EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2018

Завантажити журнал №5, 2018

П. В. Проноза

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ДИНАМІКА ПОДАТКОВОГО БОРГУ І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

P. Pronoza

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE DYNAMICS OF TAX DEBT AND DIRECTIONS FOR IMPROVING TAX ADMINISTRATION IN UKRAINE

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

I. Sazonets

Prof., Head of the Department of State Management, Documentation and Informatics, National university of water management and nature resourses use

INNOVATIVE METHODS OF MANAGING THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INFORMATION ECONOMY

Лі Інін

д. філол. н., професор, директор Інституту європейських мов та культур Тяньцзинського університету іноземних мов, КНР

С. В. Захарін

д. е. н., професор, професор Інституту європейських мов та культур Тяньцзинського університету іноземних мов, КНР

М. В. Волосюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНІЦІАТИВИ "ОДИН ПОЯС — ОДИН ШЛЯХ"

Li Yingying

Doctor of Science (Philology), Professor, Institute Tianjin Foreign Studies University Director, Tianjin, China

S. Zakharin

Doctor of Science (Economics), Professor, Tianjin Foreign Studies University Professor, Tianjin, China

M. Volosiuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine

PROSPECTS FOR THE GROWTH OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN CHINA AND UKRAINE IN THE CONTEXT OF "ONE BELT — ONE WAY"

В. О. Осмятченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України

В. В. Токар

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАСАДАХ АУТСОРСИНГУ

V. Osmyatchenko

D.Sc. in Economics, Professor, Head of Department of Accounting, University of State Fiscal Service of Ukraine

V. Tokar

D.Sc. in Economics, Professor, Professor of Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

OUTSOURCED ACCOUNTING SOFTWARE

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

І. П. Адаменко

к. е. н., с. н. с. Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

АРХІТЕКТОНІКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

I. Adamenko

Candidate of Economics, Senior Research coworker of Research Financial Institute, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

ARCHITECTONIC OF FINANCIAL MANAGEMENT: MODERN THEORY AND PRACTICE

М. В. Гаман

д. держ. упр., професор, професор кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

N. Haman

Doctor of public administration, Professor, Professor of the Department of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Л. І. Личук

здобувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. Ermakov

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

L. Lychuk

Postgraduate of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

REGARDING PROBLEMATICOF FORMATION AND USING OF LABOUR POTENTIAL ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

М. О. Дергалюк

к. е. н., ассистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС"

M. Derhaliuk

PhD in Economics, assistant of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THE APPROACHES TO THE "AGROINDUSTRIAL COMPLEX" CONCEPT DEFINITION

Є. В. Крайчак

к. е. н., викладач коледжу інженерії та управління, Національний авіаційний університет

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Ye. Кraichak

Candidate of Economics Science, Lecturer of the College of Engineering and Management, National Aviation University

THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE PUBLIC EXTERNAL DEBT OF UKRAINE

Т. А. Приходченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри регіоналістики і туризму, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

T. Prykhodchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral student, Department of regional science and tourism, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ANALYSIS OF MODERN REGIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

О. П. Корнієнко

к. е. н., доцент кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

К. А. Кошара

аспірант, викладач кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

ФУНКЦІЇ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

O. Korniyenko

PhD in Economics, Associate Professor,Department of Business Economics and Production Management, National University of Shipbilding, Nikolaev

K. Koshara

PG in Economics, lecture, Department of Business Economics and Production Management, National University of Shipbilding, Nikolaev

FUNCTIONS OF SEA PORTS OF UKRAINE AS A COMPONENT OF THE SEA-ECONOMIC COMPLEX

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

О. І. Славута

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

О. Slavuta

Senior Lecturer of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE FEATURES OF BUSINESS DEVELOPMENT IN THE WASTE MANAGEMENT: EUROPEAN EXPERIENCE AND PROSPECTS IN UKRAINE

Т. В. Вільхова

к. е. н., доцент кафедри освітнього менеджменту, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро

Ю. М. Могила

старший викладач кафедри освітнього менеджменту, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

T. Vilkhova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Educational Management of the Criminal Police Academy "Dniprovska Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council, the city of Dnipro

Yu. Mogila

Senior Lecturer of the Department of Educational Management of the Crimean Police Academy "Dniprovska Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council

APPLICATION OF MARKETING INSTRUMENTS IN GENERAL BASIC EDUCATION STAFF

Р. І. Щур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м. Івано-Франківськ

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

R. Shchur

PhD in Economic, Associate Professor at the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

FINANCIAL POTENTIAL TERRITORIAL COMMUNITIES: THEORETICAL ANALYSIS

О. С. Корепанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОМАШНІМИ ГОСПОДАРСТВАМИ В "РОЗУМНИХ" ГРОМАДАХ В УКРАЇНІ

O. Korepanov

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

STATISTICAL STUDY OF THE INTENSITY OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY HOUSEHOLDS IN "SMART" COMMUNITIES IN UKRAINE

В. Ю. Гордополов

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

V. Gordopolov

Ph.D., assistant Professor, Kyiv national university of trade and economics

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL PROVISIONS OF ACCOUNTING ACCOUNTS FOR EXCHANGE OPERATIONS IN THE CONTEXT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY MANAGEMENT

Багиров Орхан Мубариз оглу

докторант, Азербайджанский государственный экономический университет

ЗНАЧЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Bagirov Orhan Mubariz

doctoral candidate, Azerbaijani State Economic University

VALUE OF DIVERSIFICATION OF ECONOMY AND ITS ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Манафова Мансура Шакир гызы

докторант, Институт экономики НАН Азербайджана

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНО-ИСПАНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Manafova Mansurah Shakir

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT AZERBAIJANI-SPANISH ECONOMIC RELATIONS

Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ТУРИСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПОСЛУГ, АГЕНТАМИ ТА ПАРТНЕРАМИ

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

THE FEATURES OF SETTING THE CONTRACTUAL RELATIONS OF THE TOUR OPERATOR WITH SERVICE PROVIDERS, AGENTS AND PARTNERS

Г. О. Швиданенко

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

М. А. Теплюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

G. Shvidanenko

Professor PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", orcid.org/0000-0002-6730-1372, Ukraine

M. Tepliuk

Assistant PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", orcid.org/0000-0001-6823-336X, Ukraine

MODERN TREND OF INNOVATIVE BUSINESS

А. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Л. В. Блищик

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

АНАЛІЗ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

A. Savchenko

Ph.D., associate professor of department of audit and economic analysis, University of government fiscal service of Ukraine, Irpin

L. Blyshchyk

bread-winner of higher education of the first (bachelor) level of Educational-scientific institute of account, analysis and audit, University of government fiscal service of Ukraine, Irpin

ANALYSIS OF TAX LOAD LEVEL IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

О. Ю. Кочергіна

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСНОВНІ АКЦЕНТИ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОТЕНЦІЙНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО УГРУПОВАННЯ

O. Kocherhina

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE MAIN ACCENTS AND PRIORITIES OF THE POTENTIAL RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

А. В. Лейбович

аспірант, Запорізький національний університет

РОЗВИТОК ПРИВАТНИХ ШКІЛ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

A. Leibovych

Postgraduate, Zaporizhzhya National University

THE PRIVATE SCHOOL DEVELOPMENT OF ZAPORIZHZHYA

Г. В. Акулова

старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ НА ДОБРОБУТ ТА ПОВЕДІНКУ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ

G. Akulova

senior lecture of Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University

MODELING OF THE IMPACT OF THE STRUCTURE OF PUBLIC GOODS ON THE WELFARE AND BEHAVIOR OF ECONOMIC AGENTS USING THE AGENT BASED APPROACH

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця