Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2011

С. В. Бардаш

д. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРО ОБГРУНТОВАНІСТЬ РОЗГЛЯДУ КОНТРОЛІНГУ ЯК ФОРМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

М. С. Пашкевич

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРЧИХ СУБ’ЄКТІВ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

О. М. Кулініч

к. е. н., в. о. заступника директора з наукової роботи, Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України, кандидат економічних наук

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

С. Я. Боринець

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Л. В. Могилко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇЇ ФОРМ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

В. В. Томарева

к. е. н., Класичний приватний університе

ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

КОНСАЛТИНГОВІ ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Т. Г. Буй

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЄВРООБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ КАПІТАЛУ

О. В. Профатило

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Л. І. Кирилова

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

О. М. Ігнатова

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Криворізький економічний інститут

О. Ю. Філімонова

студентка 5 курсу кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Криворізький економічний інститут

СТИСТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ

Л. В. Пащук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Міжнародний інститут бізнесу

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА В ПЕРСОНАЛІ НА ОСНОВІ ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ

Є. В. Мачок

асистент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ КОНВЕРГЕНЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПОЛІТИК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

О. І. Юдіна

викладач, Дніпропетровський університет економіки та права ім. А.Нобеля

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ЯК ЧИННИКАМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

І. І. Дороніна

асистент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МІЖНАРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

С. В. Гала

здобувач відділу економіки та управління вищої освіти, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

ІЗ ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЮ

Р. П. Лізогуб

старший викладач кафедри маркетингу, Донецький державний університет управління

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Н. І. Труш

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

А. В. Мазуренко

аспірант кафедри банківські інвестиції Київський національний економічний університет

РОЗВИТОК ІРО В УКРАЇНІ

О. В. Антонюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ БРЕНДА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Т. М. Довга

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕЦИКЛІНГУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

М. В. Площик

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ю. В. Ясковець

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФЛУКТУАЦІЇ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. П. Нестеренко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЇ ТА ВАРТІСТЬ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ

С. К. Амелін

аспірант, Державна науково-навчальна установа Науково-дослідний фінансовий інститут "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Г. І. Груба

д. держ. упр., Голова правління ВАТ "Крименерго"

ТЕНДЕНЦІЇ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Г. В. Дмитренко

д. держ. упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ОБЛІК РЕСУРСІВ У СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

ВЗАЄМОДІЯ І РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АПК НА ДЕРЖАВНОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ (МІЖРЕГІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ)

І. М. Григорчак

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД

О. Ю. Лисенко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

А. В. Веремчук

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н. В. Безбах

генеральний директор, "Перша страхова компанія"

В. В. Брагінський

генеральний директор, УДП "Укрінтеравтосервіс"

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЗМІСТ

Р. В. Леньо

аспірантка кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

П. В. Литвин

генеральний директор страхової компанії "НАСТА"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

М. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри економічної політики, ХарРІ НАДУ

НОВИЙ ФОРМАТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У НАПРЯМІ РОЗБУДОВИ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

О. В. Петросова

магістр з міжн. відносин та міжн. права, гол. спец. від. міжн. договорів департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДЛЯ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

П. І. Репешко

аспірант кафедри державного управління та політичної аналітики, Інститут державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

МЕХАНІЗМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО- ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

М. В. Кравченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

М. Л. Миговський

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національної академії державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"