Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2011

О. С. Шнипко

д. е. н., доктор економічних наук, професор, Європейський університет

ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК УТОПІЧНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

П. М. Макаренко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

КАПІТАЛ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Н. Л. Гавкалова

д. е. н., доцент, зав. кафедри регіональної економіки, Харківський національний економічний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПЕРСОНАЛУ (РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

М. С. Доронина

д. э. н., профессор, Харьковский национальный экономический университет

А. А. Полубедова

аспирант, Харьковский национальный экономический университет

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В. М. Барановська

доктор філософії в галузі економіки, декан стаціонарних форм навчання, Українсько-арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом

ДЕРЖАВНА МОНОПОЛІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

О. М. Кузьменко

к. е. н., доцент кафедри "Економіка підприємств", Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Грицино

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ю. І. Скулиш

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Я. І. Бєлоусов

к. е. н., доцент, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

РІВНІ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗЛИТТЯ Й ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Л. М. Солодовник

док. техн. наук, професор, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

Н. О. Черненко

канд. економ. наук, доцент, Національній технічний університет Україні "КПІ

В. В. Цихмистро

асистент, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет"

ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРИ ПОПРОЦЕСНОМУ МЕТОДІ КАЛЬКУЛЯЦІЇ

О. Є. Кузьмін

доктор економічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. О. Колінко

Національний університет "Львівська політехніка"

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА-ІННОВАТОРА

С. С. Шумська

к. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

CТРУКТУРНІ СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ПОКАЗНИКАХ СНР

О. В. Балуева

к. держ. упр., Донецький державний університет управління

УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: АНАЛІЗ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

І. О. Пшенишнюк

проректор, Український фінансово-економічний інститут

ОЦІНКА МЕЗОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ПРИ МАРКЕТИНГОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ РИНКУ

М. П. Торб’як

старший викладач кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ І РОЛІ РЕГІОНІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Н. О. Шпак

к. е. н., доц., НУ "Львівська політехніка"

А. Д. Корпилєва

здобувач, НУ "Львівська політехніка"

ВПЛИВ ОРГСТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЙОГО СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ

Т. М. Поливана

аспірант кафедри міжнародної економіки економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ГЛОБАЛЬНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ЧИННИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЦСЄ

М. П. Бондаренко

аспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ В СИСТЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПОНЯНІЙНОГО АПАРАТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

В. В. Бондарець

здобувач кафедри економіки підприємства, обліку та аудиту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В. В. Коваль

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПЕРСПЕКТИВИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ

Л. В. Могилко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

Р. Е. Гуляк

асистент, кафедри менеджменту та маркетингу у міському господарстві, Харківська національна академія міського господарства

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА

П. В. Константинов

аспірант, Національний технічний університет України "КПІ"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

М. А. Поліщук

асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ЯК ЗАПОРУКА ПЕРЕХОДУ НА НОВИЙ РІВЕНЬ ЯКОСТІ

А. Ю. Сенюра

аспірант кафедри економіки і управління підприємством, ДНУ ім. О. Гончара

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

О. Ю. Руднєва

асистент кафедри "Менеджмент організацій", Автомобільно-дорожній інститут Державного Вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

Е. Р. Чєчєнєва

Автомобільно-дорожній інститут Державного Вищого навчального заклад "Донецький національний технічний університет"

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Ю. В. Ковбасюк

доктор наук з державного управління, президент, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Т. В. Кондратюк

к. держ. упр., докторант кафедри філософії і методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ПРО СФЕРУ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАПРИКІНЦІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Д. О. Плеханов

д. держ. упр., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ФОРМУВАННІ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ

О. Г. Гіндес

к.держ.упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана

EКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНА ПРОДУКЦІЯ ЯК ІНСТРУМEНТ ЗАБEЗПEЧEННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

В. Д. Долот

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

М. І. Яцюк

к. т. н., заступник головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 1

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, КПУ

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

М. В. Годзюр

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У КОНТЕКСТІ ЇХ ВЗАЄМОВІДНОСИН З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КАДРОВОМУ АСПЕКТІ

В. В. Брагінський

генеральний директор, УДП "Укрінтеравтосервіс"

ТРАНЗИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ФАКТ ВИГІД І ВТРАТ

Н. В. Безбах

генеральний директор, "Перша страхова компанія", м. Київ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

О. В. Базарна

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ДЕКОМПОЗИЦІЇ

Т. І. Бодун

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

М. П. Месюк

аспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

ВЗАЄМОДІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПРИНЦИП У ВІДНОСИНАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

М. Г. Судоргін

аспірант, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"