Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2015

Завантажити журнал №7, 2015

І. Г. Яненкова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та землеустрою, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

РОЛЬ ОСВІТИ І НАУКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ І РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

I. Ianenkova

Doctor of Economics, Assistant professor, Professor of enterprise economy and land management department, Black Sea State University named Petro Mohyla, Mykolaiv

ROLE OF EDUCATION AND SCIENCE FOR ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT OF SOCIETY

О. Є. Бавико

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ

О. Bavyko

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Management, University of International Business and Law, Kherson

REGIONAL MANAGEMENT IN TERMS OF POST-INDUSTRIAL TRANSFORMATION OF THE TERRITORIES

В. В. Гоблик

д. е. н., доцент, Мукачівський державний університет

РОЛЬ ЄВРОРЕГІОНІВ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС

V. Hoblyk

doctor of economic sciences, associate professor, Mukachevo State University, Mukachevo

ROLE OF EUROREGIONS IN DEVELOPMENT OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE BORDER REGIONS OF UKRAINE AND EU MEMBER STATES

Р. С. Чорний

д. е. н., доцент кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін Нововолинського факультету Тернопільського національного економічного університету

СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

R. Chorny

Doctor of Economics, Assistant Professor of general economic sciences and humanities

THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF THE LABOR POTENTIAL IN THE INFORMATION SOCIETY

Н. П. Чорна

д. е. н., доцент кафедри економіки, організації і планування в АПК Тернопільського національного економічного університету

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

N. Chorna

Doctor of Economics Associate Professor of Economics, organization and planning in agriculture

STRATEGIC VECTORS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF UKRAINE

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ДОСВІД АРГЕНТИНСЬКИХ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ГРЕЦІЇ В КОНТЕКСТІ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПОТЕНЦІЙНОГО ВИХОДУ З ЄВРОЗОНИ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities The national Academy of statistics , accounting and audit

STABILIZATION PROGRAMS: THE EXPERIENCE OF ARGENTINA IN THE CONTEXT OF MINIMIZING THE RISK OF GREXIT

Я. С. Головіна

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ТА ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ КРИЗИ

Ya. Golovina

Ph.D., Associate Professor of the Banking Department, Odesa National Economic University, Odesa

SHAREHOLDERS' LIABILITY AND REGULATORY MEASURES OF INSOLVENCY OF BANKS IN UKRAINE IN THE CURRENT CRISIS

А. В. Кудінова

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВІДНОСИН: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

A. Kudinova

Ph. D., Associate Professor, Department of political economy of human resources and marketing faculties, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE PROBLEM OF STATE REGULATION OF CONSUMER RELATIONS: ENVIRONMENTAL ASPECT

C. C. Шумська

к. е. н., старший науковий співробітник, доцент, провідний науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ВНУТРІШНІ РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

S. Shumska

PhD in Economics, Senior Research Fellow in Economics and Mathematical Modelling, Associate Professor in Finance, Leading Researcher, State Organization"Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences" (Kyiv, Ukraine)

GLOBAL CHALLENGES AND RISKS INTERNAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

І. Б. Тернавська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ДЕФІНІЦІЯ КАТЕГОРІЇ ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ

I. Ternavska

Ph.D., in Economics, assistant professor of economics, Uman National University of Horticulture, Uman

THE DEFINITION OF CATEGORY OF FOOD SAFETY AND ITS EVOLUTION

О. В. Попело

к. е. н., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАДІЯННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДОМІНАНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

O. Popelo

PhD in Economics, Сhernihiv National Technological University, Chernihiv, Ukraine

APPLIED RESEARCH AND THEIR IMPACT ON INNOVATION INVOLVEMENT DOMINANT MODERNIZATION OF PRODUCTIVE FORCES OF REGION

О. П. Мульска

к. е. н., молодший науковий співробітник, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України

ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ

O. Mulska

Ph.D., Junior Researcher, State institution "Institute of regional research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

TO THE FORMATION OF SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF LABOUR MIGRANTS

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ТОВАРНИЙ КРЕДИТ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ

V. Belozertsev

candidate of economic sciences, associate professor of statistics, accounting and economic informatics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

COMMODITY LOAN: ECONOMIC NATURE AND CHARACTERISTICS OF PROVISION

С. В. Шарова

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси і кредит", Запорізький національний технічний університет

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

S. Sharovа

Ph.D., assistant professor of "Finance and Credit", Zaporizhzhya National Technical University

FINANCIAL ASPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE (REGIONAL ASPECT)

С. В. Каламбет

д. е. н., професор, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

В. О. Галаганов

студент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинсь

СТАН ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ

S. Kalambet

doctor of economics, professor, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

V. Galaganov

student, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

STATE OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF WAR

О. М. Паливода

к. е. н., доцент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

К. Д. Лапшина

магістр, Київський національний університет імені Тараса, м. Київ

СТРАТЕГІЧНА КООПЕРАЦІЯ БАНКІВ НА РИНКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

O. Palyvoda

Ph.D, associate professor department of management services, Kyiv National Universityof Technology and Design, Kyiv

K. Lapshyna

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

STRATEGIC COOPERATION OF BANKS ON THE CONSUMER CREDIT MARKET

І. П. Петренко

к. е. н., старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

С. В. Урванцева

старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ДЕРЖАВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

I. Petrenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of Bank Investment Department, S-G(A)RU "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

S. Urvantseva

Senior Lecturer of Bank Investment Department, S-G(A)RU "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

STATE INVESTMENT LOAN: DOMESTIC REALITIES

Н. О. Мізякіна

аспірант, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК

N. Miziakina

Postgraduate student, Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

ANALYSIS OF INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING OF FINANCIAL STATEMENTS IN ASPECTS OF ERROR DETECTION

Я. П. Руденко

аспірант кафедри економічної кібернетики, УАБС НБУ, м. Суми

В. А. Козирєв

аспірант кафедри менеджменту, УАБС НБУ, м. Суми

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА ЯК БАЗИС СТАНОВЛЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО НАКОПИЧУВАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Ya. Rudenko

UAB NBU graduate, faculty of cybernetic, Sumy

V. Kozyriev

UAB NBU graduate, faculty management, Sumy

PENSION REFORM AS THE BASIS OF COMPULSORY STATE FUNDED INSURANCE FORMATION

О. І. Сідляр

асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ХХ—ХХІ СТОЛІТТЯХ

O. Sidliar

Assistant, Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ELEMENTS FOR CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ХХ—ХХІ CENTURIES

Ю. П. Байрактар

здобувач кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича — Сагайдачного, м. Киів

ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Y. Bayraktar

The applicant of the Department of Economics and management, Kyiv State Maritime Academy after hetman Petro Konashevich Sahaydachniy, Kyiv

THE INSTRUMENTS OF STIMULATING SOCIALLY RESPONSIBLE ACTIVITIES OF COMPANIES IN THE TRANSPORT INDUSTRY

В. Г. Гончар

ПРАКТИКА НАДАННЯ НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗИК ЯК ПЕРЕДУМОВА УТВОРЕННЯ ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Gonchar

PRACTICE OF GRANTING OF UNSECURED COMMERCIAL LOANS AS A PREREQUISITE OF DESTRUCTIVE PROCESSES IN THE STATE ECONOMY

Б. О. Ходакевич

аспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

B. Khodakevych

Postgraduate student of business economics State Higher Educational Institution "Kyiv National Economic University", Kyiv

EFFECTIVE MANAGEMENT OF MODERN ENTERPRISES

Т. С. Пасажко

аспірант кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

T. Pasazhko

PhD student at the Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

HOUSEHOLD FINANCES AS A SOURCE OF INVESTMENT RESOURCES OF UKRAINIAN ECONOMY

І. В. Точиліна

науковий співробітник, ДННУ "Академія фінансового управління"

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЩОДО НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

I. Tochylina

researcher, State scientific institution "Academy of Financial Management"

ANALYSIS OF THE MAIN TRENDS IN PROVIDING TAX INCENTIVES IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF STIMULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Гусейнов Илькин Адыль оглы

диссертант кафедры "Международные экономические отношения", Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ГЕРМАНИЕЙ

I. Huseynov

Graduate student of the chair for "International Economic Relations" of Azerbaijan State Economic University

PREDICTIVE ESTIMATE OFTHE FOREIGN TRADE TURNOVER BETWEEN AZERBAIJAN AND GERMANY

О. О. Стрекаль

аспірант економічного факультету, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА БАЗОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

O. Strekal

graduate economic faculty of Kyiv national Taras Shevchenko University

THEORETICAL BACKGROUND AND BASIC APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THE STATE FINANCIAL CONTROL OF THE OIL AND GAS SECTOR OF UKRAINE

В. Ю. Задерей

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

V. Zaderey

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF INVESTMENT ACTIVITY OF LIFE INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"