Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2010

В. І. Кондрашова-Діденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Л. В. Діденко

к. філософ. н., доцент, доцент кафедри філософії гуманітарних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

"ЗГОРНЕНЕ ВПЛИВАННЯ" ДОВІРИ НА СОЦІО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ КРАЇНИ

В. А. Гайдук

к. е. н., РВПС України НАН України

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МОДИФІКАЦІЮ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. А. Белоусова

к. е. н, доцент, народний депутат України

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, Університет "КРОК"

ВИБІР МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У ВИМІРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

В. Є. Реутов

к. е. н., директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ЗГЛАДЖУВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ У МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИНАХ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Кам’янська

к. е. н., проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. С. Шалімова

к. е. н., завідувач кафедри аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет

АУДИТ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДИТОРІВ

А. А. Шиян

к. ф.-м. н., доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Л. О. Нікіфорова

к. е. н., асистент кафедри економіки промисловості і організації виробництва, Вінницький національний технічний університет

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ: РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, в.о.доцента кафедри менеджменту, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИКА ОЦІНКИ АНУЇТЕТІВ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ

В. О. Лось

к. е. н., кафедра економічної кібернетики, ЗНУ

В. В. Рак

економічний факультет, ЗНУ

АНАЛІЗ ЕНДОГЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ПОЛЯ РОМЕРА

Л. М. Пісьмаченко

д. н. держ. упр., професор кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

Л. В. Бабенко

к. е. н, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

І. В. Яковенко

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ЖИТЛОВА ІПОТЕКА В УКРАЇНІ: ОПТИМАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ

І. Д. Ігрунова

аспірант, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРІОРИТЕТИ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА 2010 РІК

В. В. Лещев

аспирант, МФТИ

УРАВНЕНИЕ ГЕЛЬФАНДА-ЛЕВИТАНА В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ ВАЛЮТНОГО КУРСА

Г. М. Літош

аспірант економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

А. М. Желіхівська

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СУЧАСНОЇ КРИЗИ НА ІНФРАСТРУКТУРУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Р. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

О. М. Майсюра

старший викладач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії, Київський університет туризму, економіки і права

БЕЗРОБІТТЯ ТА НАСЛІДКИ ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

А. В. Ступко

аспірант кафедри економіки підприємств, Дніпропетровська державна фінансова академія

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Т. В. Шуліченко

аспірант кафедри " Фінанси", Одеський державний економічний університет

МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ: ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ

А. Ю. Безшкура

асистент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НТП НА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНУ СТРУКТУРУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

В. В. Іщенко

аспірант, Національний університет державної податкової служби, м. Ірпінь

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ

І. А. Верещук

директор, Агенція регіонального розвитку "Жовківщина — Європейський дім"

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

А. С. Крепак

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА КАМПАНІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НАЙБІЛЬШИХ ГІПЕРМАРКЕТІВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

О. В. Бетехтін

аспірант, Херсонський національний технічний університет

МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У КОНСАЛТИНГУ —МЕРЕЖІ ЕКСПЕРТІВ

В. В. Нагайчук

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА БІОПАЛИВО

В. І. Гурковський

к. держ. упр., науковий консультант, Науково-дослідний центр правової інформатики, Академія правових наук України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

ВИТОКИ ІДЕЇ УНІВЕРСИТЕТЕТУ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕНТАЛИТЕТ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст, Секретаріат Кабінету Міністрів України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОЦІЛЬНО ВРАХОВУВАТИ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, РВПС України НАН України

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Ю. Оболенський

професор, д. е. н., професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА

В. С. Толуб’як

к. держ.упр., докторант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

А. В. Стойка

к. держ. упр., Донецький державний університет управління

СОЦІАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ВИДІЛЕНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Г. С. Рожков

кандидат медичних наук

КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

С. Є. Мокрецов

кандидат медичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОГО РЕГІОНУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ СУПРОВІД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАСАДАХ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Х. В. Плецан

Тернопільська міська рада

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ДОСЯГНЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО УСПІХУ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

О. О. Єрошкіна

асистент кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

С. О. Савелко

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТА ДІЄВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА МАКРОРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"