EnglishНа русском

Зміст журналу № 6, 2011

О. С. Шнипко

д. е. н., доктор економічних наук, професор, Європейський університет

ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК УТОПІЧНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

П. М. Макаренко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

КАПІТАЛ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Н. Л. Гавкалова

д. е. н., доцент, зав. кафедри регіональної економіки, Харківський національний економічний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПЕРСОНАЛУ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

М. С. Доронина

д. э. н., профессор, Харьковский национальный экономический университет

А. А. Полубедова

аспирант, Харьковский национальный экономический университет

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В. М. Барановська

доктор філософії в галузі економіки, декан стаціонарних форм навчання, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом

ДЕРЖАВНА МОНОПОЛІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

О. М. Кузьменко

к. е. н., доцент кафедри "Економіка підприємств", Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Грицино

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ю. І. Скулиш

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Я. І. Бєлоусов

к. е. н., доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

РІВНІ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗЛИТТЯ Й ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Л. М. Солодовник

док. техн. наук, професор, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

Н. О. Черненко

канд. економ. наук, доцент, Національній технічний університет Україні "КПІ

В. В. Цихмистро

асистент, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРИ ПОПРОЦЕСНОМУ МЕТОДІ КАЛЬКУЛЯЦІЇ

О. Є. Кузьмін

доктор економічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. О. Колінко

Національний університет "Львівська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА-ІННОВАТОРА

С. С. Шумська

к. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

CТРУКТУРНІ СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ПОКАЗНИКАХ СНР

О. В. Балуева

к. держ. упр., Донецький державний університет управління

УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

І. О. Пшенишнюк

проректор, Український фінансово-економічний інститут

ОЦІНКА МЕЗОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ПРИ МАРКЕТИНГОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ РИНКУ

М. П. Торб’як

старший викладач кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ І РОЛІ РЕГІОНІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Н. О. Шпак

к. е. н., доц., НУ "Львівська політехніка"

А. Д. Корпилєва

здобувач, НУ "Львівська політехніка"

ВПЛИВ ОРГСТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЙОГО СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ

Т. М. Поливана

аспірант кафедри міжнародної економіки економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ГЛОБАЛЬНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ЧИННИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЦСЄ

М. П. Бондаренко

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ В СИСТЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПОНЯНІЙНОГО АПАРАТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

В. В. Бондарець

здобувач кафедри економіки підприємства, обліку та аудиту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В. В. Коваль

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЕРСПЕКТИВИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ

Л. В. Могилко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

Р. Е. Гуляк

асистент, кафедри менеджменту та маркетингу у міському господарстві, Харківська національна академія міського господарства

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

П. В. Константинов

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

М. А. Поліщук

асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ЯК ЗАПОРУКА ПЕРЕХОДУ НА НОВИЙ РІВЕНЬ ЯКОСТІ

А. Ю. Сенюра

аспірант кафедри економіки і управління підприємством, ДНУ ім. О. Гончара

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

О. Ю. Руднєва

асистент кафедри "Менеджмент організацій", Автомобільно-дорожній інститут Державного Вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

Е. Р. Чєчєнєва

Автомобільно-дорожній інститут Державного Вищого навчального заклад "Донецький національний технічний університет"

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Ю. В. Ковбасюк

доктор наук з державного управління, президент, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Кондратюк

к. держ. упр., докторант кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ПРО СФЕРУ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАПРИКІНЦІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ФОРМУВАННІ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ

О. Г. Гіндес

к.держ.упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

EКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНА ПРОДУКЦІЯ ЯК ІНСТРУМEНТ ЗАБEЗПEЧEННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

В. Д. Долот

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

М. І. Яцюк

к. т. н., заступник головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 1

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, КПУ

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

М. В. Годзюр

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У КОНТЕКСТІ ЇХ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КАДРОВОМУ АСПЕКТІ

В. В. Брагінський

генеральний директор, УДП "Укрінтеравтосервіс"

ТРАНЗИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ФАКТ ВИГІД І ВТРАТ

Н. В. Безбах

генеральний директор, "Перша страхова компанія", м. Київ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

О. В. Базарна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ДЕКОМПОЗИЦІЇ

Т. І. Бодун

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

М. П. Месюк

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОДІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПРИНЦИП У ВІДНОСИНАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

М. Г. Судоргін

аспірант, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12