EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2012

Завантажити журнал №7, 2012

С. В. Бардаш

д. е. н., професор кафедри фінансового аналізу і контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОНТРОЛЮ ЯК СКЛАДНОГО ПОЛІМОРФНОГО ЯВИЩА

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, директор, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

О. В. Гуджан

аспірант, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

О. Є. Шайда

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИХ ВІДНОСИН

Є. М. Ахромкін

д. е. н., професор, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНОК МІСТКОСТІ РИНКУ ПРАЦІ

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

АРХІТЕКТОНІКА СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

О. В. Бондар-Підгурська

к. е. н., доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. В. Гончар

к. е. н., с. н. с., в. о. завідувача кафедри теорії статистики, Національна академія статистики, обліку та аудиту, завідувач відділу, НТК статистичних досліджень

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОБАЛАНСУ УКРАЇНИ

Г. В. Ортіна

к. е. н., доцент кафедри "Менеджменту та маркетингу", МВП ЗІЕІТ

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент, Європейський університет (Уманська філія)

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОТОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН

О. В. Бакалінський

к. е. н., доцент, Національній технічний університет України "КПІ"

ВИМІРЮВАННЯ ВПЛИВУ СТАВЛЕННЯ ДО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА СПОЖИВЧІ ІНТЕНЦІЇ ПАСАЖИРІВ ЗАЛІЗНИЦЬ

Г. Ю. Олійник

к. е. н., доцент кафедри "Менеджмент організації транспорту", Державний економіко-технологічний університет транспорту

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

І. А. Попова

к. е. н., вчений секретар, Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

С. П. Кучин

к. е. н., доц., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі

О. П. Коваль

студентка, Харківський інститут фінансів Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ

В. Н. Парсяк

д. е. н., професор, Національний університет кораблебудування

І. Л. Дибач

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування

К. В. Парсяк

магістрант, Національний університет кораблебудування

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК СПЕЦИФІЧНОГО ТОВАРУ

І. П. Петренко

асистент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ПРАВОВІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

О. Г. Дяченко

ст. викладач, Інститут економіки Класичного приватного університету

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Т. В. Стройко

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. І. Заславська

аспірант кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет

ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ ЯК ВАГОМЕ ДЖЕРЕЛО РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Ю. Б. Молочник

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. О. Шпак

д. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. П. Подра

аспірант, Хмельницький національний університет

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Н. А. Лиско

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. В. Крючкова

доц. каф. загальнонаукових і економічних дисциплін, заст. дир., Стахановське відд. Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Т. І. Адирова

асистент кафедри менеджменту, Одеський національній політехнічний університет

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ — TARGET-COSTING НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Д. О. Агєєв

здобувач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ШЛЯХОМ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

О. А. Миронов

аспірант, Класичний приватний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту Національна академія державного управління при Президентові України

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ "РЕПУТАЦІЯ" У ЗАРУБІЖНИХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академії муніципального управління

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

В. В. Друк

аспірант кафедри цивільного права, Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ

О. Ж. Скибун

здобувач кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

Р. Ш. Іванков

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, НАДУ при Президентові України

ВРАХУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ КОДИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

А. В. Махнюк

Начальник управління Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

О. І. Кириченко

старший офіцер Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ У СФЕРІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ: РОЗРОБЛЕННЯ ПАСПОРТІВ ЗАГРОЗ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ

Ю. Г. Нечухрана

здобувач кафедри європейської інтеграції, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВДРУЖНОСТІ

Г. Д. Стратієнко

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця