EnglishНа русском

Зміст журналу № 7, 2011

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейський університет

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОРИВИ ЗАХОДУ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

А. П. Гайдуцький

д. е. н., заступник начальника Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу, АТ "Укрексімбанк"

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор

Ю. І. Вигівська

к. е. н., доцент, Міжнародна ліга підтримки екологічного підприємництва в Україні

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Г. О. Харламова

к. е. н., асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ ЯК ПОХІДНА ВІД ТЕМПІВ ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ФІНАНСУВАННЯ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ

О. М. Грицино

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "Київського Національного Економічного Університету імені Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент, Дніпропетровський університет економіки і права ім. А. Нобеля

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ОБСЯГИ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ У МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ

О. А. Ковтун

к. держ. упр., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Л. О. Кримська

к. е. н., професор, Запорізький Національний Технічний Університет

Н. М. Павлішина

аспірант, Класичний Приватний Університет

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ

С. О. Рибак

к. е. н., провідний співробітник, ІСЕМВ НАН України

О. Д. Штанько

здобувач, ІСЕМВ НАН України

СИСТЕМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

І. Б. Філонова

аспірант, Університет банківської справи НБУ

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДО СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

О. М. Ігнатова

к. е. н., доцент кафедри "Банківська справа", Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Т. В. Турченко

студентка 5-го курсу, фінансово-економічний факультет, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ МІСЦЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Н. В. Харченко

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ І АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Д. І. Суховий

аспірант кафедри фінансів та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ

К. В. Войтович

аспірантка кафедри банківської справи, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ВИМІР РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

В. О. Керунова

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ПРАВОВІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

А. В. Павленко

аспірант кафедри економічної теорії та регіональної економіки, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

МОНОПОЛІСТИЧНІ СТРУКТУРИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

І. О. Пшенишнюк

проректор, Український фінансово-економічний інститут

КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ

Р. Т. Фараджева

аспирант кафедры экономики и менеджмента машиностроительной промышленности, Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

О. А. Подвальникова

здобувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського Національного Університету імені Т.Г. Шевченка

ПОГЛИБЛЕННЯ БОРГОВОЇ КРИЗИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЦЕСІЇ

О. Л. Легошина

здобувач, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ТОВАРИСТВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЬ

І. О. Марковський

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Д. В. Шараєвський

аспірант кафедри інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Д. В. Пірог

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ГРОШОВІ ПОТОКИ БАНКУ ЯК САМОСТІЙНИЙ ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ

Т. Л. Грицай

аспірантка кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах і економічного аналізу, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Т. М. Чумакова

аспірант, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ЗНАЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

С. М. Галенко

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "КНЕУ ім.В. Гетьмана"

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

І. В. Чепурна-Кос

здобувач, Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

О. В. Єрмолаєв

Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЇХ ВИЧЕРПНОСТІ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА РИНКОВИХ УМОВ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ ДЕГРАДАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

П. В. Іванюта

к. е. н., доцент, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ " ТОВАР — ПРАЦЯ — ЖИТТЯ" У ПОЛІПШЕННІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ УКРАЇНИ

Н. А. Фойгт

к. е. н., ст. н. с., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

МІЖПОКОЛІННА СОЛІДАРНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО УМОВ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

О. А. Зигало

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ОСВІТИ

Б. В. Кудренко

аспірант кафедри філософії та методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Я. І. Федан

аспірант, НУ "Львівська політехніка"

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

Л. А. Маслова

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академіяї державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА

С. П. Чорнуцький

аспірант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України, директор Департаменту організаційної роботи Головного контрольно-ревізійного управління України

СУТЬ І МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА

М. Я. Панасюк

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Є. В. Пархоменко

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНИХ КЕРІВНИХ КАДРІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

С. В. Петруненко

аспірант кафедри державного управління та менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12