EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2008

С. В. Герасимова

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Н. П. Гончарова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПІДВАЛИНИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

О. М. Воронкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту, Національний університет ДПС України

ПОДАТКОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

А. В. Кулик

к. е. н., с. н. с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та МОНУ

РЕГІОНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Г. В. Спаський

к. е. н., доцент, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УГОРЩИНОЮ ТА УКРАЇНОЮ

Ж. В. Стеценко

Національний технічний університет України "КПІ"

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

Т. В. Дзядук

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

Т. О. Войченко

к. е. н, доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту

О. М. Тимощук

к. е. н, доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту

ДИВЕРСИФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ ТОРГОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ФОРМ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

А. В. Іващенко

аспірант, Академія муніципального управління, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Т. Р. Антошко

Національний технічний університет України "КПІ"

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

М. М. Аксентюк

аспірант, Національний аграрний університет, м. Київ

КОНТРОЛІНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

О. Ю. Могилевская

аспирант, МАУП, Киев

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Т. М. Кібук

аспірант, Київський економічний національний університет ім. В. Гетьмана

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. А. Шеховцова

аспірант, Класичний приватний університет

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НАКЛАДНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Ушенко

к. е. н., доцент, Науково-дослідний економічний інститут (м. Київ)

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ВАЖЕЛІВ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Ю. І. Скулиш

старший викладач, Університет економіки і права "Крок", м. Київ

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

О. М. Шинкаренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Черкаський державний технологічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ

О. М. Суходоля

д. держ. упр., заступник керівника управління моніторингу паливно-енергетичних ринків та проблем енергоефективності — департаменту з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки Апарату РНБО

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: УМОВА ТА КРИТЕРІЙ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В. І. Логвиненко

к. е. н., голова Донецької обласної державної адміністрації

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН СПОЖИВАЧІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ — ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖКГ

М. М. Миколайчук

к. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

С. О. Висоцький

магістр державного управління, НАДУ при Президенті України

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант НАДУ при Президентові України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В РЕГІОНІ

О. М. Корнух

здобувач, НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА НАПРЯМИ

А. В. Гринько-Гузевська

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, НАДУ при Президентові України

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З СУБ'ЄКТАМИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. Ю. Строган

здобувач, Київський національний університет внутрішніх справ

ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА ОСОБИ В ПРАВОВІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

О. Л. Демченко

аспірант, Класичний приватний університет

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ГРОМАДЯН В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Я. Ю. Цимбаленко

аспірант, Класичний приватний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця