Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2011

О. С. Шнипко

д. е. н., професор, Європейський університет

ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОРИВИ ЗАХОДУ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

А. П. Гайдуцький

д. е. н., заступник начальника Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу, АТ "Укрексімбанк"

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор

Ю. І. Вигівська

к. е. н., доцент, Міжнародна ліга підтримки екологічного підприємництва в Україні

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Г. О. Харламова

к. е. н., асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ ЯК ПОХІДНА ВІД ТЕМПІВ ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ФІНАНСУВАННЯ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ

О. М. Грицино

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "Київського Національного Економічного Університету імені Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент, Дніпропетровський університет економіки і права ім. А. Нобеля

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ОБСЯГИ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ У МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ

О. А. Ковтун

к. держ. упр., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Л. О. Кримська

к. е. н., професор, Запорізький Національний Технічний Університет

Н. М. Павлішина

аспірант, Класичний Приватний Університет

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ

С. О. Рибак

к. е. н., провідний співробітник, ІСЕМВ НАН України

О. Д. Штанько

здобувач, ІСЕМВ НАН України

СИСТЕМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

І. Б. Філонова

аспірант, Університет банківської справи НБУ

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДО СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

О. М. Ігнатова

к. е. н., доцент кафедри "Банківська справа", Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Т. В. Турченко

студентка 5-го курсу, фінансово-економічний факультет, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ МІСЦЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Н. В. Харченко

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ І АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Д. І. Суховий

аспірант кафедри фінансів та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ

К. В. Войтович

аспірантка кафедри банківської справи, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ВИМІР РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

В. О. Керунова

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ПРАВОВІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

А. В. Павленко

аспірант кафедри економічної теорії та регіональної економіки, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

МОНОПОЛІСТИЧНІ СТРУКТУРИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

І. О. Пшенишнюк

проректор, Український фінансово-економічний інститут

КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ

Р. Т. Фараджева

аспирант кафедры экономики и менеджмента машиностроительной промышленности, Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

О. А. Подвальникова

здобувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського Національного Університету імені Т.Г. Шевченка

ПОГЛИБЛЕННЯ БОРГОВОЇ КРИЗИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЦЕСІЇ

О. Л. Легошина

здобувач, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ТОВАРИСТВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЬ

І. О. Марковський

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Д. В. Шараєвський

аспірант кафедри інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Д. В. Пірог

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ГРОШОВІ ПОТОКИ БАНКУ ЯК САМОСТІЙНИЙ ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ

Т. Л. Грицай

аспірантка кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах і економічного аналізу, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Т. М. Чумакова

аспірант, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ЗНАЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

С. М. Галенко

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "КНЕУ ім.В. Гетьмана"

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

І. В. Чепурна-Кос

здобувач, Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

О. В. Єрмолаєв

Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЇХ ВИЧЕРПНОСТІ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА РИНКОВИХ УМОВ

О. Г. Гіндес

к. держ. упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ ДЕГРАДАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

П. В. Іванюта

к. е. н., доцент, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ " ТОВАР — ПРАЦЯ — ЖИТТЯ" У ПОЛІПШЕННІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ УКРАЇНИ

Н. А. Фойгт

к. е. н., ст. н. с., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України

МІЖПОКОЛІННА СОЛІДАРНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО УМОВ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

О. А. Зигало

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ОСВІТИ

Б. В. Кудренко

аспірант кафедри філософії та методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Я. І. Федан

аспірант, НУ "Львівська політехніка"

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

Л. А. Маслова

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академіяї державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ СУСПІЛЬСТВА

С. П. Чорнуцький

аспірант кафедри економічної політики, НАДУ при Президентові України, директор Департаменту організаційної роботи Головного контрольно-ревізійного управління України

СУТЬ І МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА

М. Я. Панасюк

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Є. В. Пархоменко

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНИХ КЕРІВНИХ КАДРІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

С. В. Петруненко

аспірант кафедри державного управління та менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"