EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7

Завантажити журнал №7, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.4

Л. М. Ільїч

д. е. н., доцент, завідувач кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ: ДОСВІД КРАЇН СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ

L. Ilich

Doctor of Economic Sciences, Assosiate Prof, Head of the Chair of Managment, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

MODERNIZATION OF THE CAREER GUIDANCE SYSTEM: EXPERIENCE OF SCANDINAVIAN AND BALTIC COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.13

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. В. Лосовська

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕСУ

L. Seliverstova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

N. Losovska

competitor of a scientific degree, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

APPROACHES TO THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR MANAGING BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.17

М. В. Березницька

науковий співробітник лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери відділу інституціонального забезпечення природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН

О. В. Бутрим

д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери відділу інституціонального забезпечення природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН

РИНКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВУГЛЕЦЕВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ СЕКТОРУ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

M. Bereznytska

Researcher, Laboratory of Economics of Low Carbon Agrosphere Development, Department of institutional provision of natural resources, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

O. Butrym

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Supervisor of the Laboratory of Economics of Low Carbon Agrosphere Development, Department of institutional provision of natural resources, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

MARKET INSTRUMENTS OF CARBON PRICING FOR THE WASTE MANAGEMENT SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.24

О. М. Чупир

д. е. н., доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектури

Є. О. Бурлака

аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

O. Chupyr

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

Ye. Burlaka

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

FACTORS FOR DEVELOPMENT OF RESOURCES POTENTIAL FOR RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.30

О. В. Крилова

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу та фінансів,Національний ТУ "Дніпровська політехніка"

ГРОШОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Krylova

PhD in of Technical Sciences, Associate Professor, National TU Dnipro Polytechnic

MONEY FLOWS IN THE SYSTEM OF SUPPORT OF THE COMPANY'S PAYMENT CAPACITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.34

Г. В. Старченко

к. т. н., доцент, докторант кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

МОДЕЛЬ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. Starchenko

PhD in of Technical Sciences, Associate Professor, Doctoral Student of Department of Public Administration and Organizations' Management, Chernihiv National University of Technology

MODEL OF PROJECT-ORIENTED MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.39

В. В. Смачило

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури

АРХІТЕКТОНІКА ТРАНСФОРМАЦІЙ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

V. Smachylo

PhD in Economics, Associate Professor,Professor of Department of Economics, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ARCHITECTONICS OF TRANSPORTATION OF PERSONAL CAPACITY OF TRANSPORT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.46

А. О. Пелехатий

к. е. н., докторант, Львівський національний університет імені Івана Франка

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ

A. Pelekhatyy

PhD in Economics, Candidate on Doctor Degree, Ivan Franko National University of Lviv

BUDGETARY POLICY OF TERRITORIAL DEVELOPMENT: THEORETICAL CONCEPTUALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.50

О. Г. Пономаренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА КРЕДИТАМИ БАНКІВ

O. Ponomarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

DISCUSSION ASPECTS OF LIABILITY ACCOUNTS BY CREDIT BANKS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.55

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

CORRELATION ANALYSIS THE EFFECTS OF CURRENT PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM ON FOREST LAND USE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.63

С. В. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та підприємництва,Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ

S. Shulha

PhD in Economics, Аssociate professor, Аssociate professor of the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THEORETICAL ASPECTS OF CLASSIFICATION OF АUDIT SERVICES ARE IN THE CONDITIONS OF LEGISLATIVE INNOVATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.69

В. А. Петренко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, управління та адміністрування, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

V. Petrenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Management and Administration of the Melitopol Bohdan Khmelnitsky State Pedagogical University

STATE REGULATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.73

А. П. Софієнко

аспірант кафедри фінансів, Економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

A. Sofiienko

postgraduate student, Department of Finance, Economic Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF THE MANAGEMENT AND MAINTENANCE MECHANISM EXTERNAL PUBLIC DEBT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.79

В. В. Шевченко

Головний спеціаліст Рахункової палати України, м. Київ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V. Shevchenko

Chief Desk Officer of the Accounting Chamber of Ukraine, Kyiv

FUNCTIONAL-COST ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SUPREME STATE FINANCIAL CONTROL AT THE REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.86

І. П. Сидоров

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Sidorov

applicant, Dnipro state agrarian and economic university

FACTORS OF ACTIVATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.90

Б. Б. Остапюк

здобувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

B. Ostapyuk

applicant of the Department of Economics and Management of Production and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

INTELLECTUAL AND HUMAN RESOURCES COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF RAILWAY TRANSPORT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.96

М. В. Гараєв

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування, Український державний університет залізничного транспорту

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК

M. Garayev

applicant of the Department of management and administration, Ukrainian State University of Railway Transport

INVESTMENT POTENTIAL OF THE ENTERPRISES OF A RAILWAY TRANSPORTATION: THE FORMATION AND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.100

П. В. Герасимюк

аспірант кафедри фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МИТНІ ЕФЕКТИ ЯК ІНДИКАТОРИ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПОМІРНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В УКРАЇНІ

P. Herasymiuk

postgraduate student, Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CUSTOMS EFFECTS AS INDICATORS OF MODERATE PROTECTIONISM CUSTOMS POLICY REALIZATION IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця