EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2013

Завантажити журнал №7, 2013

О. Ю. Бобровська

д-р наук держ. упр., проф., завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

А. С. Зєніна-Біліченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет

ВРАХУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

O. Y. Bobrovska

Ph.D. in Public Administration, Professor, Head of the Department of Economy and Regional Economic Policy Dnipropetrovs'k Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

A. S. Zenina-Bilichenko

Ph.D., assistant professor of organizational management and administration Dneprodzerzhinsk State Technical University

INCORPORATION OF STRUCTURAL CHANGES IN STRATEGY OF REGIONAL DEVELOPMENT

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

V. Prikhodko

PhD, Senior Scientist, Deputy Head of the Transcarpathian Regional State Administration

GOVERNMENT REGULATION AS A NECESSARY CONDITION OF ECONOMIC SECURITY REGIONS

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, заслужений працівник народної освіти України, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. А. Городиська

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ТИПОЛОГІЯ ІНЖИНІРИНГУ ТА ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ВИДІВ

О. Kuzmin

doctor of economics, professor, director of Educational-scientific institute of economy and management, Lviv Polytechnic National University

N. Gorodyska

postgraduate of department of management and international enterprise Lviv Polytechnic National University

THE TYPOLOGY OF ENGINEERING AND THE SEMANTIC CHARACTERICTICS OF ITS KINDS

Р. Р. Ларіна

академік Академії економічних наук України, член-кореспондент Академії технологічних наук України, д. е. н., професор, завідувач кафедрою менеджменту, Інститут економіки і управління Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

О. Ю. Лук'янова

старший викладач кафедри економічної теорії, Інститут економіки та управління Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ ЙОГО ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

R. R. Larina

Academician of Academy of Economic Sciences of Ukraine,Corresponding Member of the Academy of Technological Sciences of Ukraine, Doctor of Economic Sciences, Professor Institute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

O. Y. Lukyanova

Senior Lecturer of Chair of Economic Theory Іnstitute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

INDUSTRIAL ENTERPRISE BUSINESS PROCESSES MODELING TOWARDS TO ITS LOGISTICS MANAGEMENT DEVELOPMENT DIRECTION

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

V. V. Uzunov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

INOVATIVE POTENTIAL AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IN DOMESTIC AND FOREIGN MARKETS

А. Р. Ванієва

к. е. н., Кримський інженерно-педагогічний університет

СУТНІСНІ КАТЕГОРІЇ ТА ЧИННИКИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ

A. R. Vanieva

PhD in economics, assistant professor of Economics and Management Department, Republican Higher Educational Institution "Crimean Engineering and Pedagogical University", Simferopol

ESSENTIAL CATEGORIES AND FACTORS OF USING LABOR RESOURCES POTENTIAL OF THE POPULATION

Ю. С. Гринчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Y. S. Grіnchuk

с. e. s., аssociate professor, Bіlotserkіvsky national agrarian unіversity

CREATION STRATEGIES OF INNOVATION TO MANAGE OF USE LEND RESOURCE POTENTIAL AGRICULTURAL PRODUCTION

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. Ye. Pavlova

Director of Education and Research Institute of Economics, Ph.D., Associate Professor, Dnipropetrovs'k State Agrarian University

PRINCIPLES OF MODERN SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ПІДВИЩЕННЯ ЗЯЙНЯТОСТІ НА СЕЛІ

I. V. Hlivna

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of Finance and Accounting Branch Uman PVNZ "European University"

ECONOMICS AND MATHEMATICAL PROBLEM OPTIMIZATION OF AGRICULTURE AS ZYAYNYATOSTI INCREASE IN VILLAGES

Н. М. Третяк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, м. Київ

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. M. Tretyak

candidate of economic sciences, associate professor of department economic theory, Cherkasy institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine

FINANCIAL INSTRUMENTS OF UPDATE OF THE FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Демчук

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой "Экономика предприятия", Керченский государственный морской технологический университет

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ АР КРЫМА

O. V. Demchuk

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise", Kerch State Marine Technical University

APPLICATION PERFORMANCE OPTIMIZATION MODEL FOR FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE FISHING INDUSTRY OF AR CRIMEA

А. В. Дикий

к. э. н., доцент, докторант, Киевский национальний университет строительства и архитектуры

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

O. Dykyy

Ph.D., associate professor, student of Kyiv National University of Construction and Architecture

DEVELOPING A MECHANISM FOR BUSINESS PROCESSES IN PROJECT-BASED FINANCING, PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

М. А. Куценко

к. е. н., Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

M. A. Kutsenko

PhD, Academy of Fire Safety named after Cornobyl Heroes

ECONOMICAL ASPECTS OF HUMAN RESOURSES STRATEGY OF STATE SERVICE OF UKRAINE IN EMERGENCIES

О. Г. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та статистики, Інститут економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ВІЛЬНОЇ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

O. G. Dyachenko

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Statistics, Institute of Economics Classic Private University, Zaporozhye

ANALYSIS OF FREE LIQUIDITY IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

О. Ю. Буцька

к. е. н., доцент кафедри фінансів

Д. О. Соколинська

магістр, Вищий навчальний заклад Укоопспілки, "Полтавський університет економіки в торгівлі"

ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО РЕАГУВАННЯ

O. Y. Butska

PhD, Associate Professor

D. O. Sokolinska

student, Poltava University of Economics and Trade

EVALUATION OF THE EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT AS A TOOL FOR CRISIS RESPONSE

Є. В. Коноплястий

докторант, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ВПЛИВ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ ТА ЕКОЛОГІЧНУ СИСТЕМИ

Y. Konopliastyi

candidate for a higher doctor's degree, Interregional Academy of management a personnel

