EnglishНа русском

Економіка та держава № 8, 2008

Н. Г. Белопольский

д. э. н., профессор, академик, вице-президент Академии экономических наук Украины

О БУДУЩЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Г. П. Кривобороденко

доктор економічних наук, професор

А. М. Антонюк

аспірант, МАУП

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ТЕНДЕНЦІЇ

В. Е. Лір

к. е. н, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

М. В. Пєшкова

аспірант відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

К. І. Ткач

к. е. н., докторант, Институт проблем ринку і економіко-екологічних випробувань НАН України

КЕЙНСІАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

А. М. Онищенко

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

М. С. Шпак

кафедра банківської справи, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

О. О. Єранкін

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки агропромислових формувань, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ: НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ НОВОЇ ПАРАДИГМИ

Н. П. Мешко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет

УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

А. М. Сундук

к. е. н., старший науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Л. Ворсовський

аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

В. С. Андієць

Київський національний торговельно-економічний університет

МАКСИМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ж. В. Стеценко

старший науковий співробітник, ВІТІ НТУУ КПІ

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

І. М. Рижий

аспірант кафедра аудиту та економічного аналізу, Національний університет ДПС України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СПРАВЛЯННЯ ПДВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ З ВРАХУВАННЯМ ФАКТОРУ ЗЕД

В. А. Шеховцова

аспірант, Класичний приватний університет

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

П. А. Борисенко

аспірант кафедри менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

М. О. Тупота

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ ЯК ОДНА З НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ФОРМ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ

С. В. Калашнік

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ХОЛДИНГОВИХ СТРУКТУР МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

С. Ф. Марова

к. х. н., доцент, доцент кафедры экологического менеджмента, Донецкий государственный университет управления

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Є. Євграфов

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

Л. Г. Картавих

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПОПИТ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН — СКЛАДОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

І. М. Луцький

академік УАН, к.ю.н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

А. Ю. Строган

здобувач кафедри кримінального процесу, Київський національний університет внутрішніх справ

КУЛЬТУРНІ ПРАВА ОСОБИ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

С. Г. Осіпчук

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Н. В. Ушенко

к. е. н., доцент, Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ

ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Т. М. Кіліна

к. фіз.-м. н., доцент, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, м. Київ

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця