EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2018

Завантажити журнал №6, 2018

П. В. Пашко

д. е. н., професор, ректор, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

К. І. Гунько

аспірант, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У МИТНІЙ СПРАВІ

P. Pashko

Doctor of Economics, professor, Rector, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

K. Gunko

Postgraduate student, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

THE INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CUSTOMS

О. М. Могильний

д. е. н., професор кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, м. Київ

І. М. Демчак

к. е. н., генеральний директор НДІ "Украгропромпродуктивність", м. Київ

СТАН СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЗАЙНЯТОСТІ В СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРІОД АГРАРНИХ РЕФОРМ

O. Mogylnyj

Doctor of Economics, Professor in the Department of Theoretical and Applied Economics at Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

I. Demchak

Candidate of Economics, Honored Worker of Agriculture of Ukraine, Kyiv

THE STATE OF RURAL HOUSEHOLDS AND EMPLOYMENT IN RURAL AREAS: THE CAUSES AND EFFECTS OF THE GOVERNMENT REGULATION DURING AGRARIAN REFORMS

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

І. П. Адаменко

к. е. н., с. н. с. Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ1

L. Seliverstova

Ph. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

I. Adamenko

Candidate of Economics, Senior Research coworker, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE: FEATURES OF FUNCTIONING AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

INFORMATION AND ANALYTICAL PROVISION OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT SUBJECTS OF BUSINESS

А. А. Олешко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

A. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Associated Professor, Professor of the Department of Financial Markets, National University of State Fiscal Service of Ukraine

PROGRAM-TARGET APPROACH TO CRISIS MANAGEMENT OF FINANCIAL CORPORATIONS

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і державного управління, Чернігівський національний технологічний університет

М. М. Бердар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВИРОБНИЧО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

M. Butko

Doctor of Economics, Professor Head of the Department of Management and Administration State National Technological University Chernihiv, Ukraine

M. Berdar

Ph.D., Associate Professor of Entrepreneurship Taras Shevchenko National University Kyiv, Ukraine

APPROACHES TO DETERMINATION OF FACTORS FOR FORMING EFFECTIVE PRODUCTION-SPACE ORGANIZATION OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Д. А. Качан

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА"

D. Kachan

post-graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor, Bila Tserkva national agrarian university

ТHEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO A DEFINITION OF "MATERIAL AND TECHNICAL BASE"

С. Б. Березіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ І ЗАКОРДОННИХ СИСТЕМ СТРАХУВАННЯ

S. Berezina

Phd, Associate Professor of the Department of Insurance, Banking and Risk Management, Kyiv National Taras Shevchenko University

COMPARATIVE ESTIMATION OF NATIONAL AND FOREIGN SYSTEMS OF INSURANCE

М. А. Однорог

к. е. н., доцент, докторант відділу теорії економіки і фінансів, Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ

M. Odnorog

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral student Department of theory of Economics and Finance, Scientific-research financial Institute State educational-scientific institution "Academy of financial management"

INSTITUTIONAL APPROACH TO THE FORMATION OF INNOVATIVE SYSTEM OF STATE REGULATION OF AGRIBUSINESS

Т. М. Орищин

к. е. н., доцент доцент, кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Л. С. Тришак

к. е. н., доцент, доцент, кафедри фінансів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТА РЕЖИМІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

T. Oryshchyn

Ph.D. in Finance, Finance Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

L. Tryshak

Ph.D. in Finance, Finance Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

FEATURES OF APPLICATION OF VARIOUS TYPES AND MODES OF MONETARY POLICY IN MODERN REALITIES

Г. О. Закаблук

к. е. н., доцент кафедри економіки Класичного приватного університету

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДУ ХОЛЬТА — УІНТЕРСА

Н. Zakabluk

Ph.D., Associate Professor, Department of Economics Classic Private University

PROGNOSTICATION OF INCOME AND EXPENSES OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF THE HOLT-WINTERS METHOD

Т. І. Ткаченко

к. г. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Є. В. Козловський

к. н. з держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ДИСТРИБУТИВНИХ СИСТЕМ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

THE IMPACT OF GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEMS ON THE DEVELOPMENT OF MODERN TOURISM BUSINESS

В. І. Савенко

к. т. н., доктор будівництва, доцент, КНУБА, м. Київ, Україна

С. І. Доценко

д. т. н., акад., чл.-кор академії будівництва України, Харківський державний університет залізничного транспорту, м. Харків, Україна

С. В. Федоренко

к. т. н., доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, КНУБА, академік академії будівництва України

С. П. Пальчик

аспірант, КНУБА, м. Київ, Україна

ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ КОМБІНАТНОГО ТИПУ

V. Savenko

Ph.D., Doctor of Construction, Associate Professor KNUBA, Kyiv, Ukraine

S. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Academician, Corresponding Member of Academy of Building of Ukraine Kharkiv State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine

S. Fedorenko

PhD in Engineering sciences, docent, Academician of academy of building of Ukraine

S. Palchik

postgraduate student KNUBA, Kyiv, Ukraine

OPTIMAL METHODS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF BUILDING ORGANIZATION OF COMBINATE TYPE

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БРЕНДІВ У ПАРАДИГМІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

T. Busarieva

PhD, associate professor of the department of international economics of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

COMPETITIVENESS OF BRANDS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY PARADIGM

О. С. Корепанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ В УКРАЇНІ

O. Korepanov

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

EXPANSION OF THE RESEARCH INFORMATION BASE ON THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY HOUSEHOLDS IN UKRAINE

Х. В. Плецан

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ПОШУКУ НОВОЇ ПАРАДИГМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

K. Pletsan

Candidate of Public Administration, Associate Professor of the Department of International Tourism Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

THE STATE AND TRENDS OF THE FORMATION OF A COMPETITIVE EXPERT IN THE SEARCH FOR A NEW PARADIGM IN THE FIELD OF TOURISM

К. А. Пилипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації обліку та аудиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

МЕХАНІЗМИ ДОТРИМАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В ЗДІЙСНЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. Pylypenko

Pn.D.Ekon., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit Poltava State Agrarian Academy, Poltava

MECHANISMS OF COMPLIANCE WITH FOOD SECURITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITIES OF AGRARIAN ENTERPRISES

В. А. Биба

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

Р. Я. Корінець

к. е. н., Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

V. Byba

post-graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

R. Korinets

PhD in Economics of the National Association

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION ON UKRAINIAN FARM HOUSEHOLDS

С. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

В. В. Ткач

студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

S. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

V. Tkach

student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

RATING THE COMPETITIVENESS OF UKRAINE'S GAS TRANSMISSION SYSTEM

І. О. Жувагіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, декан інженерно-економічного факультету, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ

О. В. Замарайкін

студент, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ

Т. С. Будна

студент, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ

BITCOIN: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

I. Zhuvahina

Candidate of Economics Science, associate professor, associate professor of the Department of Economics and Production, Dean of the Faculty of Engineering and Economics, Pervomaysk Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Pervomaysk

O. Zamaraykin

student, Pervomaysk branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Pervomaysk

T. Budna

student, Pervomaysk branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Pervomaysk

BITCOIN: UKRAINIAN REALITIES OF USE CRITERIA IN MODERN ECONOMIC SYSTEMS

Д. М. Утеченко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

D. Utechenko

graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF REHABILITATION AND USE OF HUMAN CAPITAL IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Т. О. Ніколайчук

магістр правознавства, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК СУСПІЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

T. Nikolaychuk

master of Law, postgraduate, Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine

THE NATIONAL NATURAL-RESERVED CONSCIOUSNESS, AS A SOCIAL PHENOMENON, VS REASONABLE NATURE USING

Є. М. Стариченко

асистент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Ye. Starychenko

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THEORETICAL AND METHODICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF CRITERIA AND EVALUATION INDICATORS OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

О. І. Юхта

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТЕРІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

O. Yukhta

Postgraduate student, GO "Institute for economics and forecasting NAS of Ukraine"

ORGANIZATION OF CREDIT SUPPORT SYSTEM OF EXPORTERS AT THE REGIONAL LEVEL

В. І. Демиденко

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

V. Demydenko

PhD Student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL CONDITIONS OF TAXATION OF SMALL BUSINESS ENTITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця