EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2016

Завантажити журнал №6, 2016

В. А. Голян

д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: СИНДРОМ БУРШТИНОВОЇ ЛИХОМАНКИ

V. Golyan

Doctor of Science (Econ.), Professor, Deputy Director for scientific work, Head of the Department Economic Issues of Land and Forest Resources, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine"

SOCIAL AND ECONOMIC DETERMINANTS OF NATURE MANAGEMENT: THE AMBER RUSH

Ю. П. Макаренко

д. е. н., професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІНСЬКИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Makarenko

Doctor of economic sciences, professor, Dnipropetrovsk National University named after Oles' Gonchar, Dnipropetrovsk

THE ADMINISTRATIVE DIRECTION PROVIDING OF ECONOMIC FIRMNESS AND GROWTHIG PRODUCTIVITY OF THE SMALL ENTERPRISES

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

БАНКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

L. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

BANKING INVESTMENT ACTIVITY IN THE SECURITIES MARKET

Н. И. Исаева

к. э. н., доцент, доцент кафедры финансы, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского, г. Харьков

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЕВОДСТВ НА ПРИМЕРЕ МАЛОПОЛЬСКОГО ВОЕВОДСТВА В ЮЖНОЙ ПОЛЬШЕ

N. Isaeva

PhD, Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National Aerospace University by Zhukovsky

STRATEGIC PLANNING SYSTEM OF PROVINCES ON THE EXAMPLE OF THE MALOPOLSKA PROVINCE IN SOUTHERN POLAND

В. С. Ковешніков

к. е. н., доцент, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. С. Ліфіренко

старший викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Н. М. Стукальська

старший викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

V. Koveshnikov

PhD in Economics, assistant professor, Department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies, Kyiv

O. Lifirenko

Senior lecturer Department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies, Kyiv

N. Stukalskaya

Senior lecturer Department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies, Kyiv

СLASSIFICATION ISSUES IN THE FIELD OF TOURISM

Н. О. Афендікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва, Запорізький національний технічний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. Afendikova

candidate of Ekonomics Sciences, reader, reader Dept. of economic theory and enterprise, Zaporizhzhya national technical university

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL IN MODERN CONDITIONS

Л. В. Козарезенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

L. Kozarezenko

PhD in Economics, Associate Professor, Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine

ENHANCEMENT OF A LEVEL OF SOCIAL AND ECONOMIC PROVISION OF THE POPULATION THROUGH DEVELOPMENT OF THE INSURANCE SERVICES MARKET

Н. П. Новак

к. е. н., докторант, Херсонський державний аграрний університет

РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВОМ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. Novak

PhD in Economics, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE STATE SUPPORT OF ENTERPRISES WITH ORGANIC PRODUCTS

М. О. Никонович

к. е. н., доцент кафедри фінансового аудиту Київського національного торговельно-економічного університету

В. В. Федорів

заступник начальника Державної фінансової інспекції України в Івано-Франківській області

Ю. Р. Баранюк

здобувач факультету обліку, аудиту та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ГІПОТЕТИЧНОГО МЕТОДУ У ПРАКСЕОЛОГІЮ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ

M. Nykonovych

PhD in Economics, Associate Professor of Financial Audit, Kyiv National University of Trade and Economics

V. Fedoriv

Deputy Head, State Financial Inspection of Ukraine in Ivano-Frankivsk region

Yu. Baranyuk

student of accounting, auditing and information systems, Department Kyiv National University of Trade and Economics

IMPLEMENTATION OF HYPOTHETICAL METHOD IN THE PRAXEOLOGY OF STATE AUDIT

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

ELEMENTS OF MANAGEMENT CONTROL

А. Ю. Тлуста

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

О. С. Савкова

магістр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ БАНКУ

A. Tlusta

Ph.D., associate professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Savkova

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE METHODS OF CREDIT RATING SCORE OF THE BANK

М. Э. Гаджизаде

диссертант, Научно-Исследовательский Институт Экономических Реформ при Министерстве Экономики Азербайджанской Республики заведующий сектора развития предпринимательства, Государственный Фонд Развития Информационных Технологий Министерства Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ИКТ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

M. Hajizada

Dissertator, Institute for Scientific Research on Economic Reforms under the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan Head of the sector of development of entrepreneurship of State Fund for Development of Information Technologies under the Ministry of Communications and High Technologies of the Republic of Azerbaijan

ICT AND HIGH TECHNOLOGIES SECTORS IN AZERBAIJAN AND THEIR DEVELOPMENT DIRECTIONS

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ В УКРАЇНІ: ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

T. Kutsenko

PhD (Economics associate professor, associate professor of the department of Macroeconomics and State Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

PUBLIC FINANCE IN UKRAINE: CONTENT AND STRUCTURE CONSIDERING CURRENT TENDENCIES OF DEVELOPMENT

О. А. Кузьменко

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗЕРНА КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Kuz'menko

Ph.D., senior lecturer in marketing and business management Uman state pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Uman

QUALITY CONTROL OF GRAIN CEREAL CROPS IN FARMS

В. М. Русін

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА УПРАВЛІННЯ

V. Rusin

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Finance named S. Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

PLANNING SPECIFICS OF MANAGEMENT EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS

М. О. Безгуба

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

M. Bezguba

Post-graduate student at the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL COMPONENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT REGULATION

О. Б. Билінська

здобувач, ДВНЗ "Університет банківської справи", м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ

O. Bylinska

getter, State Higher Educational Institution "University of Banking", Kyiv

FORMATION PRINCIPLES OF DEPOSIT INSURANCE SYSTEM IN UKRAINE

Т. В. Марусей

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМ У МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

T. Marusey

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the information technology department, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamyanets-Podilskiy

THE INTRODUCTION OF CRM-SYSTEMS IN THE MARKETING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

І. Б. Скворцов

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ" (АВТОР — ВАТАМАНЮК-ЗЕЛІНСЬКА У. З.)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця