EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2014

Завантажити журнал №6, 2014

О. М. Могильний

д. е. н., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Mogylnyi

Dr. Sc. (Econ.), Prof., Dept. of Theoretical and Applied Economics; Rector, State Employment Service Training Institute, Kyiv, Ukraine

GOVERNMENT REGULATION OF EMPLOYMENT UNDER CONDITIONS OF GREENING THE AGRICULTURAL PRODUCTION

О. В. Алейнікова

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВАЖЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Aleinikova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Manager of Department of Economic theory of the National University of Water Management and Nature Resourses Use, Rivne

LEVERS OF OF THE MACROECONOMIC STABILIZATION IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY OF NATIONAL ECONOMY

Л. Г. Миронова

д. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІН УМОВ ПРАЦІ ТА ЖИТТЯ НА ЛОЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

L. Mironova

Ph.D. in Economics, assistant professor, Classic Private University, (Zaporizhzhya)

ASSESS THE IMPACT OF CHANGES IN WORKING CONDITIONS AND LIVING STANDARDS FOR LOYALTY STAFF

Т. В. Черничко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

T. Chernychko

Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, professor of department of accounting and finance, Mukachevo State University

THE CAUSES OF FORMATION AND STABILIZATION OF CREDIT RELATIONS IN UKRAINE

О. Я. Колісник

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів та глобальної економіки ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет

БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ: ПРИЧИНИ, ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ

O. Kolisnyk

PhD, associate professor of Ternopil National Economic University

BUDGET DEFICIT: CAUSES, ECONOMIC EFFECTS AND MANAGEMENT PECULIARITIES

О. В. Коровіна

к. е. н., доцент кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет

ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Korovina

Ph.D., the associate professor of the department of innovative management and management of business-processes, Krivyy Rig Economic Institute SHEI"Krivyy Rig National University "

THE GROUND OF ADMINISTRATIVE DECISION IN RELATION TO INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF ENTERPRISE

Н. В. Бойченко

к. э. н., докторант, Институт экономики промышленности НАН Украины

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ УСЛОВИЙ ТРУДА

N. Boyshenko

Candidate of economic science, PhD., Institute of Industrial Economic NAS of Ukraine

ECONOMIC MODEL OF DEPENDENCE OF OCCUPATIONAL RISK FROM THE TERMS OF LABOUR

З. Б. Живко

к. э. н., доцент, член-корреспондент Международной академии информатики, профессор кафедры менеджмента, Львовский государственный университет внутренних дел

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Z. Zhyvko

PhD, Associate Professor, Member of the International Academy of Informatics, Professor of Management Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

MONITORING OF ECONOMIC SECURITY COMPANIES: PRIMARY SAFETY

Т. І. Сабецька

к. е. н., викладач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Sabets'ka

k. e. n., a lecturer of the department of the humanities and fundamental courses, Ivano-Frankivsk training-scientific institute of management of Ternopil national economic university

THE THEORETICAL-APPLIED ASPECTS OF OPTIMAL LEVEL OF OUTPUT REALIZATION IN THE PROCESS OF ENTERPRISE INDUSTRIAL PROGRAM FORMING

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ЕТНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПАРАМЕТРІВ

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

INTERNATIONAL ECONOMICAL INTEGRATION ETHNOLOGY MODEL: THE KEY PARAMETERS DEFINITION

Е. Б. Бойченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, старший науковий співробітник, Інститут економіко-правових досліджень НАН України м. Донецьк

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІАГНОСТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ

E. Boychenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Senior Researcher Institute of Economic and Legal Researches of National Academy of Sciences in Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF DIAGNOSTICS ACCOMPLISHMENT OF REGIONAL SOCIETY

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

ЕНЕРГОКОНВЕРСІЯ ЯК МАГІСТРАЛЬНИЙ ШЛЯХ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

ENERGY CONVERSION AS THE MAIN PATH OF SUSTAINABLE LOW CARBON DEVELOPMENT

І. Д. Голяш

к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, Тернопільський національний економічний університет

С. Р. Романів

к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, Тернопільський національний економічний університет

Л. А. Будник

к. е. н., доцент кафедри аудиту, ревізії та контролінгу, Тернопільський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

I. Golyash

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Audit, Rrevision and Controlling, Ternopil National Economic University

S. Romaniv

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Audit , Revision and Controlling, Ternopil National Economic University

L. Budnik

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Audit , Revision and Controlling, Ternopil National Economic University

PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL AUDIT IN UKRAINE

Т. Г. Вяткіна

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами, Луганський національний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Viatkina

Ph.D., doctorant of Department of economics and HR management Lugansk National Agrarian University

METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF STRATEGIES FOR MANAGING THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. С. Муляр

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Mulyar

The Candidate of Economic Science, assistant professor,. the chair of management of organizatios Zhytomyr National Agroecological University

THE CHARACTERISTIC FEATURES OF FARM ENTERPRISE EXPENSES MANAGEMENT

І. В. Голіков

к. т. н, доцент, доцент кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

I. Golikov

Ph.D., Associate Professor, Department of Accounting and economic analysis, the Nicholas National University

THE ECONOMIC SECURITY COMPONENTS OF THE TRANSPORT INDUSTRY OF UKRAINE

В. С. Постніков

к. е. н., ст. викладач кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ І ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ПИТАННЯХ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

V. Postnikov

Phd (Economics), senior lecturer of department State and municipal management Ternopil national economic university, Ternopil

SOCIAL PARTNERSHIP AS A PREREQUISITE FOR EFFECTIVE COLLABORATION BETWEEN BUSINESS AND GOVERNMENT IN REGULATING THE QUALITY OF LIFE

М. І. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

Н. В. Яшкіна

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ "Дніпропетровський хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of "Management of Productive Sector", State Higher Education Institution "National Mining University", Dnepropetrovsk

N. Iashkina

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, State Higher Educational Institution "Dnepropetrovsk Chemical Technology University", Dnepropetrovsk

DRAWING ON COMPLEX OF MATRIX METHODS OF STRATEGIC ANALYSIS OF ACTIVITY OF PRODUCTIVE ENTERPRISES

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет" Криворізький металургійний інститут

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИВОРІЖЖЯ

N. Shura

Candidate of Sciences (Economic), Associate Professor SHEE "Krivorozhskiy national university", Krivorozhskiy metallurgical institute

RESEARCH OF EFFICIENCY OF FORMING OF ECONOMIC POTENTIAL OF ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES OF KRIVIY RIG

Н. Є. Терьошкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

ІННОВАЦІЙНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

N. Teryoshkina

PhD Economics, associate professor, associate professor on department of economy and the organization of production of National University of Shipbuilding, Mykolaiv

INNOVATIVE GLOBALIZATION: PECULIAR FEATURES AND TENDENCIES

О. В. Клименко

магістр, головний спеціаліст аналітично-організаційного відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, м. Київ

ПРОБЛЕМИ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

O. Klymenko

master's degree, general specialist of analytical and organizational department of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

THE PROBLEMS OF NON-BANK FINANCIAL SERVICES MARKETS IN UKRAINE AND THE WAYS OF SOLVING THEM

З. Б. Колісник

здобувач, Національний лісотехнічний університет України

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ, ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЙБІЛЬШИХ ЛІСОПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

Z. Kolisnyk

PhD., candidate, National Forestry University of Ukraine

IMPACT OF ECONOMIC, ORGANIZATIONAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE RESULTS OF THE LARGEST FOREST INDUSTRY COMPANIES

М. І. Рибак

старший викладач кафедри економіки та підприємництва, Львівська філія Європейського університету

ВИДИ ВИРОБНИЧИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

M. Rybak

senior lecturer of the chair economics and entrepreneurship Lviv branch European University

TYPES OF MANUFACTURING STRATEGIES OF ENTERPRISES

Л. В. Волчанська

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Volchanskа

graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian and economics University

FORMATION OF INVESTMENT STRATEGY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. А. Стеценко

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ СПОЖИВАЧАМИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. Stetsenko

postgraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

RESEARCH PERCEPTION OF MARKETING INSTRUMENTS BY CONSUMERS IN THE FOOD INDUSTRY

С. О. Назарко

к. е. н., доцент, Чернігівського інституту МАУП

А. Е. Іноземцева

студентка 4 курсу, Чернігівського інституту МАУП

ОСВІТЯНСЬКА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

S. Nazarko

PhD., Economics of Chernihiv Institute of the Inter-Regional Akademy of Personnei Management

A. Inozemtseva

4th year student of Chernihiv Institute of the Inter-Regional Akademy of Personnei Management

EDUCATIONAL MIGRATION AND ITS INFLUENCE ON NATIONAL INTELLECTUAL CAPITAL

Т. А. Мусатова

науковий співробітник ДННУ "Академія фінансового управління"

О. В. Бабире

студент Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

T. Musatova

research worker SERI "Academy of Financial Management"

O. Babyre

student of Institute of postgraduate education Kyiv National Taras Shevchenko University

BY ATTRACTING FINANCIAL RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY

О. В. Семенюк

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

Л. К. Яцишина

к. т. н., професор, професор кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Semeniuk

Student, Kyiv National University of Technologies and Design

L. Yatsyshyna

Ph.D, Associate Professor, Professor of Marketing Department , Kyiv National University of Technologies and Design

THE METHODOLOGY OF THE STUDY OF MARKETING ACTIVITY EFFECTIVENESS

І. В. Білоус

к. держ. упр. заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КЗ "Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" Черкаської обласної ради

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, МІЖНАРОДНИХ ТА НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

I. Bilous

PhD in Public Administration, deputy chief physician of medical Communal Establishment "Cherkassy Regional Centre for Prevention and Control of AIDS" Cherkasy Regional Council, Cherkasy

IMPLEMENTATION MECHANISMS OF STATE REGULATION IN THE COOPERATION OF LOCAL AUTHORITIES, EXECUTIVE AUTHORITIES, INTERNATIONAL AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS FOR THE PREVENTION OF SOCIALLY DANGEROUS DISEASES

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ТЕРИТОРІЙ, НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА МАЙНА ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

N. Klimenko

candidate of sciences from public administration, associate professor of department of national safety National academy of public administration the President of Ukraine

ADMINISTRATIVE SERVICES ARE IN THE FIELD OF PROTECTING OF POPULATION, TERRITORIES, NATURAL ENVIRONMENT AND PROPERTY, FROM EXTRAORDINARY SITUATIONS

Н. Д. Шульга

кандидат технічних наук, доцент, директор Державного вищого навчального закладу "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor, Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College", National Transport University

MODERNIZATION TRANSFORMATIONS AS OPTIMIZATION FACTOR OF GOVERNMENT EDUCATIONAL POLICY OF UKRAINE

А. В. Ромін

кандидат технічних наук, доцент, проректор-начальник факультету цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

A. Romin

candidate of technical sciences associate vice-rector, head of the faculty of civil protection National University of Civil Defence of Ukraine

STATE REGULATION IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A REGIONAL PERSPECTIVE

І. М. Вальдшмідт

асистент кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет

М. О. Гайдей

студент 3-го курсу Інституту менеджменту, Вінницький національний технічний університет

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

I. Waldschmidt

assistant of the Department of Finance, Vinnitsa National Technical University

M. Haidey

3d year student of Institute of Management, Vinnitsa National Technical University

THE MAIN PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE AND WAYS OF ITS MODERNIZATION

В. Я. Вайсман

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

V. Wiseman

Competitor National University of Water Management and Nature

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP HOW MODERN MECHANISM FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. О. Бережний

аспірант, Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

V. Berezhnyy

Postgraduate, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

WAYS OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця