Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7

Завантажити журнал №7, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.6

Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Y. Hrynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

N. Коval

PhD in Economics, Associate Professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

CREATIVE POTENTIAL OF UKRAINE: ANALYSIS, DEVELOPMENT DIRECTIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.16

Г. Б. Погріщук

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

Р. Є. Волощук

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

H. Pohrishchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsia educational and scientific institute of economics TNEU

R. Voloshchuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsia educational and scientific institute of economics TNEU

OWN CAPITAL OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND FEATURES OF FORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.24

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

M. Rubtsova

PhD in Economics, Associate Professor at the Chair of World Business, Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

GLOBAL PROBLEMS AS A SUBJECT OF INTERDISCIPLINARY STUDIES IN THE FOCUS OF INTERNATIONAL ECONOMIC SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

М. Ю. Рубцова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯК ОБ'ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ФОКУСІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.32

О. І. Фурдичко

д. е. н., д. с.-г. н., професор, академік НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

О. І. Дребот

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут агроекології і природокористування НААН

О. П. Яремко

к. е. н., Тернопільське обласне управління лісового і мисливського господарства

А. М. Бобко

к. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН

В. Н. Бондар

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЛІСІВНИЦТВІ УКРАЇНИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЇХ ТАКСАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

O. Furdychko

Doctor of Economic Sciences, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academician of NAAS, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

O. Drebot

Doctor of Economic Sciences, Professor, Corresponding Member of NAAS,Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

O. Yaremko

PhD in Economics, Ternopil Regional Department of Forestry and Hunting

A. Bobko

PhD in Agricultural Sciences, Senior Fellow, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

V. Bondar

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

INVESTIGATION OF LAND DIVISION IN THE STATE FORESTRY OF UKRAINE BY CATEGORIES OF THEIR TAXATION PURPOSE AND MEASURES FOR ITS IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.41

І. І. Чуницька

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України

НАПРЯМИ НАРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

I. Chunytska

Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor, Department of Financial Markets, University of the State Fiscal Service of Ukraine

DIRECTIONS FOR BUILDING AND REALIZING THE INFRASTRUCTURAL POTENTIAL OF THE FINANCIAL MARKET IN THE LONG RUN

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.50

В. М. Бондаренко

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

О. В. Бондаренко

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В РАМКАХ ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

V. Bondarenko

Doctor of Economics, Professor, Professor of Marketing and Advertising,Vinnytsia Trade and Economic InstituteKyiv National University of Trade and Economics

O. Bondarenko

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

DIRECTIONS FOR IMPROVING APPROACHES TO ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM WITHIN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING LOCAL BUDGETS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.55

А. В. Хомутенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

В. П. Хомутенко

к. е. н., професор, судовий експерт, м. Одеса

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ ВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

А. Khomutenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

V. Khomutenko

PhD in Economics, Professor, Judicial Expert

ORGANIZATIONAL EFFECT FROM THE MANAGEMENT OF STATE FINANCES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.61

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Н. П. Новак

д. е. н., начальник, Новотроїцька державна податкова інспекція Генічеського управління Головного управління ДПС у Херсонській області

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

N. Novak

Doctor of Economic Sciences, Head, Novotroitsk state tax Inspectorate of the Genichesky Department of The main Department of STS in the Kherson region

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING ENTERPRISES AND IMPROVEMENT OF MILK QUALITY BASED ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.66

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ: ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, National Economy and Public Administration Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

FORMS OF PUBLIC INVOLVEMENT IN THE BUDGET PROCESS AT THE LOCAL LEVEL IN UKRAINE: A REVIEW ANALYSIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.73

В. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Rudenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsia educational and scientific institute of economics TNEU

IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL COMPONENTS OF THE FISCAL MECHANISM OF REGULATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.79

С. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЯВНОГО МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

CRITICAL ANALYSIS OF THE AVAILABLE METHODOLOGICAL TOOLS FOR ENTERPRISE COMPETITIVENESS ASSESSMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.85

О. М. Ковальова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

В. В. Кірсанова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

ОСНОВНІ ФОРМИ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ: ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ

О. Kovalova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Аnalysis and Аudit, Odessa National Polytechnic University

V. Kirsanova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Аnalysis and Аudit,Odessa National Polytechnic University

THE MAIN FORMS OF E-COMMERCE: FEATURES, ADVANTAGES, DISADVANTAGES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.93

Р. Б. Кожухівська

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

В. О. Непочатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

R. Kozhukhіvska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

V. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

DIGITAL TECHNOLOGIES AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.99

А. В. Чужиков

к. е. н., доцент, доцент кафедри європейської економіки і бізнесу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

К. А. Лещенко

к. е. н., доцент кафедри європейської економіки і бізнесу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

КОМУНІКАЦІЙНА ПІДТРИМКА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СПОЖИВАННЯ

А. Chuzhykov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of European еconomy and business Department of Kyiv National Economic University named аfter Vadym Hetman

K. Leshchenko

PhD in Economics, Associate Professor of European еconomy and business Department of Kyiv National Economic University named аfter Vadym Hetman

COMMUNICATION SUPPORT OF GLOBAL CONSUMPTION ECOLOGIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.105

В. Г. Гончарова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Запорізький національний університет

КОНСАЛТИНГ ЯК КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. Goncharova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and taxation, Zaporizhia national university

CONSULTING AS A COGNITIVE MODEL OF BUSINESS ANALYTICS FOR THE FORMATION OF INTELLECTUAL-INNOVATIVE SPACE OF BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.110

Н. О. Волошко

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством,Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

N. Voloshko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of economics and management of national economy, National University Oles Honchar, Dnipro

TRANSNATIONAL CORPORATIONS: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATION OF ACTIVITY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.114

К. О. Кухта

к. е. н., методист, викладач обліково-фінансових дисциплін, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

В. В. Джура

заступник директора з навчальної роботи, викладач обліково-фінансових дисциплін, Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕДИТ-НОТИ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ

K. Kukhta

PhD in Economics, Methodist, teacher of accountant-financialofLubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

V. Dzhura

Deputy Director for Academic Affairs, teacher of accountant-financialofLubny Financial-economic college of Poltava State Agriculture Academy

FEATURES OF APPLYING A CREDIT NOTE FROM A NON-RESIDENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.119

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

А. Г. Карп

дослідниця кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ТЕХНІКА ПЛАНУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПЕРСОНАЛУ

L. Vodianka

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

S. Todoruk

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

A. Karp

Researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

TIME MANAGEMENT AS A PERSONNEL WORK PLANNING TECHNIQUE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.124

В. М. Голомовзий

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

Н. Л. Калиновська

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

АНАЛІЗ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ТА ЇХНЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ НА ТЕХНІЧНИЙ СТАН ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН В ПРОЦЕСІ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

V. Holomovzyi

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

N. Kalynovska

Senior Lecturer, Department of Management and International Business,Lviv Polytechnic National University

ANALYSIS OF MAINTENANCE AND REPAIR SYSTEMS AND THE EFFECTIVENESS OF THEIR INFLUENCE ON THE TECHNICAL CONDITION OF THE FACTJRY SYSTEM OF MACHINES DURING ITS OPERATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.129

І. С. Луценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНА ПРАКТИКА

І. Lutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor , Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

TAX CONTROL IN THE FIELD OF TRANSFER PRICING IN UKRAINE: CURRENT PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.135

К. В. Багацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

K. Bagatska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Business Economy Department, Kyiv National University of Trade and Economics

FINANCIAL SECURITY OF UTILITY ENTERPRISES: ESSENTIAL FEATURES AND ASSESSMENT METHODS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.140

М. М. Король

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, заступник декана факультету міжнародних економічних відносин з наукової роботи, Ужгородський національний університет

ГЕНЕЗИС, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

M. Korol

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the International Economic Relations Department, Deputy Dean for Research of the Faculty of International Economic Relations, Uzhhorod National University

GENESIS, CAUSES AND CONSEQUENCES OF WORLD FINANCIAL CRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.145

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Я. В. Мельник

студент 3 курсу, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Ya. Melnyk

Student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

MODELING THE IMPACT OF ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC FACTORS ON HUMAN DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.150

К. В. Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, КНУ імені Тараса Шевченка

Р. А. Солодаренко-Літковська

студентка, КНУ імені Тараса Шевченка

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

K. Kovalska

PhD in Economics, Associate Professor of Innovation and Investment Management Department,Taras Shevchenko National University of Kyiv

R. Solodarenko-Litkovska

Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE ENTERPRISE HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.155

Б. В. Хахула

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПЛЕМІННОГО СВИНАРСТВА

B. Khakhula

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF BREEDING PIG PRODUCTS MARKET REGULATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.160

Ю. М. Матічин

аспірант кафедри економіки підприємства,Львівський національний університет імені Івана Франка

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ТУРИЗМІ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ "БОЙКІВСЬКИЙ КОЛОРИТ"

Y. Matichyn

Postgraduate student of the Department of Enterprise Economics, Ivan Franko National University of Lviv

TOURISM POTENTIAL AS A WAY TO INCREASE THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF BUSINESSES IN THE TOURISM SECTOR EXEMPLIFIED BY A TOURISM CLUSTER BOIKIVSKY KOLORYT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.165

Г. Г. Немсадзе

Голова Наглядової ради, ПАТ "ЗНВКІФ "Дженерал Інвестмент Ресурсес"

ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФІНАНСОВУ АРХІТЕКТУРУ КОРПОРАЦІЇ

G. Nemsadze

Chairman of the Supervisory Board of PJSC "ZNVKIF "General Investment Resources"

THE INFLUENCE OF THE UNSTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT ON THE CORPORATE FINANCIAL ARCHITECTURE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.171

Н. І. Джурук

магістр економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

N. Dzhuruk

Master of Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN CONFECTIONERY ENTERPRISES IN THE WESTERN EUROPEAN MARKET

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"