EnglishНа русском

Зміст журналу № 8, 2008

Н. Г. Белопольский

д. э. н., профессор, академик, вице-президент Академии экономических наук Украины

О БУДУЩЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Г. П. Кривобороденко

доктор економічних наук, професор

А. М. Антонюк

аспірант, МАУП

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ТЕНДЕНЦІЇ

В. Е. Лір

к. е. н, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

М. В. Пєшкова

аспірант відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

К. І. Ткач

к. е. н., докторант, Институт проблем ринку і економіко-екологічних випробувань НАН України

КЕЙНСІАНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

А. М. Онищенко

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

М. С. Шпак

кафедра банківської справи, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

О. О. Єранкін

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки агропромислових формувань, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ: НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ НОВОЇ ПАРАДИГМИ

Н. П. Мешко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет

УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

А. М. Сундук

к. е. н., старший науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Л. Ворсовський

аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

В. С. Андієць

Київський національний торговельно-економічний університет

МАКСИМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ж. В. Стеценко

старший науковий співробітник, ВІТІ НТУУ КПІ

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

І. М. Рижий

аспірант кафедра аудиту та економічного аналізу, Національний університет ДПС України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СПРАВЛЯННЯ ПДВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ З ВРАХУВАННЯМ ФАКТОРУ ЗЕД

В. А. Шеховцова

аспірант, Класичний приватний університет

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

П. А. Борисенко

аспірант кафедри менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

М. О. Тупота

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ ЯК ОДНА З НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ФОРМ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ

С. В. Калашнік

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ХОЛДИНГОВИХ СТРУКТУР МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

С. Ф. Марова

к. х. н., доцент, доцент кафедры экологического менеджмента, Донецкий государственный университет управления

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

О. Є. Євграфов

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

Л. Г. Картавих

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПОПИТ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН — СКЛАДОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

І. М. Луцький

академік УАН, к.ю.н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

А. Ю. Строган

здобувач кафедри кримінального процесу, Київський національний університет внутрішніх справ

КУЛЬТУРНІ ПРАВА ОСОБИ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

С. Г. Осіпчук

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Н. В. Ушенко

к. е. н., доцент, Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ

ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Т. М. Кіліна

к. фіз.-м. н., доцент, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, м. Київ

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12