EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2017

Завантажити журнал №5, 2017

О. Ф. Савченко

д. е. н., професор, професор кафедри, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" (ПУЕТ)

О. І. Дацій

д. е. н., професор, Генеральний директор, Президентський університет МАУП

ІННОВАЦІЇ — ОСНОВНА ДІЮЧА СИЛА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

O. Savchenko

Doctor of Economics, professor, Professor Higher learning Ukoopspilka institution "Poltava University of Economics and Trade "(PUET)

O. Datsiі

Doctor of Economics, professor, Director General of the Presidential University of MAUP

INNOVATION — THE MAIN AGENT SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS FOR THE NATURAL ENVIRONMENT

М. М. Клименюк

д. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

С. І. Бай

д. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

M. Klimenyuk

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and International Economic Relations, V.Vernadsky Tavria National University, Kyiv

S. Bay

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

А. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

TO THE PROBLEM OF CHOOSING THE MANAGEMENT THEORY DEVELOPMENT DIRECTION

І. О. Луніна

д. е. н., професор, завідувач відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

О. С. Білоусова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ОЦІНКА ВТРАТИ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ВІД ПДВ

I. Lunina

Doctor of Economics, Professor, Head Department of public Finance, Institute of Economics and Forecasting of NAS Ukraine, Kyiv

O. Bilousova

PhD, Researcher Department of public Finance, Institute of Economics and Forecasting of NAS Ukraine, Kyiv

EVALUATION OF BUDGET REVENUES LOSSES FROM VAT

Г. Ю. Кучерова

д. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

О. В. Кравець

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

G. Kucherova

Ph.D., Doctor of Economics, Associate Professor of Accounting and Taxation Department, Classical private university, Zaporozhe

O. Kravets

postgraduate student, Classical private university, Zaporozhe

MODELING OF TRENDS DEVELOPMENT THE SMALL BUSINESS IN UKRAINE DURING CRISIS TIME

В. М. Андрієнко

д. е. н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Р. В. Кобко

аспірант, Національна академія внутрішніх справ

СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ БЕЗПЕКИ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

V. Andriіenko

Doctor of Science (Economics), assistant professor of management and economic security Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

R. Kobko

postgraduate, National Academy of Internal Affairs

ESSENCE AND PLACE OF INSURANCE SERVICES MARKET SECURITY IN THE STATE ECONOMIC SECURITY

І. П. Панасюк

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕВОЛЮЦІЇ ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТТЯ "КАПІТАЛ" У КОНТЕКСТІ ЙОГО ДОМІНАНТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

I. Panasiuk

Ph.D., associate professor of geography and tourism, National Aviation University, Kyiv

THEORETICAL APPROACHES TO THE EVOLUTION OF DEFINITIONS OF THE CONCEPT OF "CAPITAL" IN THE CONTEXT OF ITS DOMINANT CHARACTERISTICS AS AN ECONOMIC CATEGORY

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

ПОСТКОНФЛІКТНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЯК СИСТЕМА

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

POSTCONFLICT RECOVERY AS A SYSTEM

Р. Л. Лупак

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИКА: ДОСВІД ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

R. Lupak

PhD, Associate Professor of the department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, Lviv

REGIONAL POLICY OF STRENGTHENING THE COMPETITIVE POSITION OF DOMESTIC PRODUCERS: THE EXPERIENCE OF LATIN AMERICA

О. В. Глущенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ УРАЗЛИВОСТІ

O. Hlushchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Chair of Credit and Finance, V. N. Karazin Kharkiv National University

INSTITUTIONAL SUPPORT OF FINANCIAL INFRASTRUCTURE: WAYS TO REDUCE FRAGILITY

Г. Ф. Мартинюк

к. пед. н., Національний університет водного господарства та природокористування

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ПОЛЬЩІ

G. Martynyk

Candidate of Pedagogical Science, National University of Water and Environmental Engineering

