Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5

Завантажити журнал №5, 2021

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.4

М. М. Руженський

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

М. М. Руженський

к. е. н., доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, Національний транспортний університет

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ: ЗМІСТ ТА ПРІОРИТЕТИ

M. Ruzhenskyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, State Employment Service Training Institute, Ukraine

M. Ruzhenskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Transport Construction and Property Management, National transport university

MODERNIZATION OF EMPLOYMENT: CONTENT AND PRIORITIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.8

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, Білоцерківський національний аграрний університет

В. М. Третяк

д. е. н., професор, Сумський національний аграрний університет

Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Н. О. Капінос

к. е. н., Сумський національний аграрний університет

НАУКОВА ГІПОТЕЗА ТРАКТУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНСТИТУЦІЇ

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Sumy National Agrarian University

T. Priadka

PhD in Economics, Sciences, Bila Tserkva National Agrarian University

N. Kapinos

PhD in Economics, Sumy National Agrarian University

SCIENTIFIC HYPOTHESIS OF THE INTERPRETATION OF LAND PLANNING AS A SOCIO-ECONOMIC INSTITUTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.15

О. М. Вініченко

д. е. н., доцент, професор, УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

М. А. Грибкова

магістр

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГАЛУЗІ ХЕДЖ-ФОНДІВ В УКРАЇНІ

O. Vinichenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor, Ukrainian State University of Chemical Technology

M. Hrybkova

Mаstеr's dеgrее

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE HEDGE FUND INDUSTRY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.22

О. М. Згурська

д. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. О. Ващенко

к. політ. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Державний університет телекомунікацій, м. Київ

І. В. Гужавіна

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Державний університет телекомунікацій, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ "ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА"

О. Zghurska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

О. Vashchenko

PhD in Political Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

I. Huzhavina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

CONCEPTUAL CHARACTERISTIC OF THE CATEGORY APPARATUS "DIVERSIFICATION OF ENTERPRISE ACTIVITY"

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.28

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

А. С. Саленко

к. е. н., начальник відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків, Головне управління ДПС у Одеській області

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗМІН ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАЦІ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

І. Sazonets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Management Tourist Activity, Dnieper Humanities University

А. Salenko

PhD in Economics, Head of the work department with risks, transaction monitoring and risks, Main Department of the State Tax Service іn the Odessa region

PRIORITY OF CHANGES IN THE INDIVIDUAL NATURE OF LABOR TRANSFORMATION IN A POST-INDUSTRIAL SOCIETY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.33

О. П. Власенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Поліський національний університет

Л. В. Тарасович

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Поліський національний університет

О. М. Буднік

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Поліський національний університет

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ СТАНОВЛЕННЯ МАРКЕТИНГУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

O. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Polissia National University

L. Tarasovych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Polissia National University

O. Budnik

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Polissia National University

THE STRATEGIC IMPERATIVES FORMATION OF MARKETING EDUCATIONAL SERVICES HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.38

І. С. Клименко

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки, Національний транспортний університет

О. М. Тарануха

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Національний транспортний університет

О. В. Журавель

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Одеський регіональний інститут державного управління

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І РИНОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ

I. Klymenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, National Transport University

O. Taranukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, National Transport University

O. Zhuravel

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Organizational Management, Odesa Regional Institute for Public Administration

INTELLECTUAL CAPITAL AND THE INTELLECTUAL PROPERTY MARKET IN THE INFORMATION ECONOMY: PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND EVALUATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.44

К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

SYSTEMATIC APPROACH TO ECOLOGICAL AND ECONOMIC ENSUREMENT OF BALANCED DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.48

А. В. Цимбалюк

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансового права, Університет ДФС України

С. Я. Цимбалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки, Університет ДФС України

ПОДАТКОВО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

A. Tsymbaliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Financial Law, University of the State Fiscal Service of Ukraine

S. Tsymbaliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commodity Science and Technogenic and Ecological Safety, University of the State Fiscal Service of Ukraine

TAX LEGAL AND ECONOMIC AND ECOLOGICAL LEVERS OF MANAGEMENT OF ECOLOGIZATION OF PRODUCTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.54

