Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2012

Завантажити журнал №7, 2012

С. В. Бардаш

д. е. н., професор кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОНТРОЛЮ ЯК СКЛАДНОГО ПОЛІМОРФНОГО ЯВИЩА

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, директор, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

О. В. Гуджан

аспірант, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

О. Є. Шайда

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИХ ВІДНОСИН

Є. М. Ахромкін

д. е. н., професор, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК МІСТКОСТІ РИНКУ ПРАЦІ

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

АРХІТЕКТОНІКА СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

О. В. Бондар-Підгурська

к. е. н., доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. В. Гончар

к. е. н., с. н. с., в. о. завідувача кафедри теорії статистики, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач відділу, НТК статистичних досліджень

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОБАЛАНСУ УКРАЇНИ

Г. В. Ортіна

к. е. н., доцент кафедри "Менеджменту та маркетингу", МВП ЗІЕІТ

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент, Європейський університет (Уманська філія)

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОТОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН

О. В. Бакалінський

к. е. н., доцент, Національній технічний університет України "КПІ"

ВИМІРЮВАННЯ ВПЛИВУ СТАВЛЕННЯ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА СПОЖИВЧІ ІНТЕНЦІЇ ПАСАЖИРІВ ЗАЛІЗНИЦЬ

Г. Ю. Олійник

к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організації транспорту", Державний економіко-технологічний університет транспорту

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

І. А. Попова

к. е. н., вчений секретар, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

С. П. Кучин

к. е. н., доц., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі

О. П. Коваль

студентка, Харківський інститут фінансів Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ

В. Н. Парсяк

д. е. н., професор, Національний університет кораблебудування

І. Л. Дибач

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування

К. В. Парсяк

магістрант, Національний університет кораблебудування

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК СПЕЦИФІЧНОГО ТОВАРУ

І. П. Петренко

асистент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

О. Г. Дяченко

ст. викладач, Інститут економіки Класичного приватного університету

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Т. В. Стройко

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. І. Заславська

аспірант кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет

ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ ЯК ВАГОМЕ ДЖЕРЕЛО РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Ю. Б. Молочник

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. О. Шпак

д. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. П. Подра

аспірант, Хмельницький національний університет

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Н. А. Лиско

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. В. Крючкова

доц. каф. загальнонаукових і економічних дисциплін, заст. дир., Стахановське відд. Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Т. І. Адирова

асистент кафедри менеджменту, Одеський національній політехнічний університет

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ — TARGET-COSTING НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Д. О. Агєєв

здобувач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ШЛЯХОМ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

О. А. Миронов

аспірант, Класичний приватний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту Національна академія державного управління при Президентові України

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ "РЕПУТАЦІЯ" У ЗАРУБІЖНИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академії муніципального управління

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

В. В. Друк

аспірант кафедри цивільного права, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ

О. Ж. Скибун

здобувач кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

Р. Ш. Іванков

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, НАДУ при Президентові України

ВРАХУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ КОДИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

А. В. Махнюк

Начальник управління Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

О. І. Кириченко

старший офіцер Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ У СФЕРІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ: РОЗРОБЛЕННЯ ПАСПОРТІВ ЗАГРОЗ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ

Ю. Г. Нечухрана

здобувач кафедри європейської інтеграції, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІ

Г. Д. Стратієнко

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"