EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2011

О. С. Шнипко

д. е. н., доктор економічних наук, професор, Європейський університет

ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК УТОПІЧНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

П. М. Макаренко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

КАПІТАЛ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Н. Л. Гавкалова

д. е. н., доцент, зав. кафедри регіональної економіки, Харківський національний економічний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПЕРСОНАЛУ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

М. С. Доронина

д. э. н., профессор, Харьковский национальный экономический университет

А. А. Полубедова

аспирант, Харьковский национальный экономический университет

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В. М. Барановська

доктор філософії в галузі економіки, декан стаціонарних форм навчання, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом

ДЕРЖАВНА МОНОПОЛІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

О. М. Кузьменко

к. е. н., доцент кафедри "Економіка підприємств", Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Грицино

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ю. І. Скулиш

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Я. І. Бєлоусов

к. е. н., доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

РІВНІ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗЛИТТЯ Й ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Л. М. Солодовник

док. техн. наук, професор, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

Н. О. Черненко

канд. економ. наук, доцент, Національній технічний університет Україні "КПІ

В. В. Цихмистро

асистент, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРИ ПОПРОЦЕСНОМУ МЕТОДІ КАЛЬКУЛЯЦІЇ

О. Є. Кузьмін

доктор економічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. О. Колінко

Національний університет "Львівська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА-ІННОВАТОРА

С. С. Шумська

к. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

CТРУКТУРНІ СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ПОКАЗНИКАХ СНР

О. В. Балуева

к. держ. упр., Донецький державний університет управління

УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

І. О. Пшенишнюк

проректор, Український фінансово-економічний інститут

ОЦІНКА МЕЗОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ПРИ МАРКЕТИНГОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ РИНКУ

М. П. Торб’як

старший викладач кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ І РОЛІ РЕГІОНІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Н. О. Шпак

к. е. н., доц., НУ "Львівська політехніка"

А. Д. Корпилєва

здобувач, НУ "Львівська політехніка"

ВПЛИВ ОРГСТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЙОГО СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ

Т. М. Поливана

аспірант кафедри міжнародної економіки економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ГЛОБАЛЬНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ЧИННИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЦСЄ

М. П. Бондаренко

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ В СИСТЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПОНЯНІЙНОГО АПАРАТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

В. В. Бондарець

здобувач кафедри економіки підприємства, обліку та аудиту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В. В. Коваль

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЕРСПЕКТИВИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ

Л. В. Могилко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

Р. Е. Гуляк

асистент, кафедри менеджменту та маркетингу у міському господарстві, Харківська національна академія міського господарства

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

П. В. Константинов

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

М. А. Поліщук

асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ЯК ЗАПОРУКА ПЕРЕХОДУ НА НОВИЙ РІВЕНЬ ЯКОСТІ

А. Ю. Сенюра

аспірант кафедри економіки і управління підприємством, ДНУ ім. О. Гончара

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

О. Ю. Руднєва

асистент кафедри "Менеджмент організацій", Автомобільно-дорожній інститут Державного Вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

Е. Р. Чєчєнєва

Автомобільно-дорожній інститут Державного Вищого навчального заклад "Донецький національний технічний університет"

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Ю. В. Ковбасюк

доктор наук з державного управління, президент, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Кондратюк

к. держ. упр., докторант кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ПРО СФЕРУ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАПРИКІНЦІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ФОРМУВАННІ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ

О. Г. Гіндес

к.держ.упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

EКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНА ПРОДУКЦІЯ ЯК ІНСТРУМEНТ ЗАБEЗПEЧEННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

В. Д. Долот

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

М. І. Яцюк

к. т. н., заступник головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 1

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, КПУ

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

М. В. Годзюр

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У КОНТЕКСТІ ЇХ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КАДРОВОМУ АСПЕКТІ

В. В. Брагінський

генеральний директор, УДП "Укрінтеравтосервіс"

ТРАНЗИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ФАКТ ВИГІД І ВТРАТ

Н. В. Безбах

генеральний директор, "Перша страхова компанія", м. Київ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

О. В. Базарна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ДЕКОМПОЗИЦІЇ

Т. І. Бодун

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

М. П. Месюк

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОДІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПРИНЦИП У ВІДНОСИНАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

М. Г. Судоргін

аспірант, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця