Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2015

Завантажити журнал №5, 2015

Т. А. Заяць

д. е. н., професор, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

В. Л. Жаховська

к. е. н., ст. н. с., Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

О. І. Дяконенко

к. е. н., н. с., Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

T. Zayats

Ph.D., Professor, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

V. Zhakhovs'ka

Ph.D., Senior Researcher, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Dyakonenko

Ph.D., Research associate, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE: MAIN RESTRICTIONS AND DEVELOPMENT TRENDS

О. Ф. Савченко

д. е. н., професор, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

О. І. Дацій

д. е. н., професор, Академія муніципального управління

А. О. Байда

к. ю. н., доцент, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків

Г. І. Зима

к. е. н., доцент, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВА, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

O. Savchenko

Ph.D., Professor, University Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade"

O. Datsii

Ph.D., Professor, Academy of Municipal Management

A. Baida

PhD, Associate Professor, National Law University Yaroslav Mudriy, Kharkiv

G. Zima

Ph.D., Associate Professor, University Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade"

ENVIRONMENTAL COSTS: PROBLEMS OF LAW, ACCOUNTING AND TAXATION

О. Д. Гнаткович

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. Hnatkovych

PhD, associate professor, head of management and business, Lviv Institute of Economy and Tourism

GENERAL CHARACTERISTICS OF RENT IN AGRICULTURAL BUSINESSES

О. І. Лабурцева

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОДОВОЛЬЧОГО РІТЕЙЛ-БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ: МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

O. Laburtseva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Marketing and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics

TOOLS OF FOOD RETAIL BRANDING IN UKRAINE: MARKETING PRODUCT POLICY AND PRICING

Г. Г. Старостенко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

Н. П. Мацелюх

к. е. н., доцент, декан обліково-економічного факультету, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

А. В. Сурженко

студент факультету фінансів та банківської справи, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

H. Starostenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor, Department of Economic Theory, National State Tax University of Ukraine, Irpin

N. Matselukh

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Economics, Associated Professor, Department of Economic Theory, National State Tax University of Ukraine, Irpin

A. Surzhenko

student of Finance and Banking Faculty, National State Tax University of Ukraine, Irpin

GLOBAL EXPERIENCE AND NATIONAL PRACTICE THE TAXATION OF BANKING

О. Ю. Амосов

д. е. н., професор, Харківський науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

Н. В. Діденко

викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

К. Ю. Лебєдєва

бакалавр, Харківський інститут фінансів УДУФМТ, м. Харків

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

O. Amosov

Doctor of Economics, Professor, Harkіvsky NAUKOVO-doslіdny center іndustrіalnih problems rozvitku National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv

N. Dіdenko

vikladach CHAIR ekonomіchnoї teorії that mіzhnarodnoї Economy, Harkіvsky іnstitut fіnansіv UDUFMT, Kharkiv

K. Lebеdеva

bachelor, Harkіvsky іnstitut fіnansіv UDUFMT, Kharkiv

ROZROBKA MEHANІZMU ANTIKRIZOVOGO MANAGEMENT IN KONTEKSTІ ORGANІZATSІYNIH FOR CHANGE

І. Г. Фадєєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

О. І. Гринюк

аспірант кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

I. Fadyeyeva

Doctor of economics, professor, head of the department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

O. Gryniuk

PhD student of department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

CURRENT ASPECTS OF MANAGEMENT COST ACCOUNTING IN OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISES: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

Я. М. Кошуба

д. е. н., Голова Державної служби зайнятості (Центрального апарату)

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦТВА І ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Y. Kashuba

Doctor of Science ( Economics), Head of State Employment Service of Ukraine (Central Office)

AGRICULTURAL TOURISM AS FROM OF ENTEREPRENEURSHIP AND PRODUCTIVE EMPLOYMENT

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ІННОВАЦІЙНУ ОСНОВУ ГОСПОДАРЮВАННЯ

G. Pavlova

PhD, Associate Professor director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

FEATURES TRANSITION AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE ON THE BASIS OF MANAGEMENT INNOVATION

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

R. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF PRODUCTION ACTIVITY OF ENTERPRISE CONSIDERING ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

О. В. Яроцька

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

O. Yarotska

Candidate of Economics, Ph.D., Senior Researcher, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine"

FORMATION OF THE SYSTEM TO EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF WATER ECONOMY SYSTEMS

Н. О. Бугай

к. е. н., доцент кафедри аудиту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

N. Bugay

PhD, assistant professor of auditing Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

ORGANIZATION, REGULATION AND MAIN PROBLEMS OF UKRAINE AUDIT ACTIVITY IN

О. С. Бондаренко

к. е. н., докторант кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ У НАПРЯМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

E. Bondarenko

Candidate of economic sciences, doctoral candidate at department of finance, Kyiv national University of technologies and design

THE FINANCIAL DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE DIRECTION OF FINANCIAL FLOWS OF ENTERPRISES

М. М. Чеховська

д. е. н., доцент

РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

M. Chekhovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

REFUNDING OF BANKS IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC SYSTEM AS A THREAT ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

К. В. Гурджиян

к. е. н., асистент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИМИ ОПЕРАТОРАМИ УКРАЇНИ

K. Gurdzhyian

Candidate of Economic Sciences, Assistant of the Department of Marketing and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

INSTRUMENTS OF FORMING OF CUSTOMER LOYALTY BY TRAVEL OPERATORS OF UKRAINE

А. М. Расулова

к. е. н, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПОТЕНЦІАЛ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ У РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

A. Rasulova

Candidate of Economic Sciences. associate Professor the Department hotel and restaurant business, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

RESTAURANT BUSINESS POTENTIAL IN THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN GASTRONOMIC TOURISM

С. В. Шарова

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси і кредит", Запорізький національний технічний університет

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

S. Sharovа

Ph.D., assistant professor of "Finance and Credit" Zaporizhzhya National Technical University

FINANCIAL ASPECTS OF THE SECURITIES MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS OF

А. В. Петриків

к. н. держ. упр., доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

A. Petrykiv

Сandidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of Public and Municipal Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

WAYS OF OPTIMIZATION OF THE LOCAL BORROWINGS IN THE CONTEXT OF FOREIGN EXPERIENCE

Я. І. Цебро

к. е. н., доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ВИМОГИ ТА ОЦІНКА

Y. Tsebro

Ph.D., assistant professor of public administration and educational management, Sumy regional institute of postgraduate education

THE COMPETITIVENESS OF GRADUATE STUDENT: REQUIREMENTS AND EVALUATION

О. Г. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

О. І. Андрєєва

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТЕОРІЇ ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

A. Dyachenko

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Statistics, Classic Private University, Zaporozhye

О. Andreevа

graduate student, Classic Private University, Zaporozhye

INSTITUTIONAL THEORY AS A BASIS FOR THE STUDY OF THE INSURANCE MARKET

А. Ю. Шахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

В. В. Буханець

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

О. О. Козлова

студентка, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

A. Shakhno

PhD (Economics), assoc. prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University"

V. Bukhanets

PhD (Economics), assoc. prof., department of economics and enterprise organisation and management, SIHE "Kryvyi Rih National University"

O. Kozlova

student, SIHE "Kryvyi Rih National University"

STATE PARTICIPATION IN IMPROVING PROFESSIONAL TRAINING QUALITY AS A FACTOR OF HUMAN CAPITAL FORMATION

О. М. Молодецька

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

І. А. Дикий

аспірант кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ПОНЯТТЯ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Molodetska

Ph D, associate professor of the department of accounting, analysis, audit and administration of the enterprises of mining-metallurgical complex, state institution of higher education "Кryvyi Rih national university"

І. Dykyi

postgraduate student of the department of accounting, analysis, audit and administration of the enterprises of mining-metallurgical complex, state institution of higher education "Кryvyi Rih national university"

CONCEPTS AND DETERMINANTS OF CORPORATE GOVERNANCE

Е. С. Стегура

студентка, Мукачівський державний університет

М. Г. Рега

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Мукачівський державний університет

РОЛЬ ТА МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

E. Stehura

master's student specialty marketing, Mukachevo State University

M. Rega

PhD, Associate Professor of Marketing, Mukachevo State University

ROLE AND METHODS OF MARKETING RESEARCH RETAIL

В. В. Биба

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Т. В. Лоза

магістрант, спеціальність "Економіка підприємства", Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Byba

Ph.D., assistant professor of business economics and human resources department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

T. Loza

undergraduate, Spec. "Business Economics", Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC STATE ENTERPRISES

Л. М. Савчин

асистент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Savchyn

assistant of department of finance Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

FOREIGN EXPERIENCE IN INCREASING INVESTMENT EFFICIENCY OF OIL AND GAS ENTERPRISES

Є. О. Черняк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МІЖНАРОДНА ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ ТА "ВІДТІК МІЗКІВ": ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕМІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ

Y. Chernyak

post-graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

INTERNATIONAL LABOR FORCE EMIGRATION AND THE "BRAIN DRAIN": THE ECONOMICAL DISCOURSE OF EMIGRATION FROM UKRAINE

Л. А. Кулик

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

L. Kulyk

Ph.D. Student, Sumy State University, Sumy

THE STRATEGY OF ECOLOGICALLY BALANCED RESOURCE SAVING DEVELOPMENT OF THE REGION AS PART OF THE SOCIO-ECONOMIC MODERNIZATION OF UKRAINE'S REGIONS

Ю. В. Тараненко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Y. Taranenko

PhD. Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ECONOMIC ESSENCE AND IMPORTANCE LOGISTICS FOR ENTERPRISES

О. А. Коваль

аспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Koval

a graduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

К. М. Шехайтлі

аспірант, Київський національний торгівельно-економічний університет

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ КОМПАНІЇ

K. Shehaitli

PhD student, Kiev National University of Trade and Economy

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF TELEVISION COMPANY

Ю. В. Забарна

здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ НА СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Y. Zabarna

applicant, National University of life and environmental Sciences of Ukraine

THE IMPACT OF THE MAIN FACTORS OF THE WORLD FOOD PROBLEM ON THE CONDITION AND PROSPECTS OF THE FOOD SECURITY UKRAINE

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"