Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7

Завантажити журнал №7, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.4

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

А. С. Саленко

к. е. н., заступник начальника управління — начальник відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС в Одеській області

СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЛАНДШАФТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ М. ПОЛЯКОВА

І. Sazonets

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management tourist activity, Dnieper Humanities University

А. Salenko

PhD in Economics, Deputy Head of the Department - Head of the Department of working with risks, monitoring of transaction and risks, Department of tax risk identification and processing of Main Department of the State Tax Service іn the Odessa region

SOCIAL DETERMINANTS OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY IN THE GLOBAL LANDSCAPE OF THE KNOWLEDGE ECONOMY M. POLYAKOV

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.10

О. О. Молдован

к. е. н., докторант відділу економічної стратегії центру економічних і соціальних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень, директор Центру політичних та економічних ініціатив "Європейська стратегія", м. Київ, Україна

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

A. Moldowan

PhD in Economics, Doctoral candidate of the Department of Economic Strategy Department of the Center for Economic and Social Research, National Institute for Strategic Studies, Director of the Centre for Political and Economic Initiatives "European Strategy", Kyiv, Ukraine

MODERN METHODOLOGICAL CHALLENGES FOR THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE AS AN AUTONOMOUS SCIENTIFIC DISCIPLINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.16

Т. Г. Китайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ АКТИВІВ

T. Kytaichuk

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economic оf Kyiv National University of Trade and Economics

TOPICAL ISSUES OF ACCOUNTING FOR LOW-VALUE ASSETS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.21

Н. В. Павленко

к. е. н., доцент кафедри соціальних та економічних дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ

С. М. Виганяйло

к. е. н., доцент кафедри соціально-економічних дисциплін,Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

Н. М. Пилипенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Сумський національний аграрний університет

ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

N. Pavlenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Social and Economic Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs

S. Vyhaniailo

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of of Socio-Economic Disciplines, Kharkiv National University of Internal Affairs Sumy Branch

N. Pylypenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Sumy National Agrarian University

UNSHADOWING OF UKRAINE'S ECONOMY AS A FACTOR OF ECONOMIC ADVANCE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.29

О. В. Полтавська

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА МАРКЕТИНГОВІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

O. Poltavska

PhD in Economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MAIN TRENDS AND MARKETING FACTORS OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.34

І. М. Якимчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

I. Yakymchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Department of Management in Construction, Kyiv National University of Building and Architecture

STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE AND PROSPECTIVE DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.40

М. В. Федик

к. е. н., асистент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка

МАКРОЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

M. Fedyk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Analytical Economy and International Economics at Ivan Franko National University of Lviv

MACROECONOMIC CONSEQUENCES OF THE IMPACT OF THE СOVID-19 PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.47

В. Ф. Гарькава

к. е. н., доцент, ректор ПЗВО "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"

А. Ю. Кліщевська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та фінансів, ПЗВО "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика"

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V. Harkava

PhD in Economics, Associate Professor, rector, Pylyp Orlyk International Classical University

A. Klishchevs'ka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Finance, Pylyp Orlyk International Classical University

FINANCIAL STRATEGY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF DOMESTIC ENTERPRISES AT THE REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.52

Я. А. Сушарник

к. е. н., викладач, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

Ya. Susharnik

PhD in Economics, Lecturer, Podolsk special educational and rehabilitation socio-economic college

ANALYTICAL REVIEW OF THE CURRENT STATE OF FUNCTIONING OF THE PIG INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.57

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Т. М. Самілик

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Т. І. Шутько

к. е. н., асистент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: АНАЛІТИКА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

L. Kurbatska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University

Т. Samilyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

T. Shutko

PhD in Economics, Assistant, Dnipro State Agrarian and Economic University

MODERN FORMS OF ORGANIZATION BUSINESS PROCESSES: ANALYSIS AND EVALUATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.62

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ РЕГІОНІВ

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

STRATEGY OF ECONOMIC INTEGRATION OF REGIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.66

Б. С. Гузар

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

B. Huzar

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

BUDGET CONTROL AS A COMPONENT OF THE BUDGET MANAGEMENT AND THE DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.71

О. Г. Михайленко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Н. А. Краснікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. Mykhailenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

N. Krasnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

COMPETITIVENESS OF UKRAINE IN THE WORLD MARKET OF MINERAL PRODUCTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.83

Т. П. Назаренко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка"

І. Б. Франчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

С. А. Вітер

к. пед. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ

Т. Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Information Systems in Management and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University

І. Franchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Stepan Gzhytskyi Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies

S. Viter

PhD in Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissia National University

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT OF EXPENDITURES ON THE PRODUCTION OF GOODS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.90

В. В. Мартинець

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри управління імені Олега Балацького, Сумський державний університет

М. Д. Шеремет

магістр, Сумський державний університет

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

V. Мartynets

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Management, Sumy State University

M. Sheremet

Master's Degree, Sumy State University

GENDER APPROACH IN PERSONNEL MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.95

С. О. Кононов

аспірант, Донецький державний університет управління

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ

S. Kononov

Postgraduate student, Donetsk State University of Management

FOREIGN EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF THE ROAD INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.101

Р. Р. Юрків

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

R. Yurkiv

Postgraduate student of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

INSTITUTIONAL ASPECTS OF FORMATION AND REALIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY FINANCIAL POTENTIAL OF SMALL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"