Ю. М. Грибовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Л. О. Ходаківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Ж. А. Кононенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ — СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Y. Hrybovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian University, Poltava

L. Khodakivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian University, Poltava

Z. Kononenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Research, Poltava State Agrarian University, Poltava

INTANGIBLE ASSET MANAGEMENT — A COMPONENT OF INFORMATION SUPPORT FOR MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.62

Н. Дж. Гафаров

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики промышленности и сельского хозяйства,Азербайджанский Университет Кооперации, г. Баку, Азербайджан

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ДИНАМИКУ ЦЕН НА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ

N. Gafarov

PhD in Economics Associate Professor, Associate Professor of the Department of of Industrial Economics and Agriculture, Azerbaijan University of Cooperation, Baku,Azerbaijan

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF FACTORS DETERMINING PRICE DYNAMICS IN THE AGRICULTURAL MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.70

Э. Ч. Сеидов

докторант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC), г. Баку, Азербайджан

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

E. Seyidov

Doctoral candidate, Azerbaijan State University of Economics (UNEC), Baku, Azerbaijan

WAYS TO IMPROVE THE MECHANISM OF IMPACT OF THE TAX SYSTEM ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.77

Буниат-заде Аян Юсиф кызы

диссертант, Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЗАПАДА И АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Buniyat-zadeh Ayan Yusif kyzy

Doctoral candidate, Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT MODELS OF WEST AND THE ASIA-PACIFIC OCEAN REGION COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.82

Н. Б. Татарин

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний університет імені І. Франка, м. Львів

Ю. В. Ковальчук

студент, Львівський національний університет імені І. Франка, м. Львів

С. І. Цюник

студент, Львівський національний університет імені І. Франка, м. Львів

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ: МОДЕРНІЗАЦІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

N. Tataryn

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko National University of Lviv

Y. Kovalchuk

student, Ivan Franko National University of Lviv

S. Tsyniuk

student, Ivan Franko National University of Lviv

PRIVATE PENSION FUNDS: UPDATE, TRENDS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.87

Л. В. Прокопець

к. е. н., асистент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

К. М. Сторцун

бакалавр кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Г. І. Чуса

бакалавр кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В УКРАЇНІ

L. Prokopets

PhD in Economics, Assistant of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

K. Stortsun

bachelor of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

H. Chusa

bachelor of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.92

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ: СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Т. Oliynyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management, National University Oles Honchar, Dnipro, Ukraine

EVOLUTION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: SOCIO-ECONOMIC ASPECT OF FORMATION AND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.97

У. Я. Витвицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

U. Vytvytska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

EVALUATION OF SOCIAL INVESTMENTS EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.102

В. В. Коненко

к. е. н., старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

С. М. Гайденко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Д. В. Соколов

старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

СИНТЕЗ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

V. Konenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Entrepreneurship and business administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

S. Haidenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and business administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

D. Sokolov

Senior Lecturer of the Department of Entrepreneurship and business administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

SYNTHESIS OF METHODS OF ORGANIZATION OF EFFECTIVE COST MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.108

О. В. Бугров

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління проектами,Київський національний університет будівництва і архітектури

О. О. Бугрова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

І. О. Лук'янчук

студент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВИХ АСПЕКТІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Bugrov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Project Management, Kyiv National University of Construction and Architecture

O. Bugrova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

I. Lukyanchuk

Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

SYNERGETIC MODEL OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF FINANCIAL ASPECTS OF CORPORATE GOVERNANCE

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.119

П. В. Блохін

аспірант, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ МИРОБУДІВНИЦТВА У НАПРЯМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

P. Blokhin

Postgraduate student, International University of Finance, Kyiv

MODERN ECONOMIC AND SOCIAL PREREQUISITES FOR PEACEBUILDING IN THE DIRECTION OF ENSURING ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.124

Ю. М. Воробйова

аспірант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановсько

КАТАЛІЗАТОРИ ТА ДЕСТРУКТОРИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Yu. Vorobiova

Postgraduate student, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

CATALYSTS AND DESTRUCTORS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"