EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2017

Завантажити журнал №6, 2017

О. М. Могильний

д. е. н., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

О. В. Ходаківська

д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу земельних відносин, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ВПЛИВ АГРОХОЛДИНГІВ НА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА КРАЇНИ

O. Mohyl'nyj

Doctor of Economics, Professor, Rector of Ukrainian State Employment Service Training Institute

O. Khodakivs'ka

Doctor of Economics, Senior Researcher, Head of the Department of Land Relations at the Research Center "Institute of Agricultural Economics"

IMPACT OF AGRICULTURAL HOLDINGS ON THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Є. Г. Карташов

д. н. з держ. упр., завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, Інститут менеджменту та психології НАПН України, м. Київ

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

E. Kartashov

Doctor of Public Administration, head of project management disciplines and zahalnofahovyh Institute of Management and Psychology NAPS Ukraine, Kyiv

NATURE EFFICIENCY TOOLS

О. О. Школьний

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ЛОГІСТИЦІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ "УКРПОШТА"

O. Shkolnyi

Doctor of Economics, professor, Head of the department of management, Uman National University of Horticulture

STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT IN LOGISTICS ON AN EXAMPLE OF PUBLIC COMPANY "UKRPOSHTA"

Е. О. Мехтієв

к. е. н.

ЕКЛЕКТИКА БАЗОВИХ ПОНЯТЬ ТА ВИЗНАЧЕНЬ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ

E. Mekhtiiev

PhD

ECLECTIC OF BASIC CONCEPTS AND DEFINITIONS OF SECURITIZATION OF ASSETS

В. В. Письменний

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

V. Pysmennyi

Ph. D., Docent, Associate Professor of Department of Finance named after S. I. Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL EQUALIZATION OF TERRITORIES

К. Д. Салямон-Міхєєва

к. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України

В. П. Салямон

старший викладач кафедри менеджменту, Університет державної фіскальної служби України

ЦІНА І ЦІННІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

E. Saljamon-Mikheeva

the candidate of еconomics sciences, the docent of chair of audit and economic analysis University of the state fiscal service of Ukraine

V. Salyamon

the teacher of chair of management University of the state fiscal service of Ukraine

PRICE AND VALUE OF AUDIT SERVICES

М. В. Скиба

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної теорії, НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

M. Skyba

PhD in Public Administration, Assistant Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory National Pedagogical University Dragomanov, Kyiv

THE INFLUENCE OF THE STATE ON IMPROVING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE PROCESS OF INNOVATIVE-STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY: A THEORETICAL ASPECT

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, здобувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

M. Babych

PhD (Economics), Mykolayiv National Agrarian University

THE CONCEPTUAL-CATEGORICAL NATURE OF FOOD SECURITY

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та фундаментальних економічних дисциплін, Національна академія управління

МАКРОСТРУКТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВІДНОВЛЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

M. Shtan

Ph.D., Associate professor of the Department of Finance, Accounting and Fundamental Economic Disciplines, National Academy of Management

MAKROSTRUCTURAL DETERMINANTS OF RESTORATION OF RESILIENT ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

Руфат Дж. Эфендиев

к. э. н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела "Демография и проблемы воспроизводства рабочей силы", Институт экономики НАН Азербайджана (Баку, Азербайджан)

Низами Ш. Асадов

диссертант, Институт экономики НАН Азербайджана (Баку, Азербайджан)

ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЗА 25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Rufat J. Efendiyev

Ph.D. in Economics, Associate Professor Leading Researcher of the Department of "Demography and problems of labor force reproduction" Institute of Economics, Azerbaijan National Academy of Sciences, (Baku, Azerbaijan)

Nizami Sh. Asadov

PhD student (dissertator) Institute of Economics, Azerbaijan National Academy of Sciences, (Baku, Azerbaijan)

MAIN ASPECTS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN FOR 25 YEARS OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC

К. В. Степанова

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В МОРСЬКІЙ СФЕРІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

K. Stepanova

candidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Economics and International Economic Relations, International Humanitarian University, Odessa

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE MARITIME SECTOR: WORLD EXPERIENCE AND PERSPECTIVES FOR UKRAINE

М. О. Кіпа

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

M. Kipa

assistant Professor at the Finance Department, Kharkiv national University of Economics named after S. Kuznetz

ESSENCE AND DIRECTIONS OF RESTRUCTURING OF ENTERPRISE

В. В. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ОЦІНКА ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯМ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

V. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor Department of Finance, Banking and Insurance Economic Faculty, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamyanetz-Podilskiy

EVALUATION OF PRODUCTION AND POPULATION CONSUMPTION OF ANIMAL PRODUCTS

С. М. Іванов

к. е. н., викладач кафедри економічної кібернетики, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В УПРАВЛІННІ ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОМ

S. Ivanov

PhD in Economics, Zaporizhzhya National University

EVALUATION METHOD ECONOMIC EFFICIENCY IN DEVELOPMENT MANAGEMENT INTERNET PROJECT

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет "Львівська політехніка"

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

L. Kloba

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance, accounting and analysis, Institute of Business and Technology Policy, National University "Lviv Polytechnic"

DIRECTIONS OF PERFECTION OF MANAGEMENT BANK RISKS

А. В. Літошенко

аспірант II курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ ЯК СВОЄРІДНИЙ ВИД АУТСОРСИНГУ КОМП'ЮТЕРНИХ СЕРВІСІВ ТА ЙОГО ПЕРЕВАГА

A. Litoshenko

Ph.D. researcher of II course of Taras Shevchenko national university of Kyiv

CLOUD COMPUTING AS PECULIAR KIND OF OUTSOURCING OF COMPUTER SERVICES AND ITS BENEFITS

А. С. Веремієнко

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

МІСЦЕ ТА СУТНІСТЬ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ СЕРЕД ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

A. Veremiienko

Postgraduate Department of Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

PLACE AND NATURE OF VENTURE INVESTMENT FUND AMONG COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTIONS IN UKRAINE

А. С. Шолом

соискатель, преподаватель кафедры международных экономических отношений, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

МЕСТО РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ (РТС) В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВЛИ: ВТО-СУБСТИТУЦИЯ ИЛИ ВТО-КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ?

A. Sholom

researcher, lecturer of the Department of International Economic Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

THE ROLE OF REGIONAL TRADE AGREEMENTS (RTAS) IN THE MODERN MULTILATERAL TRADING SYSTEM: WTO-SUBSTITUTION OR WTO-COMPLEMENTARITY?

Н. М. Назукова

молодший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

N. Nazukova

junior researcher, State Organization "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

IMPROVEMENT OF THE METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE TAX BURDEN ON INVESTMENT IN FIXED ASSETS IN TERMS OF TAX COMPETITION

І. М. Коновалова

старший викладач кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

А. Ю. Олійник

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ТЕОРІЯ ОБМІНУ В ОПОДАТКУВАННІ: ГЕНЕЗА ТА ПРОЯВ СУЧАСНОСТІ

I. Konovalova

Senior Lecturer of Department of Finance, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

A. Oliynyk

Postgraduate Student of Banking Management Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

THEORY OF EXCHANGE IN TAXATION: GENESIS AND PRESENT MANIFESTATION

О. Ю. Нісходовська

асистент кафедри енергетики та електротехнічних систем в АПК, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР

O. Niskhodovsky

assistant, Department of energetics and electrotechnical systems in AIC, State Agrarian and Engineering University of Podilya, Kamenets-Podolsky

STATE AND TRENDS OF THE WORLD AND DOMESTIC MARKET OF CEREALS

Д. О. Котелевець

аспірант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В АПК

D. Kotelevets

рostgraduate student, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

AIC PROCESSING ENTERPRISES COMPETITIVENESS EVALUATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця