EnglishНа русском

Зміст журналу № 6, 2012

Завантажити журнал №6, 2012

В. Ф. Бесєдін

д. е. н., професор НДЕІ Мінекономрозвитку та торгівлі України

О. М. Сергієнко

к. е. н., доцент, НДЕІ Мінекономрозвитку та торгівлі України

ПРОГНОЗНІ ТРАЄКТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ФОНІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. Ю. Рекова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДОТРИМАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ

Л. П. Баришнікова

к. е. н., доцент, Донецький державний університет управління

ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ (ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД)

І. О. Іртищева

д. е. н., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Є. О. Бойко

к. е. н., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Т. В. Стройко

к. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРА АГРОБІЗНЕСУ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Ю. Є. Осацька

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

О. С. Вербова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Львівська комерційна академія

НАЦІОНАЛЬНА КООПЕРАЦІЯ ТА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО НА ЗАКЕРЗОННІ ВПРОДОВЖ 1939—1944 РОКІВ

О. В. Глущенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ІНСТИТУЦІЙНА ДИНАМІКА СЕКТОРА ДЕПОЗИТНИХ КОРПОРАЦІЙ

Т. О. Фролова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СУПЕРЕЧНОСТІ І АСИМЕТРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. П. Приходько

к. і. н., Заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації

МЕТОДОЛОГІЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

С. В. Романов

економіст

ЕКОНОМІЧНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

А. О. Дубас

к. е. н., Державна академія житлово-комунального господарства

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

О. Г. Рябчук

к. е. н., доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, НУДПСУ

ЕВОЛЮЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ШЛЯХОМ ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ

В. В. Дмитрієв-Звруденко

науковий співробітник, Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕС-СТРУКТУР НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Г. В. Тельнова

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси", Донбаська державна машинобудівна академія

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ ГНУЧКОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

В. С. Сімонова

к. е. н., доцент, докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України

РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Р. В. Пікус

к. е. н., доцент

Г. І. Олійник

аспірант

ТЕХНОЛОГІЯ ЗБУТУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

С. І. Травінська

аспірант економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

С. В. Рівчаченко

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ)

О. А. Плєшакова

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

Н. А. Плєшакова

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЯК УМОВА СТАБІЛЬНОСТІ ЙОГО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ

А. Я. Кітура

аспірант

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ РОЗПОДІЛУ КВОТ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ПОСТКІОТСЬКОМУ ПЕРІОДІ

М. П. Бондаренко

аспірант, ІСЕМВ НАН України

ДИНАМІКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

І. Ю. Калінкова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ГЕТЕРОДОКСНИЙ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

Р. С. Шостак

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Т. Р. Антошко

асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "КПІ"

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ З ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

О. О. Одношевна

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор,професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

О. М. Совівський

магістр кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

С. Є. Мокрецов

кандидат медичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я

С. Ф. Марова

д. держ. упр, доцент, Донецький державний університет управління

Л. C. Гречух

асистент, Івано-Франківський національний медичний університет

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКИМ ЗДОРОВ’ЯМ

М. В. Кондрашова

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

В. І. Горбатюк

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

С. С. Марковський

аспірант, Академія муніципального управління

ТИПОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

В. А. Телицька

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАКТИКА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВЛАДИ В НІМЕЧЧИНІ ТА ПОЛЬЩІ

Л. В. Карєлова

аспірант кафедри права і законотворчого процессу, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРИ ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МІНІСТЕРСТВ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12