Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2009

В. Г. Федоренко

д.е.н., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, головний редактор журналу

І. М. Грищенко

д. е. н., професор, Інститут вищої освіти АПН України

О. С. Вітковський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФАКТОР ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ CІНГАПУРУ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

М. О. Боровікова

кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, СКЛАД ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

І. М. Крейдич

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ

П. В. Круш

к. е. н., завідуючий кафедрою економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ: ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент кафедри "фінанси", ДонДУУ

А. І. Іващенко

аспірантка кафедри "фінанси", ДонДУУ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. І. Лабурцева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ В УМОВАХ РИЗИКУ ЗМІН СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, заслужений працівник народної освіти України, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Й. Жежуха

асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Бугрова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

О. В. Бугров

к. е. н., директор B&B Project Management Solutions

ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИКИ

О. І. Марченко

ст. викладач кафедри економіки підприємства, Національний університет державної податкової служби України

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. І. Лихолет

аспірант, НДЕІ

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств і інвестицій, навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

НОВА НАУКОВА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДУВАННІ УКРАЇНИ

Н. В. Шевченко

аспірант ІРД НАНУ, викладач, Європейський університет

РОЛЬ ІРО У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Бондаренко

викладач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, ДВНЗ Ужгородський національний університет

МОНІТОРИНГ ТА ДІАГНОСТИКА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ

С. З. Манів

заступник завідувача кафедри "Економічної теорії", Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ЙОГО СУТЬ ТА СКЛАДОВІ

В. В. Боднарчук

здобувач, Чернігівський державний інститут економіки та управління

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ — ОСНОВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Л. Ворсовський

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

В. Я. Лівшиц

здобувач кафедри маркетингу, Київський Національний Економічний Університет ім. Вадима Гетьмана

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

О. В. Михайловська

докторант кафедри міжнародного бізнесу, ІМВ НАУ, м. Київ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕРНЕТ-СЕГМЕНТ В ГЛОБАЛЬНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. М. Костенко

молодший науковий співробітник кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Н. М. Крічка

магістр, МАУП

МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Дінєв Йордан Дімітров

докторант, МАУП

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ТА БОЛГАРІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

А. М. Балашов

канд. наук з державного управління, докторант кафедри управління суспільним розвитком, НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент. доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. В. Бабій

аспірант кафедри економічної політики Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В СИСТЕМІ ООН

І. М. Паращич

головний консультант Медичного управління Державного управління справами, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ, ЛАТВІЇ, ЕСТОНІЇ ТА ГРУЗІЇ (ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ)

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ "ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД" ТА "ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ"

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О. А. Яценко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ

І. О. Драган

докторант, НАДУ при Президентові України

НАПРЯМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Т. В. Скрипничук

магістр права, аспірант кафедри економічної політики та фінансів, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА БУДІВЕЛЬНУ ГАЛУЗЬ

А. О. Гаврилов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ

В. А. Краюшкін

аспірант, ДонДУУ

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "МІСІЯ" ДЛЯ СИСТЕМ ІЗ СОЦІАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ

О. В. Губар

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"