Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2013

Завантажити журнал №8, 2013

О. І. Ляшенко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СОЛОУ-СВЕНА З КАПІТАЛОІНТЕНСИВНИМ ТА ТРУДОІНТЕНСИВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОГРЕСОМ

O. Liashenko

Doctor of Economics, Docent, Professor of Economic Cybernetics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SOLOW-SVEN MODEL OF ECONOMIC GROWTH WITH CAPITAL INTENSIVE AND LABOR INTENSIVE TECHNOLOGICAL PROGRESS

А. О. Князевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНА ОЦІНКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

А. Kniazevych

PhD еconomics, associate professor, associate professor of management, Rivne State Humanitarian University, Rivne

THE INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF UKRAINE: INTERNATIONAL ESTIMATION AND DEVELOPMENT TRENDS

В. М. Кобець

к. е. н., доцент кафедри інформатики, доцент, Херсонський державний університет

РОЗРОБКА ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДОСЯГНЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

V. Коbets

Candidate of Economic Science, Associated Professor of Economic Theory, Docent, Kherson State University

MECHANISM DESIGN FOR SOCIAL CHOICE ACHIEVEMENT

А. М. Вдовиченко

к. е. н., завідувач науково-дослідного відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів, НДІ ФП, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

А. І. Зубрицький

м. н. с. науково-дослідного відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів, НДІ ФП, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ПОДАТКОВІ РОЗРИВИ: ТЕОРІЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

A. Vdovychenko

c. е. s., Head of economic and mathematical modeling, analysis and forecasts department, Researching Institute of Financial Law, National university of STS of Ukraine, c. Irpin

A. Zubrytskiy

junior research fellow of economic and mathematical modeling, analysis and forecasts department, Researching Institute of Financial Law, National university of STS of Ukraine, c. Irpin

TAX GAPS: THEORY AND OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION IN UKRAINE

В. А. Ільяшенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Класичний приватний університет

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

V. Iliashenko

Dr. in Public Administration, Professor, Department of Finance and Credit, Classic Private University

TAX POLICY IN THE REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Ю. М. Перетятько

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Y. Peretiatko

PhD in Economics, Chernigiv state technological university

COMPARATIVE ANALYSIS METHODS OF CALCULATION OF LEASE PAYMENTS

Н. М. Притуляк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

N. Prytuliak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor State University Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

STATE FINANCIAL STIMULATION OF DEVELOPMENT OF THE VENTURE ENTREPRENEURSHIP: THE CURRENT SITUATION AND WAYS TO IMPROVE

О. О. Шапурова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, Економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТАКТИЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

E. Shapurova

PhD, Zaporizhzhya National University

STRATEGIC CONCEPT OF THE INVISIBLE ECONOMY

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗРОБЛЕННЯ АНТИКРИЗОВИХ СТРАТЕГІЙ

G. Ortina

doctoral student, Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

DETECTION AND ANALYSIS OF FACTORS ECONOMIC CRISIS IN GLOBALIZING AS BACKGROUND OF DEVELOPMENT ANTI-CRISIS STRATEGIES

Ф. В. Узунов

к. э. н., доцент, первый проректор, ВУЗ "Университет экономики и управления", директор, ДП "Открытый Таврический колледж", г. Симферополь

НЕКОТОРЫЕ НЕОБОСНОВАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УСЛОВНЫХ ТОВАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ВНУТРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

F. Uzunov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, First Pro-rector, High Educational Institution "University of Economics and Management", Head Master, affiliate "Open Tavrida College"

SOME UNGROUNDED CONCEPTION POSITION OF GOODS RELATIONS INSIDE PRODUCTION ENTERPRISES

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи, Економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ШТУЧНО СТВОРЕНИХ ЛАТЕНТНИХ МЕХАНІЗМІВ

A. Shapurov

PhD, Zaporizhzhya National University

IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF ARTIFICIALLY CREATED LATENT PROCESSES

Т. А. Пушкар

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківська національна академія міського господарства

Г. А. Жовтяк

старший викладач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківська національна академія міського господарства

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

T. Pushkar

Ph.D. in Economics, associate professor of department of economy of enterprises of municipal economy of the Kharkov national academy of municipal economy

G. Zhovtyak

senior teacher of department of economy of enterprises of municipal economy of the Kharkov national academy of municipal economy

ACTUAL TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MOTOR TRANSPORT OF EAST REGIONS OF UKRAINE

Т. П. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "КНУ"

Г. О. Хлівна

магістр, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "КНУ"

НЕОБХІДНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РЕЙТИНГУ НАДІЙНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

T. Yakymchuk

candidate of economics, associate professor of finance's department, Kryvyi Rih economic institute of SHEE "KNU", Kryvyi Rih

G. Hlivna

master of Kryvyi Rih economic institute of SHEE "KNU", Kryvyi Rih

THE NECESSITY OF IMPLEMENTATION OF RATING OF NON-STATE PENSION FUNDS RELIABILITY IN UKRAINE

А. В. Кириченко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. В. Лаштаба

студентка ОКР "Магістр" Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ (НА ПРИКЛАДІ МАНЬКІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ТАЛЬНІВСЬКОЇ МДПІ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ)

А. Kyrychenko

PhD, senior lecturer in finance and credit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Lashtaba

student education level "Master", National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TAX CONTROL (OF MANKIVSKIY BRANCH OF TALNIVSKA ІSTI IN CHERKASY OBLAST)

О. В. Фурсова

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Fursova

Associate Professor of International Management, Vadym Hetman Kyiv National Economic University

MARKET OF ADVISORY SERVICES SPECIFIC FEATURES DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF GLOBALIZATION

Э. Я. Мамедов

к. э. н., доцент кафедры "Маркетинг", Азербайджанский Государственный Экономический Университет

АНАЛИЗ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

E. Mamedov

с. e. s., dosent , cafedra "Marketing", Azerbaijan State Economic University

THE ANALYZE BASE OF FORMATION STRUCTURE OF CONSUMER MARKET

О. В. Ксьонова

аспірантка, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ІННОВАЦІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СКОТАРСТВА

E. Ksonova

postgraduate student, Kharkiv National Agrarian University named af ter V.V. Dokuchaev

INNOVATIONS AS PRINCIPAL FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC LIVESTOCK

И. В. Маров

аспирант, Донецкий государственный университет управления

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

I. Marov

graduate student, Donetsk state university of management

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT POTENTIAL OF DONETSK REGION

І. П. Панасюк

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту, Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ

I. Panasyuk

Ph.D student of the Department of Finance and Accounting The Institute of Economics and Management The National University of Aviation, Kyiv

MANEGMENT CHARGES AS A DOMINANT FACTOR OF EFFECTIVE ACTIVITY OF THE AIRLINE

В. М. Пердейчук

старший викладач кафедри фінансів, ПВНЗ "Буковинський Університет" м. Чернівці

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

V. Perdeychuk

Senior Lecturer, Department of Finance, PVNZ "Bukovina University" Chernivtsi

THE ROLE OF GOVERNMENT REGULATION IN SHAPING THE INFORMATION OF FINANCIAL MARKET INSTITUTIONS

В. І. Мойсей

асистент, ЧТЕІ КНТЕУ

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

V. Moses

аssistant, CHTEI KNTEU

THE ECONOMIC EFFECTS OF GOVERNMENT REGULATION OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION IN UKRAINE

В. М. Пилявець

Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЄЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ

V. Pyliavets

Vinnytsia Institute of Economics of Ternopil National Economic University

PECULIARITIES OF THE CLUSTER APPROACH IMPLEMENTATION IN ENTERPRISES' ACTIVITY OF OIL AND FAT COMPLEX

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва та архітектури

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ЗАВОДІВ ЗБК УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ НОРМАТИВНИХ ПІДХОДІВ ТА ПІДХОДУ, ОСНОВАНОГО НА ІМІТАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ

S. Prokopchuk

assistant in the department of construction еconomy, Kiev National University of Construction and Architecture

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EMPIRICAL RESULTS OF BANKRUPTCY PREDICTION CONCRETE PLANTS OF UKRAINE WITH THE REGULATORY APPROACHES AND THE APPROACH BASED ON SIMULATIONS

Д. А. Бондаренко

аспирант, НТУ "ХПИ"

ПРОБЛЕМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ УПРОЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ

D. Bondarenko

graduate student, NTU "НPI"

PROBLEMS OF FISCAL POLICY AND ITS EASIER AS A FACTOR IN OPTIMIZATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE

О. В. Тур

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ: ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ

O. Tur

postgraduate student, National University of Food Technologies, Kyiv

MINERAL WATER MARKET IN UKRAINE: PRODUCTION AND CONSUMPTION

О. В. Смолянюк

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ: СВІТ ТА УКРАЇНА

O. Smolyanyuk

graduate student of the Kiev national economic university the name of Vadym Getman

MARKETING CONSTITUENT OF SOCIAL NETWORKS: WORLD AND UKRAINE

Н. М. Григорська

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ", м. Київ

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО СИСТЕМНО-ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. Grygorska

postgraduate, National Technical University of Ukraine Kiev Polytechnic Institute

FORMING A CONCEPTUAL APPROACH TO SYSTEM-PROCESS MANAGEMENT OF ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE

Гасанов Анар Джаваншир оглы

аспирант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Hasanov Anar Javanshir

postgraduate student, Azerbaijan State Economic University

SYSTEM ANALYSIS OF TECHNOLOGY MANAGEMENT BY COMMERCIAL ENTITIES IN AZERBAIJAN

О. А. Шатило

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет

ЯПОНСЬКА СИСТЕМА КЕЙРЕТСУ: ДОСВІД ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

O. Shatylo

сandidate's degree in public administration, Zhitomir State Technological University Department of Management Associate Professor

KEIRETSU JAPAN'S SYSTEM: THE EXPERINCE FOR NATIONAL ECONOMIC POLICY IMPROVING

В. А. Кобко

кандидат історичних наук, помічник начальника по роботі з персоналом, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

В. О. Тищенко

кандидат наук з державного управління, учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНОГО СКЛАДУ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ І НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

V. Kobko

candidate of historical sciences, helper of chief, on work with a personnel, An institute of state administration is in the field of civil defence

V. Tischenko

candidate of sciences from state administration, scientist secretary, An institute of state administration is in the field of civil defence

ABOUT OPTIMIZATION AND IMPROVEMENT OF SYSTEM OF PREPARATION OF LEADING COMPOSITION OF SERVICE OF CIVIL DEFENCE AND POPULATION TO ACTIONS IN EXTRAORDINARY SITUATIONS

В. І. Демченко

к. держ. упр., Маріупольский філіал Донецького державного університету управліния

Ю. В. Буріх

ПАТ "ЮЖНІІГІПРОГАЗ", головний спеціаліст, м. Донецьк

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

V. Demchenko

РhD Public Administration Mariupol bureau of Donetsk state university of management

U. Burih

Private joint-stock company "ЮЖНИИГИПРОГАЗ", Donetsk

CONCERNING THE NECESSITY OF INTRODUCTING THE PROGRAMS OF HEALTHY WAY OF LIVING AMONG YOUNG PEOPLE

С. М. Сітарський

аспірант, кафедра національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ ТА СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

S. Sitarskiy

graduate student, Department of National Security, National Academy of Public Administration the President of Ukraine

POLITICAL CONFLICT AND MODERN UKRAINIAN REALITIES

О. Ж. Скибун

здобувач кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ КРАЇН, ЩО ВХОДЯТЬ ДО РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВДРУЖНОСТІ В ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ (АЗЕРБАЙДЖАН, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАТВІЯ, МОЛДОВА, РОСІЯ, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН): ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ

O. Skybun

postgraduate of Information Policy and Technology, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE AUTHORITIES IN THE FIELD OF TELECOMMUNICATIONS OF THE MEMBERS OF THE REGIONAL COMMONWEALTH IN THE FIELD OF COMMUNICATION (AZERBADZHAN, ARMENIA, KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN, LATVIA, MOLDOVA, RUSSIA, UZBEKISTAN, TAJIKISTAN): AIMS, OBJECTIVES AND FUNCTIONS

В. О. Білецький

начальник сектора здійснення слідчих (розшукових) дій оперативно-розшукового відділу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ЯК ПРЕДМЕТ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

V. Bieletskyi

the Head of the Investigative (detective) Actions Sector, the Operational and Investigative Activities Unite of the Eastern Regional Office of the State boarder guard service of Ukraine

OPERATIONAL ACTIVITIES IN BORDER SERVICE AS A SUBJECT OF NATIONAL RESEARCH

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"