Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6

Завантажити журнал №6, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.4

Л. М. Ємельяненко

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

В. М. Петюх

к. е. н., професор кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

К. В. Дзензелюк

магістрант кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ

L. Yemelianenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

V. Petiukh

PhD in Economics, Professor of Personnel Management and Labour Economics Department, SHEE "Kyiv National Economic Universitynamed after Vadym Hetman", Kyiv

К. Dzenzeliuk

Magistrate of the department of National Economics and Public Administration SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

INTEGRAL ASSESSMENT OF INCLUSIVE DEVELOPMENT IN UKRAINE AT NATIONAL AND LOCAL LEVELS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.11

В. А. Ткачук

д. е. н., професор кафедри економіки праці та соціального розвитку,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Т. О. Костюк

к. е. н., старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

V. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences, Prof., Department of Labor Economics and Social Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

T. Kostiuk

PhD in Economics, Senior Teacher, Department of Labor Economics and Social Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE AGRICULTURE IN GLOBAL COMPETITION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.16

N. Osadcha

Doctor of Economic Sciences, Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of Ukraine

S. Dziuba

Cand. Sci. (Tech.), Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of Ukraine

O. Haliasovskaia

Postgraduate student, University of Customs and Finance

M. Kybkalo

Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of Ukraine

METHODOLOGICAL BASES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UNDERGROUND INFRASTRUCTURE FACILITIES IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Н. В. Осадча

д. е. н., Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН Украіни, м. Дніпро, Україна

С. В. Дзюба

к. т. н., Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН Украіни, м. Дніпро, Україна

О. В. Галясовська

аспірант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

М. М. Кибкало

Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН Украіни, м. Дніпро, Україна

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДЗЕМНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.21

Н. П. Шульга

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет

Д. В. Баланчук

молодший науковий співробітник, Київський національний торговельно-економічний університет

ФЕНОМЕН РИЗИКУ РЕПУТАЦІЇ БАНКУ

N. Shulga

Doctor of Economic Sciences, prof., Kyiv National University of Trade and Economics

D. Balanchuk

junior research fellow, Kyiv National University of Trade and Economics

PHENOMENON OF THE BANK'S REPUTATIONAL RISK

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.27

І. В. Мартинюк

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Є. М. Богатирьова

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

I. Martyniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Odessa national economic university, Odessa

Y. Bohatyrova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Odessa national economic university, Odessa

LOCAL TAXATION IN UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.32

Л. М. Жукова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ІНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

L. Zhukova

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance department, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

INSTITUTIONAL STATUS OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC INSTABILITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.36

Т. О. Королюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

РОЛЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

T. Koroliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the department of national economy and public administration SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE ROLE OF MONETARY POLICY IN ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.41

Г. О. Сабадош

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

О. В. Усенко

к. держ. упр., директор, середня спеціалізована школа № 139, м. Київ

О. В. Харченко

магістрант кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

H. Sabadosh

PhD in Economics, Associate Professor, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

О. Usenko

PhD in Public Administration, Headmistress of Kyiv specialized school of the I — III grades N 139 with deep study of Mathematics

O. Kharchenko

Master student of Faculty of Economics and Management, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

FORMING OF AN UP-TO-DATE SYSTEM PROFESSIONAL TRAINING FOR MANAGEMENT EMPLOYEES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.46

О. С. Подскребко

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

Д. М. Квашук

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

А. К. Берідзе-Стаховський

студент кафедри економічної, Національний авіаційний університет

ТЕХНОЛОГІЇ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

O. Podskrebko

PhD in Economics, senior lecturer at the department of economic cybernetics at the National aviation university

D. Kvashuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

A. Beridze-Stakhovskyi

student of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

TECHNOLOGIES OF MACHINE LEARNING IN MANUFACTURE WITH USING METHODS OF RECOGNITION OF IMAGES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.50

О. І. Піжук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Університет ДФС України

ВЕЛИКІ ДАНІ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ДРАЙВЕР ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

O. Pizhuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Economics of the Enterprise Department of the USFSU

BIG DATA AS A FUNDAMENTAL DRIVER OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.55

Я. В. Парфьонов

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Ya. Parfonov

Master's Degree, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES IN UKRAINE AND EU

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.59

Li Wei

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University

FEATURES OF MANAGEMENT OF LABOR POTENTIAL IN EDUCATIONAL SPHERE

Лі Вей

аспірант, Сумський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.64

А. О. Жук

аспірант, ДВНЗ "Університет банківської справи"

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ПУБЛІЧНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ

A. Zhuk

Postgraduate student of SHEI "Banking University", Kyiv, Ukraine

DEFINITION AND SOLUTION OF THE MAIN PROBLEM ISSUES IN THE PROCESS OF WORK WITH PUBLIC PROCUREMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.69

М. С. Лаптєв

аспірант, Університет економіки та права "КРОК"

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

М. Laptiev

Postgraduate student, "KROK" University

PROVIDING SECURITY FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN FOREIGN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.74

О. І. Дума

здобувач ступеня Ph.D., старший викладач кафедри адміністративного і фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

М. К. Хім

асистент кафедри адміністративного і фінансового менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НА ОСНОВІ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ

O. Duma

Ph.D. student, senior lecturer of Administrative and Financial Management department at Lviv polytechnic national university

M. Khim

assistant of Administrative and financial management department at Lviv polytechnic national university

MANAGING THE EFFICIENCY OF PROFESSIONAL AND PERSONAL GROWTH OF PUBLIC OFFICIALS ON THE BASIS OF THE GENERATION THEORY CONCEPTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.6.79

Л. П. Куліш

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

L. Kulish

Postgraduate student, Kyiv National University Of Trade And Economics

INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SPHERE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"