EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2012

Завантажити журнал №6, 2012

В. Ф. Бесєдін

д. е. н., професор НДЕІ Мінекономрозвитку та торгівлі України

О. М. Сергієнко

к. е. н., доцент, НДЕІ Мінекономрозвитку та торгівлі України

ПРОГНОЗНІ ТРАЄКТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ФОНІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. Ю. Рекова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДОТРИМАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ

Л. П. Баришнікова

к. е. н., доцент, Донецький державний університет управління

ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ (ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД)

І. О. Іртищева

д. е. н., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Є. О. Бойко

к. е. н., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Т. В. Стройко

к. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРА АГРОБІЗНЕСУ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Ю. Є. Осацька

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

О. С. Вербова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Львівська комерційна академія

НАЦІОНАЛЬНА КООПЕРАЦІЯ ТА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО НА ЗАКЕРЗОННІ ВПРОДОВЖ 1939—1944 РОКІВ

О. В. Глущенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ІНСТИТУЦІЙНА ДИНАМІКА СЕКТОРА ДЕПОЗИТНИХ КОРПОРАЦІЙ

Т. О. Фролова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СУПЕРЕЧНОСТІ І АСИМЕТРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. П. Приходько

к. і. н., Заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації

МЕТОДОЛОГІЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

С. В. Романов

економіст

ЕКОНОМІЧНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

А. О. Дубас

к. е. н., Державна академія житлово-комунального господарства

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

О. Г. Рябчук

к. е. н., доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, НУДПСУ

ЕВОЛЮЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ШЛЯХОМ ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ

В. В. Дмитрієв-Звруденко

науковий співробітник, Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕС-СТРУКТУР НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Г. В. Тельнова

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси", Донбаська державна машинобудівна академія

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ ГНУЧКОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

В. С. Сімонова

к. е. н., доцент, докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України

РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Р. В. Пікус

к. е. н., доцент

Г. І. Олійник

аспірант

ТЕХНОЛОГІЯ ЗБУТУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

С. І. Травінська

аспірант економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

С. В. Рівчаченко

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ)

О. А. Плєшакова

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

Н. А. Плєшакова

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЯК УМОВА СТАБІЛЬНОСТІ ЙОГО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ

А. Я. Кітура

аспірант

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ РОЗПОДІЛУ КВОТ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ПОСТКІОТСЬКОМУ ПЕРІОДІ

М. П. Бондаренко

аспірант, ІСЕМВ НАН України

ДИНАМІКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

І. Ю. Калінкова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ГЕТЕРОДОКСНИЙ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

Р. С. Шостак

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Т. Р. Антошко

асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "КПІ"

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ З ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

О. О. Одношевна

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор,професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

О. М. Совівський

магістр кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

С. Є. Мокрецов

кандидат медичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я

С. Ф. Марова

д. держ. упр, доцент, Донецький державний університет управління

Л. C. Гречух

асистент, Івано-Франківський національний медичний університет

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКИМ ЗДОРОВ’ЯМ

М. В. Кондрашова

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

В. І. Горбатюк

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

С. С. Марковський

аспірант, Академія муніципального управління

ТИПОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

В. А. Телицька

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАКТИКА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВЛАДИ В НІМЕЧЧИНІ ТА ПОЛЬЩІ

Л. В. Карєлова

аспірант кафедри права і законотворчого процессу, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРИ ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МІНІСТЕРСТВ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця