EnglishНа русском

Зміст журналу № 6, 2008

Т. Л. Замороко

к. е. н., асоціація "Укрлегпром"

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ: ШЛЯХ ВІД ЧЛЕНСТВА В СОТ ДО ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

В. А. Криклій

кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту , економічний факультет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

І. В. Рудченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Класичний приватний університет

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЯК ОРГАН РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ

В. В. Баліцька

к. е. н., с. н. с., Інститут економіки та прогнозування НАН України

ФІСКАЛЬНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН І ПРОЦЕСИ КАПІТАЛОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Головінов

к. е. н., докторант кафедри економічної теорії, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

ДЕРЖАВА У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

К. Д. Салямон-Міхєєва

викладач кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет ДПС України

ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Т. Г. Васильців

к. е. н., зав. відділом, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові

О. І. Іляш

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Львівська комерційна академія

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В МАЛИХ МІСТАХ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАВДАНЬ В ЦІЙ СФЕРІ

Х. В. Гріценко

аспірант, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ГЛОБАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ КРАЇН З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

І. В. Алєксєєв

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів

М. К. Колісник

к. е. н., доцент кафедри фінансів , Національний університет "Львівська політехніка"

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ІННОВАЦІЙ У МАШИНОБУДІВНИХ ВГС

О. В. Лепьохін

к. е. н., доцент , Класичний приватний університет

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В. О. Онищенко

д. е. н., професор, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

Л. О. Птащенко

к. е. н., Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У КОРПОРАТИВНІЙ СТРАТЕГІЇ

М. А. Хвесик

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент УААН, в. о. Голови РВПС України НАН України

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ВОДОКОРИСТУВАННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ: ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ

Суніл Шарма

аспірант, МАУП

ТОРГОВЕЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ІНДІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

В. М. Коломієць

старший викладач, Класичний приватний університет

ВИБІР СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

М. С. Онуфрик

вчений секретар, Науково-дослідний інститут фінансового права

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ'ЄКТ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Т. Л. Товста

аспірант, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

ОБГРУНТУВАННЯ І ВИБІР КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТА ЕКОНОМІКО- МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Є. І. Скорина

аспірант

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

В. А. Старовойт

докторант , МАУП

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ "ОСНОВНІ ЗАСОБИ" ТА "ОСНОВНІ ФОНДИ"

П. В. Матвієнко

к. е. н., завідувач кафедри банківської справи, Київський інститут банківської справи

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. Кондратюк

кандидат наук з державного управління, докторант, НАДУ при Президентові України

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ВЕРСІЇ АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. Г. Яненкова

докторант, Інститут економіки та прогнозування НАН України

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А. В. Білюк

аспірант, Класичний приватний університет

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

М. А. Севтунов

аспірант , Харківський регіональний інститут НАДУ при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

А. Ю. Строган

здобувач, Київський національний університет внутрішніх справ

ПРАВО ГРОМАДЯНИНА НА СВОБОДУ СЛОВА ТА ДУМКИ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

І. О. Бедрик

головний лікар "Стоматологічного Центру Посмішки", магістр державного управління, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. О. Буравльов

магістр державного управління, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Л. С. Кобченко

аспірант, Класичний приватний університет

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

В. А. Ільяшенко

докторант, НАДУ при Президентові України

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В. В. Орлов

аспірант, Класичний приватний університет

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12