EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2010

В. І. Кондрашова-Діденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Л. В. Діденко

к. філософ. н., доцент, доцент кафедри філософії гуманітарних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

"ЗГОРНЕНЕ ВПЛИВАННЯ" ДОВІРИ НА СОЦІО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ КРАЇНИ

В. А. Гайдук

к. е. н., РВПС України НАН України

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МОДИФІКАЦІЮ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. А. Белоусова

к. е. н, доцент, народний депутат України

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, Університет "КРОК"

ВИБІР МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У ВИМІРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

В. Є. Реутов

к. е. н., директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ЗГЛАДЖУВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ У МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИНАХ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Кам’янська

к. е. н., проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. С. Шалімова

к. е. н., завідувач кафедри аудиту та оподаткування, Кіровоградський національний технічний університет

АУДИТ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АУДИТОРІВ

А. А. Шиян

к. ф.-м. н., доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Л. О. Нікіфорова

к. е. н., асистент кафедри економіки промисловості і організації виробництва, Вінницький національний технічний університет

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ: РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, в.о.доцента кафедри менеджменту, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИКА ОЦІНКИ АНУЇТЕТІВ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ

В. О. Лось

к. е. н., кафедра економічної кібернетики, ЗНУ

В. В. Рак

економічний факультет, ЗНУ

АНАЛІЗ ЕНДОГЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ПОЛЯ РОМЕРА

Л. М. Пісьмаченко

д. н. держ. упр., професор кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

Л. В. Бабенко

к. е. н, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

І. В. Яковенко

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України

ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ЖИТЛОВА ІПОТЕКА В УКРАЇНІ: ОПТИМАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ

І. Д. Ігрунова

аспірант, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРІОРИТЕТИ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА 2010 РІК

В. В. Лещев

аспирант, МФТИ

УРАВНЕНИЕ ГЕЛЬФАНДА-ЛЕВИТАНА В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ ВАЛЮТНОГО КУРСА

Г. М. Літош

аспірант економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

А. М. Желіхівська

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СУЧАСНОЇ КРИЗИ НА ІНФРАСТРУКТУРУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Р. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

О. М. Майсюра

старший викладач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії, Київський університет туризму, економіки і права

БЕЗРОБІТТЯ ТА НАСЛІДКИ ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

А. В. Ступко

аспірант кафедри економіки підприємств, Дніпропетровська державна фінансова академія

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Т. В. Шуліченко

аспірант кафедри " Фінанси", Одеський державний економічний університет

МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ: ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ

А. Ю. Безшкура

асистент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НТП НА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНУ СТРУКТУРУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

В. В. Іщенко

аспірант, Національний університет державної податкової служби, м. Ірпінь

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ

І. А. Верещук

директор, Агенція регіонального розвитку "Жовківщина — Європейський дім"

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

А. С. Крепак

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА КАМПАНІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НАЙБІЛЬШИХ ГІПЕРМАРКЕТІВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ

О. В. Бетехтін

аспірант, Херсонський національний технічний університет

МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У КОНСАЛТИНГУ —МЕРЕЖІ ЕКСПЕРТІВ

В. В. Нагайчук

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА БІОПАЛИВО

В. І. Гурковський

к. держ. упр., науковий консультант, Науково-дослідний центр правової інформатики, Академія правових наук України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

ВИТОКИ ІДЕЇ УНІВЕРСИТЕТЕТУ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕНТАЛИТЕТ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст, Секретаріат Кабінету Міністрів України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОЦІЛЬНО ВРАХОВУВАТИ

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, РВПС України НАН України

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Ю. Оболенський

професор, д. е. н., професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА

В. С. Толуб’як

к. держ.упр., докторант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

А. В. Стойка

к. держ. упр., Донецький державний університет управління

СОЦІАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ВИДІЛЕНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬСТВОМ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Г. С. Рожков

кандидат медичних наук

КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

С. Є. Мокрецов

кандидат медичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОГО РЕГІОНУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ СУПРОВІД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАСАДАХ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Х. В. Плецан

Тернопільська міська рада

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ДОСЯГНЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО УСПІХУ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

О. О. Єрошкіна

асистент кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

С. О. Савелко

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТА ДІЄВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА МАКРОРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця