Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2010

О. І. Соскін

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління, директор Інституту трансформації суспільства

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ В ЄВРАЗІЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, заслужений працівник народної освіти України, директор, навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

О. Г. Мельник

к. е. н., докторант, Національний університет "Львівська політехніка"

ДІАГНОСТИКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

В. В. Тарасова

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

ЧАСОВИЙ АСПЕКТ І СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В СКЛАДІ СУКУПНИХ РЕСУРСІВ

Т. В. Грищенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

І. С. Івахненко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ФОРМУВАННІ ЙОГО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

О. С. Бородіна

молодший науковий співробітник, ДУ "Інститут Економіки та Прогнозування НАН України"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ТА ШЛЯХІВ ЇХ УНИКНЕННЯ

Р. Л. Капченко

к. е. н., докторант, Кіровоградський національний технічний університет

СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ УКРАЇНІ

Н. О. Кондратенко

к. е. н., Харківська національна академія міського господарства

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОЇ РЕСУРСОСБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В. М. Попов

к. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

В. Е. Попов

магістр з міжнародної економіки, менеджер з маркетингу, ТОВ "ГЕФЕСТ", Київ

СПЕЦІАЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ ЗОНИ: АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, Державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. В. Музиченко

старший викладач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ ЗАМІНИ СУКУПНОСТІ ПОДАТКІВ РОЗПОДІЛОМ ПРОДУКЦІЇ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

АДАПТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІНКОРПОРАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ У ЄДИНУ МАКРОЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ

М. М. Мошкова

аспірант кафедри фінансів економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ

О. В. Лавріненко

аспірант, Київський Національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА В СВІТОВІЙ ВАЛЮТНІЙ СФЕРІ

В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Є. О. Помилуйко

викладач кафедри менеджменту і маркетингу, Київський славістичний університет

ОСОБЛИВОСТІ АМОРТИЗАЦІЇ В РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Т. О. Заєць

асистент кафедри менеджменту, Київський Національний Університет технологій та дизайну

CТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

С. П. Леонтович

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н. А. Спринчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ В УКРАЇНІ

М. Г. Скорин

аспирант экономического факультета, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

К. О. Каліцінська

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВПЛИВ РЕЙДЕРСТВА НА СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕЙДЦІКАВОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. А. Федько

кандидат медичних наук, начальник відділу Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КРИЗИ ЗДОРОВ’Я З КРИЗОЮ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ: У ПОШУКАХ ВИХОДУ

Г. С. Рожков

к. мед. н., Головний державний санітарний лікар України

ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ РЕГІОНУ

В. Л. Міненко

к. держ. упр., доцент, доцент каф. управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

О. Г. Пухкал

к. е. н., докторант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. П. Савков

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Т. В. Бова

к. е. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДЕРЖАВНО-РЕГУЛЯТИВНІ ЗАХОДИ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Т. А. Новицька

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Н. В. Міокова

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

К. М. Романенко

старший викладач кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

А. І. Буханевич

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

НАДАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАЛОГУ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Є. М. Гришко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Д. О. Ветвицький

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ РEГІОНАЛЬНОЇ СТРАТEГІЇ EКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СEРEДОВИЩА

І. О. Макаренко

здобувач, Чернігівський державний технологічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"