EnglishНа русском

Зміст журналу № 7, 2009

В. Г. Федоренко

ректор ИПК ДСЗУ, д. э. н., профессор, академик УАН, заслуженный деятель науки и техники Украины

Ю. П. Сурмин

первый заместитель директора Института проблем государственного управления и местного самоуправления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, д. соц. н., профессор

О. Г. Чувардинский

президент Союза содействия инвестиций и инноваций в экономику Украины, академик Академии економических наук Украины, д-р полит. наук, профессор

С. В. Палыця

доктор философии в экономике, профессор

УПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ: ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Г. П. Кривобороденко

д. э. н., профессор, заведующий кафедры экономики и маркетинга предприятий туристско-отельной сферы, КУТЕП

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

А. В. Федорченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу

А. Л. Лапшин

к. е. н., доцент кафедри вищої математики ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МАРКЕТИНГОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

І. А. Максименко

доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

О. П. Тимошенко

старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь)

ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств і інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ КЕРІВНИХ КАДРІВ ДЛЯ КОРПОРАЦІЙ У МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ І ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ

Ю. В. Баженова

аспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВІВ МОНЕТАРНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДКРИТОЇ ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ

В. Я. Лівшиц

здобувач кафедри маркетингу, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕВЕЛОПЕРА НА РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

В. В. Гусєв

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК СИСТЕМНИЙ КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

Н. О. Єгорченко

аспірант, Дніпропетровський університет економіки та права

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПОШИРЕННЯ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

О. В. Михайленко

докторант, МАУП

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВОДІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ МЕТОДОМ ЗГЛАДЖУВАННЯ ПРОМІЖНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДИНАМІЧНИХ РЯДІВ

О. В. Філатова

старший викладач, Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ

О. О. Шапуров

аспірант, Класичний приватний університет

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

І. В. Розпутенко

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

А. І. Куліков

магістр державного управління, директор з економіки ТОВ "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ" (м. Донецьк)

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ГЕОІНВЕСТИЦІЙНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ І НЕДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. М. Васюк

заступник начальника відділу контролю з розрахунковими операціями управління податкового контролю юридичних осіб, ДПА в Київській області

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

А. М. Балашов

докторант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МЕНЕДЖМЕНТУ БІЗНЕС-СТРУКТУР ДЛЯ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ

ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

О. М. Кравченко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. В. Найда

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НАЦІОНАЛЬНИМ І МІЖНАРОДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Л. А. Гаєвська

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Т. П. Козарь

докторант, КПУ

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

О. В. Половцев

докторант, Донецький державний університет управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СППР У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

С. Я. Захарія

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНА ДИХОТОМІЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

А. М. Олешко

аспірант кафедри публічного адміністрування та кадрової політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

В. П. Руликівський

аспірант кафедри національної безпеки, НАДУ при Президентові України

УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРНА СХЕМА ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12