EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2011

С. В. Бардаш

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРО ОБГРУНТОВАНІСТЬ РОЗГЛЯДУ КОНТРОЛІНГУ ЯК ФОРМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

М. С. Пашкевич

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРЧИХ СУБ’ЄКТІВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

О. М. Кулініч

к. е. н., в. о. заступника директора з наукової роботи, Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України, кандидат економічних наук

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

С. Я. Боринець

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Л. В. Могилко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇЇ ФОРМ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

В. В. Томарева

к. е. н., Класичний приватний університе

ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

КОНСАЛТИНГОВІ ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Т. Г. Буй

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЄВРООБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ КАПІТАЛУ

О. В. Профатило

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Л. І. Кирилова

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

О. М. Ігнатова

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Криворізький економічний інститут

О. Ю. Філімонова

студентка 5 курсу кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Криворізький економічний інститут

СТИСТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ

Л. В. Пащук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Міжнародний інститут бізнесу

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА В ПЕРСОНАЛІ НА ОСНОВІ ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ

Є. В. Мачок

асистент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ КОНВЕРГЕНЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПОЛІТИК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

О. І. Юдіна

викладач, Дніпропетровський університет економіки та права ім. А.Нобеля

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ЯК ЧИННИКАМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

І. І. Дороніна

асистент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МІЖНАРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

С. В. Гала

здобувач відділу економіки та управління вищої освіти, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

ІЗ ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЮ

Р. П. Лізогуб

старший викладач кафедри маркетингу, Донецький державний університет управління

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Н. І. Труш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

А. В. Мазуренко

аспірант кафедри банківські інвестиції Київський національний економічний університет

РОЗВИТОК ІРО В УКРАЇНІ

О. В. Антонюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ БРЕНДА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Т. М. Довга

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕЦИКЛІНГУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

М. В. Площик

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ю. В. Ясковець

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФЛУКТУАЦІЇ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. П. Нестеренко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЇ ТА ВАРТІСТЬ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ

С. К. Амелін

аспірант, Державна науково-навчальна установа Науково-дослідний фінансовий інститут "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

ТЕНДЕНЦІЇ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Г. В. Дмитренко

д. держ. упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ОБЛІК РЕСУРСІВ У СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

ВЗАЄМОДІЯ І РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК НА ДЕРЖАВНОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ (МІЖРЕГІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ)

І. М. Григорчак

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД

О. Ю. Лисенко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

А. В. Веремчук

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н. В. Безбах

генеральний директор, "Перша страхова компанія"

В. В. Брагінський

генеральний директор, УДП "Укрінтеравтосервіс"

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЗМІСТ

Р. В. Леньо

аспірантка кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

П. В. Литвин

генеральний директор страхової компанії "НАСТА"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

М. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри економічної політики, ХарРІ НАДУ

НОВИЙ ФОРМАТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У НАПРЯМІ РОЗБУДОВИ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

О. В. Петросова

магістр з міжн. відносин та міжн. права, гол. спец. від. міжн. договорів департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДЛЯ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

П. І. Репешко

аспірант кафедри державного управління та політичної аналітики, Інститут державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

МЕХАНІЗМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО- ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

М. В. Кравченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

М. Л. Миговський

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національної академії державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця