Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2008

Т. Л. Замороко

к. е. н., асоціація "Укрлегпром"

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ: ШЛЯХ ВІД ЧЛЕНСТВА В СОТ ДО ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

В. А. Криклій

кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту , економічний факультет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

І. В. Рудченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Класичний приватний університет

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЯК ОРГАН РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ

В. В. Баліцька

к. е. н., с. н. с., Інститут економіки та прогнозування НАН України

ФІСКАЛЬНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН І ПРОЦЕСИ КАПІТАЛОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Головінов

к. е. н., докторант кафедри економічної теорії, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

ДЕРЖАВА У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

К. Д. Салямон-Міхєєва

викладач кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет ДПС України

ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Т. Г. Васильців

к. е. н., зав. відділом, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові

О. І. Іляш

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Львівська комерційна академія

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В МАЛИХ МІСТАХ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАВДАНЬ В ЦІЙ СФЕРІ

Х. В. Гріценко

аспірант, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ГЛОБАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ КРАЇН З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

І. В. Алєксєєв

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів

М. К. Колісник

к. е. н., доцент кафедри фінансів , Національний університет "Львівська політехніка"

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ІННОВАЦІЙ У МАШИНОБУДІВНИХ ВГС

О. В. Лепьохін

к. е. н., доцент , Класичний приватний університет

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В. О. Онищенко

д. е. н., професор, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

Л. О. Птащенко

к. е. н., Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У КОРПОРАТИВНІЙ СТРАТЕГІЇ

М. А. Хвесик

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент УААН, в. о. Голови РВПС України НАН України

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ВОДОКОРИСТУВАННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ: ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ

Суніл Шарма

аспірант, МАУП

ТОРГОВЕЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ІНДІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

В. М. Коломієць

старший викладач, Класичний приватний університет

ВИБІР СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

М. С. Онуфрик

вчений секретар, Науково-дослідний інститут фінансового права

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ'ЄКТ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Т. Л. Товста

аспірант, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

ОБГРУНТУВАННЯ І ВИБІР КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТА ЕКОНОМІКО- МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Є. І. Скорина

аспірант

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

В. А. Старовойт

докторант , МАУП

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ "ОСНОВНІ ЗАСОБИ" ТА "ОСНОВНІ ФОНДИ"

П. В. Матвієнко

к. е. н., завідувач кафедри банківської справи, Київський інститут банківської справи

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. Кондратюк

кандидат наук з державного управління, докторант, НАДУ при Президентові України

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ВЕРСІЇ АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. Г. Яненкова

докторант, Інститут економіки та прогнозування НАН України

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А. В. Білюк

аспірант, Класичний приватний університет

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

М. А. Севтунов

аспірант , Харківський регіональний інститут НАДУ при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

А. Ю. Строган

здобувач, Київський національний університет внутрішніх справ

ПРАВО ГРОМАДЯНИНА НА СВОБОДУ СЛОВА ТА ДУМКИ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

І. О. Бедрик

головний лікар "Стоматологічного Центру Посмішки", магістр державного управління, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. О. Буравльов

магістр державного управління, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Л. С. Кобченко

аспірант, Класичний приватний університет

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

В. А. Ільяшенко

докторант, НАДУ при Президентові України

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В. В. Орлов

аспірант, Класичний приватний університет

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"