Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6

Завантажити журнал №6, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.4

А. В. Хомутенко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

В. П. Хомутенко

к. е. н., професор, судовий експерт, м. Одеса

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

А. Khomutenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

V. Khomutenko

hD in Economics, Professor, Judicial Expert

INSTITUTIONAL FEATURES THE FINANCIAL CONTROL OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.9

Ю. В. Кіндзерський

д. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник,ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ІНДУСТРІАЛЬНА ДИВЕРГЕНЦІЯ УКРАЇНИ З ЄС ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Yu. Kindzerskyi

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher, Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine

UKRAINE'S INDUSTRIAL DIVERGENCE WITH THE EU AND PROBLEMS OF IT OVERCOMING

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.19

О. М. Могильний

д. е. н., професор

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В ЖОРНАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Mohylnyi

Doctor of Economic Sciences, Professor

LAND RELATIONS OF UKRAINE IN THE MILLS OF GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.27

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, Сумський національний аграрний університет

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. О. Капінос

к. е. н., Сумський національний аграрний університет

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ НА ЗАСАДАХ НОВІТНЬОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕОРІЇ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Sumy National Agrarian University

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Kapinos

PhD in Economics, Sumy National Agrarian University

DEVELOPMENT OF LAND PLANNING SYSTEM BASED ON THE LATEST INSTITUTIONAL AND BEHAVIORAL THEORY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.34

Г. Я. Левків

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ

Г. В. Коваль

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

О. П. Подра

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

Г. З. Леськів

к. т. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ

О. Т. Бойко

старший викладач кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення,Львівський державний університет внутрішніх справ

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВІ

H. Levkiv

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs

A. Koval

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Social Work, Management and Social Sciences, Lviv State University of Life Safety, Ukraine

O. Podra

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University

H. Leskiv

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management,Lviv State University of Internal Affairs

O. Boyko

Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages and Culture of Professional Speech, Lviv State University of Internal Affairs

SOCIAL WORK AS A REFLECTION OF ECONOMIC POLICY IN THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.40

І. Г. Рощін

д. пед. н., професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів

С. І. Петровська

к. е. н., старший викладач, старший викладач кафедри економіки, Національний транспортний університет

Н. М. Тимченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та морського права, Херсонська державна морська академія

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

І. Roshchin

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity, University of Customs and Finance

S. Petrovska

PhD in Economics, Senior Lecturer, Senior Lecturer of the Department of Economics, National Transport University

N. Tymchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Maritime Law, Kherson State Maritime Academy

RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL PROJECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.45

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Т. О. Бондалетова

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Т. Bondaletova

Postgraduate student of the State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy, Kyiv

PECULIARITIES OF FORMATION OF BUDGETS OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.52

Н. Б. Демчишак

д. е. н., професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

У. Т. Тихонька

студентка, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Львівський національний університет імені Івана Франка

ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА НАПОВНЮВАНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

U. Tykhonka

Student of the Department of Finance, banking and insurance, Ivan Franko National University of Lviv

THE IMPACT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON THE FILLING OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES AND THE DIGITALIZATION OF PUBLIC SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.58

А. В. Сєріков

к. ф.-м. н., професор,професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

A. Sierikov

PhD in Physical and Mathematical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ECONOMIC AND MATHEMATICAL BAICS OF THEORY OF FINANCING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.63

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., доцент, фахівець по забезпеченню роботи, Наглядова Рада НЕК "Укренерго"

ЗНАННЄВА КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР

T. Busarieva

PhD in Economics, Associate Professor, Specialist for ensuring the work of the Supervisory Board of NPC "Ukrenergo"

KNOWLEDGE COMPONENT OF COMPETITIVENESS OF ECONOMIC STRUCTURE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.68

Г. М. Чепелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, "Університет банківської справи", Черкаський інститут

КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

H. Chepeliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, "Banking University", Cherkasy Institute

CREDIT AND INVESTMENT POLICY OF THE STATE IN THE CONTEXT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY: APPLIED ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.73

М. Я. Височанська

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

M. Vysochanska

PhD in Economics, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

ASPECTS OF A SYSTEMATIC APPROACH TO ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER COOPERATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.78

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

В. М. Скуляк

к. е. н., асистент кафедри фінансів, ПВНЗ Буковинський університет

К. М. Сторцун

дослідниця кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Г. І. Чуса

дослідниця кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ

L. Vodianka

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

V. Skuliak

PhD in Economics, Assistant, Bukovinian University

K. Stortsun

Researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

H. Chusa

Researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

TRANSFORMATION OF LABOR LEGISLATION OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF CORONACRISIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.82

M. Volkova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, О. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

V. Troian

PhD in Management and administration, Assistant of the Department of Management and Public Administration, О. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

OPERATIONAL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

М. В. Волкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

В. І. Троян

доктор філософії з управління та адміністрування, асистент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.86

С. М. Данькевич

к. с.-г. н., докторант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ВУГЛЕЦЕВИЙ ОБЛІК У КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

S. Dankevych

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

CARBON ACCOUNTING IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE USE OF FOREST LANDS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.95

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ

N. Pryshliak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE FORMATION OF A BIOFUEL PRODUCTION STRATEGY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.105

М. В. Волосюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної політики та безпеки,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

І. В. Сіренко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

M. Volosiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Policy and Safety, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

I. Sirenko

PhD in Economics, Associate Professor, Director of the Department of Management, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ECONOMIC SECURITY OF THE TERRITORIAL COMMUNITY IN THE SYSTEM OF PROVIDING ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.110

L. Petrenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Entrepreneurship, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

V. Kyrylenko

Mаstеr in Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Yu. Tereshchenko

Mаstеr in Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

PHARMACEUTICAL INDUSTRY'S IP PROBLEMS AND PERSPECTIVES IN UKRAINE

Л. А. Петренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва,ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", м. Київ

В. Ю. Кириленко

магістр економіки,ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", м. Київ

Ю. О. Терещенко

ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.118

М. Л. Швайко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків Україна

Є. С. Шевченко

студент 1 курсу, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Харківській національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

О. Ю. Тимошенко

студент 1 курсу, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Харківській національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

M. Shvayko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Department of the Finance, Banking and Insurance, V. Karazin Kharkiv Natiomnal University, Kharkiv, Ukraine

Y. Shevchenko

Student of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

O. Tymoshenko

Student of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

FINANCIAL MECHANISM OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.124

О. В. Тимощук

здобувач кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

O. Timoschuk

Сandidate for a degree of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATION OF INSURANCE ACTIVITY IN DOMESTIC PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.128

М. В. Полюхович

аспірант кафедри менеджменту і бізнесу, Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця

ЕКСПЕРТНЕ ОПИТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

M. Poliukhovych

Postgraduate student of the Department of Management and Business, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

EXPERT SURVEY AS A TOOL FOR DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THE COMPETITIVE CONSULTING COMPANY'S DEVELOPMENT STRATEGY REALIZATION

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"