INFLUENCE OF THE MODERN GLOBALIZE INDUSTRIAL PRODUCTION IS ON THE SOCIO-ECONOMIC AND ECOLOGICAL SYSTEMS

О. В. Прокоф'єва

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВИХ (ПЕРЕСТРАХОВИХ) КОМПАНІЙ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХУВАННЯ

O. Prokof'eva

postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE SOLVENCY OF INSURANCE (REINSURANCE) COMPANIES AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET

М. І. Арич

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

M. I. Arych

post-graduade student, National university of food technologies

CONCEPTUAL APPROACHES TO DETERMINE THE FINANCIAL AND ECONOMIC RESULTS OF ENTERPRISES

Т. В. Заварзіна

аспірант, Київський національний торгівельно-економічний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

T. V. Zavarzina

graduate student, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

SYSTEMATIC OF FACTORS THAT AFFECT THE FUNDING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TRADE

Н. В. Гуменюк

асистент кафедри "Інформаційні системи в економіці", Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "ДонНТУ", м. Горлівка

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ГІДНОЇ ПРАЦІ

N. V. Gumenyuk

an assistant of department "Informative systems in an economy", Automobile institute of "DonNTU", Gorlivka

MOTIVATIONAL ASPECTS OF COMPETENCIES OF EMPLOYEES IN THE FORMATION OF DECENT WORK

П. В. Мекшун

аспірант кафедри економічної теорії, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

P. V. Mekshun

post-graduate of department of economic theory, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

EFFICIENCY OF STATE ADMINISTRATION OF UKRAINE ECONOMIC SECURITY

І. Ю. Ружицький

здобувач кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В КОНТЕКСТІ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ

I. U. Ruzhytskyi

post-graduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FORMATION OF STATE BUDGET REVENUES IN THE CONTEXT OF BUDGET SECURITY

О. Б. Письменна

ст. викладач, ОКВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія"

ОСНОВИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ УРАНОДОБУВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

O. B. Pismenna

lecturer, Institute for Entrepreneurship Strategy

BASES CLUSTERIZATION OF BOOTY URANIUM ORE COMPLEX OF UKRAINE

О. Ю. Терещенко

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Yu. Tereshchenko

candidate, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk

PRINCIPLES AND METHODS OF INFORMATIZATION SYSTEMS REGIONAL MANAGEMENT

М. І. Назаров

аспірант, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

M. I. Nazarov

postgraduate, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING COMPETITIVENESS OF THE REGION

А. А. Теплицкая

аспирант, Крымский гуманитарный университет, г. Ялта

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИРЕКТИВНОГО И ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

A. A. Teplitskaya

postgraduate, Crimea Humanitarian University, Yalta

COMPARATIVE ANALYSIS OF DIRECTIVE AND INDICATIVE PLANNING

Т. М. Дерун

к. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ

T. M. Derun

assistant professor of regional management, local government and city management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF POLICY DEVELOPMENT OF SMALL CITIES

А. А. Сельський

канд. фіз.-мат. наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, НАДУ при Президентові України

СТРАТЕГІЧНІ ДОКУМЕНТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. A. Selskyi

PhD, associate professor, doctoral student of Public Policy and Political Processes Management Department, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine

STRATEGY AND PUBLIC ADMINISTRATION AS A PRECONDITION OF TECHNOLOGICALLY OF STRATEGIC PUBLIC MANAGEMENT

С. О. Гур'єв

д. мед. н., професор, заступник директора, Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

М. Д. Близнюк

заступник директора, Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

П. Б. Волянський

к. м. н., доцент, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

М. М. Михайловський

к. т. н., доцент, провідний науковий співробітник, Державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

А. В. Терент'єва

д. держ. у., старший науковий співробітник, завідувач кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

S. O. Guriev

Doctor of Medicine, Professor, Chief Assistant of State Union "Ukrainian scientifical and practical center of emergency medical aid and disaster medicine, Ministry of Public health of Ukraine"

M. D. Blysniuk

Chief Assistant of State Union "Ukrainian scientifical and practical center of emergency medical aid and disaster medicine, Ministry of Public health of Ukraine"

P. B. Volyanskiy

Candidate of Medical Science, Associate Professor, Associate Professor of Dept. of public service, management and international projects, Institute of public administration of sphere of civil protection

M. M. Mykhailoskyi

Candidate of Technical Science, Associate Professor, leading researcher of State Union "Ukrainian scientifical and practical center of emergency medical aid and disaster medicine, Ministry of Public health of Ukraine"

A. V. Terentieva

Doctor of Public Administration, Senior Researcher, Chief of Dept. of public service, management and international projects, Institute of public administration of sphere of civil protection

CONTROL OPERATION OF MEDICAL DISASTER AT THE PRESENT STAGE OF HEALTH REFORM

О. Ю. Васильченко

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

НАРОДНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЯК ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

O. Yu. Vasylchenko

graduate student of department of parliamentarism and political management, National academy of public administration under the office of the President of Ukraine

FOLK REPRESENTATIVE OFFICE AS INSTITUTE OF THE DEMOCRATIC STATE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS

Ю. В. Погребняк

аспірант, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

U. V. Pogrebnyak

post-graduate student, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Dnipropetrovsk

METHOD OF FORMING PROFESSIONAL READINESS OF PUBLIC EMPLOYEES TO THE MANAGEMENT OF SOCIAL PROJECTS IN POSTGRADUATE EDUCATION

Н. О. Васюк

головний спеціаліст, ІПДУМС НАДУ при Президентові України

М. Г. Рожкова

студентка 4 курсу факультету міжнародного права, Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка

ЮРИСДИКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД

N. Vasіuk

M. Rozhkovа

THE JURISDICTION OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONCERNING THE INTERPRETATION OF THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця