Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2009

В. Г. Федоренко

ректор ИПК ДСЗУ, д. э. н., профессор, академик УАН, заслуженный деятель науки и техники Украины

Ю. П. Сурмин

первый заместитель директора Института проблем государственного управления и местного самоуправления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, д. соц. н., профессор

О. Г. Чувардинский

президент Союза содействия инвестиций и инноваций в экономику Украины, академик Академии економических наук Украины, д-р полит. наук, профессор

С. В. Палыця

доктор философии в экономике, профессор

УПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ: ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Г. П. Кривобороденко

д. э. н., профессор, заведующий кафедры экономики и маркетинга предприятий туристско-отельной сферы, КУТЕП

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

А. В. Федорченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу

А. Л. Лапшин

к. е. н., доцент кафедри вищої математики ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МАРКЕТИНГОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

І. А. Максименко

доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

О. П. Тимошенко

старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь)

ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств і інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ КЕРІВНИХ КАДРІВ ДЛЯ КОРПОРАЦІЙ У МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ І ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ

Ю. В. Баженова

аспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВІВ МОНЕТАРНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДКРИТОЇ ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ

В. Я. Лівшиц

здобувач кафедри маркетингу, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕВЕЛОПЕРА НА РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

В. В. Гусєв

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК СИСТЕМНИЙ КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

Н. О. Єгорченко

аспірант, Дніпропетровський університет економіки та права

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПОШИРЕННЯ СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

О. В. Михайленко

докторант, МАУП

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

С. І. Прокопчук

асистент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВОДІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ І КОНСТРУКЦІЙ МЕТОДОМ ЗГЛАДЖУВАННЯ ПРОМІЖНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДИНАМІЧНИХ РЯДІВ

О. В. Філатова

старший викладач, Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ

О. О. Шапуров

аспірант, Класичний приватний університет

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

І. В. Розпутенко

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

А. І. Куліков

магістр державного управління, директор з економіки ТОВ "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ" (м. Донецьк)

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ГЕОІНВЕСТИЦІЙНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ І НЕДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

А. В. Терент’єва

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Ю. М. Васюк

заступник начальника відділу контролю з розрахунковими операціями управління податкового контролю юридичних осіб, ДПА в Київській області

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

А. М. Балашов

докторант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МЕНЕДЖМЕНТУ БІЗНЕС-СТРУКТУР ДЛЯ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Бражко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, КПУ

ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

О. М. Кравченко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. В. Найда

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ НАЦІОНАЛЬНИМ І МІЖНАРОДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Л. А. Гаєвська

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Т. П. Козарь

докторант, КПУ

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

О. В. Половцев

докторант, Донецький державний університет управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СППР У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

С. Я. Захарія

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНА ДИХОТОМІЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

А. М. Олешко

аспірант кафедри публічного адміністрування та кадрової політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

В. П. Руликівський

аспірант кафедри національної безпеки, НАДУ при Президентові України

УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРНА СХЕМА ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"