EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2010

О. І. Соскін

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національна академія управління, директор Інституту трансформації суспільства

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ В ЄВРАЗІЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, заслужений працівник народної освіти України, директор, навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

О. Г. Мельник

к. е. н., докторант, Національний університет "Львівська політехніка"

ДІАГНОСТИКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ

В. В. Тарасова

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

ЧАСОВИЙ АСПЕКТ І СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В СКЛАДІ СУКУПНИХ РЕСУРСІВ

Т. В. Грищенко

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

І. С. Івахненко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ФОРМУВАННІ ЙОГО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

О. С. Бородіна

молодший науковий співробітник, ДУ "Інститут Економіки та Прогнозування НАН України"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ТА ШЛЯХІВ ЇХ УНИКНЕННЯ

Р. Л. Капченко

к. е. н., докторант, Кіровоградський національний технічний університет

СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ УКРАЇНІ

Н. О. Кондратенко

к. е. н., Харківська національна академія міського господарства

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПРОВЕДЕННЯ АКТИВНОЇ РЕСУРСОСБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В. М. Попов

к. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

В. Е. Попов

магістр з міжнародної економіки, менеджер з маркетингу, ТОВ "ГЕФЕСТ", Київ

СПЕЦІАЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ ЗОНИ: АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, Державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. В. Музиченко

старший викладач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ ЗАМІНИ СУКУПНОСТІ ПОДАТКІВ РОЗПОДІЛОМ ПРОДУКЦІЇ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

АДАПТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІНКОРПОРАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ У ЄДИНУ МАКРОЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ

М. М. Мошкова

аспірант кафедри фінансів економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ

О. В. Лавріненко

аспірант, Київський Національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА В СВІТОВІЙ ВАЛЮТНІЙ СФЕРІ

В. Л. Кльоба

аспірант, Університет банківської справи НБУ, м. Київ

ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Є. О. Помилуйко

викладач кафедри менеджменту і маркетингу, Київський славістичний університет

ОСОБЛИВОСТІ АМОРТИЗАЦІЇ В РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Т. О. Заєць

асистент кафедри менеджменту, Київський Національний Університет технологій та дизайну

CТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

С. П. Леонтович

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н. А. Спринчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ В УКРАЇНІ

М. Г. Скорин

аспирант экономического факультета, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

К. О. Каліцінська

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВПЛИВ РЕЙДЕРСТВА НА СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕЙДЦІКАВОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. А. Федько

кандидат медичних наук, начальник відділу Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КРИЗИ ЗДОРОВ’Я З КРИЗОЮ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ: У ПОШУКАХ ВИХОДУ

Г. С. Рожков

к. мед. н., Головний державний санітарний лікар України

ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ РЕГІОНУ

В. Л. Міненко

к. держ. упр., доцент, доцент каф. управління персоналом і економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

О. Г. Пухкал

к. е. н., докторант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. П. Савков

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Т. В. Бова

к. е. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДЕРЖАВНО-РЕГУЛЯТИВНІ ЗАХОДИ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Т. А. Новицька

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Н. В. Міокова

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

К. М. Романенко

старший викладач кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доцент, докторант, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

А. І. Буханевич

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

НАДАННЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАЛОГУ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Є. М. Гришко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Д. О. Ветвицький

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ РEГІОНАЛЬНОЇ СТРАТEГІЇ EКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СEРEДОВИЩА

І. О. Макаренко

здобувач, Чернігівський державний технологічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця