EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2009

В. Г. Федоренко

д.е.н., професор, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, головний редактор журналу

І. М. Грищенко

д. е. н., професор, Інститут вищої освіти АПН України

О. С. Вітковський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФАКТОР ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ CІНГАПУРУ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

М. О. Боровікова

кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, СКЛАД ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

І. М. Крейдич

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ

П. В. Круш

к. е. н., завідуючий кафедрою економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ: ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент кафедри "фінанси", ДонДУУ

А. І. Іващенко

аспірантка кафедри "фінанси", ДонДУУ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. І. Лабурцева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

ОБГРУНТУВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ В УМОВАХ РИЗИКУ ЗМІН СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, заслужений працівник народної освіти України, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Й. Жежуха

асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Бугрова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

О. В. Бугров

к. е. н., директор B&B Project Management Solutions

ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИКИ

О. І. Марченко

ст. викладач кафедри економіки підприємства, Національний університет державної податкової служби України

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. І. Лихолет

аспірант, НДЕІ

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств і інвестицій, навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

НОВА НАУКОВА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДУВАННІ УКРАЇНИ

Н. В. Шевченко

аспірант ІРД НАНУ, викладач, Європейський університет

РОЛЬ ІРО У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Бондаренко

викладач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, ДВНЗ Ужгородський національний університет

МОНІТОРИНГ ТА ДІАГНОСТИКА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ

С. З. Манів

заступник завідувача кафедри "Економічної теорії", Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ЙОГО СУТЬ ТА СКЛАДОВІ

В. В. Боднарчук

здобувач, Чернігівський державний інститут економіки та управління

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ — ОСНОВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Л. Ворсовський

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

В. Я. Лівшиц

здобувач кафедри маркетингу, Київський Національний Економічний Університет ім. Вадима Гетьмана

ГОЛОВНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

О. В. Михайловська

докторант кафедри міжнародного бізнесу, ІМВ НАУ, м. Київ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕРНЕТ-СЕГМЕНТ В ГЛОБАЛЬНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. М. Костенко

молодший науковий співробітник кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Н. М. Крічка

магістр, МАУП

МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Дінєв Йордан Дімітров

докторант, МАУП

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ТА БОЛГАРІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

А. М. Балашов

канд. наук з державного управління, докторант кафедри управління суспільним розвитком, НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. В. Ільченко-Сюйва

к. держ. упр., доцент. доцент кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. В. Бабій

аспірант кафедри економічної політики Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В СИСТЕМІ ООН

І. М. Паращич

головний консультант Медичного управління Державного управління справами, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ, ЛАТВІЇ, ЕСТОНІЇ ТА ГРУЗІЇ (ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ)

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ "ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД" ТА "ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ"

В. О. Плющ

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О. А. Яценко

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ

І. О. Драган

докторант, НАДУ при Президентові України

НАПРЯМИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Т. В. Скрипничук

магістр права, аспірант кафедри економічної політики та фінансів, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА БУДІВЕЛЬНУ ГАЛУЗЬ

А. О. Гаврилов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ

В. А. Краюшкін

аспірант, ДонДУУ

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "МІСІЯ" ДЛЯ СИСТЕМ ІЗ СОЦІАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ

О. В. Губар

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ У ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця