EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2017

Завантажити журнал №7, 2017

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В. Г. Панченко

к. і. н., директор Агентства розвитку Дніпра

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ECONOMIC NATIONALISM

К. М. Ніколаєць

д. і. н., проф. кафедри економічної теорії та конкурентної політики, КНТЕУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ У 2014—2016 РР.

K. Nikolayets

Doctor (Candidate) of Historical Sciences, Professor at the Department of Economy theory and Competition policy of KNTEU

STATE REGULATION OF EMPLOYMENT OF INTERNALLY DISPLACED PEOPLE IN UKRAINE IN 2014—2016

О. Є. Бабина

д. е. н., професор, в. о. зав. кафедри бізнес логістики та транспортних технологій, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

М. М. Тарашевський

аспірант, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БІЗНЕСУ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ, РІШЕННЯ

O. Babyna

doctor of economic sciences, professor, acting head of the department of business logistics and transport technology, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

М. Tarashevskyi

Postgraduate Student at the department of business logistics and transport technology, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

BUSINESS RISK MANAGEMENT: ESSENCE, COMPONENTS, SOLUTION

Л. М. Варава

д. е. н., професор, Криворізький національний університет

О. В. Бученкова

аспірант, Криворізький національний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИХІД НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

L. Varava

Hb doctor, professor of Economics, Kryvyi Rih National University

O. Buchenkova

Postgraduate student, Kryvyi Rih National University

DEFINING OF PROSPECTS OF EXPORT ACTIVITY AND EXIT TO THE EXTERNAL MARKETS OF PJSC "ARСELORMITTAL KRYVYI RIH"

М. О. Харченко

к. е. н., асистент кафедри обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет", м. Дніпро

ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ І ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

М. Kharchenko

PhD, assistant professor of accounting and auditing of the "National Mining University", Dnipro

CENTRALIZED AND DECENTRALIZED ACCOUNTING IN PUBLICLY FINANCED INSTITUTIONS: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Т. Б. Токарський

к. е. н., радник першого класу (м. Варшава, ПР)

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ МОДЕЛІ УКРАЇНИ

T. Tokarskyi

PhD in Economics, First Class Counsellor (Warsaw, Poland)

THE EDUCATIONAL COMPONENT IN THE SOCIAL AND ECONOMIC MODEL OF UKRAINE

О. В. Бербенець

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ) ЯК ФАКТОР ЗБІЛЬШЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЇ

О. Berbenets

Ph.D (Economics), Associate Professor of management organizations, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

PERSONNEL MANAGEMENT (HUMAN RESOURCES) AS A FACTOR INCREASING THE CAPITALIZATION OF THE COMPANY

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

НАПРЯМИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

I. Nechaeva

Associate Professor, Candidate of Science (Economics) Zaporizhzhya National Technical University

DIRECTIONS, PECULIARITIES AND PROBLEMS OF FORMATION AND USE OF LOCAL FINANCES IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF BUDGET DECENTRALIZATION

П. Т. Колісніченко

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Уманський державний педагогічний університет, м. Умань

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

P. Kolisnichenko

PhD, Associate Professor, Uman State Pedagogical University

SCIENTIFIC AND METHODICAL BASIS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

С. М. Халатур

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

S. Khalatur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

NECESSITY OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY FORMING OF AGRICULTURE OF UKRAINE

Л. О. Івченко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

Н. В. Погуда

к. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій

МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВІДБОРУ ЛІНІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

L. Ivchenko

candidate of physical and mathematical sciences,associate professor of department tourism and hotel businessNational University of Food Technologies

N. Pohuda

candidate of economic sciences, associate professor of department tourism and hotel businessNational University of Food Technologies

METHODS OF MATHEMATICAL PROGRAMMING IN THE PROCESS OF SELECTION OF LINEAR PERSONNEL BY HOSPITALITY ENTERPRISES

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДОРАДНИЦТВА В УКРАЇНІ

M. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FINANCIAL SUPPORT OF INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE PROJECTS OF THE DEVELOPMENT ASSISTANCE PROGRAM IN UKRAINE

І. І. Чуницька

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансових ринків, Університет ДФС України

МІСЦЕ І РОЛЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

I. Chunitska

associated professor, University of fiscal tax service of Ukraine

THE PLACE AND ROLE OF INSTITUTIONAL INSTRUMENTS IN INFRASTRUCTURE PROVIDING AND DEVELOPING FINANCIAL MARKET

В. М. Черба

к. н. з держ. управл., доцент кафедри економічної теорії, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Є. В. Герасимова

студентка гр. ЕП-15-1, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

V. Cherba

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of Customs and Finance, Dnipro

E. Gerasimova

student of group EP-15-1, University of Customs and Finance, Dnipro

THE CONDITIONS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL EDUCATION FIELD IN UKRAINE

Бахрами Хусейн Мортеза

диссертант, Институт экономики НАН Азербайджана

ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Bahrami Hossein Mortezah

Dissertant of Institute of economics of Azerbaijan NAS

POSSIBILITIES OF INCREASING THE EXPORT POTENTIAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN UNDER GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY

Ага Хомаюн Абдулрахман

диссертант, Институт экономики НАН Азербайджана

РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ИРАНЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Agah Homayoun Abdolrahman

Dissertant of Institute of economics of Azerbaijan NAS

THE ROLE OF COMPETITIVENESS IN PROVIDING THE QUALITY OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN IRAN UNDER GLOBALIZATION

Ага Хома Абдулрахман

диссертант, Институт экономики НАН Азербайджана

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН (НА ПРИМЕРЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ "SAIPA")

Agah Homa Abdolrahman

Dissertant of Institute of economics of Azerbaijan NAS

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN(ON THE EXAMPLE OF "SAIPA" AUTOMAKER)

Д. І. Іванченко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ

D. Ivanchenko

Postgraduate student chair of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS OF THE MEDIUM-TERM FORECASTING OF VALUE ADDED TAX IN UKRAINE

А. М. Дерун

аспірант, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

A. Derun

Postgraduate Student, Personnel Training Institute of State of Employment Service of Ukraine

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF RATIONALIZATION OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OF ENTREPRENEURSHIP IN THE NATIONAL ECONOMY

М. О. Дергалюк

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ФУНКЦІОНАЛИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АПК РЕГІОНІВ

M. Dergaliuk

postgraduate student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

FUNCTIONS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF AIC THE REGIONS

С. В. Євтушенко

старший викладач кафедри економіки та менеджменту підприємств, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

S. Yevtushenko

Head teacher of the department of economics and management of enterprises "KROK" University, Kyiv

INVESTMENT SECURITY ESTIMATION AT PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY AS THE MAIN FACTOR OF THEIR REGULATION

Т. Б. Романенко

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН України, м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

T. Romanenko

Postgraduate, Institute of Agroecology and Nature NAAS of Ukraine, Kyiv

MANAGEMENT REGULATION BALANCED AGRICULTURAL LAND USE

В. В. Буряк

аспірант, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

НЕОІНДУСТРІАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

V. Buriak

postgraduate, Zaporizhzhya national technical university

NEOINDUSTRIAL FACTORS OF THE INDUSTRIAL CITY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця