EnglishНа русском

Зміст журналу № 8, 2012

Завантажити журнал №8, 2012

У. Б. Бережницька

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Т. М. Паневник

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

І. І. Проданова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ЦІЛЬОВЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. В. Ящишина

к. е. н., доцент, докторант, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, м.Київ

СТРУКТУРНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

НЕДОСКОНАЛІСТЬ РИНКІВ І ПОТРЕБА В РЕГУЛЮВАННІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

О. В. Гончар

к. е. н., с. н. с., в. о. завідувача кафедри теорії статистики, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач відділу, НТК статистичних досліджень

ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗМІННИХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ СТАТИСТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ

П. І. Мірошниченко

к. е. н., доцент кафедри інженерії та загальноосвітніх дисциплін, Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

І. Д. Падерін

д. е. н., професор, Дніпропетровська державна фінансова академія

А. О. Корнецький

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В. А. Будник

к. е. н., доц., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державної академія водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ ЗА ЧАСОМ

В. О. Гордієнко

к. е. н., доц. кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО ЦІЛЬОВИХ МЕТОДІВ ПРИ УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

Т. О. Матвієнко

к. е. н., асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Л. Дякон

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Європейський університет

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Н. М. Тимченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та морського права, Херсонська державна морська академія

М. В. Мозгова

к. е. н., начальник розрахункового центру, ДП "Миколаївський морський торговельний порт"

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

О. М. Головня

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ДЕРЖАВИ В СВІТЛІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СИСТЕМИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Т. Г. Купрій

к. і. н., доцент кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства, Київський університет імені Бориса Грінченка

ІНФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Н. М. Соломянюк

к. е. н., доцент

ФОРМУВАННЯ ІМК ПРИ ПЛАНУВАННІ В МАРКЕТИНГУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАТ "ЛІКТРАВИ")

Азизов Анар Али оглы

доктор философии по экономике, декан факультета "Менеджмент и бизнес", Бакинский университет бизнеса

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТУРИЗМЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

В. В. Баєв

докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ TQM В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

І. В. Попов

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ю. М. Краснокутська

аспірант, Запорізький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Л. П. Вороновская

Харьковская национальная академия городского хозяйства

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В. О. Гавура

аспірант, Луцький національний технічний університет

ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

А. К. Писаревська

аспірант кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

О. Ф. Запорожець

аспірант кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОМІНАНТИ МИТНО-ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Е. К. Мусаєв

аспірант, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ПІДТРИМКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

О. В. Галаган

здобувач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК

І. І. Плець

аспірант, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ ТА ДИНАМІКИ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

І. Б. Жмудська

аспірант кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ

А. М. Дишлева

аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

О. Г. Пухкал

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ ЯК РУШІЙНА СИЛА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

О. Ю. Оржель

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ: ПЕРСПЕКТИВИ Й ОБМЕЖЕННЯ (З ТОЧКИ ЗОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ)

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Банчук-Петросова

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ю. Л. Романишин

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

М. В. Сіцінська

к. держ. упр.,доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академіядержавного управління при Президентові України

ДЕМОКРАТИЧНА ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИМ І НЕДЕРЖАВНИМ ІНСТИТУЦІЯМ В УКРАЇНІ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗАКОРДОННІЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

А. О. Чечель

к. держ. упр, доц. кафедра менеджменту у виробничій сфері, Донецький державний університет управління

ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ВУГІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ

А. М. Половинець

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО УЧАСТІ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Г. Ю. Герман

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАР’ЄРНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ В ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12