EnglishНа русском

Зміст журналу № 7, 2012

Завантажити журнал №7, 2012

С. В. Бардаш

д. е. н., професор кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОНТРОЛЮ ЯК СКЛАДНОГО ПОЛІМОРФНОГО ЯВИЩА

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, директор, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

О. В. Гуджан

аспірант, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

О. Є. Шайда

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИХ ВІДНОСИН

Є. М. Ахромкін

д. е. н., професор, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК МІСТКОСТІ РИНКУ ПРАЦІ

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

АРХІТЕКТОНІКА СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

О. В. Бондар-Підгурська

к. е. н., доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. В. Гончар

к. е. н., с. н. с., в. о. завідувача кафедри теорії статистики, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач відділу, НТК статистичних досліджень

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОБАЛАНСУ УКРАЇНИ

Г. В. Ортіна

к. е. н., доцент кафедри "Менеджменту та маркетингу", МВП ЗІЕІТ

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент, Європейський університет (Уманська філія)

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОТОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН

О. В. Бакалінський

к. е. н., доцент, Національній технічний університет України "КПІ"

ВИМІРЮВАННЯ ВПЛИВУ СТАВЛЕННЯ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА СПОЖИВЧІ ІНТЕНЦІЇ ПАСАЖИРІВ ЗАЛІЗНИЦЬ

Г. Ю. Олійник

к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організації транспорту", Державний економіко-технологічний університет транспорту

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

І. А. Попова

к. е. н., вчений секретар, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

С. П. Кучин

к. е. н., доц., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі

О. П. Коваль

студентка, Харківський інститут фінансів Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ

В. Н. Парсяк

д. е. н., професор, Національний університет кораблебудування

І. Л. Дибач

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування

К. В. Парсяк

магістрант, Національний університет кораблебудування

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК СПЕЦИФІЧНОГО ТОВАРУ

І. П. Петренко

асистент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

О. Г. Дяченко

ст. викладач, Інститут економіки Класичного приватного університету

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Т. В. Стройко

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. І. Заславська

аспірант кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет

ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ ЯК ВАГОМЕ ДЖЕРЕЛО РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Ю. Б. Молочник

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. О. Шпак

д. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. П. Подра

аспірант, Хмельницький національний університет

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Н. А. Лиско

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. В. Крючкова

доц. каф. загальнонаукових і економічних дисциплін, заст. дир., Стахановське відд. Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Т. І. Адирова

асистент кафедри менеджменту, Одеський національній політехнічний університет

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ — TARGET-COSTING НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Д. О. Агєєв

здобувач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ШЛЯХОМ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

О. А. Миронов

аспірант, Класичний приватний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту Національна академія державного управління при Президентові України

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ "РЕПУТАЦІЯ" У ЗАРУБІЖНИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академії муніципального управління

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

В. В. Друк

аспірант кафедри цивільного права, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ

О. Ж. Скибун

здобувач кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

Р. Ш. Іванков

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, НАДУ при Президентові України

ВРАХУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ КОДИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

А. В. Махнюк

Начальник управління Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

О. І. Кириченко

старший офіцер Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ У СФЕРІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ: РОЗРОБЛЕННЯ ПАСПОРТІВ ЗАГРОЗ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ

Ю. Г. Нечухрана

здобувач кафедри європейської інтеграції, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІ

Г. Д. Стратієнко

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12