EnglishНа русском

Зміст журналу № 5, 2012

Завантажити журнал №5, 2012

В. Г. Федоренко

головний редактор

ПРОБЛЕМИ ЖИТТЯ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТІВ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН

М. М. Жибак

д. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету

ПІДВИЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НА СЕЛІ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

І. В. Височин

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємництва, докторант кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

В. Й. Жежуха

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Я. Петришин

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

В. Є. Матвіїшин

к. е. н., асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

К. З. Возьний

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет

САКРАЛЬНІ ВПЛИВИ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ: ГІПОТЕЗИ, ПРИПУЩЕННЯ, ФАКТИ

В. С. Рейкін

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Луцький інститут розвитку людини ВМУРоЛ "Україна"

ВІД НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА ДО ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Ю. М. Лелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ЕФЕКТИВНА АНТИЦИКЛІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР УНИКНЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАСТОК

Н. О. Долгошея

к. е. н., доцент, Миколаївський державний аграрний університет

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ

Е. Е. Ібрагімов

к. е. н, доцент, завідувач кафедри фінансів та туризму, Кримський факультет ЗНУ, м. Симферополь

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Н. Г. Казмерчук-Палащина

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

М. П. Політило

к. е. н., НУ "Львівська політехніка"

В. М. Крочук

ст. викладач, НУ "Львівська політехніка"

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОРМ КООПЕРУВАННЯ — КОРПОРАЦІЙ ТА ХОЛДИНГІВ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. Б. Філонова

викладач кафедри "Фінанси і кредит", Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

М. Л. Лапішко

к. е. н., доцент, декан факультету банківської справи та інформаційних технологій, Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, Международный университет, г. Киев

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

М. С. Пашкевич

к. э. н., доцент кафедры экономики предприятия, ГВУЗ "Национальный горный университет"

Е. В. Волкова

студентка, ГВУЗ "национальный горный университет"

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОТРАБОТАННЫХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

А. В. Ломоносов

к. е. н., доцент, директор, Херсонська філія Національного університету кораблебудування

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ НА ОСНОВІ ЄДИНОЇ ТАРИФНОЇ СІТКИ РОЗРЯДІВ І КОЕФІЦІЄНТІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

О. В. Профатило

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Ю. М. Кулик

здобувач кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОВИМИ СИТУАЦІЯМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

О. Л. Легошина

здобувач, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

К. М. Дідур

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Р. В. Міхель

аспірант, Університет Гумбольдта, Німеччина

ВПЛИВ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

О. Ю. Леось

здобувач, ст. викладач кафедри "Фінанси", ДонДУУ

А. М. Тхір

студентка, ДонДУУ

РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

С. М. Ткаченко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. П. Пенцак

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Масляєва

асистент, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. В. Кобушко

аспірант кафедри управління, Сумський державний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ

В. Б. Горбань

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

М. С. Носенко

асистент, аспірант каф.фінансів, банківської справи та держ. упр., ПолтНТУ

Л. Г. Мочона

студентка, ПолтНТУ

ШАХРАЙСТВО В СФЕРІ АВТОСТРАХУВАННЯ ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМ

О. В. Циганенко

аспірант, кафедра управління, Сумський державний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Т. В. Бауліна

д. е. н., професор, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУСПІЛЬСТВА

В. М. Швидун

канд. пед. наук, докторант кафедри філософії, соціології державного управління, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права, Академія муніципального управління

ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

М. С. Калина

здобувач кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І. В. Білоус

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕЧНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

А. В. Махнюк

начальник управління, Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ

А. В. Віхтюк

заступник начальника управління, Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ

І. В. Кукін

начальник відділу, Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ ТА СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ УМОВ ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ

Л. Д. Оліфіренко

кандидат технічних наук, доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ОСНОВОПОЛОЖНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

О. О. Підмогильний

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМИ ТА ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12