EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2012

Завантажити журнал №8, 2012

У. Б. Бережницька

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Т. М. Паневник

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

І. І. Проданова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ЦІЛЬОВЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. В. Ящишина

к. е. н., доцент, докторант, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, м.Київ

СТРУКТУРНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

НЕДОСКОНАЛІСТЬ РИНКІВ І ПОТРЕБА В РЕГУЛЮВАННІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

О. В. Гончар

к. е. н., с. н. с., в. о. завідувача кафедри теорії статистики, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач відділу, НТК статистичних досліджень

ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗМІННИХ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ СТАТИСТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ

П. І. Мірошниченко

к. е. н., доцент кафедри інженерії та загальноосвітніх дисциплін, Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

І. Д. Падерін

д. е. н., професор, Дніпропетровська державна фінансова академія

А. О. Корнецький

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В. А. Будник

к. е. н., доц., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державної академія водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ ЗА ЧАСОМ

В. О. Гордієнко

к. е. н., доц. кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО ЦІЛЬОВИХ МЕТОДІВ ПРИ УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

Т. О. Матвієнко

к. е. н., асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Л. Дякон

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Європейський університет

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Н. М. Тимченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та морського права, Херсонська державна морська академія

М. В. Мозгова

к. е. н., начальник розрахункового центру, ДП "Миколаївський морський торговельний порт"

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

О. М. Головня

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС ДЕРЖАВИ В СВІТЛІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СИСТЕМИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Т. Г. Купрій

к. і. н., доцент кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства, Київський університет імені Бориса Грінченка

ІНФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Н. М. Соломянюк

к. е. н., доцент

ФОРМУВАННЯ ІМК ПРИ ПЛАНУВАННІ В МАРКЕТИНГУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАТ "ЛІКТРАВИ")

Азизов Анар Али оглы

доктор философии по экономике, декан факультета "Менеджмент и бизнес", Бакинский университет бизнеса

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТУРИЗМЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

В. В. Баєв

докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ TQM В СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

І. В. Попов

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ю. М. Краснокутська

аспірант, Запорізький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Л. П. Вороновская

Харьковская национальная академия городского хозяйства

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В. О. Гавура

аспірант, Луцький національний технічний університет

ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

А. К. Писаревська

аспірант кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

О. Ф. Запорожець

аспірант кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОМІНАНТИ МИТНО-ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Е. К. Мусаєв

аспірант, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ПІДТРИМКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ

О. В. Галаган

здобувач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК

І. І. Плець

аспірант, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ ТА ДИНАМІКИ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

І. Б. Жмудська

аспірант кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ

А. М. Дишлева

аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

О. Г. Пухкал

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ ЯК РУШІЙНА СИЛА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

О. Ю. Оржель

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ: ПЕРСПЕКТИВИ Й ОБМЕЖЕННЯ (З ТОЧКИ ЗОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ)

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

О. В. Банчук-Петросова

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ю. Л. Романишин

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ)

ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

М. В. Сіцінська

к. держ. упр.,доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академіядержавного управління при Президентові України

ДЕМОКРАТИЧНА ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНИМ І НЕДЕРЖАВНИМ ІНСТИТУЦІЯМ В УКРАЇНІ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЗАКОРДОННІЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

А. О. Чечель

к. держ. упр, доц. кафедра менеджменту у виробничій сфері, Донецький державний університет управління

ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ВУГІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ

А. М. Половинець

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО УЧАСТІ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Г. Ю. Герман

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАР’ЄРНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ В ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця