Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2008

Н. Г. Белопольский

д. э. н., профессор, академик, вице-президент Академии экономических наук Украины

О БУДУЩЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Г. П. Кривобороденко

доктор економічних наук, професор

А. М. Антонюк

аспірант, МАУП

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ТЕНДЕНЦІЇ

В. Е. Лір

к. е. н, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

М. В. Пєшкова

аспірант відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

К. І. Ткач

к. е. н., докторант, Институт проблем ринку і економіко-екологічних випробувань НАН України

КЕЙНСІАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

А. М. Онищенко

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

М. С. Шпак

кафедра банківської справи, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

О. О. Єранкін

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки агропромислових формувань, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ: НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ НОВОЇ ПАРАДИГМИ

Н. П. Мешко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет

УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

А. М. Сундук

к. е. н., старший науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Л. Ворсовський

аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

В. С. Андієць

Київський національний торговельно-економічний університет

МАКСИМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ж. В. Стеценко

старший науковий співробітник, ВІТІ НТУУ КПІ

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

І. М. Рижий

аспірант кафедра аудиту та економічного аналізу, Національний університет ДПС України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СПРАВЛЯННЯ ПДВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ З ВРАХУВАННЯМ ФАКТОРУ ЗЕД

В. А. Шеховцова

аспірант, Класичний приватний університет

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

П. А. Борисенко

аспірант кафедри менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

М. О. Тупота

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ ЯК ОДНА З НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ФОРМ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ

С. В. Калашнік

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ХОЛДИНГОВИХ СТРУКТУР МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

С. Ф. Марова

к. х. н., доцент, доцент кафедры экологического менеджмента, Донецкий государственный университет управления

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Є. Євграфов

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

Л. Г. Картавих

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПОПИТ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН — СКЛАДОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

І. М. Луцький

академік УАН, к.ю.н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

А. Ю. Строган

здобувач кафедри кримінального процесу, Київський національний університет внутрішніх справ

КУЛЬТУРНІ ПРАВА ОСОБИ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

С. Г. Осіпчук

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Н. В. Ушенко

к. е. н., доцент, Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ

ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Т. М. Кіліна

к. фіз.-м. н., доцент, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, м. Київ

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"