Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2022

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5

Завантажити журнал №5, 2022

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.4

М. А. Міненко

д. е. н., професор

Л. М. Міненко

д. філос. з історії та археології

ІСТОРИЧНИЙ ШАНС ДЛЯ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ХАРЧОВОЇ ІНДУСТРІЇ

M. Minenko

Doctor of Economic Sciences, Professor

L. Minenko

PhD in Historical Sciences and Archeology

HISTORICAL CHANCE FOR UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS OF THE NATIONAL FOOD INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.14

О. М. Світовий

д. е. н., професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕГОРІЇ "ДОДАНА ВАРТІСТЬ" В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. Svitovyi

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Marketing and Business Management, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

IMPORTANCE OF APPLICATION OF CATEGORY "VALUE ADDED" IN MANAGEMENT ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.19

О. М. Могильний

д. е. н., професор, головний науковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН України

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

O. Mohylnyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Research Fellow, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.28

В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

Н. О. Капінос

к. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

THE CONCEPT AND ESSENCE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION LAND USE IN THE SYSTEM OF PUBLIC RELATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.37

К. М. Ніколаєць

д. і. н., професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Державний торговельно-економічний університет

Т. С. Ожелевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Державний торговельно-економічний університет

МАТЕРІАЛЬНІ ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

K. Nikolaiets

Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Economics and Competition Policy, State University of Trade and Economics

T. Ozhelevskaya

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Competition Policy, State University of Trade and Economics

MATERIAL REASONS OF EXTERNAL LABOUR MIGRATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.44

О. Ю. Бобровська

д. держ. упр., професор, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ВЕКТОРИ "НОВОЇ ЕКОНОМІКИ" І УМОВИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ДОСЯГНЕННЯ

O. Bobrovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economics and Social and Labor Vidnosin, University of Customs and Finance

VECTORS OF THE "NEW ECONOMY" AND THE CONDITIONS FOR THEIR EFFECTIVE ACHIEVEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.50

Р. О. Костирко

д. е. н., професор кафедри облікових технологій та оподаткування, ДВНЗ "Університет банківської справи", м. Львів, Україна

О. О. Замай

аспірант, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

R. Kostyrko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting Technologies and Taxation, SHEI "University of Banking", Lviv, Ukraine

O. Zamai

Postgraduate student, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

COST-ORIENTED REPORTING AS A TOOL FOR TRANSPARENCY OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.56

О. О. Веклич

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

В. М. Колмакова

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

І. В. Патока

к. е. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник сектору збалансованого розвитку та екологічної оцінки відділу суспільної географії,Інститут географії Національної академії наук України

КОМПЛЕКС НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІНСЬКУ ПРАКТИКУ

O. Veklych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Scientist of the Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential, Public Institution "Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

V. Kolmakova

Senior Researcher, Leading Researcher of the Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution "Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

І. Patoka

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Sector for Sustainable Development and Environmental Assessment of the Department of Social Geography,Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine

COMPLEX OF REGULATORY AND LEGISLATIVE PROPOSALS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE ECOSYSTEM APPROACH IN MANAGEMENT PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.62

О. О. Плахотнік

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

А. А. Павленко

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 113 Прикладна математика, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Plakhotnik

Doctor of Economic Scinces, Professor, Professor of the Department of Management of Organizations and Administration, Dniprovsk state technical university, Kamianske

A. Pavlenko

Applicant for higher education of the second (master's) level in the specialty 113 Applied Mathematics, Dniprovsk state technical university, Kamianske

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY AND THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.68

В. В. Ємець

к. е. н., експерт ГО "Стратегічна група "Софія"

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА МІСЦЕВИЙ АСПЕКТИ

V.Yemets

PhD in Economics, expert NGO "Strategic group "Sofia"

ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE POST-WAR PERIOD IN UKRAINE: REGIONAL AND LOCAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.73

Л. М. Пронько

к. е. н., доцент, доцент адміністративного менеджменту та державного управління, Вінницький національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

L. Pronko

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

ECONOMIC PRINCIPLES OF EMPLOYMENT FORMATION IN AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.79

З. В. Мокринська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, фінансів та оподаткування,Національний авіаційний університет, м. Київ

КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

Z. Mokrynska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Finance and Taxation, National Aviation University, Kyiv

CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS AS A BASIS FOR BUILDING EFFECTIVE ACCOUNTING PRACTICES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.85

Б. В. Хахула

доктор філософії в галузі економіки, доцент кафедри менеджментуБілоцерківський національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

B. Khakhula

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Bila Tserkva National Agrarian University

ORGANIZATIONAL FEATURES OF INNOVATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.90

О. С. Мордовцев

к. е. н., старший науковий співробітник, Український Державний Науково-Дослідний Інститут "Ресурс"

О. А. Андренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

С. М. Мордовцев

к. т. н., доцент, доцент кафедри вищої математики, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. Mordovtsev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

O. Andrenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Financial and Economic Security, Accounting and Auditing, O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

S. Mordovtsev

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

CONCEPTUAL ASPECTS OF THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A BASIS FOR STRENGTHENING THE STATE'S FOOD SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.96

С. М. Гайденко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

В. В. Коненко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Д. В. Соколов

старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19

S. Haidenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and business administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

V. Konenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and business administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

D. Sokolov

Senior Lecturer of the Department of Entrepreneurship and business administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ANALYSIS OF THE STATE OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION BUSINESS ENTERPRISES OF UKRAINE UNDER THE INFLUENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.105

Л. В. Прокопець

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

В. І. Кифяк

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Г. І. Чуса

бакалавр кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

L. Prokopets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management, Fedkovych National University

V. Kyfiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management,Fedkovych National University

H. Chusa

Bachelor of the Department of Business Economics and Human Management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FIELD OF PERSONNEL MANAGEMENT IN NATIONAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.110

К. М. Мугиль

аспірант кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу,Західноукраїнський національний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

K. Muhyl

Postgraduate student of the Departament of International Tourism and Hotel Business, Western Ukrainian National University

THE TENDENCY OF DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL RINK OF TOURIST SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.115

І. Й. Кравченко

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ В ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ СТИМУЛЮВАННЯ ЗА УМОВ СУЧАСНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ

I. Kravchenko

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Auditing, National University of Food Technology

STATISTICAL ANALYSIS OF INVESTMENTS IN THE FOOD INDUSTRY OF UKRAINE AND MECHANISMS OF IT STIMULATION UNDER CONDITION OF CURRENT FOOD CRISIS

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.121

О. А. Ніконенко

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

O. Nykonenko

Postgraduate student, Bila Tserkva National Agrarian University

THEORETICAL BASES OF FORMATION OF FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2022.5.126

А. В. Герасименко

аспірант кафедри глобальної економіки, Державний біотехнологічний університет

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ

А. Herasymenko

Postgraduate student of the Department of Global Economics, State University of Biotechnology

THE ESSENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF MOTIVATION OF AGRICULTURAL WORKERS

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"