Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2010

В. І. Надрага

кандидат наук з державного управління, Міністр праці та соціальної політики України

Ю. В. Ковбасюк

доктор наук з державного управління, Президент Національної академії державного управління при Президентові України

НАУКА І ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

О. М. Головня

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ЗАГРОЗ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

АКТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РИНКОВОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

М. Дж. Атакишиев

д. э. н., профессор

Дж. Р. Юсифов

диссертант НИИ Экономических Реформ МЭР АР

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Н. С. Педченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Полтавський університет споживчої кооперації України

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

В. В. Подгорный

к. гос. упр., доцент, Донецкий государственный университет управления

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Н. І. Соловйова

к. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ

Є. І. Невмержицький

заступник директора Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "КНЕУ імені В. Гетьмана"

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ БЮРО І НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, в.о.доцента кафедри менеджменту, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ МЕНЕДЖМЕНТУ

Ахмедова Айнур Мустафа

преподаватель кафедры "Торговля", Азербайджанский экономический университет

МАРКЕТИНГ УСЛУГ: СУЩНОСТЬ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

В. О. Хижняк

к. е. н., Заступник начальника Головного управління з питань захисту прав споживачів Київської міської державної адміністрації

НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

О. В. Димченко

к. е. н., доцент

В. В. Димченко

к. е. н., доцент, Харківська національна академія міського господарства

РОЛЬ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИХ МЕХАНІЗМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В РЕФОРМУВАННІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Ю. О. Яценко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, головний спеціаліст, Головне фінансове управління Донецької облдержадміністрації

БЮДЖЕТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

О. В. Шарікова

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет, Київський національний університет імені Т. Шевченка

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЛЕГАЛІЗАЦІЇ "ТІНЬОВОЇ" ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМІВ НАРОЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ

Т. І. Зосименко

аспірант кафедри економіки, Академія муніципального управління

МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ

В. П. Пшенична

аспірант кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Газанфаров Ельчін Муслим огли

докторант, МАУП

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ ТА ЇЇ РОЛЬ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

А. О. Дрозд

магістрант, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

В. О. Капустян

доктор ф.-м. наук, професор, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

ЕФЕКТИВНЕ КЕРУВАННЯ РЕКЛАМНИМИ ВИТРАТАМИ БАНКУ

Н. С. Мєдвєдкова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

ТЕХНОПАРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. І. Бардадим

аспірант кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет

КОНЦЕПЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЙ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОГО ТА ГЕОПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

О. Ю. Бобровська

доктор наук з державного управління, доцент

О. І. Замковий

аспірант, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ БАЗИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

П. В. Ворона

заступник голови Полтавської обласної ради, к. н. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, ХарРІ НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ЯК СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДЕРЖАВНІЙ ПРОМИСЛОВІЙ ПОЛІТИЦІ

Р. І. Темиргалієв

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Г. С. Рожков

к. мед. н., Головний державний санітарний лікар України

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Г. Г. Рощін

Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

О. В. Мазуренко

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

А. В. Терент’єва

Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

Н. І. Іскра

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

ДЕЯКІ ПИТАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНИХ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

О. Ф. Овсянюк-Бердадіна

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту організацій та інвестицій, Тернопільський національний економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСЛУГ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПІДГОТОВКУ КВАЛІФІКОВАНИХ СУДДІВ В УКРАЇНІ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Т. В. Запорожець

керівник апарату Бердичівської районної державної адміністрації, аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЕТНОПОЛІТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Н. О. Шевченко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ГНОСЕОЛОГІЧНІ ВИТОКИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

І. В. Застрожнікова

здобувач, Академія муніципального управління

ОБГРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Р. Ю. Бортейчук

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

А. C. Повстяна

аспірант, Донецький державний університет управління

ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Г. М. Медяник

аспірант, КПУ

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. М. Ганєва

здобувач, Академія муніципального управління

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"