Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2014

Завантажити журнал №5, 2014

М. В. Макаренко

д. е. н., доцент, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

M. Makarenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Azov Maritime Institute Odessa National Maritime Academy

DEFINITION OF MAJOR FACTORS OF REGION COMPETITIVE DEVELOPMENT

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний агарно-економічний університет

ГЕНЕЗИС ІСТОРИЧНИХ ФОРМ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ

І. Vinichenko

Doctor of Economics, Professor, Dnepropetrovsk state agrarian and economics University

THE GENESIS OF THE HISTORICAL FORMS OF COMPETITION

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

Ph.D. in Economics

TRANSNATIONAL PARADIGM OF SUSTAINABLE LOW CARBON DEVELOPMENT

З. Я. Макогін

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна академія

ВПЛИВ ПІІ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Z. Макоgin

Ph.D., Associate Professor in the International Economic Relations department, Lviv academy of commerce

THE IMPACT OF FDI ON ECONOMIC GROWTH OF UKRAINIAN REGIONS

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ОМБУДСМЕНА У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

О. Аbаkumеnkо

Php, associate professor, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF THE INVESTMENT OMBUDSMAN IN FINANCIAL SECTOR OF UKRAINE

М. К. Вишневская

к. т. н., ассистент кафедры менеджмента, Национальная металлургическая академия Украины

АДАПТАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ КОНЦЕПЦИИ К ПРОЕКТНОЙ МЕТОДОЛОГИИ

M. Vishnevskaya

candidate of technical sciences, assistant, department of management, National metallurgical academy of Ukraine

ADAPTATION OF THE CLUSTER CONCEPT TO PROJECT METHODOLOGY

М. І. Григор'єва

докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПРЕДСТАВНИЦТВАХ ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

M. Grigorieva

Doctoral student, the Interregional Academy of Personnel Management

FEATURES ADAPTING CORPORATE CULTURE TO REPRESENT FOREIGN COMPANIES IN UKRAINE

І. С. Чорнодід

к. е. н. доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі України

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

I. Chornodid

doctoral candidate, scientific and Research Institute of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, PhD, associate professor

THE MECHANISM OF ENSURING THE SOCIAL COMPETITIVENESS IN CONDITIONS OF THE NATIONAL ECONOMY FORMATION

Л. О. Шпак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку АМУ

ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

L. Shpak

Ph.D., Associate Professor of Accounting Academy of Municipal Management

PREREQUISITE FOR ECONOMIC REGULATION OF THE TOURISM SECTOR IN THE REGION

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Киевский Международный Университет

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ БИЗНЕС-СТРУКТУРОЙ

О. Mohylevska

Ph.D in Economics, Associate Professor of the Department of economy and management, Kyiv International University

FORMING THE SYSTEM MANAGEMENT BY INDUSTRIAL INTEGRATED BUSINESS

І. В. Бойчук

к. е. н., доцент, Львівська комерційна академія

О. М. Антонів

аспірант, Львівська комерційна академія

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ІНДУСТРІЇ У СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

I. Boychuk

Candidate of Science, Associate Professor, Lviv Commercial Academy

O. Antoniv

Graduate student, Lviv Commercial Academy

USE OF POTENTIAL OF EXHIBITION-FAIR INDUSTRY IN STIMULATION OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

Г. Ю. Олійник

к. е. н., докторант, Класичний приватний університет

ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РЕЄСТРОМ МАЙНА ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

G. Oliinyk

Candidate of economics ciences, doctoral candidate, Classic private university

FORMING AND MANAGEMENT OF PROPERTY OF RAILWAY INDUSTRY OF UKRAINE A REGISTER

Ю. В. Єльнікова

аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ

Yu. Yelnikova

P. G. of the Chair of Accounting and Audit, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF МACROPRUDENTIAL SUPERVISION OF MARKET DERIVATIVES UKRAINE

Н. В. Сакір-Молочко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

N. Sakir-Molochko

postgraduate student of Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

STATE REGULATION OF REGIONAL ECONOMIC COOPERATION: LEGAL ASPECTS

А. Т. Мельник

викладач, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

A. Melnyk

teacher, Bukovina State University of Finance and Economic, Chernivtsi

ANALYSIS OF ATTRACTING FINANCIAL RESOURCES OF BANKING SYSTEM OF UKRAINE

С. О. Роговський

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ

S. Rogovskiy

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF MACROENVIRONMENT IMPACT ON BANKING SECTOR OF UKRAINE

А. Г. Макеєнко

асистент, аспірант кафедри економіки підприємства, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

A. Makeienko

assistant of Economics Department, Chernivtsi Yuriy Fed'kovich National University

THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT INNOVATION

С. В. Нараєвський

старший викладач кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА УКРАЇНІ

S. Naraievs'kyj

senior teacher, Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF THE EFFICIENCY OF WIND ENERGY IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD AND UKRAINE

П. О. Пантелеєв

аспірант НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ТИПІЗАЦІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

P. Panteleev

Ph.D. Student Research Research Economics Institute of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

TYPING, CLASSIFICATION AND TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS TENEMENT HOUSE

С. А. Шимків

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ У КОНТЕКСТІ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

S. Shymkiv

Postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ESSENCE OF SOCIAL RISKS AND THEIR MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF INSURANCE AGAINST ACCIDENTS AT WORK

О. В. Сотнікова

аспірант, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, м. Київ, Україна

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІ МЕГАТРЕНДИ ЙОГО ЯКІСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

L. Sotnikova

Graduate student, Institute for Personnel Training of Public Employment Services, Kyiv, Ukraine

CURRENT STATE OF THE LABOUR MARKET IN UKRAINE AND POSTINDUSTRIAL MEGATRENDS OF ITS QUALITATIVE TRANSFORMATION

В. О. Крупська

консультант відділу комунікативного-функціонального забезпечення діяльності керівництва, Одеська обласна рада, аспірант кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова

ВПРОВАДЖЕННЯ УКРПОШТОЮ НОВИХ ПОСЛУГ ЯК УМОВА ГІДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

V. Krupska

consultant of department of the communicative-functional providing of activity of guidance, Odessa Regional Council, рostgraduate student of The Chair of Management and Marketing, Odessa national academy of telecommunacations named after A.S. Popov

INTRODUCTION OF UKRPOSHTA NEW SERVICES AS A CONDITION FOR DECENT COMPETITION IN THE POSTAL SERVICES MARKET

Ю. П. Майданевич

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

ОЦІНКИ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОСФЕРИ

Y. Maidanevych

candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of accounting and audit, Taurida national University. V.I. Vernadsky

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF THE AGRARIAN SECTOR

О. В. Жадан

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

O. Zhadan

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Full Professor of Personnel Management and Labor Economy Department, KRI NAPA, Kharkiv

SOCIAL AND LABOR RELATIONS AS AN OBJECT OF STATE REGULATION

Н. Г. Клименко

к. держ. управ., доцент кафедри економічної теорії і фінансів ХарРІ НАДУ при Президентові України

РОЛЬ І МІСЦЕ ЖІНКИ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ

N. Klimenko

candidate of sciences from state administration, associate professor of department of economic theory and finances of the Kharkiv regional institute of state administration at President of Ukraine

ROLE AND PLACE OF FEMALE-SOLDIERS IN UKRAINE

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

УПРАВЛІННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО (1918)

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

MANAGEMENT OF FORENSIC-EXPERT ACTIVITY IN UKRAINE ON THE DAY OF THE BOARD OF HETMAN PAVLO SKOROPADSKY (1918)

І. З. Ігнатюк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства

Л. О. Маланчук

асистент кафедри державного управління, ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування", м. Рівне

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ У ГАЛУЗІ ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

I. Ignatyk

Ph.D., Associate Professor of Economics of Enterprise, National University of Water Management and Natural Resources (Rivne)

L. Malanchyk

assistant, National University of Water Management and Natural Resources (Rivne)

PRINCIPLES OF GOVERNANCE AND CONTROL IN THE STUDY AND USE OF SUBSOIL REGIONAL LEVEL

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри охорони праці та дорадництва, Вінницький національний аграрний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. Shamanska

Cand. of Econ. Vinnitsa National Agrarian University

GOVERNMENT CONTROL OF THE AGRARIAN PRODUCTS MARKET

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

A. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

ADAPTATION OF BIODIVERSITY CONSERVATION LEGISLATION IN THE CONTEXT OF THE INTEGRATION OF UKRAINE INTO THE EUROPEAN UNION

Я. І. Федан

аспірант кафедри психології, педагогіки та соціального управління, Національний університет "Львівська політехніка"

ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ НЕПОВНОСПРАВНИХ В УКРАЇНІ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Y. Fedan

Graduate student department of psychology, education and social management, national university "Lviv Polytechnic"

HUMANIZATION OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL NEEDS OF DISABLED PEOPLE IN UKRAINE: STATE MANAGEMENT ASPECT

В. В. Панченко

здобувач, Академія муніципального управління

ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ТА ПРАКТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ЇЇ РОЗВИТОК У ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ

V. Panchenko

Competitor Academy of Municipal Management

EXPERIENCE OF STATE FINANCING POLICY CULTURE AND PRACTICE OF ATTRACTING EXTRA-BUDGETARY FUNDS FOR ITS DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES OF EUROPE

Д. А. Баранова

здобувач, Академія муніципального управління

ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

D. Baranova

Competitor Academy of Municipal Management

FUNCTIONS AND TYPES OF MECHANISMS OF STATE FINANCIAL CONTROL

К. Г. Бричук

здобувач, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

C. Brychuk

Competitor Academy of Municipal Management

THEORETICAL APPROACHES TO THE PROVISION OF LEGAL AND INFORMATION PROVIDING QUALITY SERVICE

В. М. Черба

здобувач, Академія муніципального управління

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ КУЛЬТУРИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

V. Cherba

Researcher Academy of Municipal Management

BASIC DIRECTIONS OF REALIZATION OF MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION BY SPHERE OF CULTURE ON PRINCIPLES OF SOCIAL ORDER

П. А. Журавель

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

P. Zhuravel

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MODERN MEANS OF COMMUNICATION IN PUBLIC ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Денисенко Микола Павлович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, професор кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Андрющенко Катерина Анатоліївна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гармідер Лариса Дмитрівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Гайдуцький Павло Іванович

доктор економічних наук, професор, академік Національної аграрної академії наук, Директор Інституту стратегічних оцінок Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”

Гайдуцький Андрій Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Гайдуцький Іван Павлович

доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

Каткова Наталя Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Князевич Анна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Приватний вищій навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука»

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Козловський Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Лозинський Дмитро Леонідович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка»

Лутай Лариса Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Мельник Альона Олексіївна

доктор економічних наук, професор

Mangirdas Morkunas (Манґірдас Моркунас)

Doctor of Philosophy in Management and business administration Associate professor, Head of Logistics Management study program, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

Надрага Василь Іванович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготови кадрів Державної служби зайнятості України

Ніколюк Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

Олешко Анна Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Пантєлєєва Наталія Миколаївна

доктор економічних наук, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Резнікова Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Руженський Микола Мусійович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Сазонець Ігор Леонідович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Сардак Сергій Едуардович

доктор економічних наук, доцент, В.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь

Тульчинська Світлана Олександрівна

доктор економічних наук, профессор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Халатур Світлана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чирва Ольга Григорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Ярошевська Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"