EnglishНа русском

Зміст журналу № 8, 2009

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент кафедри "Економіка підприємства", Дніпропетровський університет економіки та права

ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

І. В. Дорошенко

к. е. н., докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В СВІТОВОМУ МАСШТАБІ (АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД)

І. О. Конопльова

викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНИ (ДО ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ВСТУПУ УКРАЇНИ В ЄС)

Н. П. Гончарова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний економічний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ "НОВОЇ ЕКОНОМІКИ"

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, головний науковий консультант Верховної Ради України

І. В. Кудря

магістр технічних наук, директор по зовнішньоекономічних зв'язках та економічній безпеці, УНСЕБ

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Т. К. Кузнецова

к. е. н, доц. кафедри менеджменту і маркетингу, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ВПЛИВ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

О. А. Онищенко

докторант, КПУ

СУЧАСНА ПАРАДИГМА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

О. С. Вітковський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

О. Г. Бєлєйченко

аспірант, Феодосійська фінансово-економічна академія, Київський університету ринкових відносин

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ

Н. М. Немодрук

магістр, МАУП

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗ І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

В. О. Пантюхін

доктор філософії в галузі державного управління, Східно-Український національний університет ім. В. Даля м. Луганськ

АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ПЕРІОД НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ЇЇ НАСЛІДКІВ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. В. Бабій

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

НАДНАЦІОНАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ФАКТОР ТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Кондратюк

к. н. з державного управління, заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВ СУЧАСНОГО ТИПУ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. В. Стойка

к. н. держ. упр., ДонДУУ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ І МОТИВАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ'ЄКТІВ

Н. І. Кривко

старший помічник прокурора Ульяновського району Кіровоградської області

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Р. Ю. Кризська

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

СПЕЦИФІКА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

І. В. Лобас

магістр держ. упр., економіст головного фінансового управління, Житомирська обласна державна адміністрація

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Б. В. Лисенко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА В МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст, Секретаріат Кабінету Міністрів України

ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕРНО-ПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ТА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

І. Г. Бабець

к. е. н., докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ НА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Г. Г. Іщенко

Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ КРУПНИХ МІСТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЛІНІЙНИХ МЕТОДІВ

М. Г. Левчук

аспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛІ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

А. М. Гаврилюк

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИКА НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ

С. Я. Захарія

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

"ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО" ТА "ПОЛІТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО": СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ

Л. В. Купріяненко

аспірант кафедри інформаційної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ КОМУНІКАТИВНИХ КАМПАНІЙ У РІЗНИХ СФЕРАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Шпак

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОПОРЦІЙ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ

В. П. Руликівський

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ З ВРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

О. А. Яценко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ З БОКУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У КРИМУ

І. В. Рябко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12