Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2018

Завантажити журнал №5, 2018

П. В. Проноза

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ДИНАМІКА ПОДАТКОВОГО БОРГУ І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

P. Pronoza

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE DYNAMICS OF TAX DEBT AND DIRECTIONS FOR IMPROVING TAX ADMINISTRATION IN UKRAINE

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

I. Sazonets

Prof., Head of the Department of State Management, Documentation and Informatics, National university of water management and nature resourses use

INNOVATIVE METHODS OF MANAGING THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INFORMATION ECONOMY

Лі Інін

д. філол. н., професор, директор Інституту європейських мов та культур Тяньцзинського університету іноземних мов, КНР

С. В. Захарін

д. е. н., професор, професор Інституту європейських мов та культур Тяньцзинського університету іноземних мов, КНР

М. В. Волосюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНІЦІАТИВИ "ОДИН ПОЯС — ОДИН ШЛЯХ"

Li Yingying

Doctor of Science (Philology), Professor, Institute Tianjin Foreign Studies University Director, Tianjin, China

S. Zakharin

Doctor of Science (Economics), Professor, Tianjin Foreign Studies University Professor, Tianjin, China

M. Volosiuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine

PROSPECTS FOR THE GROWTH OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN CHINA AND UKRAINE IN THE CONTEXT OF "ONE BELT — ONE WAY"

В. О. Осмятченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України

В. В. Токар

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЗАСАДАХ АУТСОРСИНГУ

V. Osmyatchenko

D.Sc. in Economics, Professor, Head of Department of Accounting, University of State Fiscal Service of Ukraine

V. Tokar

D.Sc. in Economics, Professor, Professor of Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

OUTSOURCED ACCOUNTING SOFTWARE

О. С. Бондаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

І. П. Адаменко

к. е. н., с. н. с. Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

АРХІТЕКТОНІКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

O. Bondarenko

Ph. D., Professor of Department of Finance, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

I. Adamenko

Candidate of Economics, Senior Research coworker of Research Financial Institute, Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

ARCHITECTONIC OF FINANCIAL MANAGEMENT: MODERN THEORY AND PRACTICE

М. В. Гаман

д. держ. упр., професор, професор кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

N. Haman

Doctor of public administration, Professor, Professor of the Department of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Л. І. Личук

здобувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. Ermakov

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

L. Lychuk

Postgraduate of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

REGARDING PROBLEMATICOF FORMATION AND USING OF LABOUR POTENTIAL ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

М. О. Дергалюк

к. е. н., ассистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС"

M. Derhaliuk

PhD in Economics, assistant of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

THE APPROACHES TO THE "AGROINDUSTRIAL COMPLEX" CONCEPT DEFINITION

Є. В. Крайчак

к. е. н., викладач коледжу інженерії та управління, Національний авіаційний університет

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНИ

Ye. Кraichak

Candidate of Economics Science, Lecturer of the College of Engineering and Management, National Aviation University

THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE PUBLIC EXTERNAL DEBT OF UKRAINE

Т. А. Приходченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри регіоналістики і туризму, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

T. Prykhodchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral student, Department of regional science and tourism, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ANALYSIS OF MODERN REGIONAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

О. П. Корнієнко

к. е. н., доцент кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

К. А. Кошара

аспірант, викладач кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

ФУНКЦІЇ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

O. Korniyenko

PhD in Economics, Associate Professor,Department of Business Economics and Production Management, National University of Shipbilding, Nikolaev

K. Koshara

PG in Economics, lecture, Department of Business Economics and Production Management, National University of Shipbilding, Nikolaev

FUNCTIONS OF SEA PORTS OF UKRAINE AS A COMPONENT OF THE SEA-ECONOMIC COMPLEX

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

О. І. Славута

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

О. Slavuta

Senior Lecturer of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE FEATURES OF BUSINESS DEVELOPMENT IN THE WASTE MANAGEMENT: EUROPEAN EXPERIENCE AND PROSPECTS IN UKRAINE

Т. В. Вільхова

к. е. н., доцент кафедри освітнього менеджменту, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро

Ю. М. Могила

старший викладач кафедри освітнього менеджменту, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

T. Vilkhova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Educational Management of the Criminal Police Academy "Dniprovska Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council, the city of Dnipro

Yu. Mogila

Senior Lecturer of the Department of Educational Management of the Crimean Police Academy "Dniprovska Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council

APPLICATION OF MARKETING INSTRUMENTS IN GENERAL BASIC EDUCATION STAFF

Р. І. Щур

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м. Івано-Франківськ

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

R. Shchur

PhD in Economic, Associate Professor at the Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

FINANCIAL POTENTIAL TERRITORIAL COMMUNITIES: THEORETICAL ANALYSIS

О. С. Корепанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОМАШНІМИ ГОСПОДАРСТВАМИ В "РОЗУМНИХ" ГРОМАДАХ В УКРАЇНІ

O. Korepanov

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

STATISTICAL STUDY OF THE INTENSITY OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY HOUSEHOLDS IN "SMART" COMMUNITIES IN UKRAINE

В. Ю. Гордополов

к. е. н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

V. Gordopolov

Ph.D., assistant Professor, Kyiv national university of trade and economics

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL PROVISIONS OF ACCOUNTING ACCOUNTS FOR EXCHANGE OPERATIONS IN THE CONTEXT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY MANAGEMENT

Багиров Орхан Мубариз оглу

докторант, Азербайджанский государственный экономический университет

ЗНАЧЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Bagirov Orhan Mubariz

doctoral candidate, Azerbaijani State Economic University

VALUE OF DIVERSIFICATION OF ECONOMY AND ITS ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Манафова Мансура Шакир гызы

докторант, Институт экономики НАН Азербайджана

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНО-ИСПАНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Manafova Mansurah Shakir

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT AZERBAIJANI-SPANISH ECONOMIC RELATIONS

Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ТУРИСТИЧНОГО ОПЕРАТОРА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ПОСЛУГ, АГЕНТАМИ ТА ПАРТНЕРАМИ

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

THE FEATURES OF SETTING THE CONTRACTUAL RELATIONS OF THE TOUR OPERATOR WITH SERVICE PROVIDERS, AGENTS AND PARTNERS

Г. О. Швиданенко

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

М. А. Теплюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

G. Shvidanenko

Professor PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", orcid.org/0000-0002-6730-1372, Ukraine

M. Tepliuk

Assistant PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", orcid.org/0000-0001-6823-336X, Ukraine

MODERN TREND OF INNOVATIVE BUSINESS

А. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Л. В. Блищик

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

АНАЛІЗ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

A. Savchenko

Ph.D., associate professor of department of audit and economic analysis, University of government fiscal service of Ukraine, Irpin

L. Blyshchyk

bread-winner of higher education of the first (bachelor) level of Educational-scientific institute of account, analysis and audit, University of government fiscal service of Ukraine, Irpin

ANALYSIS OF TAX LOAD LEVEL IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

О. Ю. Кочергіна

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСНОВНІ АКЦЕНТИ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОТЕНЦІЙНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО УГРУПОВАННЯ

O. Kocherhina

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE MAIN ACCENTS AND PRIORITIES OF THE POTENTIAL RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

А. В. Лейбович

аспірант, Запорізький національний університет

РОЗВИТОК ПРИВАТНИХ ШКІЛ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

A. Leibovych

Postgraduate, Zaporizhzhya National University

THE PRIVATE SCHOOL DEVELOPMENT OF ZAPORIZHZHYA

Г. В. Акулова

старший викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ НА ДОБРОБУТ ТА ПОВЕДІНКУ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ

G. Akulova

senior lecture of Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University

MODELING OF THE IMPACT OF THE STRUCTURE OF PUBLIC GOODS ON THE WELFARE AND BEHAVIOR OF ECONOMIC AGENTS USING THE AGENT BASED APPROACH

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"