EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2014

Завантажити журнал №7, 2014

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф. зав. кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, заслужений діяч науки і техніки

Л. І. Федулова

д. е. н., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

V. Fedorenko

doctor of economics, professor

L. Fedulova

doctor of economic sciences, professor of management department, Kyev National University of Trade and Economics

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE IN UNIVERSITIES IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION CALLS

О. Ф. Савченко

д. е. н., професор, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

О. І. Дацій

д. е. н., професор, Академія муніципального управління

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

A. Savchenko

Doctor of Economics, Professor Universities Ukoopspilka " Poltava University of Economics and Trade "

A. Datsiy

Doctor of Economics, Professor, Academy of Municipal Management

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ENVIRONMENTAL SECURITY IN UKRAINE

М. І. Макаренко

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

Я. О. Костюченко

аспірант, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

M. Makarenko

Professor, doctor in economic sciences, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

Ya. Kostiuchenko

PhD student, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STRESS TESTING IN THE BANKING SECTOR

І. О. Лютий

д. е. н., профессор, завідувач кафедри фінансів, проректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М. В. Кравченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА: ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ В ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

I. Lutui

Doctor of Economics, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

M. Kravchenko

Postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS: THREATS AND RISKS IN THE OPERATION OF PUBLIC FINANCES UKRAINE

Н. В. Поліщук

д. е. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

Л. І. Гордієць

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

N. Polishchuk

Doctor of Economics, Professor, Professor of Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

L. Gordiets

graduate student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

THE IMPACT OF LAND OWNERSHIP ON THE EFFECTIVE USE OF LAND IN AGRICULTURE

О. В. Алейнікова

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

СТРАТЕГІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Aleinikova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Manager of Department of Economic theory of the National University of Water Management and Nature Resourses Use, Rivne

STRATEGY OF THE MACROECONOMIC REGULATION OF COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMY

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

КОГНІТОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

COGNITIVE INTEGRATION PROCESSES IN THE ECONOMY

І. Л. Жук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ

I. Zhuk

Ph.D. in economics, senior researcher, senior research worker of department of social problems of labour-market, Institute of demography and social survey is the name of M.V. Ptukha NAS of Ukraine, Kyiv

METHODOLOGICAL APPROACHES TO MEASURING SKILL MISMATCH

Г. Я. Глуха

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. Glukha

PhD, associate professor of Econonic Theory and International Economics Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

BUDGET POLICY MECHANISMS AS A CRUCIAL FACTOR FOR THE STATE ECONOMIC DEVELOPMENT

І. Б. Хома

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-КОНФЛІКТАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

I. Khoma

Doctor of Economics, Associate Professor. Senior Lecturer of Department of Finance, Lviv Polytechnic National University (NU LP), Lviv, Ukraine

MANAGEMENT OF BUSINESS CONFLICTS BY USING OF FUZZY-SET THEORY

К. В. Марченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теоріі БДПУ, м. Бердянськ

ПРАКТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ТНК

К. Marchenko

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

PRACTICE AND MECHANISMS FOR IMPLEMENTING OFFSHORE FOR TAX OPTIMIZATION TNС'S

Н. В. Кармазіна

доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління

ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

N. Karmazina

associate professor of department of account and audit Academy of municipal management

TECHNOLOGIES OF PURPOSE ORIENTAL OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEXES

Л. В. Прокопець

асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

L. Prokopets

assistant of department of economy of enterprise and management a personnel, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

FINANCIAL PROVIDING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AS BASIS OF INCREASE OF THEIR COMPETITIVENESS

М. О. Наваліхіна

аспірант, кафедри менеджменту невиробничої сфери, Донецький державний університет управління

РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ У СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

M. Navalihina

Postgraduate Department management nonproduction sphere, Donetsk State University of Management

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN RURAL SETTLEMENTS

Т. В. Вільхова

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ

T. Vilchova

Postgraduate student, Dnipropetrovs'k Stat University of Agriculture and Economics

CRITERION AND EFFICIENCY INDICATORS OF LAND USE

А. В. Денисенко

аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Denysenko

postgraduate, department financial analysis and control, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

IDENTIFICATION OF INTERNAL CONTROL OBJECTS AT TOURIST ENTERPRISES

В. Д. Бєлік

ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ

V. Belik

teacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution "the Crimean humanitarian university", Yalta

THE PERFECTION OF METHODS OF MANAGEMENT BY THE PERSONNEL AT THE ENTERPRISES OF POWER SPHERE

Ю. О. Швець

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет"

КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ В ЕКОНОМІЦІ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Y. Shvets

post-graduate student, department of finance and credit, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University"

ANALYTICAL REVIEW OF EXISTING ECONOMIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF STRATEGIC MANAGEMENT

О. В. Колінько

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОРГАНІЗАЦІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗА ЦИФРОВИЙ КОНТЕНТ "КУЛЬТУРНИЙ БЕЗЛІМІТ" ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР

O. Kolinko

National Technical University of Ukraine "Kyiv Politechnical Institut"

ORGANIZATION OF ALTERNATIVE COMPENSATION SYSTEM FOR DIGITAL CONTENT "CULTURE FLATRATE" WITH INVOLVING OF GOVERNMENT INSTITUTIONS

Н. Т. Кулікова

аспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

РОЗВИТОК КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ПОНЯТІЙНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

N. Kulikova

graduate student of department of accountancy and audit, Zhytomyr State Technological University

CONCEPTUAL MODEL OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE AS A BASIS OF MANAGERIAL ACCOUNTING REPORTS

О. М. Ковальова

аспірант, Одеський національний економічний університет

ДЕРЖАВНА УЧАСТЬ У ВЕНЧУРНОМУ ФІНАНСУВАННІ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

O. Koval'ova

postgraduate, Odessa National Economic University

GOVERNMENT INVOLVEMENT INTHE VENTURE FINANCING: WORLD AND UKRAINIAN EXPERIENCE

Абдуллах Джантурк

диссертант, Университет "Гафгаз"

РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Abdullah Jianturk

PhD student in "Caucas" University

ROLE OF HIGHER EDUCATION IN MODERN CONDITIONS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT COMPANY

Д. О. Плеханов

доктор наук з державного управління, доцент, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

D. Plekhanov

doctor of sciences of public administration, associate professor, Black sea state university of the name of Mogyly Peter

DIRECTIONS OF GOVERNMENT POLICY DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES IN UKRAINE

В. С. Толуб'як

д. н. держ. упр., доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

Л. А. Мельник

к. н. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

V. Tolub'yak

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of Finance, Ternopil National Economic University

L. Melnyk

Сandidate of Sciences in Public Administration, Assistant Professor of management of public health care, the National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine

MAIN ISSUES OF STATE REGULATION EMPLOYMENT IN RESEARCH UKRAINIAN SCIENTISTS

М. В. Андрієнко

кандидат історичних наук

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

M. Andiyenko

Candidate of History Sciences

THE ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF FIRE SAFETY IN UKRAINE DURING THE SOVIET PERIOD

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM STATE REGULATION OF POSTGRADUATE EDUCATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ЦИВІЛІЗОВАНОГО ЛОБІЗМУ В УКРАЇНІ

N. Коval

Ph.D. in Economic studies, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

THE NECESSITY OF INTRODUCING THE INSTITUTE OF CIVILIZED LOBBYISM IN UKRAINE

О. В. Білоцький

к. ю. н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу

Н. М. Гулій

слухач магістратури спеціальності "Державна служба", Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

O. Bilotskyi

Ph.D. of Legal Sciences, Assistant Professor of Public Administration and Local Government Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

N. Hulii

Magistracy Student, The specialty "Civil Service", Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

THE MAIN WAYS OF PREVENT AND FIGHT AGAINST CORRUPTION IN UKRAINE

Н. М. Єфіменкова

аспірантка кафедри економіки та регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

N. Yefimenkova

Postgraduate of the Department of Economy and Regional Economic Policy, Dnipropetrovs'k Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF LONG-TERM FORECASTING OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE

Ю. О. Трестер

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Y. Trester

graduate student of national security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

LEGAL PRINCIPLES OF THE REALIZATION OF GOVERNMENT MECHANISMS FOR PROTECTING CHILDREN'S RIGHTS IN UKRAINE

К. М. Семенюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

K. Semeniuk

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ECONOMIC METHODS OF STATE REGULATION OF THE JEWELRY SECTOR IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF TAX POLICY

С. В. Адамчук

здобувач, Інститут Законодавства Верховної Ради України, м. Київ

АКТУАЛІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

S. Adamchuk

applicant of the The Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

UPDATING OF HUMAN RESOURCES AS A FACTOR OF CIVIL SERVICE

Т. І. Ренькас

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ТА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

T. Renkas

PhD student of Regional administration, Local self-government and Urban management Faculty of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE INSTITUTIONAL SUPPORT OF INTERREGIONAL AND CROSS-BORDER COOPERATION IN WESTERN REGIONS OF UKRAINE

А. В. Бєлоусов

аспірант кафедри права та європейської інтеграції, ХарРІ НАДУ, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

A. Belousov

post-graduate student of the Department of law and European integration of KRI NAPA, Kharkov

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF RISKS OF EMERGENCY SITUATIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця