EnglishНа русском

Зміст журналу № 6, 2009

В. Г. Федоренко

д.е.н., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, головний редактор журналу

І. М. Грищенко

д. е. н., професор, Інститут вищої освіти АПН України

О. С. Вітковський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФАКТОР ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ CІНГАПУРУ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

М. О. Боровікова

кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, СКЛАД ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

І. М. Крейдич

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ

П. В. Круш

к. е. н., завідуючий кафедрою економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ: ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент кафедри "фінанси", ДонДУУ

А. І. Іващенко

аспірантка кафедри "фінанси", ДонДУУ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. І. Лабурцева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ В УМОВАХ РИЗИКУ ЗМІН СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, заслужений працівник народної освіти України, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Й. Жежуха

асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Бугрова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

О. В. Бугров

к. е. н., директор B&B Project Management Solutions

ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИКИ

О. І. Марченко

ст. викладач кафедри економіки підприємства, Національний університет державної податкової служби України

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. І. Лихолет

аспірант, НДЕІ

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств і інвестицій, навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

НОВА НАУКОВА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДУВАННІ УКРАЇНИ

Н. В. Шевченко

аспірант ІРД НАНУ, викладач, Європейський університет

РОЛЬ ІРО У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Бондаренко

викладач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, ДВНЗ Ужгородський національний університет

МОНІТОРИНГ ТА ДІАГНОСТИКА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ

С. З. Манів

заступник завідувача кафедри "Економічної теорії", Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ЙОГО СУТЬ ТА СКЛАДОВІ

В. В. Боднарчук

здобувач, Чернігівський державний інститут економіки та управління

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ — ОСНОВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Л. Ворсовський

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

В. Я. Лівшиц

здобувач кафедри маркетингу, Київський Національний Економічний Університет ім. Вадима Гетьмана

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

О. В. Михайловська

докторант кафедри міжнародного бізнесу, ІМВ НАУ, м. Київ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕРНЕТ-СЕГМЕНТ В ГЛОБАЛЬНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. М. Костенко

молодший науковий співробітник кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Н. М. Крічка

магістр, МАУП

МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Дінєв Йордан Дімітров

докторант, МАУП

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ТА БОЛГАРІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

А. М. Балашов

канд. наук з державного управління, докторант кафедри управління суспільним розвитком, НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент. доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. В. Бабій

аспірант кафедри економічної політики Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В СИСТЕМІ ООН

І. М. Паращич

головний консультант Медичного управління Державного управління справами, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ, ЛАТВІЇ, ЕСТОНІЇ ТА ГРУЗІЇ (ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ)

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ "ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД" ТА "ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ"

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О. А. Яценко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ

І. О. Драган

докторант, НАДУ при Президентові України

НАПРЯМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Т. В. Скрипничук

магістр права, аспірант кафедри економічної політики та фінансів, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА БУДІВЕЛЬНУ ГАЛУЗЬ

А. О. Гаврилов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ

В. А. Краюшкін

аспірант, ДонДУУ

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "МІСІЯ" ДЛЯ СИСТЕМ ІЗ СОЦІАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ

О. В. Губар

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12