EnglishНа русском

Економіка та держава № 5, 2013

Завантажити журнал №5, 2013

Л. М. Рябініна

д. е. н., професор кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ОБГРУНТОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ТА ТЕРМІНІВ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ В ЗАКОНАХ УКРАЇНИ З БАНКІВНИЦТВА

L. N. Ryabinina

PROBLEMS OF THE THEORETICAL VALIDITY OF THE ECONOMIC CATEGORIES AND TERMS, CONSIDERED BY THE LOW OF UKRAINE ON BANKS

В. І. Кравченко

д. е. н., професор, заслужений економіст України, президент, Міжнародний інститут фінансів

ФІНАНСИ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

V. Kravchenko

Doctor of Economics Sciences, Professor, The Honourable Economist of Ukraine The President of International Institute of Finance

FINANCE OF UKRAINE: MODERN CHALLENGES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT

М. А. Міненко

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ'ЄДНАНЬ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НІМЕЧЧИНИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

M. Minenko

Ph.D of economic science, Professor of the Department of Management of the Kyiv National Trade-Economical University

FEATURES OF THE OPERATION OF THE FOOD INDUSTRY ASSOCIATIONS OF GERMANY ON THE NATIONAL LEVEL

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman"

STATE REGULATION OF UKRAINE KLASTERYZATSIYNOYI POLICY

І. С. Волохова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Н. В. Прямухіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В. О. Гордієнко

к. е. н., доц. кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

ПЛАНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

І. М. Грищенко

д. е. н., професор, ректор, Київський національний університет технологій та дизайну

Т. М. Власюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

Д. А. Макатьора

асистент кафедри інженерної механіки, Київський національний університет технологій та дизайну

ОЦІНКА ІМІДЖЕВОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА" У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

I. M. Grishchenko

Doctor of Economics, Professor, Rector of Kyiv National University of Technologies and Design

T. N. Vlasyuk

Candidate of Economics, associate professor, associate professor of economics, accounting and auditing department, Kyiv National University of Technologies and Design

D. A. Makatyora

assistant of Engineering Mechanics Department, Kyiv National University of Technologies and Design

EVALUATION OF IMAGE APPEAL OF "ECONOMICS" SPECIALTY IN HIGHER EDUCATION

І. В. Алєксєєв

д. е. н., проф., завідувач кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

Р. В. Фещур

к. е. н., проф., завідувач кафедри технологій управління, Національний університет "Львівська політехніка"

А. В. Мазур

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

ПЛАНУВАННЯ ОНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА СТАДІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

I. Alyeksyeyev

Sc. D., Prof., Head of Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

R. Feshchur

Ph.D., Prof., Head of Department of Technology Management, Lviv Polytechnic National University

A. Mazur

Post-Graduate Student, Lviv Polytechnic National University

THE FIXED ASSETS RENOVATION PLANNING AT THE STAGE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PREPARATION OF PRODUCTION

Н. С. Маркова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський національний економічний університет

О. В. Ярмак

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОЇ HR-ПОЛІТИКИ В МЕЖАХ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

N. S. Markova

Candidate of Economic Sciences, docent, assistant professor of HR-management and Economics of Labor department, Kharkiv

O. V. Yarmak

Candidate of Economic Sciences, assistant professor of economic theory department, Kharkiv institute of finances of USUFIT

IMPLEMENTATION OF CRISIS HR-POLICY WITHIN EXISTITY HR-MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISES

С. О. Корецька

д. е. н., професор, Національний університет водного господарства та природокористування

Н. М. Левченко

д. держ. упр., доцент, професор кафедри фінансів та кредиту, Запорізький національний технічний університет

С. В. Пальчиковський

Запорізький національний технічний університет

ВПЛИВ КОДУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

S. O. Koretska

The Doctor of Economics, the professor, the professor of management of a transport infrastructure National university of a water management and wildlife management

N. M. Levchenko

The doctor of the government, the senior lecturer, the professor of chair of the finance and the credit, the Zaporozhye national technical university

S. V. Palchikovskij

The Zaporozhye national technical university

INFLUENCE OF CODING ON FORMATION OF CUSTOMS COST OF VEHICLES

І. Л. Федун

к. е. н., доцент. кафедри податків і фінансової політики, Тернопільский національний економічний університет

ДЕТЕРМІНАНТИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЗА КРИЗОВИХ ДИСБАЛАНСІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Л. В. Клименко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Уманський національний університет садівництва

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

М. М. Ігнатенко

докторант, Уманський національний університет садівництва

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Р. С. Чорний

к. е. н., доцент, завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, Тернопільський національний економічний університет, Нововолинський факультет

РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЧЕРЕЗ КОРИГУВАННЯ ФАКТОРНОГО ВПЛИВУ

R. Chorny

Ph.D., Associate Professor Head of Department-wide and humanities Ternopil National Economic University Novovolynsk faculty

DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL URBAN AND RULAR SETTLEMENTS THROUGH ADJUSTMENT FACKTOR IMPACT

Т. Л. Чернова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

T. L. Chernova

PhD.

ENVIRONMENTAL-ECONOMIC PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

О. А. Бондар

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

СПЕЦИФІКА МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

H. Bondar

Dr. Phil. associate professor of management department, Kyiv national університете building and architecture

SPECIFIC OF DESIGN OF ECONOMIC PROCESSES

В. І. Корсак

к. мед. н., Голова Ради директорів компанії "Волвест Груп", м. Луцьк

"ПІРАМІДА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА" — ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ БІЗНЕСУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

V. I. Korsak

MD, The Head of the Board of Directors VolWest Group Co., Lutsk city

"THE PYRAMID OF SOCIAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE" — AN EFFECTIVE TOOL OF IMPLEMENTING SOCIAL FUNCTIONS OF BUSINESS AT THE REGIONAL LEVEL

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ

I. Prihodko

REGISTRATION POLICY OF MODERN ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS OF FORMING

О. І. Скоробогач

викладач кафедри фінансів та банківської справи, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ

АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Л. К. Сало

аспірант, Львівська державна фінансова академія

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

А. С. Цеслів

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

О. А. Боровик

аспірант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

РОЛЬ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО ФАКТОРА В РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ГОСПОДАРСТВА

О. Ю. Лук'янова

старший викладач кафедри економічної теорії, Інститут економіки та управління Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ

O. Y. Lukyanova

Senior Lecturer of Chair of Economic Theory Іnstitute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

PROCESS MANAGEMENT IMPLEMENTATION TO UKRAINE'S CONSTRUCTION COMPLEX ECONOMIC ENTITIES IN LIMITED RESOURCES CONDITIONS

Е. К. Мусаєв

аспірант, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АПК РЕГІОНУ

Mирзойев Аскер Ибадат оглы

докторант Нахчыванского отделения АННА по "Экономике", Нахчыванский Частный Университет, старший преподаватель

ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (В РЕГИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ)

Asgar Mirzayev Ibadat

IMPORTANCE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY FOR ENTREPRICE (IN THE SAMPLE OF THE REGIONS)

Г. В. Мітченко

здобувач, Національний транспортний університет, м. Київ

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

О. В. Смолянюк

аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЯХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Smolyanyuk

graduate student of the Kyiv national economic university the name of Vadym Getman

USING SOCIAL NETWORKS FOR MARKETING COMMUNICATION STRATEGIES OF COMPANIES

І. С. Толкач

магістрант кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ "КПІ"

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРИРІСТ ДЕПОЗИТІВ ЯК ПОКАЗНИК ДОВІРИ КЛІЄНТІВ

О. Г. Барило

к. т. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

С. П. Потеряйко

кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

В. О. Тищенко

кандидат наук з державного управління, учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ПИТАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Г. В. Дмитренко

доктор наук державного управління, директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та Бюро кредитних історій Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ФІНАНСОВІ ПІРАМІДИ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ СТАВЛЯТЬСЯ ПЕРЕД НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

G. Dmitrenko

Doctorate in Public Administration, Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation the areas of financial services

FINANCIAL PYRAMIDS AND SOLVING ISSUES THAT ARE PUT BEFORE THE NATIONAL COMMISSION, WHICH PERFORMS STATE REGULATION OF FINANCIAL MARKETS

А. І. Куліков

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри фінансів, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

КОНЦЕСІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ

A. I. Kulikov

PhD in Public Administration, Associate Professor of Finance, Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

CONCESSION AS A FORM OF JOINT PROJECTS BETWEEN BUSINESS AND GOVERNMENT

Є. О. Романенко

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ІДЕОЛОГІЯ ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Y. Romanenko

PhD in Public Administration, Doctoral student policy and management of political processes National Academy of Public Administration the President of Ukraine

IDEOLOGY AS A COMMUNICATIVE TOOL OF PUBLIC POLICY

А. А. Сельський

канд. фіз.-мат. наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЯ І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. A. Selskyi

PhD, associate professor, doctoral student of Public Policy and Political Processes Management Department, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine

STRATEGY AND PUBLIC ADMINISTRATION AS A PRECONDITION OF TECHNOLOGICALLY OF STRATEGIC PUBLIC MANAGEMENT

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

A. P. Fedoruk

Competitor Department of Economic Policy, National Academy of Public Administration When the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC INTERNAL FINANCIAL CONTROL

І. В. Буреш

старший офіцер управління кримінального аналізу та інформаційно-аналітичного забезпечення, Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

I. V. Buresh

senior officer of the Criminal Analisys and Information and Analytical Support Department of the State Border Guard Service Administration, Kyiv

EUROPEAN EXPERIENCE OF STATE ADMINISTRATION ON ACTION AGAINST TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS

Г. Д. Волобуєва

здобувач, Академія муніципального управління

ГЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

О. Г. Якименко

здобувач, Донецький державний університет управління

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Федоренко Валентин Григорович

головний редактор, перший віце-президент Спілки будівельників України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, почесний доктор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Федоренко Станіслав Валентинович

заступник головного редактора, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища КНУБА, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Саввов Іван Антонович

заступник головного редактора, Член ради директорів, Оксфордський Академічний Союз

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Амоша Олександр Іванович

директор інституту Економіки промисловості НАН України, д-р екон. наук, професор, академік НАН України

Андрощук Генадій Олександрович

головний консультант Верховної Ради України, к-т екон. наук, доцент

Андрющенко Катерина Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, Відмінник освіти України

Бакуменко Валерій Данилович

проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, д-р наук з державного управління, професор

Бандур Семен Іванович

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Бендасюк Олег Олександрович

головний спеціаліст департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України, д-р екон. наук

Войтович Радмила Василівна

ректор ІПК ДСЗУ, д-р наук з державного управління, професор

Воронкова Таїсія Євгенівна, к.е.н.

проф. кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Воротін Валерій Євгенович

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, д-р наук з державного управління, професор

Гайдуцький Андрій Павлович

заступник керівника управління платіжних систем УКР СІБ банка, д-р екон. наук

Гайдуцький Павло Іванович

Радник Президента України, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Гудзинський Олексій Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор

Грищенко Іван Михайлович

ректор Київського національного університету технологій та дизайну, д-р екон. наук, професор

Дацій Олександр Іванович

в.о. ректора Академії муніципального управління, д-р екон. наук, професор

Денисенко Микола Павлович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, академік УТА, д-р екон. наук, професор

Козловський Сергій Володимирович

професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця), д-р екон. наук, професор

Криклій Артур Станиславович

завідувач кафедри фінансів Хмельницького економічного університету, доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України

Кузьмін Олег Євгенович

директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету `Львівська політехніка`, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник народної освіти України

Куліков Петро Мусійович

ректор КНУБА, доктор екон. наук, професор, лауреат 2-х державних премій в галузі науки та техніки, заслужений працівник освіти України

Кучменко Еліонора Миколаївна

професор кафедри соціології та соціально-гуманітарних дисциплін ІПК ДСЗУ, доктор історичних наук, професор

Маршавін Юрій Миколайович

перший проректор ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, професор, заслужений працівник освіти України

Мігус Ірина Петрівна

головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, д-р екон. наук, професор

Міщенко Катерина Семенівна

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ,кандидат наук з державного управління, доцент

Могильний Олексій Миколайович

професор кафедри економіки і фінансів ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук

Момир Джурович

президент Академії наук та мистецтв Чорногорії

Мордвінов Олександр Григорович

завідувач кафедри, Класичний приватний університет ( м. Запоріжжя), д-р наук з державного управління, професор

Ольшанська Олександра Володимирівна

д-р екон. наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Онищенко Володимир Олександрович

ректор Полтавського національного технічного університету, д-р екон. наук, професор

Осадча Наталія Вікторівна

д.е.н., професор

Патика Наталія Іванівна

проректор з науково-педагогічної роботи ІПК ДСЗУ, к-т екон. наук, доцент

Поважний Олександр Станіславович

ректор Донецького державного університету управління, д-р екон. наук, професор

Пясківська Марія Станіславівна

провідний економіст статистики та прогнозування Київського обласного центру зайнятості

Радиш Ярослав Федорович

професор кафедри управління охороною здоров`я НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Розпутенко Іван Васильович

завідувач кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, професор

Саблук Петро Трохимович

Почесний директор ННЦ `Інститут аграрної економіки`, д-р екон. наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України

Седих Юрій Іванович

Президент Товариства Дружби «Україна - Болгарія», Член Української Ради Миру, академік, доктор філософії, Почесний доктор права, професор

Тимошенко Іван Іванович

ректор Європейського університету, професор

Чапка Мирослав

ректор Вищої школи економіки та адміністрації в м. Битом (Польща), д-р екон. наук, професор, академік Академії економічних наук України

Черкасов Андрій Володимирович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, д-р екон. наук, доцент

Чорна Людмила Олександрівна

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, д-р екон. наук, професор

Шаров Юрій Павлович

перший заступник директора ДРІДУ НАДУ при Президентові України, д-р наук з державного управління, профессор

Шиян Дмитро Вікторович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця