Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2009

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент кафедри "Економіка підприємства", Дніпропетровський університет економіки та права

ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

І. В. Дорошенко

к. е. н., докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В СВІТОВОМУ МАСШТАБІ (АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД)

І. О. Конопльова

викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНИ (ДО ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ВСТУПУ УКРАЇНИ В ЄС)

Н. П. Гончарова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний економічний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ "НОВОЇ ЕКОНОМІКИ"

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, головний науковий консультант Верховної Ради України

І. В. Кудря

магістр технічних наук, директор по зовнішньоекономічних зв'язках та економічній безпеці, УНСЕБ

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Т. К. Кузнецова

к. е. н, доц. кафедри менеджменту і маркетингу, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ВПЛИВ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

О. А. Онищенко

докторант, КПУ

СУЧАСНА ПАРАДИГМА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

О. С. Вітковський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

О. Г. Бєлєйченко

аспірант, Феодосійська фінансово-економічна академія, Київський університету ринкових відносин

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ

Н. М. Немодрук

магістр, МАУП

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗ І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

В. О. Пантюхін

доктор філософії в галузі державного управління, Східно-Український національний університет ім. В. Даля м. Луганськ

АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ПЕРІОД НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ЇЇ НАСЛІДКІВ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. В. Бабій

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

НАДНАЦІОНАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ФАКТОР ТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Кондратюк

к. н. з державного управління, заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВ СУЧАСНОГО ТИПУ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. В. Стойка

к. н. держ. упр., ДонДУУ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ І МОТИВАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ'ЄКТІВ

Н. І. Кривко

старший помічник прокурора Ульяновського району Кіровоградської області

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Р. Ю. Кризська

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

СПЕЦИФІКА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

І. В. Лобас

магістр держ. упр., економіст головного фінансового управління, Житомирська обласна державна адміністрація

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Б. В. Лисенко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА В МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст, Секретаріат Кабінету Міністрів України

ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕРНО-ПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ТА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

І. Г. Бабець

к. е. н., докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ НА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Г. Г. Іщенко

Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ КРУПНИХ МІСТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЛІНІЙНИХ МЕТОДІВ

М. Г. Левчук

аспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛІ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

А. М. Гаврилюк

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИКА НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ

С. Я. Захарія

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

"ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО" ТА "ПОЛІТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО": СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ

Л. В. Купріяненко

аспірант кафедри інформаційної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ КОМУНІКАТИВНИХ КАМПАНІЙ У РІЗНИХ СФЕРАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Шпак

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОПОРЦІЙ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ

В. П. Руликівський

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ З ВРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

О. А. Яценко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ З БОКУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У КРИМУ

І. В. Рябко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"