EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2010

В. І. Надрага

кандидат наук з державного управління, Міністр праці та соціальної політики України

Ю. В. Ковбасюк

доктор наук з державного управління, Президент Національної академії державного управління при Президентові України

НАУКА І ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

О. М. Головня

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ЗАГРОЗ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем державотворення, Інститут законодавства Верховної Ради України

АКТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ РИНКОВОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

М. Дж. Атакишиев

д. э. н., профессор

Дж. Р. Юсифов

диссертант НИИ Экономических Реформ МЭР АР

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Н. С. Педченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Полтавський університет споживчої кооперації України

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

В. В. Подгорный

к. гос. упр., доцент, Донецкий государственный университет управления

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Н. І. Соловйова

к. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ

Є. І. Невмержицький

заступник директора Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "КНЕУ імені В. Гетьмана"

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ БЮРО І НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Н. В. Яшкіна

кандидат технічних наук, в.о.доцента кафедри менеджменту, Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ

ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ МЕНЕДЖМЕНТУ

Ахмедова Айнур Мустафа

преподаватель кафедры "Торговля", Азербайджанский экономический университет

МАРКЕТИНГ УСЛУГ: СУЩНОСТЬ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

В. О. Хижняк

к. е. н., Заступник начальника Головного управління з питань захисту прав споживачів Київської міської державної адміністрації

НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

О. В. Димченко

к. е. н., доцент

В. В. Димченко

к. е. н., доцент, Харківська національна академія міського господарства

РОЛЬ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИХ МЕХАНІЗМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В РЕФОРМУВАННІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Ю. О. Яценко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, головний спеціаліст, Головне фінансове управління Донецької облдержадміністрації

БЮДЖЕТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

О. В. Шарікова

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет, Київський національний університет імені Т. Шевченка

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЛЕГАЛІЗАЦІЇ "ТІНЬОВОЇ" ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

О. В. Царенко

ст. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМІВ НАРОЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ

Т. І. Зосименко

аспірант кафедри економіки, Академія муніципального управління

МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ

В. П. Пшенична

аспірант кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Газанфаров Ельчін Муслим огли

докторант, МАУП

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ ТА ЇЇ РОЛЬ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

А. О. Дрозд

магістрант, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

В. О. Капустян

доктор ф.-м. наук, професор, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

ЕФЕКТИВНЕ КЕРУВАННЯ РЕКЛАМНИМИ ВИТРАТАМИ БАНКУ

Н. С. Мєдвєдкова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

ТЕХНОПАРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. І. Бардадим

аспірант кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет

КОНЦЕПЦІЯ СТИМУЛЮВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЙ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОГО ТА ГЕОПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

О. Ю. Бобровська

доктор наук з державного управління, доцент

О. І. Замковий

аспірант, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ БАЗИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

П. В. Ворона

заступник голови Полтавської обласної ради, к. н. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, ХарРІ НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ЯК СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДЕРЖАВНІЙ ПРОМИСЛОВІЙ ПОЛІТИЦІ

Р. І. Темиргалієв

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Г. С. Рожков

к. мед. н., Головний державний санітарний лікар України

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Г. Г. Рощін

Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

О. В. Мазуренко

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

А. В. Терент’єва

Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

Н. І. Іскра

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

ДЕЯКІ ПИТАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНИХ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

О. Ф. Овсянюк-Бердадіна

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту організацій та інвестицій, Тернопільський національний економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСЛУГ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПІДГОТОВКУ КВАЛІФІКОВАНИХ СУДДІВ В УКРАЇНІ

І. В. Рудкевич

к. філолог. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Т. В. Запорожець

керівник апарату Бердичівської районної державної адміністрації, аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ЕТНОПОЛІТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Н. О. Шевченко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ГНОСЕОЛОГІЧНІ ВИТОКИ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

І. В. Застрожнікова

здобувач, Академія муніципального управління

ОБГРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Р. Ю. Бортейчук

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

А. C. Повстяна

аспірант, Донецький державний університет управління

ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Г. М. Медяник

аспірант, КПУ

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. М. Ганєва

здобувач, Академія муніципального управління

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця