Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 7, 2008

С. В. Герасимова

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Н. П. Гончарова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПІДВАЛИНИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

О. М. Воронкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту, Національний університет ДПС України

ПОДАТКОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

А. В. Кулик

к. е. н., с. н. с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та МОНУ

РЕГІОНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Г. В. Спаський

к. е. н., доцент, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УГОРЩИНОЮ ТА УКРАЇНОЮ

Ж. В. Стеценко

Національний технічний університет України "КПІ"

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

Т. В. Дзядук

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

Т. О. Войченко

к. е. н, доцент кафедри економіки і менеджменту, Київська державна академія водного транспорту

О. М. Тимощук

к. е. н, доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту

ДИВЕРСИФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ ТОРГОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ФОРМ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

А. В. Іващенко

аспірант, Академія муніципального управління, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Т. Р. Антошко

Національний технічний університет України "КПІ"

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

М. М. Аксентюк

аспірант, Національний аграрний університет, м. Київ

КОНТРОЛІНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

О. Ю. Могилевская

аспирант, МАУП, Киев

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Т. М. Кібук

аспірант, Київський економічний національний університет ім. В. Гетьмана

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. А. Шеховцова

аспірант, Класичний приватний університет

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НАКЛАДНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Ушенко

к. е. н., доцент, Науково-дослідний економічний інститут (м. Київ)

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ВАЖЕЛІВ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Ю. І. Скулиш

старший викладач, Університет економіки і права "Крок", м. Київ

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

О. М. Шинкаренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Черкаський державний технологічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН В МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ

О. М. Суходоля

д. держ. упр., заступник керівника управління моніторингу паливно-енергетичних ринків та проблем енергоефективності — департаменту з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки Апарату РНБО

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: УМОВА ТА КРИТЕРІЙ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В. І. Логвиненко

к. е. н., голова Донецької обласної державної адміністрації

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН СПОЖИВАЧІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ — ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЖКГ

М. М. Миколайчук

к. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

С. О. Висоцький

магістр державного управління, НАДУ при Президенті України

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

В. А. Ільяшенко

к. е. н., доцент, докторант НАДУ при Президентові України

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В РЕГІОНІ

О. М. Корнух

здобувач, НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА НАПРЯМИ

А. В. Гринько-Гузевська

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, НАДУ при Президентові України

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З СУБ'ЄКТАМИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. Ю. Строган

здобувач, Київський національний університет внутрішніх справ

ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА ОСОБИ В ПРАВОВІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

О. Л. Демченко

аспірант, Класичний приватний університет

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ГРОМАДЯН В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Я. Ю. Цимбаленко

аспірант, Класичний приватний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"