EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2014

Завантажити журнал №8, 2014

Ю. М. Маршавін

доктор економічних наук, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ПРОФЕСІЙНИЙ ДИСБАЛАНС НА РИНКУ ПРАЦІ: ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Yu. Marshavin

Dr.S. (Econ.), Docent, First Vice-Rector, Ukrainian State Employment Service Training Institute

OCCUPATIONAL IMBALANCE IN THE LABOUR MARKET: ECONOMIC LOSSES AND WAYS OF THEIR MINIMIZATION

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., завідувач кафедри Міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ЗБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

V. Prikhodko

Dr. Sc. Grad., Senior Scientist, Head of uzghorod national university international relation s department

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE CONTEXT OF CONVERGENCE REGIONS OF UKRAINE AND THE EUROPEAN COMMUNITY: FOREIGN TRADE AND MANAGEMENT ASPECTS

М. В. Макаренко

д. е. н., доцент, Азовський морський інститут

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

M. Makarenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Azov Maritime Institute Odessa National Maritime Academy

STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS THE TOOL OF INCREASE OF REGIONS COMPETITIVENESS

Н. С. Завізєна

д. е. н., доцент, Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ

РЕГУЛЯТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА РОБОТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

N. Zaviziena

PhD, Associate Professor, Research Institute of Economics, Kyiv

THE REGULATORY ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENTS, AS EFFECTIVE THE BANKING SYSTEM AT THE REGIONAL LEVEL

О. В. Покатаєва

д. е. н., професор, Класичний приватний університет

Н. М. Давидкова

аспірант, Класичний приватний університет

ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

O. Pokatayeva

doctor of economic science, professor, Classic Private University

N. Davydkovа

graduate student, Classic Private University

APPROACH TO THE EVALUATION OF MARKET BANKING SERVICES

І. Є. Семенча

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

І. С. Пономаренко

магістрант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАНУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ НА БЕЗПЕКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

I. Semencha

Doctor of Economics Sciences, Profesor of Economic Cybernetics Department, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University

I. Ponomarenko

Magistr of Economic Cybernetics Department, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University

RESEARCH OF INFLUENCE OF INDICATORS OF FINANCIALLY-CREDIT SYSTEM ON SAFETY OF REGION

Є. М. Терехов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

I. Terekhov

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

PRIORITY AREAS OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

О. Н. Гаркушенко

докторант, к. е. н., с. н. с. отдела финансово-экономических проблем использования производственного потенциала, Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Донецк

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В УКРАИНЕ

O. Garkushenko

doctoral candidate, candidate of economic sciences, Ph.D., senior research associate of Department of financial and economic problems of manufacturing potential use, Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine

LEGAL REGULATION OF SOLID HOUSEHOLD WASTES TREATMENT SPHERE IN UKRAINE

Г. С. Морозова

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

Є. М. Руденко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

A. Morozova

PhD in Economics, senior teacher of the department of Finance Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

Ye. Rudenko

PhD in Economics, senior teacher of the department of Finance Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

INFLUENCE OF VALUE ADDED TAX ON THE FORMATION OF STATE BUDGET REVENUES IN UKRAINE

О. Б. Моргулець

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ СЕРВІС-МЕНЕДЖМЕНТУ

O. Morgulets

PhD (Economics), associate professor, doctoral candidate, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

CLASSIFICATION AND SYSTEMATIZATION OF SERVICES IN THE CONTEXT OF THE THEORIES OF SERVICE MANAGEMENT

Л. М. Коваль

к. е. н., доцент, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

КОРУПЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА

L. Koval

PhD, Associate Professor, Khmelnitsky Cooperative Trade and Economic Institute

CORRUPTION AND ITS IMPACT ON THE FORMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR

І. А. Ажаман

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

I. Azhaman

PhD, Associate Professor, Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE OF INDUSTRIAL AND CIVIL BUILDING IN RURAL AREAS

Ю. В. Тінтулов

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський Державний Аграрний Університет

МЕХАНІЗМИ І ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Yu. Tintulov

PhD, Associate Professor, of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

MECHANISMS AND ACTIVATION BUSINESS CLIMATE FACTORS CORPORATE STRUCTURE FOOD

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЄС

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF REGIONAL COMPETITIVENESS ON THE BASIS OF ITS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

О. Р. Сергєєва

к. н. з держ. упр., ст. викладач кафедри "Товарознавство і торговельне підприємництво", Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

E. Sergeeva

PhD from the state. management, Article. lecturer in "Commodity trade and business", Dnepropetrovsk Alfred Nobel University

COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN ENTERPRISES IN TODAY'S CONTEXT OF GLOBALIZATION

О. І. Краснова

аспірант кафедри політекономії, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

ВПЛИВ ЛІКАРНЯНИХ КАС НА ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ НАСЕЛЕННЯ

О. Krasnovа

post-graduate of chair of political economy of the Poltava National Pedagogical University of a name V.G. Korolenka

INFLUENCE HOSPITAL CASH DESKS ON FINANCING OF MEDICAL BRANCH AND MEDICAL DEMOGRAPHIC INDICATORS OF POPULATION

Н. В. Смирнова

викладач, Криворізький коледж національного авіаційного університету аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Кривий Ріг

ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

N. Smirnova

teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University post-graduate student of SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Krivoy Rog

OPTIMAL METHODS OF EVALUATION OF TECHNOLOGY TRANSFER AT THE ENTERPRISE

О. С. Сакун

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ ЛОКАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

O. Sakun

postgraduate Student, Chernigiv State Institute of Economics and Management, Chernigiv

IMPROVEMENT ORGANIZATIONALLY ECONOMIC MECHANISMS OF SUPPORT FOR LOCAL INNOVATIVE CENTERS IN UKRAINE

Л. К. Кожевнікова

аспірант кафедри економіки та безпеки підприємництва, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

L. Kozhevnikova

Graduate student of Economics and enterprise's security department, Eastern European National University after Lesya Ukrainka, Lutsk

PARTICULAR QUALITIES OF FEATURES AND METHODS OF FOREIGN ECONOMICS MANAGEMENT

О. Р. Оберван

аспірант кафедри економіки України ім. М. Туган-Барановського, Львівський національний університет імені Івана Франка

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ПОЛІТИКОЮ УКРАЇНИ

O. Obervan

рostgraduate student of the Department of Economics Ukraine, Ivan Franko National University of L'viv

ANALYSIS OF INDICATORS OF SOCIAL SECURITY AS AN INDICATOR OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF SOCIAL POLICY OF UKRAINE

Д. О. Плеханов

д. держ. упр, доцент, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

D. Plekhanov

doctor of sciences of public administration, associate professor, Black sea state university of the name of Mogyly Peter

BACKGROUND OF THE NEW MODEL AGRARIAN STATE POLICY

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗАГРОЗІ ВИНИКНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ

P. Volyanskiy

Doctor of State Administration, Associate Professor, Acting Chief of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv

ORGANIZATION OF STATE ADMINISTRATION AT THE THREAT OF ORIGIN AND ELIMINATION OF STATE AND REGIONAL LEVEL EMERGENCIES

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management National academy of public administration the President of Ukraine

MECHANISMS OF REALIZATION OF THE PROJECT OF NATIONAL STRATEGY OF DEVELOPMENT OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

ORGANIZATION AND PLANNING IN PUBLIC ADMINISTRATION FUNCTIONS POSTGRADUATE EDUCATION

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Л. М. Ленський

к. в. н., доцент, старший науковий співробітник відділу формування пріоритетних напрямків воєнно-технічної політики, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

ОНТОЛОГІЯ ВОЄННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

L. Lenskiy

candidate of military sciences, associate professor, senior staff scientist of department of forming of priority directions of military-technical policy, The Central research institute of armament and military technique of Armed Forces of Ukraine, Kyiv

ONTOLOGY OF MILITARY TECHNOLOGIES AS A RESEARCH METHOD

О. В. Банчук-Петросова

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський університет управління та підприємництва

ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ З УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

E. Banchuk-Petrosova

associate professor of international economics and marketing Kyiv university of management and entrepreneurship

ON THE TOP-PRIORITY TASKS FOR IMPROVEMENT PERSONNEL POLICY OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Н. В. Коваленко

старший викладач кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ У СТРАТЕГІЯХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

N. Kovalenko

Senior Lecturer of Economical Theory and Finances Chair of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

REDEVELOPMENT ON THE STRATEGY OF TERRITORIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT

Г. П. Ситник

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Р. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ДЛЯ УКРАЇНИ

G. Sytnyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Manager of Department of National Security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

R. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

INTERNATIONAL EXPERIENCE ON THE IMPLEMENTATION OF COMBATING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME FOR UKRAINE

О. С. Нагорічна

к. п. н, заступник директора з наукової та організаційної роботи, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

ЩОДО НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ

O. Nagorichna

PhD., Pedagogic Science, State Scientific Research Institute of Customs Service

AS FOR SCIENTIFIC PROVIDING OF PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF THE STATE CUSTOMS

О. Г. Кулик

здобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

O. Kulic

Competitor Academy of Municipal Management

MECHANISMS OF GOVERNMENT CONTROL BY DEVELOPMENT OF INTEGRATION ENTERPRISE PROCESSES IN AGRARIAN SECTOR

С. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В СВІТІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

S. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

SHADOW ECONOMY IN THE WORLD: TRENDS AND REGIONAL DIFFERENCES

Л. Ю. Красавцева

здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

ЩОДО РОЛІ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

L. Krasavtseva

researcher Institute of legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

AS FOR THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM SPHERE IN UKRAINE

О. М. Данканіч

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ: ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В РЕГІОНІ

O. Dankanich

PhD-student, Dnipropetrovsk state finance academy

EFFECTIVENESS OF BUDGETARY FUNDS: THE IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE REGION

Н. А. Сіцінський

магістр права, Опольський університет, м. Ополе, Польща

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

N. Sitsinskiy

master of Law, University of Opole, Opole, Poland

THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE LEGAL REGISTRATION OF THE STATE BORDER OF UKRAINE

М. Й. Малік

завідувач відділенням ННЦ «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук, професор, академік НААН

О. М. Могильний

ректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, доктор економічних наук, професор

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ "НЕЗАЛЕЖНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ"
(АВТОР — П. І. ГАЙДУЦЬКИЙ)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця