Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2012

Завантажити журнал №6, 2012

В. Ф. Бесєдін

д. е. н., професор НДЕІ Мінекономрозвитку та торгівлі України

О. М. Сергієнко

к. е. н., доцент, НДЕІ Мінекономрозвитку та торгівлі України

ПРОГНОЗНІ ТРАЄКТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ФОНІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. Ю. Рекова

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДОТРИМАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ

Л. П. Баришнікова

к. е. н., доцент, Донецький державний університет управління

ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ (ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД)

І. О. Іртищева

д. е. н., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Є. О. Бойко

к. е. н., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Т. В. Стройко

к. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРА АГРОБІЗНЕСУ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Ю. Є. Осацька

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

О. С. Вербова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Львівська комерційна академія

НАЦІОНАЛЬНА КООПЕРАЦІЯ ТА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО НА ЗАКЕРЗОННІ ВПРОДОВЖ 1939—1944 РОКІВ

О. В. Глущенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ІНСТИТУЦІЙНА ДИНАМІКА СЕКТОРА ДЕПОЗИТНИХ КОРПОРАЦІЙ

Т. О. Фролова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СУПЕРЕЧНОСТІ І АСИМЕТРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. П. Приходько

к. і. н., Заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації

МЕТОДОЛОГІЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

С. В. Романов

економіст

ЕКОНОМІЧНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

А. О. Дубас

к. е. н., Державна академія житлово-комунального господарства

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

О. Г. Рябчук

к. е. н., доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, НУДПСУ

ЕВОЛЮЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ШЛЯХОМ ЇХ ОПОДАТКУВАННЯ

В. В. Дмитрієв-Звруденко

науковий співробітник, Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕС-СТРУКТУР НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Г. В. Тельнова

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси", Донбаська державна машинобудівна академія

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ ГНУЧКОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

В. С. Сімонова

к. е. н., доцент, докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України

РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Р. В. Пікус

к. е. н., доцент

Г. І. Олійник

аспірант

ТЕХНОЛОГІЯ ЗБУТУ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

С. І. Травінська

аспірант економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

С. В. Рівчаченко

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ)

О. А. Плєшакова

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

Н. А. Плєшакова

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЯК УМОВА СТАБІЛЬНОСТІ ЙОГО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ

А. Я. Кітура

аспірант

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ РОЗПОДІЛУ КВОТ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ПОСТКІОТСЬКОМУ ПЕРІОДІ

М. П. Бондаренко

аспірант, ІСЕМВ НАН України

ДИНАМІКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

І. Ю. Калінкова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ГЕТЕРОДОКСНИЙ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

Р. С. Шостак

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Т. Р. Антошко

асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "КПІ"

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ З ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

О. О. Одношевна

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор,професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

О. М. Совівський

магістр кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

С. Є. Мокрецов

кандидат медичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я

С. Ф. Марова

д. держ. упр, доцент, Донецький державний університет управління

Л. C. Гречух

асистент, Івано-Франківський національний медичний університет

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКИМ ЗДОРОВ’ЯМ

М. В. Кондрашова

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ І ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

В. І. Горбатюк

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

С. С. Марковський

аспірант, Академія муніципального управління

ТИПОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

В. А. Телицька

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАКТИКА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВЛАДИ В НІМЕЧЧИНІ ТА ПОЛЬЩІ

Л. В. Карєлова

аспірант кафедри права і законотворчого процессу, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРИ ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МІНІСТЕРСТВ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"