EnglishНа русском

Економіка та держава № 6, 2008

Т. Л. Замороко

к. е. н., асоціація "Укрлегпром"

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ: ШЛЯХ ВІД ЧЛЕНСТВА В СОТ ДО ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

А. С. Криклій

д. е. н., професор

В. А. Криклій

кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту , економічний факультет, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

І. В. Рудченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Класичний приватний університет

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЯК ОРГАН РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ

В. В. Баліцька

к. е. н., с. н. с., Інститут економіки та прогнозування НАН України

ФІСКАЛЬНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН І ПРОЦЕСИ КАПІТАЛОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Головінов

к. е. н., докторант кафедри економічної теорії, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

ДЕРЖАВА У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

К. Д. Салямон-Міхєєва

викладач кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет ДПС України

ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Т. Г. Васильців

к. е. н., зав. відділом, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові

О. І. Іляш

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Львівська комерційна академія

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В МАЛИХ МІСТАХ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАВДАНЬ В ЦІЙ СФЕРІ

Х. В. Гріценко

аспірант, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ГЛОБАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ КРАЇН З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

І. В. Алєксєєв

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів

М. К. Колісник

к. е. н., доцент кафедри фінансів , Національний університет "Львівська політехніка"

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ІННОВАЦІЙ У МАШИНОБУДІВНИХ ВГС

О. В. Лепьохін

к. е. н., доцент , Класичний приватний університет

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В. О. Онищенко

д. е. н., професор, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

Л. О. Птащенко

к. е. н., Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У КОРПОРАТИВНІЙ СТРАТЕГІЇ

М. А. Хвесик

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент УААН, в. о. Голови РВПС України НАН України

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ВОДОКОРИСТУВАННЯ У ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ: ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА АЛЬТЕРНАТИВИ

Суніл Шарма

аспірант, МАУП

ТОРГОВЕЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ІНДІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

І. М. Луцький

академік УАН, к. ю. н., д-р права

А. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

М. І. Луцький

член-кор. УАН, доцент

О. М. Каленюк

член-кор. УАН, доцент, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

В. М. Коломієць

старший викладач, Класичний приватний університет

ВИБІР СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

М. С. Онуфрик

вчений секретар, Науково-дослідний інститут фінансового права

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ОБ'ЄКТ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Т. Л. Товста

аспірант, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

ОБГРУНТУВАННЯ І ВИБІР КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТА ЕКОНОМІКО- МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Є. І. Скорина

аспірант

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

В. А. Старовойт

докторант , МАУП

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ "ОСНОВНІ ЗАСОБИ" ТА "ОСНОВНІ ФОНДИ"

П. В. Матвієнко

к. е. н., завідувач кафедри банківської справи, Київський інститут банківської справи

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Т. Кондратюк

кандидат наук з державного управління, докторант, НАДУ при Президентові України

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ВЕРСІЇ АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. Г. Яненкова

докторант, Інститут економіки та прогнозування НАН України

НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

А. В. Білюк

аспірант, Класичний приватний університет

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

М. А. Севтунов

аспірант , Харківський регіональний інститут НАДУ при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

А. Ю. Строган

здобувач, Київський національний університет внутрішніх справ

ПРАВО ГРОМАДЯНИНА НА СВОБОДУ СЛОВА ТА ДУМКИ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

І. О. Бедрик

головний лікар "Стоматологічного Центру Посмішки", магістр державного управління, здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. О. Буравльов

магістр державного управління, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Л. С. Кобченко

аспірант, Класичний приватний університет

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

В. А. Ільяшенко

докторант, НАДУ при Президентові України

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

В. В. Орлов

аспірант, Класичний приватний університет

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця