Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7

Завантажити журнал №7, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.4

Л. М. Ільїч

д. е. н., доцент, завідувач кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ: ДОСВІД КРАЇН СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ

L. Ilich

Doctor of Economic Sciences, Assosiate Prof, Head of the Chair of Managment, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

MODERNIZATION OF THE CAREER GUIDANCE SYSTEM: EXPERIENCE OF SCANDINAVIAN AND BALTIC COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.13

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. В. Лосовська

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БІЗНЕСУ

L. Seliverstova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

N. Losovska

competitor of a scientific degree, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

APPROACHES TO THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR MANAGING BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.17

М. В. Березницька

науковий співробітник лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери відділу інституціонального забезпечення природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН

О. В. Бутрим

д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії економіки низьковуглецевого розвитку агросфери відділу інституціонального забезпечення природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН

РИНКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВУГЛЕЦЕВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ СЕКТОРУ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

M. Bereznytska

Researcher, Laboratory of Economics of Low Carbon Agrosphere Development, Department of institutional provision of natural resources, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

O. Butrym

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Supervisor of the Laboratory of Economics of Low Carbon Agrosphere Development, Department of institutional provision of natural resources, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

MARKET INSTRUMENTS OF CARBON PRICING FOR THE WASTE MANAGEMENT SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.24

О. М. Чупир

д. е. н., доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектури

Є. О. Бурлака

аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

O. Chupyr

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

Ye. Burlaka

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

FACTORS FOR DEVELOPMENT OF RESOURCES POTENTIAL FOR RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.30

О. В. Крилова

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу та фінансів,Національний ТУ "Дніпровська політехніка"

ГРОШОВІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Krylova

PhD in of Technical Sciences, Associate Professor, National TU Dnipro Polytechnic

MONEY FLOWS IN THE SYSTEM OF SUPPORT OF THE COMPANY'S PAYMENT CAPACITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.34

Г. В. Старченко

к. т. н., доцент, докторант кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

МОДЕЛЬ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. Starchenko

PhD in of Technical Sciences, Associate Professor, Doctoral Student of Department of Public Administration and Organizations' Management, Chernihiv National University of Technology

MODEL OF PROJECT-ORIENTED MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.39

В. В. Смачило

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури

АРХІТЕКТОНІКА ТРАНСФОРМАЦІЙ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

V. Smachylo

PhD in Economics, Associate Professor,Professor of Department of Economics, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ARCHITECTONICS OF TRANSPORTATION OF PERSONAL CAPACITY OF TRANSPORT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.46

А. О. Пелехатий

к. е. н., докторант, Львівський національний університет імені Івана Франка

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ

A. Pelekhatyy

PhD in Economics, Candidate on Doctor Degree, Ivan Franko National University of Lviv

BUDGETARY POLICY OF TERRITORIAL DEVELOPMENT: THEORETICAL CONCEPTUALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.50

О. Г. Пономаренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА КРЕДИТАМИ БАНКІВ

O. Ponomarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

DISCUSSION ASPECTS OF LIABILITY ACCOUNTS BY CREDIT BANKS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.55

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

CORRELATION ANALYSIS THE EFFECTS OF CURRENT PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM ON FOREST LAND USE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.63

С. В. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та підприємництва,Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ

S. Shulha

PhD in Economics, Аssociate professor, Аssociate professor of the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THEORETICAL ASPECTS OF CLASSIFICATION OF АUDIT SERVICES ARE IN THE CONDITIONS OF LEGISLATIVE INNOVATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.69

В. А. Петренко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, управління та адміністрування, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

V. Petrenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Management and Administration of the Melitopol Bohdan Khmelnitsky State Pedagogical University

STATE REGULATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.73

А. П. Софієнко

аспірант кафедри фінансів, Економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

A. Sofiienko

postgraduate student, Department of Finance, Economic Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF THE MANAGEMENT AND MAINTENANCE MECHANISM EXTERNAL PUBLIC DEBT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.79

В. В. Шевченко

Головний спеціаліст Рахункової палати України, м. Київ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V. Shevchenko

Chief Desk Officer of the Accounting Chamber of Ukraine, Kyiv

FUNCTIONAL-COST ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SUPREME STATE FINANCIAL CONTROL AT THE REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.86

І. П. Сидоров

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Sidorov

applicant, Dnipro state agrarian and economic university

FACTORS OF ACTIVATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.90

Б. Б. Остапюк

здобувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

B. Ostapyuk

applicant of the Department of Economics and Management of Production and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

INTELLECTUAL AND HUMAN RESOURCES COMPONENT OF THE ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF RAILWAY TRANSPORT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.96

М. В. Гараєв

здобувач кафедри менеджменту і адміністрування, Український державний університет залізничного транспорту

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК

M. Garayev

applicant of the Department of management and administration, Ukrainian State University of Railway Transport

INVESTMENT POTENTIAL OF THE ENTERPRISES OF A RAILWAY TRANSPORTATION: THE FORMATION AND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.100

П. В. Герасимюк

аспірант кафедри фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МИТНІ ЕФЕКТИ ЯК ІНДИКАТОРИ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПОМІРНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В УКРАЇНІ

P. Herasymiuk

postgraduate student, Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CUSTOMS EFFECTS AS INDICATORS OF MODERATE PROTECTIONISM CUSTOMS POLICY REALIZATION IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"