EnglishНа русском

Зміст журналу № 7, 2010

О. І. Соскін

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління, директор Інституту трансформації суспільства

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ В ЄВРАЗІЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, заслужений працівник народної освіти України, директор, навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

О. Г. Мельник

к. е. н., докторант, Національний університет "Львівська політехніка"

ДІАГНОСТИКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

В. В. Тарасова

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

ЧАСОВИЙ АСПЕКТ І СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В СКЛАДІ СУКУПНИХ РЕСУРСІВ

Т. В. Грищенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

І. С. Івахненко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ФОРМУВАННІ ЙОГО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

О. С. Бородіна

молодший науковий співробітник, ДУ "Інститут Економіки та Прогнозування НАН України"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ТА ШЛЯХІВ ЇХ УНИКНЕННЯ

Р. Л. Капченко

к. е. н., докторант, Кіровоградський національний технічний університет

СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ УКРАЇНІ

Н. О. Кондратенко

к. е. н., Харківська національна академія міського господарства

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОЇ РЕСУРСОСБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В. М. Попов

к. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

В. Е. Попов

магістр з міжнародної економіки, менеджер з маркетингу, ТОВ "ГЕФЕСТ", Київ

СПЕЦІАЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ ЗОНИ: АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, Державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. В. Музиченко

старший викладач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ ЗАМІНИ СУКУПНОСТІ ПОДАТКІВ РОЗПОДІЛОМ ПРОДУКЦІЇ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

АДАПТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІНКОРПОРАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ У ЄДИНУ МАКРОЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ

М. М. Мошкова

аспірант кафедри фінансів економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ

О. В. Лавріненко

аспірант, Київський Національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА В СВІТОВІЙ ВАЛЮТНІЙ СФЕРІ

В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Є. О. Помилуйко

викладач кафедри менеджменту і маркетингу, Київський славістичний університет

ОСОБЛИВОСТІ АМОРТИЗАЦІЇ В РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Т. О. Заєць

асистент кафедри менеджменту, Київський Національний Університет технологій та дизайну

CТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

С. П. Леонтович

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н. А. Спринчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ В УКРАЇНІ

М. Г. Скорин

аспирант экономического факультета, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

К. О. Каліцінська

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВПЛИВ РЕЙДЕРСТВА НА СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕЙДЦІКАВОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. А. Федько

кандидат медичних наук, начальник відділу Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КРИЗИ ЗДОРОВ’Я З КРИЗОЮ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ: У ПОШУКАХ ВИХОДУ

Г. С. Рожков

к. мед. н., Головний державний санітарний лікар України

ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ РЕГІОНУ

В. Л. Міненко

к. держ. упр., доцент, доцент каф. управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

О. Г. Пухкал

к. е. н., докторант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. П. Савков

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Т. В. Бова

к. е. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДЕРЖАВНО-РЕГУЛЯТИВНІ ЗАХОДИ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Т. А. Новицька

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Н. В. Міокова

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

К. М. Романенко

старший викладач кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

А. І. Буханевич

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

НАДАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАЛОГУ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Є. М. Гришко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Д. О. Ветвицький

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ РEГІОНАЛЬНОЇ СТРАТEГІЇ EКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СEРEДОВИЩА

І. О. Макаренко

здобувач, Чернігівський державний технологічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12