGES AND PROCEDURES OF THE AUDIT OF SANATION

О. В. Собкевич

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу безпеки реального сектору економіки, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. Sobkevych

real sector of the economy security department, Head of department, PhD in Economics, Senior Research Fellow, National institute for strategic studies

ECONOMIC AND MATHEMATICAL TOOLS FOR INTEGRATION ASSESSMENT OF THE LEVEL INNOVATION SECURITY IN INDUSTRY OF UKRAINE

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ НАУКИ ПРО ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

А. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

THEORETICAL ORIGINS OF THE SCIENCE ABOUT PUBLIC FINANCES

В. Г. Гончар

ПЕРВИННІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В ПРОЦЕСІ КОМЕРЦІЙНОЇ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ В РАМКАХ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

V. Gonchar

PRIMACY OF SUPPORT OF FINANCIAL SAFETY IN THE PROCESS OF COMMERCIAL VALUATION OF PROPERTY IN THE COURSE OF MORTGAGE LENDING

В. О. Заколодяжний

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОБІЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

V. Zakolodiazhnyi

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MOBILE STRATEGY AS A INNOVATION PART OF INSURANCE COMPANY

О. М. Руденко

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: СУТНІСТЬ І ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

O. Rudenko

graduate student, National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

TRANSFORMATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS: ESSENCE AND SUBSTANTIAL CHARACTERISTICS

А. В. Скиба

аспірант, НТУУ "КПІ"

О. І. Хоріна

м. н. с. лабораторії моніторингу суспільно-політичних процесів, ІСПП НАПН України

РОЗШИРЕННЯ ЕКОНОМІКО-ВАРТІСНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЗА ТИПОЛОГІЄЮ ОСОБИСТОСТІ Г. АЙЗЕНКА

A. Skyba

PhD student, NTUU "KPI"

O. Khorina

junior researcher, Institute of Social and Political Psychology Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

EXPANDING OF ECONOMIC-COST MODELS FOR RISK EVALUATION OF INFORMATION SECURITY BY THE TYPOLOGY OF PERSONALITY BY H. EYSENCK

Б. О. Ходакевич

аспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ІТ-СЕКТОРУ

B. Khodakevych

Postgraduate student of business economics State Higher Educational Institution "Kyiv National Economic University", Kyiv

PROSPECTS OF THE NATIONAL IT SECTOR

О. Є. Патлатой

викладач кафедри загальної економічної теорії, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ ПРАЦІ В РАМКАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

O. Patlatoy

lecturer of General economic theory department, Odessa National Economic University, Odessa

INSTITUTIONAL FORMS OF GOVERNMENT SUPPORT FOR SCIENTIFIC WORK WITH IN NATIONAL INNOVATION SYSTEM

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"