EnglishНа русском

Зміст журналу № 7, 2018

Завантажити журнал №7, 2018

Ю. М. Маршавін

д. е. н., професор, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ІМПЕРАТИВ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Marshavin

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

EMPLOYMENT POLICY IMPERATIVE IN A TURBULENT DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC ECONOMY

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби, Чернігівський національний технологічний університет

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ

M. Butko

Doctor of economics, Professor, Head of the management and civil service department, Chernihiv National technology university

R. Tulchinskiy

Candidate of economic sciences, Associate professor, Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

REASONING THE USING ESSENCE OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMATION OF A NEW REGIONALISM

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL FEATURES OF REGULATION OF THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE

В. Є. Скоцик

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

V. Skotsyk

doctor of economics, associate professor, National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF THE FORMATION OF A SYSTEM OF SERVICE OF AGRICULTURAL MACHINERYORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF THE FORMATION OF A SYSTEM OF SERVICE OF AGRICULTURAL MACHINERY

С. Б. Березіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

S. Berezina

Phd, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Kyiv National Taras Shevchenko University

SOCIAL SECURITY AS INSTRUMENT OF SOCIAL RISK MANAGEMENT

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ІМПЕРАТИВИ ТА ФОРМАЛЬНО-ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

А. Khomutenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department, Odessa National Economic University, Odessa

IMPERATIVES AND FORMAL-PRAXEOLOGICAL DOMINANTS OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT

С. М. Іванов

к. е. н., викладач кафедри економічної кібернетики, Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ

S. Ivanov

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

ANALYSIS OF THE ADVANTAGES OF USING SMART TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY

Ю. Б. Скорнякова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ: ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ БАЗИ РОЗПОДІЛУ

Yu. Skornyakova

Ph.D., associate professor, associate professor of accounting and taxation chair, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

TOTAL PRODUCTION COSTS: SELECTION AND JUSTIFICATION OF THE DISTRIBUTION BASE

О. Г. Сокіл

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Таврійський державний агротехнологічний університет

КОНЦЕПЦІЯ БАЛАНСОВОГО МЕТОДУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Sokil

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Taxation Department, Tavria State Agrotechnological University

THE BALANCE METHOD' CONCEPT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES' SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORTING

О. В. Лебеденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Lebedenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dnepr State Agrarian and Economic University

STATE SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF COOPERATION AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. П. Шепель

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

T. Shepel

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, National University "Lviv Polytechnic"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO VALUATION OF FIXED ASSETS: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

З. В. Валіулліна

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Z. Valiullina

Ph.D., Associate Professor of the Department of International Economic Relations National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

PREREQUISITES FOR INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS OF CORPORATIONS ACTIVITIES IN THE INFORMATION ENVIRONMENT

В. И. Вороненко

к. э. н., ассистент кафедры экономики, предпринимательства и бизнес-администрирования, Сумской государственный университет, г. Сумы

И. М. Бурлакова

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики, предпринимательства и бизнес-администрирования, Сумской государственный университет, г. Сумы

ЭФФЕКТЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И УКРАИНЕ

V. Voronenko

PhD, assistant of the chair of economics, entrepreneurship and business-administration, Sumy State University, Sumy

I. Burlakova

PhD, associate professor, associate professor of the chair of economics, entrepreneurship and business-administration, Sumy State University, Sumy

EFFECTS OF THE ENERGY RESOURCES USE IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES AND UKRAINE

В. Л. Гевко

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВОГО ТИПУ

V. Hevko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management in Production, Doctoral Ivan Puluj Ternopil National Technical University

THEMAINASPECTSOFORGANIZATION OF CHAIN-STYLE ENTERPRISES

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

М. А. Саєнко

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

O. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair, Zaporozhye National Technical University

M. Saenko

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF CREDIT OPERATIONS OF THE BANKING INSTITUTION IN THE CONTEXT OF LEGISLATIVE CHANGES

Нематли Аяз Видади оглы

докторант, Азербайджанский Университет Кооперации

РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЗДАНИИ СТАБИЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Nematli Ayaz Vidadi

doctoral candidate, Azerbaijan University of Cooperation

ROLE OF THE BANKING SYSTEM IN CREATION OF THE STABLE FINANCIAL SYSTEM IN AZERBAIJAN

Бабаев Аббасага Адил оглу

диссертант, Научно-Исследовательский Институт Экономических Реформ при Министерстве Экономики Азербайджанской Республики

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НАХИЧЕВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Babayev Abbasagah Adil

author of dissertation, Scientific and research Institute of Economic Reforms by Ministry of Economics of Azerbaijan Republic

THE CURRENT SITUATION OF INNOVATIVE BUSINESS IN THE NAKHCHYVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

І. П. Міщенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

I. Mishchenko

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF REGIONAL STATISTICAL INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM

О. С. Єфремова

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Yefremova

postgraduate student of Department of Economic Theory and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

SMALL ENTREPRENEURSHIP CREDITING IN UKRAINE

Є. С. Гарбар

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, начальник відділу сегментації активів та управління майном неплатоспроможних банків, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

СИСТЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИНКУ

E. Harbar

Ph.D. student, Kyiv national university of trade and economics, Head of assets segmentation and property management division, Deposit guarantee fund

ASSESSMENT SYSTEMS OF FINANCIAL BANK STABILITY UNDER THE CONDITIONS OF MARKET VOLATILITY

М. І. Ліфанова

аспірант кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ

M. Lifanova

post-graduate student of the department of international economics, Ternopil National Economic University

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE FORMATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12