FEATURES OF E-GOVERNANCE IN POLAND

Г. В. Корнійчук

к. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

СУЧАСНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

H. Korniichuk

PhD in Economics, doctoral student at NSC "Institute of agrarian economy" NAASU, Kyiv

CURRENT THEORETICAL BASIC OF THE FINANCIAL BASIS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE COMPANY MANAGEMENT

М. В. Максімова

к. е. н., викладач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

M. Maksimova

PhD, Economics, Lecturer, Banking Department, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

BANKING SYSTEM OF UKRAINE: STATE AND PROBLEMS

Shahnaz Mahmoodi

Doctorant of Institute of economics of ANAS

AUDIT EVIDENCE AND AUDIT EQUATION

Шахназ Махмуди

докторант, Институт экономики НАН Азербайджана

АУДИТОРСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И УРАВНЕНИЕ АУДИТА

О. А. Федірко

к. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЄС

O. Fedirko

Ph.D., Associate Professor, Acting Head of the European Integration Department, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

NATIONAL MODELS OF PUBLIC SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITIES IN THE EU

О. І. Петренко

к. е. н., доцент, доц. кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, Київська державна академія водного транспорту, м. Київ

О. І. Горбенко

ст. викладач кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті, Київська державна академія водного транспорту, м. Київ

КОНТРЕЙЛЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

O. Petrenko

Candidate of Economical Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Business logistics and Transport technologies for water transport of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv

O. Gorbenko

Senior lecturer of Department of Business logistics and Transport technologies for water transport of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv

PIGGYBACK TRANSPORTATION AS A TOOL OF THE INKED TRANSPORT SYSTEMS DEVELOPMENT

О. М. Паливода

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіка та управління водного транспорту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ГАЛУЗЕВІ МЕРЕЖЕВІ СТРУКТУРИ: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ МІЖФІРМОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

O. Palyvoda

PhD, associate professor, assistant professor of economics and management of water transport, The Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

NETWORK STRUCTURE IN BRANCH: IDENTIFICATION AND EVALUATION CRITERIA INTERCOMPANY RELATIONS SUMMARY

О. М. Парубець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТУ З ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНШИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

O. Parubets

Ph.D., assistant professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

RESEARCH THE LEVEL OF COOPERATION WITH UKRAINE TRANSPORT ENTERPRISES OF OTHER ECONOMIC ACTIVITIES

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

К. В. Грищук

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

T. Voronkova

Candidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

К. Grischuk

Master, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

FORMATION OF CRISIS MANAGEMENT IN THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT

Н. О. Слободянюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривій Ріг

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕХАНІЗМІВ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

N. Slobodyanyuk

PhD (Economics), Associate Professor, Senior Lecturer of Finance and Banking Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tugan-Baranovskiy, Kryvyi Rih

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INVESTMENT STRATEGIES IMPROVEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY AND IMPLEMENTATION MECHANISMS

В. О. Заколодяжний

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Zakolodiazhnyi

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY TENDENCIES OF INSURANCE BUSINESS INNOVATIVE DEVELOPMENT

К. М. Сіухіна

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

МЕТОДИКА КОЕФІЦІЄНТНОГО АНАЛІЗУ РЕЗЕРВІВ БАНКУ

K. Siukhina

Postgraduate student of Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis Department, SHEE "Kyiv National Economics University named after Vadim Hetman", Kyiv

METHODS OF COEFFICIENT ANALYSIS OF BANK RESERVES

С. О. Степанчук

старший викладач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

Ю. Ю. Єфісько

студентка ННІ ЕіУ напряму маркетинг, Національний університет харчових технологій

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

S. Stepanchuk

Senior lecturer in Marketing National University of Food Technologies

Y. Yefisko

student at the Institute EiU towards marketing, National University of Food Technologies

STATUS AND PROSPECTS OF THE DAIRY MARKET OF UKRAINE

О. П. Яремко

здобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

O. Yaremko

aspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FORESTRY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця