Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5

Завантажити журнал №5, 2020

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.6

Ю. С. Рогозян

д. е. н., заступник завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва,ДУ "Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН України", м. Київ

К. І. Сєрєбряк

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЛОКАЛЬНОГО РІВНЯ

Yu. Rohozian

Doctor of Economic Sciences, Deputy Head of the Interregional Cooperation Problems Department Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

K. Sieriebriak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Economics and Entrepreneurship Department Eastern Ukrainian National University named after Vladimir Dahl, Sievierodonets`k

ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PROBLEMS OF DETERMINING AND SYSTEMATIZING THE POSITIONING PARAMETERS OF LOCAL LEVEL TERRITORIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.11

І. А. Маркіна

д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

О. М. Таран-Лала

д. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ДО СКЛАДУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В КРИЗОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

I. Markina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy

O. Taran-Lala

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, University of UkrCoopUnion "The Poltava University of the economy and trade"

PROSPECTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE INTEGRATION INTO CONSUMER COOPERATION IN A CRISIS ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.15

О. В. Аверчев

д. с.-г. н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

Н. О. Аверчева

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

O. Averchev

Doctor of Agriculture Sciences, Professor, Vice-rector for scientific work and international activity, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University"

N. Avercheva

PhD in Economics, Associate Professor, head of the Department of General Economic Training, State higher education institution "Kherson State Agrarian University"

DIRECTIONS OF THE EFFICIENCY IMPROVEMENT OF LAND RESOURCES USE ON THE FARMS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.23

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Т. В. Сьомкіна

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ФІНАНСОВИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

О. Zgurska

PhD in Economics,Associate Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

T. Somkina

Doctor of Economic Sciences, Professor of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES' FINANCIAL SITUATION AND ACTIVITY FEATURES ON THE STOCK MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.28

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. В. Грибова

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. Zbarsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

D. Gribova

PhD in Economics, Associate Professor, Dmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

MODERN DIRECTIONS OF THE TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.32

В. В. Бобиль

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою обліку та оподаткування, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

В. В. Культенко

провiдний економiст вiддiлу технологiчного обладнання та машин, фiлiя "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця"

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ

V. Bobyl

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Accounting and Taxation Department of the Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

V. Kultenko

leading economist of the department of technological equipment and machines of the branch "Production Support Center" of JSC "Ukrzaliznytsia"

IMPROVEMENT OF THE LOGISTIC APPROACH OF JSC "UKRZALIZNITSA" IN THE CONDITIONS OF REFORMING THE SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.37

Н. В. Кармазіна

д. е. н., доцент, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

АДАПТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОЦЕДУРИ ДЬЮ ДІЛІДЖЕНС ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ПРИДБАННЯ БІЗНЕСУ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

N. Karmazina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Tavriya national university V. I. Vernadsky

АDAPTIVE MECHANISM OF THE DUE DILIGENCE PROCEDURE FOR FINDING RISKS IN ACQUISITION OF BUSINESS IN THE REGIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.42

О. В. Царенко

д. е. н., професор, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

КОНСТИТУТИВНО-КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

O. Tsarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Tavriya national university V. I. Vernadsky

СONSTITUTIONAL AND KEY PROVISIONS OF CONCEPT OF AUDIT SERVICE QUALITY SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.47

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

Ю. М. Марчук

к. с.-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

БЮДЖЕТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРА

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

O. Dzyubenko

PhD in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

Yu. Marchuk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Kvatyrko

Postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

BUDGET AND INVESTMENT ORIENTATION OF TAX REGULATION OF PERMANENT FOREST USERS AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF THE FOREST SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.58

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

С. А. Маляр

аспірант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

М. В. Руденко

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ (ОСББ)

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

S. Maliar

Postgraduate student of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

M. Rudenko

Postgraduate student of Chernihiv National University of Technology

ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF CREATING AND OPERATING ASSOCIATIONS OF CO-OWNERS OF MULTIPLE-DWELLING HOUSES (ACMHS)

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.64

І. Ю. Єпіфанова

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Д. О. Гладка

магістр, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

І. Yepіfanova

Doctor of Economic Sciences, Assocіate Professor, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

D. Hladka

mаstеr's dеgrее, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

INVESTMENT ATTRACTION MANAGEMENT OF DAIRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.70

Г. М. Тарасюк

д. е. н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування,Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

А. О. Чагайда

к. т. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

О. М. Тищенко

старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ІВЕНТ-КЕЙТЕРИНГУ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

H. Tarasiuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Business and Services,Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

A. Chahaida

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

O. Tyshchenko

Senior Lecturer of the Department of Hotel and Restaurant Business,National University of Food Technologies, Kyiv

CURRENT STATE OF EVENT CATERING IN UKRAINE AND THE PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.75

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Н. П. Тубальцева

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Н. В. Гришина

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

С. І. Сергійчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НА ЗАСАДАХ АКТИВІЗАЦІЇ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ІСТОРИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department,National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

N. Tubaltseva

PhD in Economics, associate professor of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

N. Hryshyna

PhD in Economics, Assistant Professor of Management Department,National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

S. Sergiychuk

PhD in Economics, Associate Professor of Management, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE BASIS OF ACTIVATION OF SMALL BUSINESS: HISTORICAL PROCESSES AND MANAGEMENT TASKS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.81

О. О. Підмурняк

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

Д. О. Баюра

д. е. н., професор, КНУ імені Тараса Шевченка

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. Pidmurniak

Postgraduate Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

D. Baiura

Doctor of Economic Sciences, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT IN THE UKRAINIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.88

Б. І. Косович

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

В. О. Дмитрук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

РИЗИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

B. Kosovych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economy of Enterprise Department Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

V. Dmytruk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economy of Enterprise Department Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

RISKS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE MODERN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.93

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

ЛІЗИНГ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

LEASING IN THE SYSTEM OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF FINANCIAL POTENTIAL OF ECONOMIC ENTITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.98

М. В. Шашина

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. Shashyna

PhD in Economics, Associate professor of the Department of Economics and Business National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

DETERMINING THE MODERNIZATION POTENTIAL OF THE REGIONAL SPACE ON THE BASIS OF DYNAMIC VALUE-ADDED INDICATORS BY TYPE OF ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.103

О. В. Третякова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Tretyakova

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

FUNDAMENTAL MARKET OF UKRAINE: FEATURES OF FUNCTIONING IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.108

І. М. Дашко

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту,Криворізький факультет Запорізького національного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

I. Dashko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of accounting and management,Zaporizhzhya National University, Faculty of ZNU in Kryvyi Rih

RESEARCH OF BASIC METHODS OF ESTIMATING COMPETITIVENESS LEVEL OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.111

М. І. Іоргачова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Одеський національний економічний університет

О. М. Ковальова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

Г. М. Коцюрубенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

M. Iorgachova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Financial Management and Stock Market Department, Odessa National Economic University

O. Kovalova

PhD in Economics, Associate Professor of Accounting, Analysis and Audit Department, Odessa National Polytechnic University

G. Kotsіurubenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Odessa National Economic University

VALUE-BASED MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF COMPANY'S CORPORATE GOVERNANCE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.116

Ю. А. Романовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Винницький торговельно-економічний інститут, Київський національний торговельно-економічний університет

МІСТО ЯК УРБОГЕОСИСТЕМА: СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ

Yu. Romanovska

PhD in Economics, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

CITY AS A URBOGEOSYSTEM: STRUCTURE AND FEATURES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.123

Н. М. Борейко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу розвитку податкового та митного аудиту, Науково-дослідний інститут фіскальної політики, Університет державної фіскальної служби України

С. П. Параниця

к. ю. н., доцент, професор кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки, Університет державної фіскальної служби України

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ УКРАЇНИ

N. Boreіko

PhD in Economics,Senior Researcher of the Department of Tax and Customs Audit Development,Research Institute of Fiscal Policy, University of the State Fiscal Service of Ukraine

S. Paranytsia

PhD in Law, Associate Professor, Professor of the Department of Specialty and Professional Training,University of State Fiscal Service of Ukraine

SOCIAL SECURITY AS A POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.127

Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

О. О. Топчій

к. е. н., докторант, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

D. Voit

PhD in Economics, competitor for doctor's degree, International University of Business and Law

O. Тоpсhіy

PhD in Economics, competitor for doctor's degree, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EFFICIENCY OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES DEVELOPMENT OF URBAN AGGLOMERATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.133

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro

EFFICIENCY RESEARCH METHODS OF MARKETING TOOLS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.137

Т. І. Салашенко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу промислової політики та енергетичної безпеки, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ ТА СВІТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: НАСЛІДКИ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ

T. Salashenko

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Industrial Policy and Energy Security, Research and Development Centre for Industrial Problems of Development of the NAS of Ukraine

ENERGY SECTOR OF UKRAINE AND WORLD IN A PANDEMIC CONDITIONS: CONSEQUENCES AND MEASURES OF FIGHTING

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.143

Л. Ф. Соколенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми

АКТИВИ ТА ПАСИВИ У БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ У СФЕРІ ЖКГ

L. Sokolenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business-Economic and Administration, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

ASSETS AND LIABILITIES IN THE BUSINESS PROCESSES OF A HOUSING AND UTILITY MANAGEMENT COMPANY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.149

А. А. Дюк

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ТА НАПРЯМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СЕЛІ

A. Diuk

PhD in Economics, Department of Еconomics, Vinnytsia National Agrarian University

MODERN DEVELOPMENT AND AREAS OF SPECIALIZATION OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN RURAL

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.155

В. П. Горин

к. е. н., доц., докторант кафедри фінансів імені С. І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

V. Horyn

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral student of S. Yuriy Department of Finance, Ternopil National Economic University

DISCUSSION ASPECTS OF ESSENCE AND CRITERIA OF BUDGET MANAGEMENT EFFICIENCY EVALUATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.161

S. Suprunenko

PhD in Economics, Department of Management, University of the State Fiscal Service of Ukraine

TAX PLANNING AS ONE OF THE FUNCTIONAL STAGES OF THE REGIONAL TAXATION MANAGEMENT PROCESS

С. А. Супруненко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Університет державної фіскальної служби України

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДНА З ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАДІЙ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ОПОДАТКУВАННЯМ

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.167

В. Є. Бурда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування,Донецький державний університет управління

Л. В. Петряніч

студентка спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування",Донецький державний університет управління

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК ОДНОГО З МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

V. Burda

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Accounting and Taxation,Donetsk State University of Management

L. Petrianich

Studentof specialty "Finance, Banking and Insurance, Donetsk State University of Management

THEORETICAL ASPECTS OF BUDGET DECENTRALIZATION AS ONE OF THE MECHANISMS OF FORMATION OF THE RESOURCE BASE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.171

О. М. Густера

к. е. н., асистент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

І. В. Тимофєєв

студент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РИЗИКУ В ЕЛЕКТРОННОМУ БІЗНЕСІ ТА ІНТЕРНЕТ-ПРОЕКТАХ

O. Gustera

PhD in Economics, Assistant of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

I. Timofeev

Student of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

FEATURES OF RISK ASSESSMENT IN E-BUSINESS AND INTERNET PROJECTS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.175

О. Л. Гура

к. е. н., доцент, Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса, Україна

В. А. Бобівський

студент, Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університет, м. Одеса, Україна

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

O. Gura

PhD in Economics, Odessa Financial and Economic College of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

V. Bobovskyy

Student, Odessa Financial and Economic College of Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.182

З. П. Урусова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний університет

Д. А. Зачепило

студентка, Запорізький національний університет

А. А. Зеленова

студентка, Запорізький національний університет

ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОМПАНІЯХ

Z. Urusova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting and Taxation Department, Zaporizhzhya National University

D. Zachepilo

Student, Zaporizhzhya National University

A. Zelenova

Student, Zaporizhzhya National University

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN COMPANIES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.187

A. Kushneruk

Postgraduate student of State educational and scientific establishment "The Academy of Financial Management"

N. Alekseienko

Postgraduate student of State educational and scientific establishment "The Academy of Financial Management"

AGREEMENT OF THE ECONOMIC INTERESTS OF THE STATE AND THE PRIVATE CAPITAL IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS

О. Й. Кушнерук

аспірант, Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

Н. М. Алексеєнко

аспірант, Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ В ПРОЕКТАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.192

Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОЇ ЛАНКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

ECONOMIC REGULATION OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE PROCESSING INDUSTRY OF THE AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.197

О. В. Скрипник

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ

O. Skrypnyk

Postgraduate student, Kyiv National University of Construction and Architecture

THEORETICAL BASES OF FORMATION OF THE MECHANISM OF REGULATION OF PRICING ON PRODUCTS OF THE ENTERPRISES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.203

О. О. Гетманенко

аспірант, Ужгородський національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ В АСПЕКТІ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ

O. Getmanenko

Postgraduate student, Uzhgorod National University

FEATURES OF COUNTRY FINANCIAL SECURITY IN THE ASPECT OF ITS INTEGRATION IN ECONOMIC RELATIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.208

Ю. Є. Барабанова

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНИ

Yu. Barabanova

Postgraduate student, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MODEL OF UKRAINE'S LOGISTICS MANAGEMENT TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.213

Р. З. Будинський

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

R. Budynskyi

Postgraduate student of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

METHOD FOR DIAGNOSING BUSINESS PROJECTS OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.219

О. В. Дзюбинська

асистент, Луцький національний технічний університет

РОЛЬ КРУГОВОЇ ЕКОНОМІКИ В НАРОЩЕННІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

O. Dziubynska

Assistant, Lutsk National Technical University

THE ROLE OF THE CIRCULAR ECONOMY IN EXTENSIONS THE RESOURCE POTENTIAL OF THE REGION

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.225

О. В. Кваша

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,Університет державної фіскальної служби України

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ГІПОТЕЗИ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ

O. Kvasha

a third-level (educational) scholar of higher education, State Fiscal Service University of Ukraine

BASIC ASSUMPTIONS AND HYPOTHESES OF BEHAVIORAL FINANCE

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.232

О. Ю. Жигало

аспірант кафедри економіки підприємств та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ОЦІНЮВАННЯ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ

O. Zhyhalo

Postgraduate Student of Department of Enterprise's Economics and Investments, Lviv Polytechnic National University

ASSESSMENT OF CUSTOMS REGULATION OF EXPORT-IMPORT ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE CAPACITY'S USING

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.238

С. С. Булкін

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Bulkin

candidate for a degree, Dnipro State University of Agrarian and Economics

FEATURES OF BREAK-EVEN POINT FORMATION AND ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"