Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5

Завантажити журнал №5, 2019

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.4

Т. Г. Васильців

д. е. н., професор, в. о. завідувача відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

Р. Л. Лупак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

О. В. Рудковський

д. е. н., професор, Варшавський університет сільського господарства, провідний науковий співробітник, Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України

НАПРЯМИ ТА ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

T. Vasyltsiv

D.Sc. (Economics), Professor, Acting Head of the Department of Social and Economic Development of the Regions, State Enterprise "Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine", Lviv, Ukraine

R. Lupak

D.Sc. (Economics), Associate Professor of the department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine

O. Rudkovsky

D.Sc. (Economics), Professor, Warsaw University of Life Science's, Warsaw, Poland, leading researcher, Institute of Forage and Agriculture of Podillya of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

DIRECTIONS AND MEANS OF IMPROVING SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.9

Т. О. Меліхова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерного інституту Запорізького національного університету

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Head of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Engineering Institute Zaporizhzhya National University

METHODICAL PRINCIPLES OF INTERNAL AUDIT OF CASH OPERATIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.16

І. Б. Запухляк

д. е. н., професор кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

С. Я. Кісь

д. е. н., директор Інституту післядипломної освіти,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

В. В. Гуменюк

д. е. н., професор кафедри туризму,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Г. Р. Кісь

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ВЕКТОР ВІДПОВІДАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Zapuhlyak

Doctor of Science in Economics, Professor of Management and Administration Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

S. Kys'

Doctor of Science in Economics, Director of the Institute of Postgraduate Education, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

V. Humeniuk

Doctor of Science in Economics, Professor of Tourism Department,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

H. Kys'

PhD in Economics, Associate Professor of Management and Administration Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

VECTOR OF RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF GAS TRANSPORTATION ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.20

Ю. О. Журавльова

к. н. держ. упр., доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, Одеський національний економічний університет

РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В УКРАЇНІ

Y. Zhuravlova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Odessa National Economic University

REFORM OF DECENTRALIZATION AND ITS IMPACT ON PROVISION OF SOCIAL PROTECTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.24

А. М. Безус

к. техн. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

М. Б. Шевчун

асистент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

A. Bezus

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

M. Shevchun

Assistant of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

P. Bezus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and International Economic Relations, V.Vernadsky Tavria National University, Kyiv

PROSPECTS FOR INNOVATIVE RETAIL DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.29

О. Р. Саєнко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний університет

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ

O. Saienko

PhD in Economics, assistant professor, department of accounting and taxing,Zaporizhzhiy National University

METHODICAL APPROACH TO FORECASTING THE MAIN INDICATORS OF THE ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT THE TAX CONSTITUENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.33

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ТА ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

S. Naraievskyi

PhD in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF SOLAR AND WIND ENERGY WORK EFFICIENCY ON THE WORLD MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.39

Ю. В. Шевчук

к. е. н., старший викладач кафедри фінансових ринків,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Y. Shevchuk

PhD in Economics, senior lecturer on Financial Markets Department, University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

EVALUATION OF USE OF FINANCIAL INNOVATIONS IN THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.45

С. О. Кобернюк

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК АГРАРНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ

S. Kobernyuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of MarketingDnipro State Agrarian and Economic University

AGRICULTURAL MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.49

О. Т. Левандівський

к. е. н., доцент, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

O. Levandivskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

FOREIGN EXPERIENCE IN INVESTING IN AGRICULTURAL PRODUCTION

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.54

О. О. Лемішко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Lemishko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INSTITUTIONAL MODEL OF A MORTGAGE CREDITING IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.60

Г. О. Комарницька

к. е. н., в. о. завідувача кафедри економіки та менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

НАПРЯМИ АКТИВІЗУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

H. Komarnytska

PhD in Economics, Acting Head of the Department of Economics and Management, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

DIRECTIONS OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP ACTIVATION IN THE CONDITIONS OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.64

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ У БАНКУ

N. Dubrova

PhD in Economics, associate professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

L. Kriuchko

PhD in Economics, associate professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

FORMATION OF AN INTEGRATED MARKETING SYSTEM IN A BANK

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.68

В. С. Підгірна

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

І. Г. Лаврук

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

V. Pidhirna

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

L. Vodianka

PhD in Economics, associate professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

I. Lavruk

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

UNEMPLOYMENT IN UKRAINE: ACTUAL PROBLEMS AND SOLUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.72

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

TRADITIONAL AND INTELLECTUAL CAPITAL IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.77

О. О. Гаврилюк

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ "ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ" В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

O. Havryliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Audit, Lutsk National Technical University

ECONOMIC CONTENT OF THE CATEGORY "LAND RESOURCES" IN THE CONTEXT OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.82

І. І. Білоус

к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Тернопільський національний економічний університет

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

I. Bilous

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Security and Financial Investigations, Ternopil National Economic University

ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF LEGALIZATION OF INCOME RECEIVED BY CRIMINAL WAY

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.89

Л. В. Коваль

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

В. В. Домбровська

магістр факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

L. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

V. Dombrovska

Master's degree of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

ACCOUNTING IN MANAGEMENT OF LAND RESOURCES

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.95

Н. М. Пилипенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

В. В. Бєляєва

студентка, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

N. Pylypenko

PhD in Economics, Associate Professor of Economic Department, Sumy National Agrarian University of Ukraine

V. Bieliaieva

student, Sumy National Agrarian University of Ukraine

THE POSSIBILITY OF APPLYING THE TOOLS OF BEHAVIORAL ECONOMICS FOR ECONOMIC POLICY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.101

В. А. Исмаилов

докторант, Азербайджанский Государственный Экономический Университет (UNEC)

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

V. Ismayilov

Doctoral candidate of Azerbaijani State Economic University

METHODS OF ENSURING DEVELOPMENT OF THE CONSUMER MARKET

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.106

Н. Е. Гуда

аспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ЦІНИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

N. Huda

Postgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University

THE ECONOMIC ESSENCE OF PRICES AND PRICING IN UKRAINE: THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.111

Т. В. Ляденко

старший викладач кафедри комерційної діяльності та логістики, КНЕУ імені В. Гетьмана

АНАЛІЗ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

T. Lyadenko

Senior Lecturer of the Commercial Activity and Logistics Department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION STATE OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MARKETING AT IRON ORE ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.118

В. В. Федина

старший викладач кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

V. Fedyna

Lecturer at the Department of Financial Markets University of the State Fiscal Service of Ukraine

NON-STATE PENSION FUND ASSETS MANAGEMENT: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.5.124

М. Г. Костюк

аспірант, ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

M. Kostyuk

Postgraduate Alfred Nobel University

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF MANAGING THE PROCESSES OF RESOURCE SAVING AT ENGINEERING ENTERPRISES OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"