EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2009

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент кафедри "Економіка підприємства", Дніпропетровський університет економіки та права

ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

І. В. Дорошенко

к. е. н., докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В СВІТОВОМУ МАСШТАБІ (АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД)

І. О. Конопльова

викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНИ (ДО ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ВСТУПУ УКРАЇНИ В ЄС)

Н. П. Гончарова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний економічний університет

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ "НОВОЇ ЕКОНОМІКИ"

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, головний науковий консультант Верховної Ради України

І. В. Кудря

магістр технічних наук, директор по зовнішньоекономічних зв'язках та економічній безпеці, УНСЕБ

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Т. К. Кузнецова

к. е. н, доц. кафедри менеджменту і маркетингу, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ВПЛИВ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

О. А. Онищенко

докторант, КПУ

СУЧАСНА ПАРАДИГМА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

О. С. Вітковський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

О. Г. Бєлєйченко

аспірант, Феодосійська фінансово-економічна академія, Київський університету ринкових відносин

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ

Н. М. Немодрук

магістр, МАУП

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗ І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

В. О. Пантюхін

доктор філософії в галузі державного управління, Східно-Український національний університет ім. В. Даля м. Луганськ

АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ПЕРІОД НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ЇЇ НАСЛІДКІВ

Н. В. Авраменко

к. мед. н., доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини, Запорізький медичний університет

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. В. Бабій

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

НАДНАЦІОНАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ФАКТОР ТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Кондратюк

к. н. з державного управління, заступник Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВ СУЧАСНОГО ТИПУ ЯК ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. В. Стойка

к. н. держ. упр., ДонДУУ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ І МОТИВАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ'ЄКТІВ

Н. І. Кривко

старший помічник прокурора Ульяновського району Кіровоградської області

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Р. Ю. Кризська

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

СПЕЦИФІКА ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

І. В. Лобас

магістр держ. упр., економіст головного фінансового управління, Житомирська обласна державна адміністрація

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Б. В. Лисенко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА В МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

М. І. Мелешко

головний спеціаліст, Секретаріат Кабінету Міністрів України

ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕРНО-ПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ТА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

І. Г. Бабець

к. е. н., докторант, Національний інститут стратегічних досліджень

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ НА МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РЕГІОНІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Г. Г. Іщенко

Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ КРУПНИХ МІСТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЛІНІЙНИХ МЕТОДІВ

М. Г. Левчук

аспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛІ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

А. М. Гаврилюк

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЯК ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИКА НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ

С. Я. Захарія

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

"ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО" ТА "ПОЛІТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО": СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ

Л. В. Купріяненко

аспірант кафедри інформаційної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ КОМУНІКАТИВНИХ КАМПАНІЙ У РІЗНИХ СФЕРАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Шпак

к. е. н., доцент, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОПОРЦІЙ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ

В. П. Руликівський

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЗАДАЧІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ З ВРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

О. А. Яценко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ З БОКУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У КРИМУ

І. В. Рябко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця