Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6

Завантажити журнал №6, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.6

О. В. Пирог

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. О. Шпак

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

O. Pyroh

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National University

N. Shpak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National University

TRANSFORMATION OF SECTORAL MODEL OF DEVELOPMENT AT WESTERN REGION OF UKRAINE IN THE UNSTABLE CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.13

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ Й ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ МОТИВІВ ТА НАСЛІДКІВ ВІДОКРЕМЛЕННЯ І СЕПАРАТИЗМУ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACHES TO INVESTIGATING AND IDENTIFYING ECONOMIC MOTIVES AND CONSEQUENCES OF SECESSIONISM: A REVIEW OF INTERNATIONAL EXPERIENCES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.21

Т. І. Лозова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попов, м. Київ

Г. Ю. Олійник

д. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

О. А. Олійник

старший викладач кафедри залізничної колії, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА — ВАЖЛИВИЙ АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ОБЛІК, УПРАВЛІННЯ

T. Lozova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of Management and Marketing, Odessa National Academy of Telecommunications named after O. S. Popova, Kyiv

G. Oliinyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Marketing, Open International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

O. Oliinyk

Senior Teacher, Railway Track Department, State University of infrastructure and technologogy, Kyiv

LAND IS AN IMPORTANT ASSET OF THE ENTERPRISE: ANALYSIS, INVENTORY, ACCOUNTING, MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.28

В. Ф. Доценко

д. т. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: КРИТЕРІЙ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

V. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technology, Kyiv

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Researcher, Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences" Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

EFFICIENCY OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT: CRITERION OF FINANCIAL RESULTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.34

Н. П. Карачина

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

N. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management, Marketing and Economics Department, Vinnytsia National Technical University

O. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management, Marketing and Economics Department, Vinnytsia National Technical University

STATISTICAL EVALUATION OF MODERN TRANSFORMATION OF ECONOMIC BEHAVIOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.40

I. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

Wu PengPeng

master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

INFORMATION-ANALYTICAL SUPPORT OF THE MANAGEMENT PROCESS IN THE ENTERPRISE: STRUCTURE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

І. М. Назаренко

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

У. Пєньпєнь

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СТРУКТУРА, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.44

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

Т. Л. Кльоба

аспірант, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ

L. Kloba

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Institute of Entrepreneurship and Advanced Technologies, Lviv Polytechnic National University

T. Kloba

Postgraduate Student, Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Ukraine

ECONOMIC NATURE AND CAUSES OF FINANCIAL IMBALANCES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.55

О. В. Кузьменко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

Ю. В. Касаєва

аспірант, Сумський державний університет

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

O. Kuzmenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Head of Scientific and Educational Center for Business Analytics, Sumy State University

J. Kasaeva

Postgraduate student, Sumy State University

STRATEGIC DIRECTIONS OF BUILDING THE UKRAINIAN INVESTMENT POTENTIAL BASED ON THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.63

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

О. О. Адамчик

аспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

ЗАЛУЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

O. Adamchуk

Postgraduate student, Kherson State Agrarian University, Kherson

INVOLVEMENT OF THE CONCEPT OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE MANAGEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF RURAL GREEN TOURISM ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.67

У. З. Ватаманюк-Зелінська

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

Ю. В. Янісів

бакалавр, Львівський національний університет імені Івана Франка

СКОРОЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО РОЗРИВУ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

U. Vatamanyuk-Zelinska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko Lviv National University

Y. Yanisiv

bachelor, Ivan Franko Lviv National University

GENDER GAP REDUCTION IN BUSINESS DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.73

Н. Б. Демчишак

д. е. н., професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

Г. Ю. Дубик

студентка, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Львівський національний університет імені Івана Франка

В. М. Гриб

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

H. Dubyk

Student of Finance, banking and insurance department, Ivan Franko National University of Lviv

V. Hryb

Postgraduate student of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES EXPORT IN THE CONTEXT OF FORMING THE UNIQUE DIGITAL AREA IN THE EUROPEAN UNION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.80

В. В. Рисін

д. е. н., професор кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

А. В. Степанова

студентка, Національний університет "Львівська політехніка"

ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

V. Rysin

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of FinanceLviv Polytechnic National University

A. Stepanova

Student, Lviv Polytechnic National University

INSTRUMENTS FOR COUNTERACTION TO TERRORIST FINANCING THROUGH FINANCIAL INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.87

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Д. О. Самойлова

студентка 4-го курсу, бакалавр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Yu. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, professor, The Dnipro National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

D. Samoilova

4th year student, bachelor, The Dnipro National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

THEORETICAL ASPECTS OF CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF A BANKING INSTITUTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.92

А. Р. Дуб

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ СТРУКТУРНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ ЄС)

A. Dub

PhD in Economics, Associate professor, Senior Research Fellow, State Institution "Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine"

MECHANISMS OF FINANCING SMART SPECIALIZATION (ON THE EXAMPLE OF EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS)

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.98

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, Національна академія управління

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ 2020 Р.

M. Shtan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Fundamental Economic Disciplines, National Academy of Management

MONETARY POLICY IN THE GLOBAL CRISIS OF 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.102

Ю. М. Заволока

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

А. Г. Єфременко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

Ю. А. Малашенко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Yu. Zavoloka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Administration and Language Training, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

A. Yefremenkо

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Administration and Language Training, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

Yu. Malashenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Administration and Language Training, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

PECULIARITIES OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE FUNCTIONING IN CONDITIONS OF THE CURRENT DIGITAL TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.107

L. Dikan

PhD in Economics, Professor of Accounting and Business ConsultingSimon Kuznets Kharkiv National University of Economics

I. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor of Accounting and Business Consulting,Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE CONTEXT OF THE FILLING OF THE BUDGET OF UKRAINE

Л. В. Дікань

к. е. н., професор кафедри обліку і бізнес-консалтингу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

І. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.113

І. С. Сагайдак

к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

О. О. Балагура

к. філос. н., доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки,Національний транспортний університет, м. Київ

В. В. Макаренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

"ЗЕЛЕНА" ЕНЕРГЕТИКА В КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

I. Sahaidak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety,University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

H. Balahura

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Philosophy and Pedagogy, National Transport University, Kiev

V. Makarenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Occupational Safety and environmental safety, National Technical Universitet "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

"GREEN" ENERGY IN THE CONTEXT OF THREATS TO ECONOMIC AND NATIONAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.118

І. І. Подік

к. е. н., старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ЕЛЕКТРОННИЙ АУДИТ ЯК ОДИН ІЗ ПОДАТКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ТА ЗАГРОЗ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, СПРИЧИНЕНИХ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

ІI. Podik

PhD in Economics, Senior Research Fellow, Research Institute of Fiscal Policy at the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ELECTRONIC AUDIT AS ONE OF THE TAX TOOLS FOR OVERCOMING THE NEGATIVE CONSEQUENCES AND THREATS FOR THE UKRAINIAN ECONOMY CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.122

Л. С. Новіченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та підприємництва,Національна академія статистики, обліку та аудиту

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВОСТІ В АУДИТІ

L. Novichenko

PhD in Economics, Аssociate professor, Аssociate professor of the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit

CURRENT ISSUES OF DETERMINING THE MATERIALITY IN AUDIT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.126

К. Є. Бабенко

к. ф.-м. н., доцент, завідувачка кафедри менеджменту,Українська інженерно-педагогічна академія

SWOT-АНАЛІЗ ТЕРИТОРІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

K. Babenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,Head of Management Department, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy

SWOT-ANALYSIS OF THE TERRITORY AS A PREREQUISITE FOR THE A STRATEGIC VISION FORMATION OF ITS ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.131

І. С. Луценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ

І. Lutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

TAXATION OF SINGLE TAXPAYERS IN THE MODERN CONDITIONS OF TAX REFORM IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.136

L. Dombrovska

PhD in Economics, Associate Professor,Mykolaiv Interregional Institute for Human Development, University of Ukraine

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE'S COMMERCIAL BANKS: THREATS AND PREVENTION MEASURES

Л. В. Домбровська

к. е. н., доцент, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна"

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.140

Т. С. Муляр

к. е. н., доцент, завідувач економічним відділенням, Житомирський агротехнічний коледж

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХМЕЛЯРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ

T. Mulyar

PhD in Economics, Assistant Professor, the Head of Economic Department, Zhytomyr Agrarian and Technical College

PROMOTION OF COMPETITIVENESS OF HOP COMPANIES BY MODERNIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.145

В. М. Никончук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука"

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

V. Nykonchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

CURRENT STATE AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY IN DIFFERENT BRANCHES OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.151

Г. О. Прунцева

к. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки", керівник ГО "Інституціональні реформи"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

G. Pruntseva

PhD in Economics, postgraduate student, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Ukraine, head PO "Institutional reforms"

THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE ASSESSMENT OF FOOD SECURITY SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.155

І. В. Осадчук

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАКТИКИ СПІВПРАЦІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАД

I. Osadchuk

PhD in Agricultural Sciences, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI "Kherson state agrarian university"

N. Kyrychenko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI "Kherson state agrarian university"

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI "Kherson state agrarian university"

SOCIALLY RESPONSIBLE PRACTICES OF COOPERATION BETWEEN BUSINESS ENTITIES, LOCAL AUTHORITIES AND COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.160

Т. В. Обелець

к. е. н., старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського"

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

T. Obelets

PhD in Economics, senior lecturer, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

MODERN DETERMINANTS OF DEVELOPMENT LABOR POTENTIAL OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.165

В. С. Козак

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

І. М. Тодоріко

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

V. Kozak

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

I. Todoriko

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

IMPORTANT ASPECTS OF HR STRATEGY AND TACTICS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.169

Ю. О. Полукаров

к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

О. І. Полукаров

к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Н. А. Праховнік

к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Г. В. Демчук

к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Л. О. Мітюк

к. т. н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Н. Ф. Качинська

старший викладач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КАТЕГОРІЇ "БЕЗПЕКА" В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗАГРОЗ

Yu. Polukarov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

O. Polukarov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

N. Prakhovnik

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

H. Demchuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

L. Mitiuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

N. Kachynska

Senior Lecturer of the Department of Energy Saving and Energy Management Institute, Department "Labor protection, industrial and civil safety"National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE "SAFETY" CATEGORY IN THE CONTEXT OF INCREASING TECHNOGENIC THREATS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.175

Д. С. Бутенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ю. Д. Шеянова

аспірант кафедри менеджменту і бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

D. Butenko

PhD in Economics" Associate Professor of the Department of economy of enterprise and management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Y. Sheianova

Postgraduate student of the Department of management and business, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

FORMATION OF THE MECHANISM OF ORGANIZATIONAL CAPITAL OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.180

Р. В. Пікус

к. е. н., професор, професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

К. Ю. Винокурова

студентка 2 курсу магістратури, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

R. Pikus

PhD in Economics, Professor, Professor of Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

K. Vynokurova

Master student of the Departament of Finance, banking and risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PECULIARITIES OF INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN THE INFORMATION SOCIETY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.186

Т. М. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна

О. Ю. Терованесова

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна

Є. С. Шевченко

студент 1 курсу, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Харківській національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна

О. Ю. Тимошенко

студент 1 курсу, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", Харківській національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна

НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2020 РОКУ НА ВІТЧИЗНЯНУ ЕКОНОМІКУ

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

O. Terovanesova

PhD in Economics, Associate Professor Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Y. Shevchenko

Student of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

O. Tymoshenko

Student of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

DIRECTIONS FOR COUNTERACTING THE IMPACT OF THE 2020 GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.192

H. Vereshchahina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Logistics and Economics, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

T. Pliekhanova

Postgraduate Student of the Department of Management, Logistics and Economics, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

IMPROVEMENT OF THE DEFINITION OF STRATEGIC PLANNING OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

Г. В. Верещагіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, логістики та економіки, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

Т. Є. Плєханова

аспірант кафедри менеджменту, логістики та економіки, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.201

В. М. Юхименко

асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка

Д. А. Сулима

студент 2 курсу ОС "магістр" спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування",Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

V. Yukhumenko

Assistant of the Department of Insurance, Banking and Risk Management,Taras Shevchenko National University of Kyiv

D. Sulyma

2nd year Master's student, specialty "Finance, Banking and Insurance", Taras Shevchenko National University of Kyiv

CAPITAL MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES ON THE RISK-BASED APPROACH

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.206

О. А. Трофимчук

здобувач, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ В XXI СТОЛІТТІ

O. Trofymchuk

applicant, SO "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

STATE REGULATION OF ECONOMY: THEORETICAL RETHINKING IN THE XXI CENTURY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.213

Ю. Б. Мальковська

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ МАКРОФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: ПРАКТИКА ЄС ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Y. Malkovska

Postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FORMATION OF INSTITUTIONAL DESIGN OF MACROFINANCIAL STABILITY: EU PRACTICE AND LESSONS FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.220

М. В. Гомон

аспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

M. Homon

Postgraduate student, Simon Kusnets Kharkiv National University of Economics

EVALUATION OF THE LEVEL OF STATE REGULATION POTENTIAL OF ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"